Documentos do centro e impresos do Alumnado

Información sobre a convocatoria de bolsas do ministerio

A Xefatura Territorial da consellería de Educación elaborou un breve documento explicativo sobre a convocatoria de bolsas de estudo do ministerio.

Podedes consultar ou descargar o documento no seguinte ENLACE.

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras. convocatoria 2022/23

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2023 DESTINADAS AO ALUMNADO DE BACHARELATO ESCOLARIZADO NOS CURSOS 2021/2022 E/OU 2022/2023 (ORDE DO 18 DE XANEIRO DE 2023-DOG DE LUNS, 13 DE FEBREIRO DE 2023)

 

Para ver quen pode ser beneficiario/a das devanditas axudas e os requisitos esixidos deberán consultar o DOG referenciado.

 

O prazo para a presentación de solicitudes será do 14 de febreiro ata o 15 de marzo de 2023.

 

Para prazas da cota de reserva:

 

Para solicitar a participación nesta convocatoria de 2023, mediante confirmación a través do enlace https://edu.xunta.gal/axudasle/ (donde pueden obtener información ampliada), no caso do alumnado a quen lle tería correspondido praza na convocatoria de 2022.

 

Para prazas da cota xeral: 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Apertura do prazo para reserva de praza do alumnado procedente de centros adscritos para o curso 2023/24

O vindeiro luns 16 de xaneiro ábrese a solicitude de reserva (pécahse o 6 de febreiro) para alumnado procedente de centros adscritos ao IES Francisco Aguiar.

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
    Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

  2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
    Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para iso deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
    IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

Se non desexa cubrir a solicitude de reserva dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando o documento, cubrilo e presentalo firmado no centro.

Poden descargar a solicitude de reserva, aquí.

O manual de axuda para solicitar a reserva informaticamente, aquí.

Convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2022/2023

O sábado 10 de marzo publicouse no BOE a nova convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2022/2023.

Modifícanse os prazos e o procedemento de xestión das solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de marzo ao 12 de maio, inclusive.

A presentación realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación.

Nunha 1ª Fase preténdese realizar as comprobacións económicas.
As unidades de tramitación de bolsas revisarán os datos persoais e familiares necesarios para a comprobación da renda e patrimonio familiar e enviarán as solicitudes á Axencia Tributaria para o seu cálculo.

Nunha 2ª fase informarase os solicitantes do resultado das comprobacións económicas anteriores, dándolles un prazo para formular alegacións se procede.
Doutra banda, informarase tamén do procedemento e prazo para que poidan modificar a súa solicitude inicial, no relativo aos datos académicos.

Máis información na seguinte ligazón:
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

A convocatoria de axudas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo publicarase despois da convocatoria xeral, a partir do mes de maio.Axudas para a adquisición de material escolar

Foi publicada a convocatoria para a solicitude de axudas públicas para a adquisición de material escolar.

O prazo para a presentación remata o mércores 22 de xuño de 2021.

No caso do alumnado que repita 4º de ESO poderá ser presentada a solicitude no prazo de 1 mes dende a formalización da matrícula.

O alumnado que se incorpore ao centro docente procedente de fóra de Galiciaou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática na aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros). Tamén se poden presentar presencialmente no instituto ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para máis información, ver documento anexo.

 

Alumnado admitido para o curso 2021/22

Transcorrido o prazo marcado ao efecto, informamos que todas as solicitudes de admisión para o próximo ano académico 2021/2022, tanto para cursar ESO como Bacharelato, foron admitidas

Página de inicio | Servicio de Acceso, Admisión y Permanencia

Alumnado admitido para o curso 2021/2022

Todas as solicitudes de admisión para o próximo ano académico 2021/2022 presentadas neste centro, tanto para cursar ESO como Bacharelato, están admitidas provisionalmente.

O 14 de maio publicarase a lista definitiva de alumnado admitido.

Aberto o proceso de admisión de novo alumnado para curso 2022/2023

 

No vindeiro martes, día 1 de marzo, ábrese o prazo para solicitar a admisión do novo alumnado para o próximo curso.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 1 de marzo e remata o 21 de marzo.

Queda ao dispor das persoas interesadas o modelo de solicitude de admisión e mais as instrucións (ver anexos).

 

Plan de Continxencia do IES Francisco Aguiar

Poñemos ao dispor da comunidade educativa o noso Plan de Continxencia (ver anexo), onde se establecen as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.

Distribuir contido