Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Bioloxía e Xeoloxía

O departamento de Bioloxía e Xeoloxía publica a programación didáctica para o presente curso académico.

A programación é o instrumento de planificación curricular necesario para o desenvolvemento do proceso de ensinanza e aprendizaxe. No punto catro deste documento accederán directamente a información da materia ou materias que desexen consultar.

Ao inicio do curso o profesorado encargado de impartir as diferentes materias informou ao seu alumnado da planificación das mesmas.

Nesta páxina web publicaremos a información que o departamento considere de interese tanto para o alumnado coma para as súas familias ou titores legais.