Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue defpuentes

Achegamos as datas importantes até o 10 de xullo:

Dende o 17 de xuño Recollida do sobre de matrícula no centro (1º ESO nos centros adscritos). Excepcionalmente sen cita previa.
23 de xuño

Publicación das notas da avaliación ordinaria final por AbalarMobil ás 11:00h. Poderase vir a polos boletíns previa cita  a partir do momento da publicación.

 Atención : Excepcionalmente as notas de 1º ESO publicaranse o luns 22 ás 14:00h por AbalarMobil. Poderase vir a polos boletíns previa cita a partir do martes 23 ás 11:00h.

Do 23 de xuño ao 25 de xuño Reclamacións ás notas. O 24 e 25 vía telemática enviando un email ao centro dende un correo electrónico rexistrado.
Do 23 de xuño ao 7 de xullo Devolución de libros de texto (Fondo Libros). Ver o calendario de devolución (prégase que fagan a devolución nas datas indicadas no mesmo)
Do 25 de xuño ao 8 de xullo Admisión a Ciclos de FP. Consulte os prazos do proceso de admisión e a información xeral.
29 de xuño Resolucións das reclamacións.
1 de xullo, mércores Matrícula 1º ESO. Previa cita.
2 de xullo, xoves Matrícula 1º ESO. Previa cita.
3 de xullo, venres Matrícula 2º ESO. Previa cita.
6 de xullo, luns Matrícula 2º ESO. Previa cita.
7 de xullo, martes Matrícula 3º ESO. Previa cita.
8 de xullo, mércores Matrícula 3º ESO e matrícula de 1º de bacharelato. Previa cita.
9 de xullo, xoves Matrícula 4º ESO, matrícula de 1º de bacharelato e matrícula de 2º de bacharelato. Previa cita.
10 de xullo, venres Matrícula 4º ESO e matrícula de 2º de bacharelato. Previa cita.
A partir do 11 de xullo Recollida de boletíns, consello orientador e informes individuais. Previa cita.

O centro permanecerá aberto de 9 de mañana até as 14:00h para tareas administrativas e de xestión.

Prégase respeto polo orden, as medidas e a seguridade sanitaria.

 

Achégase a listaxe dos libros para o curso 2020/2021.

A parte desa listaxe, este curso 2020/21 na materia de Economía de de Bacharelato usaranse os seguintes libros:

 • Para 1º BAC: Economía 1º bachillerato (Ed. Mac Graw Hill) - ISBN 978-84-481-9596-0
 • Para 2º BAC: Economía de la empresa 2º de bachillerato  (Ed.Mac Graw Hill) - ISBN 978-84-486-0933-7

Desde o día 11 de xuño e mentres sexa necesario tomar as debidas medidas de precaución, toda atención administrativa e pedagóxica no centro será previa cita. Pódese acudir ao centro sen cita previa, pero nese caso só poderase acceder ao centro se non se está atendendo a ninguén e o hall da entrada estea baleiro.

A cita previa pedirase chamando o 881 880 371, indicando o nome e o motivo.

 

Hoxe ás 12:00 entregaranse as notas vía AbalarMóbil.

A partir de mañá, os boletíns estarán dispoñibles  previa cita  no 881 880 371.

O alumnado que superou o curso debe pasar canto antes polo centro recoller a documentación para solicitar o título (é imprescindible para presentarse á ABAU)

Todas as peticións de admisión presentadas para o noso centro antes do 18 de maio (incluído) foron admitidas.

As presentadas fora de prazo van ser enviadas a Xefatura Territorial para a súa resolución.

A dirección.

 

A partir de hoxe o servizo da biblioteca reabrirá para o préstamo e devolución de libros e material audiovisual, co seguinte protocolo:

a) devolución de libros en préstamo da biblioteca (non libros de texto)

 1. a devolución farase dentro do horario de oficina, de 10 a 13 horas, de luns a venres.
 2. a devolución farase entregando o material na conserxería do centro.
 3. non é necesario traer nin o carné da biblioteca nin identificarse.

b) servizo de préstamo de libros e material audiovisual

 1. farase mediante correo electrónico (ies.parga.pondal@edu.xunta.es) ou chamando ao 881 880 371.
 2. será necesario indicar: nome e apelidos do alumno ou alumna, o título do material solicitado e o número do carné da biblioteca.
 3. importante: se a petición se fai por correo electrónico, indicar un teléfono de contacto.
 4. cando o material solicitado estea disponible, avisaremos a persoa indicada para a súa recollida na conserxería do centro.

NOTA: o prazo para a devolución de libros amplíase ata á volta en setembro para o alumnado que así o precise.

 

Segundo a resolución do 22 de maio de 2020, achégovos as instrucións para a organización das titorías presenciais voluntarias de 2º de bacharelato a partir do 26 de maio.

 • O luns 25 non haberá titorías presenciais, empezaremos o martes 26.
 • Terán carácter voluntario.
 • O horario das titorías presenciais será de 10:00h a 13:00h, en horario libre.
 • Cada día terá asignados uns departamentos e por tanto a súas materias:

Luns: Departamentos de Economía e Música.

