Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Lingua Galega

Este ano non contamos coas habituais clases de apoio para o alumnado coa materia pendente.

En breve convocaremos unha reunión de información e seguimento. 

Datas dos exames

  1º parcial 2º parcial Global

 

BAC

 

16 xaneiro

16h 00

23 abril

17h 50

7 maio

17h 50

 

ESO

23 abril

16h 00

21 maio

16h 00

Para consultar calquera información, accedede á programación.

Se vos interesan os criterios de cualificación para este curso, consultade os documentos que se achegan.

E non esquezades que estamos á vosa disposición para aclarar as vosas dúbidas.

 

 

A continuación poñemos a disposición da comunidade escolar a Programación didáctica do departamento de Lingua galega para o curso 2018/019.

Para facilitar o acceso, engadimos tamén a información básica para cada un dos niveis (grao mínimo de consecución de estándares, criterios de cualificación e obras de lectura).

Ao mesmo tempo, publicamos nun só documento todas as obras de lectura aprobadas polo departamento para o presente curso.

O alumnado que teña a materia de Lingua galega pendente de cursos anteriores debe ter en conta a seguinte información:

Horarios das clases
  ESO 1         martes de 15:20 a 16:10
  ESO 2
  ESO 3         martes de 17:50 a 18:40

Como todos os anos realizaranse dous exames parciais que, de seren superados, suporán o aprobado da materia. Aqueles que teñan algún destes exames suspenso deberán presentarse ao global:

Datas dos exames
    1º cuadrimestre     16 de xaneiro
    2º cuadrimestre     15 de maio
          Global     29 de maio

 

 

Todos os datos de interese están na Programación didáctica; pero para que o atopedes con máis facilidade, neste artigo aparecen os enlaces que dan acceso á seguinte información para cada un dos niveis:

  • Grao mínimo de consecución dos estándares.
  • Criterios de cualificación
  • Obras de lectura