Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Información

O prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso estará aberto do 1 ao 22 de marzo

Este procedemento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así como aos de Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato que desexen cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles.

As solicitudes de admisión poderán presentarse a partir do día 1, tanto de xeito telemático na aplicación ‘AdmisionAlumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) como de xeito presencial nos centros escolares que se elixan como primeira opción, prazo que permanecerá aberto ata o 22 de marzo.

A publicación das listas provisionais de persoas admitidas e non admitidas publicaránse antes do 25 de abril, e as definitivas antes do 15 de maio.

Máis información

No DOG do 12 de febreiro saíron publicadas as probas  para  a  obtención  do  título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos.

O prazo de matrícula será do 8 ao 18 de marzo. A mesma poderá facerse de xeito telemático na sede electrónica ou presencialmente entregando a documentación no centro educativo.

Na web de educación da Xunta teñen máis información sobre a convocatoria e enlaces a exames de probas de anos anteriores:

Solicitude de Admisión: restablecemento dos prazos, do 11 de maio ao 18 de maio

Do 11 de maio ao 18 de maio a secretaría do IES Isidro Parga Pondal permanecerá aberta desde as 10h até as 13h para o trámite das solicitudes de admisión que desexen ser entregadas no centro.

Para garantizar a seguridade de todos é imprescindible o uso de  luvas e mascarilla para aceder o centro.

Para as solicitudes de admisión vía telemática poden usar o seguinte enlace no mesmo prazo:

Xestión das solicitudes de admisión para alumnos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato no IES Isidro Parga Pondal.

As solicitudes de admisión son o procedemento previo á matrícula, polo cal un alumno ou alumna ou as súas familias/representantes solicitan unha ou máis prazas nun ou máis centros, segundo unha orde de preferencia.

Non teñen que facer este procedemento se:

  • Estaba matriculado no IES Isidro Parga Pondal no curso 2019/2020 e quere continuar.
  • Pediu en prazo a reserva de praza no IES Isidro Parga Pondal para 1º ESO.

 DOCENCIA A DISTANCIA 

 

O IES Isidro Parga Pondal, segundo as Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020 publicado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e completadas polas Novas instrucións en relación co COVID-19:

  • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.
  • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
  • Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía.

Segundo estas directrices, a dirección do centro decidiu que o Centro permanecerá pechado ata o levantamento do estado de alarma e a voilta ás clases. Ata entón, as clases continuarán de forma non presencial, informando ás familias dos traballos a realizar por os rapaces e rapazas do centro.

 A docencia producirase por medio de tres tipos de servizos:

  1. A aula virtual do centro (moodle).
  2. Edmodo, para as materias que así o elixiran.
  3. Por medio desta páxina web.

Cada docente elixirá o mellor medio para levar a cabo la docencia a distancia segundo as características da materia e dentro da súa libertade de cátedra.

 TITORIAS 

Polo de agora e ata novo aviso, as titorías (dúbidas de alumnado) deberán dirixirse a este correo: ies.parga.pondal@edu.xunta.es

 

 INDICE DE TRABALLOS 

A partir de esta sección da páxina aparecerán debidamente ordenados os contidos, traballos ou enlaces que os docentes vaian xerando, a modo de índice.

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
varios varios   Orientación Quérote+ Consellos desde Orientación
varios varios   Orientación Técnicas e hábitos de estudo Consellos desde Orientación
varios varios   Orientación El Poder de tu actitud Cómo vivir con alegría Consellos desde Orientación
varios varios   Orientación La importancia de escuchar Vives de lo que transmites Consellos desde Orientación

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
ESO Varios Varios Atención á Diversidade Fichas  Recopilación de películas Orientación
Varios       Información departamento de Orientación Orientación

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
ESO A e B Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Carmina
ESO C e D Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Esther
ESO E Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Olga
ESO A, C + D e E Non Bil. Artes Plásticas Curso en Moodle Fernando Villaverde
ESO A Lingua Galega Curso en Moodle Isabel Cerviño
ESO A Matemáticas Curso en Moodle Pilar Canedo
ESO A e B Inglés Grammar and Vocabulary revision Beatriz Meijide Rodríguez por edmodo
ESO B, C, D e E Matemáticas Curso en moodle Óscar Alonso en Moodle
ESO B Artes Plásticas Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3
3ª Tr.: Tarefa 1, Curso en Moodle
Juan Carlos Linares
ESO B Lingua Galega Ficheiro achegado, Tarefa 2 Chus Tato, ficheiros achegados
ESO C Lingua Galega Ficheiro achegado, Curso en Moodle Noelia Pérez en Moodle (foro)
ESO D Lingua Galega Ficheiro achegado, Curso en Moodle Noelia Pérez en Moodle (foro)
ESO E Lingua Galega Ficheiro achegado, Curso en Moodle Noelia Pérez en Moodle (foro)
ESO A, B e C Lengua Castellana Curso en moodle Carmen Sanjurjo en Modle
ESO D e E Lengua Castellana Ficheros con instrucciones y modelo,
AVISO EXAMEN RECUPERACIÓN JUNIO
Diana Almeida
ESO D e E Artes Plásticas bilingüe Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3
3º Tr.: Tarefa 1, Curso en Moodle
Juan Carlos Linares
ESO A, B, C, D Xeografía e Historia Curso en moodle Olaia García
ESO E Xeografía e Historia Actividades, Tarefa 2, Tarefa 3, Tarefa 4 (PDF, Editable)
Tarefa 5, Tarefa 6, Tarefa 7
Nanci Barro
ESO A, B, C, D e E Música Curso en Moodle Vanessa
ESO A, B, C, D e E Francés Ficheiro achegado: 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 1º E Solucións
Fichas de repaso
Carmen Canedo
ESO C e D Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Esther
ESO pendentes Lengua Castellana Curso en Moodle Carlos Turnes
ESO   Valores éticos Curso en Moodle Ana Gende
ESO pendentes Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Mª Ángeles Fernández Verdía