Martes: Departamentos de Informática, Tecnoloxía e Xeografía e Historia.

Mércores: Departamento de Matemáticas.

Xoves: Departamentos de Física e Química, Filosofía, Educación Física, Bioloxía e Xeoloxía e Artes Plásticas.

Venres: Departamentos de Castelán, Galego e Inglés.

 • O alumnado terá que pedir cita, como mínimo, chamando preferiblemente por teléfono (881 880 371) ou enviando un email ao centro (ies.parga.pondal@edu.xunta.es) o día anterior antes das 14:00h; indicando o nome, que departamento/materia desexa acudir e a hora.

O equipo directivo.

Segundo as Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia; no seu punto 6.1 "Currículo e programacións didácticas":

"Os centros e o profesorado revisarán os currículos e as programacións didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas."

O que segue son as addendas ás programacións aprobadas a principios de curso dos diferentes cursos e materias, das etapas da ESO e bacharelato nas quendas de ordinario e adultos.

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Bioloxía e Xeoloxía addenda Carmina, Esther, Olga.
ESO Artes Plásticas addenda Fernando Villaverde, Juan Carlos Linares
ESO Matemáticas addenda Pilar Canedo, Óscar Alonso
ESO Inglés addenda Beatriz Meijide, Susana Mato
ESO Lingua Galega addenda Chus Tato, Noelia Pérez, Isabel Cerviño
ESO Lengua Castellana addenda Carmen Sanjurjo, Diana Almeida
ESO Xeografía e Historia addenda Olaia García, Nanci Barro
ESO Música addenda Vanessa
ESO Francés addenda Carmen Canedo
ESO Relixión addenda Victoria Prado
ESO Valores éticos addenda Ana Gende
ESO Educación Física addenda Alberto Antelo

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Francés addenda Carmen Canedo
ESO Inglés addenda Beatriz Meijide Rodríguez, Susana Méndez
ESO Matemáticas addenda  Borja, Leticia, Chus
ESO Xeografía e Historia addenda  Nanci Barro
ESO Lengua Castellana addenda  Isabel Ortiz, Carlos Turnes, Irma Banet
ESO Lingua Galega addenda  Abel Turnes
ESO Física e Química addenda  Carlos Bussieres, Herminia Calvo
ESO Tecnoloxía addenda  Cristina Méndez, Javier Andrade
ESO Introdución á robótica addenda  Javier Andrade Pensado
ESO Música addenda  Vanessa, Marian Montes
ESO Valores éticos addenda Ana Gende
ESO Educación Física addenda Beatriz González, Cristina Domínguez
ESO Relixión addenda Victoria Prados

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Bioloxía e Xeoloxía addenda Olga González
ESO Francés addenda Suso Pensado
ESO Inglés addenda Sergio Piña, Rosario Patiño, Susana Mato
ESO Matemáticas Aplicadas addenda Borja
ESO Matemáticas Académicas addenda Pilar Canedo, Divina Oróns, Leticia Riestra
ESO Física e Química addenda Rosalina, Herminia Calvo, Carlos Bussieres
ESO Artes Plásticas addenda Juan Carlos Linares, Fernando Villaverde
ESO Lingua Galega addenda Isabel Cerviño
ESO Tecnoloxía addenda Javier Andrade Pensado
ESO Xeografía e Historia addenda Charo Varela, Olaia García
ESO Lengua Castellana addenda Diego Pardo, Carlos Turnes
ESO Música addenda Vanessa Lorenzo
ESO Educación Física addenda Alberto Antelo
ESO Cultura Clásica addenda Claudina Veres
ESO Relixión addenda Victoria Prados
ESO Valores Éticos addenda Dolores Costa

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Bioloxía e Xeoloxía addenda Esther
ESO Economía addenda Ana Gende
ESO Informática (TICs) addenda Juan Lopez
ESO Inglés addenda Rosario Patiño, Susana Mato
ESO Francés addenda Suso Pensado
ESO Filosofía addenda Mª Dolores Costa
ESO Lingua Galega addenda Chus Tato
ESO Lengua Castellana addenda Irma Banet
ESO Física e Química addenda Rosalina
ESO Matemáticas Académicas addenda Chus, Pilar Canedo
ESO Matemáticas Aplicadas addenda Pilar Canedo
ESO Ciencias Aplicadas addenda Rosalina
ESO Latín addenda Claudina
ESO Xeografía e Historia addenda María Sánchez
ESO Iniciación á Actividade Emprendedora addenda Ana Gende Gerpe
ESO Música addenda Marián Montes
ESO Educación Física addenda Cristina Domínguez
ESO Relixión addenda Victoria Prados
ESO Valores Éticos addenda Dolores Costa

 

Etapa 
Curso
Materia
Addendas
Docente/s
ESA Mod 1.2 Ámbito Científico addenda María de los Ángeles Fernández Verdía
ESA Mod 1.2 Ámbito de Comunicación addenda addenda addenda Carlos Turnes, Sergio Piña
ESA Mod 1.2 Ámbito Social addenda addenda Xurso Montes
ESA Mod 3.4 Ámbito de Comunicación addenda addenda addenda Carlos Turnes, Sergio Piña
ESA Mod 3.4 Ámbito Social addenda addenda Xurxo Montes
ESA Mod 3.4 Ámbito Científico addenda Mª Elena Segade

