IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Achégase uns esquema das sesións de avaliación do curso e dos días das reunións das nais/pais cas titoras/titores.

Reunión/avaliación Data (*)
Avaliación inicial 7 e 9 de outubro
 Reunión nais/pais cas titoras/es 
 ESO xoves 17 de outubro ás 18.30h 
 Reunión nais/pais cas titoras/es 
 Bacharelato martes 15 de outubro ás 18.00h 
1º avaliación 18 e 19 de decembro
2º avaliación 2º bacharelato 9 de marzo
2º avaliación (resto) 25 e 26 de marzo
3º avaliación 2º bacharelato 18 de maio (**)
Avaliación extraordinaria 2º bach. 19 xuño
3º avaliación (resto) 22 e 23 de xuño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) As datas poden cambiar por motivos de organización interna do centro. Neste caso avisarase con suficente antelación.

(**) A data e estimada a espera da confirmación das datas das ABAU en xaneiro (aprox.).

Este curso escolar 2019/20 algunhas rutas de transporte escolar teñen menos prazas que alumnos solicitantes das mesmas. Neses casos estase a aplicar a orde de preferencia indicada pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación.

Engádese a continuación información sobre a asignación e uso do transporte escolar:

 • O instituto non é o encargado de contratar os servizos de transporte escolar. Ese cometido é función da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a través da Xefatura Territorial da Coruña - Servizo de Recursos Educativos Complementarios.
 • O instituto só asigna ao alumnado ás prazas dispoñibles en cada un dos contratos realizados entre a Xefatura Territorial arriba indicada e as empresas de transporte. Non contrata nin da de baixa buses en ningunha das rutas.
 • A asignación das prazas do bus faise seguindo as instrucións remitidas ao centro pola Xefatura Territorial (a través do Servizo de Recursos Educativos Complementarios) no documento: Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, correspondente ao curso 2019-2020, sobre a xestión do transporte escolar.

Segundo a ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia; no seu artigo 7 punto 2. O IES Isidro Parga Pondal elixiu como días non lectivos:

O 5 de decembro, xoves.

O 20 de marzo, venres.

Así mesmo os periódos de vacación son:

1. Nadal: desde o día 21 de decembro de 2019 ata o día 7 de xaneiro de 2020, ambos inclusive.

2. Entroido: días 24, 25 e 26 de febreiro de 2020.

3. Semana Santa: desde o día 4 ata o 13 de abril de 2020, ambos inclusive.

Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 da citada ORDE e co fin de unificar a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2019/20 se celebrará o 31 de outubro de 2019.

As rapazas e rapaces da optativa Tecnoloxía Informática e Comunicacións II (TICS II)  de 2 bacharelato guiados pola súa profesora Leticia comezaron a traballar nun concurso a nivel internacional chamado "Wisibilízalas" organizado pola Univeridade Pompeu Fabra de Barcelona cos obxectivos de:

 • Romper estereotipos de xénero asociados a carreiras STEM
 • Potenciar referentes femeninos actuais que sirvan de inspiración ás máis xóvenes
 • Promocionar o uso da tecnoloxía e o traballo en grupo mediante a creación de páxinas web

Para isto, farán entrevistas a diferentes mulleres do ámbito STEM (ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) e crearán unha páxina web con vídeos, fotos e texto con ditas entrevistas.
Podedes seguir a súa andadura con este proxecto a través das canles sociais da Biblioteca Rebolo:

 • Twitter: @bibliorebolo
 • Instagram: @bibliorebolo
 • Facebook: Biblioteca rebolo

Agradecemos a máxima difusión seguindo e compartiendo nas vosas redes sociais.

Estimadas familias.

Debido á realización de obras na estrada DP-1901 (entre Carballo e Sísamo), durante este curso veranse afectadas varias paradas de bus en diferentes fases. Polo tanto, ao longo do curso algúns alumnos terán que coller o bus en paradas ubicadas en zonas diferentes á de costume.

Nunha primeira fase (a partires do luns 30 de setembro) verase afectada a parada da Librería Villar, que se moverá á Rúa Fábrica (ao lado dos semáforos peatonais). Poden ver a ubicación da nova parada no seguinte plano:

A Lei Orgánica de Educación (LOE), na súa disposición final primeira, dá unha nova redacción ao artigo 8 da LODE, a cal queda así: "Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo a la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. [...] las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la ESO, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro".

O procedemento para que o alumnado vaia a folga é:

 1. O alumnado pide a xefatura de estudos a convocatoria da xunta de delegados/as.
 2. Desde a xefatura se convoca á xunta de delegados/as.
 3. A xunta de delegados/as vota secundar a convocatoria de folga e avisa á dirección.
 4. A dirección debe ter desde este momento un mínimo de 4 días para organizar e avisar as nais/pais do alumnado do feito enviando a autorización individual.
 5. O alumando devolve a autorización firmada polas nais/pais antes do día de folga.
 6. Finalmente o alumnado vai a folga.

 

No caso do día 27 a xunta de delegados nin se reuniu nin comunicou a tempo o desexo de concurrir a folga.

Polo tanto:

 • O alumando de 3º da ESO en adiante ten o dereito inalienable de concurrir a unha folga convocada legalmente.
 • Ao non estar autorizada pola dirección do centro, en caso de ausencia na aula dun alumno/a poñerase a falta correspondente.
 • Posteriormente a folga as nais/pais do alumnado, por escrito ou vía electrónica, poderán xustificar a falta.

Listado de admitidos para o uso do servizo de acompañamento ao comedor do CEIP Fogar de alumnado da ESO do IES Isidro Parga Pondal

 • Rychard Ryan Silva, 1º ESO
 • Murillo Gonçalves Oliveira- Almeida, 1º ESO
 • Javier Villar Rama, 1º ESO
 • Marcos Amado Alcoba, 2º ESO
 • Ana Vázquez García, 2º ESO
 • Clara Lorenzo Rama, 2º ESO
 • Sebastián García Reimúndez, 2º ESO
 • Laia Nión Fernández, 2º ESO
 • Rony Petterson Silva dos Santos, 4º ESO
 • David Suárez Puente, 4º ESO

Ante esta resolución pode presentar recurso no centro, dirixido ao director, nun prazo de 30 días a contar desde o 23 de setembro de 2019.

  O comedor empezará o próximo xoves 26, debendo os alumnos/as citados permanecer no centro ás 14:00h