Available courses

Curso de Planificación e Administración de Redes.

Os alumnos que estén cursando o primeiro curso empregarán o Aula Virtual de Netacad. Este curso empregarase para os alumnos de segundo que teñan a materia pendente.

Curso do módulo de Implantación de Sistemas Operativos

Curso da materia de Fundamentos de Hardware

" XOVEN E VOLUNTARIO"

Algúns alumnos e alumnas de 3º ESO , 4º ESO Agrupamiento, Ciclos formativos, ESA y Bacharelato Adultos, participan neste proxecto nos cursos 2014/15 e 2015/16

Let´s have a look on how the need to help others is the same worldwide.
Materiais transversais
Materiais transversais
Materiais transversais...

Espazo para a posta en común dos materiais e recursos para a realización do mural cerámico do concurso de LAR Cee:

- Deseños, debuxos de traballo, vídeos explicativos, etc.

- Información sobre os equipos de traballo.

- Planning de traballo: horarios cos días e equipos de traballo.

- Fotografías do proceso de traballo.

- Memoria.

 

Contidos e actividades do Ámbito Social para o curso ESPA 3º.

Actividades para 4º ESPA.

Contidos e exercicios para ESPA.

Materiais para o primeiro cuatrimestre. 1º ESPA.

Materiais de Historia de 1º de bacharelato

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato.

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Este curso pretende que os alumnos logren un coñecemento suficiente da sociedade, tanto no que se refire á súa organización e funcionamento ao longo do tempo e na actualidade,como no que concerne ao territorio no que se asenta e organiza.

Curso para la promoción de los hábitos de vida saludables en la población joven.

Curso de proba de ferramentas  dixitais

-Manejo del Aula Virtual.

-Videollamadas Webex

- Gamificaciónes

- Crear videotutoriales

Vai dirixido os nenos que teñen necesidades especificas de apoio educativo.

O curso adícase ao estudo da pintura romántica europea. Vai dirixido ao alumnado de 2º BACH que desexe ampliar os seus coñecementos en Hª da Arte.

A través deste curso queremos que o profesorado aprenda a empregar mellor a súa voz, que explore as posibilidades deste marabilloso instrumento que sempre levamos con nós.

Obxectivos do Curso:

- Planificar unha estratexia de Actividade Física e saúde Laboral proactiva , maís alá da prevención de riscos laborais.

- Establecer uns procedementos e hábitos, dentro e fora do Centro, para concienciar e actuar de maneira saudable, onde o profesorado se implique no proceso.

- Mellorar a calidade de vida do Profesorado e polo tanto o seu rendemento .

Curso dirixido a todo o profesorado do IES Isidro Parga Pondal

Imos traballar os contidos de xeografía e historia centrándonos na península ibérica na parte de xeografía e en exipto na parte de historia

Adquisición de técnicas de lectura rápida na linguaxe musica, co obxetivo de mellorar a comprensión da partitura, reducindo o tempo adicado e eliminando malos hábitos adquiridos.

Este curso consta de 3 bloques: 1º BENVIDA.

                                                     2º Presentación, expresión do vivido durante este confinamento.

                                                     3º Seguimento.

                                                      CUESTIONARIO.

Curso de iniciación á Xeración Nós, un conxunto de escritores e intelectuais galegos, coetáneos das Irmandades da Fala, que potenciaron a cultura galega elevándoa ata niveis que non acadara dende a Idade Media.

Este curso vai dirixido ao alumnado de Segundo de Bacharelato.

Este curso está dirixido ao alumando de 3º da ESO na materia de tecnoloxía onde imos a tratar os contidos que marca o curriculum como electricidade, electrónica, deseño por ordenador, materiais etc.

Curso de Xeografía e Historia dirixido ao alumnado de 1º da ESO.

Se amosarán, de xeito cronolóxico, os distintos temas que se irán traballando ao longo do curso, comezando pola situación da Terra no Universo e chegando ata a caída do Imperio Romano. 

Os temas se distribuirán en tres bloques (un por avaliación). Cada bloque constará de catro temas.

CURSO MOODLE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO

Curso dirixido aos alumnos de 4º ESO de Bioloxía e Xeoloxía para impartir docencia on line.