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
Bacharelato Anatomía Aplicada addenda Olga González
Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía addenda Carmina Lema
Bacharelato Francés 1ª lingua addenda Suso Pensado
Bacharelato Francés 2ª lingua addenda Suso Pensado
Bacharelato Física e Química addenda Carlos Bussieres, Manuel del Río (adultos)
Bacharelato TICS I addenda Juan López, Leticia
Bacharelato Cultura científica addenda Mª de los Ángeles Fernández, Manuel del Río (adultos)
Bacharelato Inglés addenda Susana Méndez, Sergio Piña (adultos)
Bacharelato Debuxo Técnico I addenda Juan Carlos Linares
Bacharelato Economía addenda Ana Gerpe, Shaila Guillín (adultos)
Bacharelato Filosofía addenda Mª Dolores Costa
Bacharelato Introdución á programación addenda Leticia en Moodle
Bacharelato Lengua Castellana addenda Isabel Ortiz, Carlos Turnes (adultos)
Bacharelato Lingua Galega addenda Basi Pacoret, Antonio Eirís (adultos)
Bacharelato Matemáticas aplicadas I addenda Divina, Beatriz Méndez, Elena Segade (adultos)
Bacharelato Matemáticas I addenda Divina Oróns, Elena Segade (adultos)
Bacharelato Tecnoloxía Industrial I addenda Javier Andrade Pensado
Bacharelato Historia do Mundo Contemporáneo addenda Charo Varela, Xurxo Montes (adultos)
Bacharelato Música addenda Vanessa Lorenzo
Bacharelato Literatura Universal addenda Diego Pardo
Bacharelato Latín I addenda Claudina Veres (adultos)
Bacharelato  Antropoloxía addenda María Dolores Costa
Bacharelato  Educación Física addenda Cristina Domínguez
Bacharelato  Oratoria addenda María Dolores Costa
Bacharelato  Relixión addenda Victoria Prados

 

Etapa Curso Materia Addenda Docente/s
Bacharelato Bioloxía addenda Esther Bértoa, Mª de los Ángeles Fernández (adultos)
Bacharelato Economía da Empresa addenda  Shaila Guillín
Bacharelato Física addenda  Rosalina
Bacharelato Química addenda  Herminia Calvo, Manuel del Río (adultos)
Bacharelato Inglés addenda  Rosario Patiño, Sergio Piña (adultos)
Bacharelato Lengua Castellana y Literatura addenda Irma Banet, Carmen Sanjurjo, Carlos Turnes (adultos)
Bacharelato Matemáticas II addenda  Divina Oróns
Bacharelato Matemáticas Apl. CCSS II addenda  Chus Tato, Mª Elena Segade (adultos)
Bacharelato Métodos Estadísticos addenda  Divina Oróns
Bacharelato Lingua Galega addenda  Basi Pacoret, Antonio Eirís (adultos)
Bacharelato Tecnoloxía Industrial II addenda  Cristina Méndez
Bacharelato TICs II addenda  Leticia Riestra
Bacharelato Xeografía de España addenda  Charo Varela
Bacharelato Debuxo Técnico II addenda  Fernando Villaverde
Bacharelato Ciencias da Terra e do Medio Ambiente addenda  Carmina Lema
Bacharelato Hª da música e danza addenda  Marian Montes
Bacharelato Psicoloxía addenda  Belén Lendoiro
Bacharelato Hª da Filosofía addenda  Belén Lendoiro
Bacharelato Hª de España addenda  María Sánchez, Xurxo Montes (adultos)
Bacharelato Fundamentos de Admin. y Xestión addenda Shaila Guillín

 

Administración de Sistemas Informáticos en Rede Base de Datos addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede Fundamentos de Hardware addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Formación y Orientación Laboral addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Implantación de Sistemas Operativos addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Linguaxes de Marcas addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Planificación e Administración de Redes addenda

 

 

 

Solicitude de Admisión: restablecemento dos prazos, do 11 de maio ao 18 de maio

Do 11 de maio ao 18 de maio a secretaría do IES Isidro Parga Pondal permanecerá aberta desde as 10h até as 13h para o trámite das solicitudes de admisión que desexen ser entregadas no centro.

Para garantizar a seguridade de todos é imprescindible o uso de  luvas e mascarilla para aceder o centro.

Para as solicitudes de admisión vía telemática poden usar o seguinte enlace no mesmo prazo:

Xestión das solicitudes de admisión para alumnos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato no IES Isidro Parga Pondal.

As solicitudes de admisión son o procedemento previo á matrícula, polo cal un alumno ou alumna ou as súas familias/representantes solicitan unha ou máis prazas nun ou máis centros, segundo unha orde de preferencia.

Non teñen que facer este procedemento se:

 • Estaba matriculado no IES Isidro Parga Pondal no curso 2019/2020 e quere continuar.
 • Pediu en prazo a reserva de praza no IES Isidro Parga Pondal para 1º ESO.