Os contidos aparecen divididos en 15 Unidades Didácticas que aparecen recollidas na sección "Temario"

CURSO DE PROBA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA.

LITERATURA DESDE FINAIS SÉCULO XIX- COMEZOS DO SÉCULO XX ATA A ACTUALIDADE, LÉXICO,MORFOLOXÍA, SINTAXE, ORTOGRAFÍA E LINGUA E SOCIEDADE EN 4º ESO.

Actividade 3 do curso de formación do profesorado

Este curso va dirigido a alumnos de 3º ESO.

En él se explicará qué es un sustantivo y las distintas maneras en que puede clasificarse..

Contidos:

1. Un estilo aristocrático: o Rococó

2. A arte da Ilustración: o Neoclasicismo

3. A arte das revolucións: a pintura romántica

4. O impacto da Revolución industrial na arquitectura

5. A pintura e a escultura na segunda metade do século XIX

6. A arquitectura e a escultura na primeira metade do século XX

7. As vangardas pictóricas

8. A arquitectura despois da Segunda Guerra Mundial

9. As artes plásticas despois da Segunda Guerra Mundial

10. A arquitectura e a escultura no século XXI

11. As novas vangardas e a cultura visual de masas  

Estes contidos van dirixidos ao alumnado de 4º ESO que neste curso terán a posibilidade de achegarse á Historia da Arte para coñecer como os artistas mostran a través das súas obras, non só as súas circunstancias persoais, senón tamén os pensamentos, valores, actitudes e coñecementos do seu tempo..

FRANCÉS PARA DEBUTANTES

Este curso vai dirixido a todo o alumnado de 3º ESO.

Durante as próximas semanas, investigarán sobre a literatura galego-portuguesa: cantigas de amigo, de amor, de escarnio...

   Curso dirigido a los alumnos de 4º ESO del IES Parga Pondal centrado en la lectura y en  el análisis de los principales obras de la literatura castellana del siglo XVIII vinculadas a la Ilustración.

Curso para coñecer outros enfoques matemáticos e/ou lóxico-matemáticos.

Dirixido a quen queira ir un paso máis aló das matemáticas curriculares.


Curso de matemáticas bilingüe dividido en sete temas


Curso dirixido ao profesorado que ten adquirida unha formación inicial nas ferramentas TICs e pretende afondar nela.

Da continuidade ao curso de iniciación denominado AFTD (Actualización de Ferramentas Tecnolóxicas para Docentes)

Curso da materia de Educación Física para o nivel 2º ESO coposto por 3 temas.

para que os animéis al refuerzo de lo ya dado.

REFUERZO DE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN

PARA EMPEZAR MAYO CON ACTIVIDADES

Curso con información sobre diferentes ramas da Bioloxía e noticias relacionadas coas mesmas

   • Micoloxía
   • Botánica
   • Ecoloxía 
   • Fisioloxía
   • Xenética
   • Microbioloxía
   • Anatomía
   • Bioenxeñaría
   • Cronobioloxía
   • Viroloxía... 

Material para traballar a materia de lingua castelá no curso de 1º ESO

Curso 2019-20

Curso para repasar os contidos de 1º ESO

Curso exemplo formación profesorado de 2º ESO Inglés (Susana Méndez)

Curso basado en  el conocimiento básico de las obras más relevantes de la Literatura Universal.

Neste curso imos partir de estratexias para a  composición escrita no alumnado da ESO:

 Estratexias de composición

1. Análise da situación comunicativa.

2. Xeracion  de  ideas.

3. Organización .

4. Redacción.

5. Revisión.

6. Valoración.

Curso en red de 10 horas de duración para mejorar

las competencias del profesorado en cuanto a:

. Distintos tipos de análisis sintácticos

. Evolución de las construcciones sintácticas a través de obras literarias

. Práctica con distintos textos

O curso comprendería ao alumnado NEAE con ACI en lingua galega. Habería alumnado de 1º de ESO e tamén  alumnado de 2º de ESO. Aínda que están na aula ordinaria o seu traballo sería diferente atendendo á súa adaptación curricular.

- Alumnado 1º ESO

-Alumnado 2º ESO

Prácticas de formación na Aula Virtual a través da música e poesía de Nick Cave.

Recursos para alumnado de 1º eso . Historia online.