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
ESO A Lengua Castellana Curso en Moodle, Actividades 14-17 abril Irma Banet
ESO A Francés Ficheiro achegado, Solucións, Ficha de exercicios Carmen Canedo
ESO B Francés Ficheiro achegado, Solucións, Ficha de exercicios Carmen Canedo
ESO C Francés Ficheiro achegado, Solucións, Ficha de exercicios Carmen Canedo
ESO D Francés Ficheiro achegado, Solucións, Ficha de exercicios Carmen Canedo
ESO E Francés Ficheiro achegado, Solucións, Ficha de exercicios Carmen Canedo
ESO A e B Inglés Revision Starter Unit Beatriz Meijide Rodríguez por edmodo
ESO A e B Reforzo Actividades reforzo educativo Basi
ESO A, B e C Matemáticas Curso en moodle Borja na aula virtual do centro
ESO A, B, C, D, E Xeografía e Historia Actividades, Tarefa 2, Tarefa 3, Tarefa 4 (PDF, Editable)
Tarefa 5, Tarefa 6, Tarefa 7
Nanci Barro
ESO B, C, D e E Lengua Castellana Ficheiro achegado, Solucionario
Solucionario2 e novas tarefas, Solucionario 3 e novas tarefas
Solucionario 4 e tarefa, Criterios de calificación
Isabel Ortiz por email (iortiz@edu.xunta.es)
ESO A, B, C, D e E Lingua Galega Curso en Moodle Abel en Moodle
ESO A, B, C, D e E Física e Química Curso en Moodle, Aviso pendentes, Tarefas (5 de xuño) Carlos Bussieres e Herminia Calvo
ESO C Inglés Materiais en edmodo Susana Méndez
ESO D Matemáticas Curso en moodle Leticia en Moodle
ESO D Inglés Materiais en edmodo Susana Méndez
ESO E Inglés Materiais en edmodo Susana Méndez
ESO E Matemáticas Temas 7 e 8 Chus (na aula virtual do centro)
ESO C, D, E Reforzo Curso en moodle Noelia
ESO A, B, C, D e E Tecnoloxía Curso en moodle Cristina Méndez
ESO A,B,C,D e E Introdución á robótica Curso en moodle Javier Andrade Pensado
ESO pendentes Tecnoloxía Curso en moodle Javier Andrade Pensado
ESO A, B, C, D e E Música Curso en Moodle Vanessa
ESO D e E Música bilingüe Curso en moodle Marián Montes
ESO A, B e C Música Curso en moodle Marián Montes
ESO pendentes Lengua Castellana Curso en Moodle Carlos Turnes
ESO pendentes Física e Química Páxina do departamento Herminia
ESO   Valores éticos Curso en Moodle Ana Gende

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
ESO A, B, C, D Bioloxía e Xeoloxía Cursos en Moodle (3º A, 3º B, 3º C, 3º D) Olga González
ESO B, C, D Francés Repaso B, C e D (cada grupo un enlace) Suso Pensado en Edmodo
ESO A, B Inglés Curso en Moodle Sergio
ESO C Inglés Curso Moodle Workbook U3 Wrtiting U4 "Relationships" and Modal Verbs, Workbook Unit 4 Tarefa
Workbook Answer Key Ficheiro, Vocab & Grammar U7-1 Ficheiro, Vocab & Grammar U7-2 Ficheiro, ANSWER KEY Ficheiro
Reforzo unidades 1 a 5
Rosario Patiño
ESO D Inglés Curso Moodle Workbook U3 Writing U4 Vocabulary and Grammar Exercises, Workbook Unit 4 Tarefa
Workbook Answer Key Ficheiro, Vocab & Grammar U7-1 Ficheiro, Vocab & Grammar U7-2 Ficheiro, ANSWER KEY Ficheiro
Reforzo unidades 1 a 5
Rosario Patiño
ESO A, D Matemáticas Aplicadas Curso en moodle Borja
ESO A, D Matemáticas Académicas Curso en Moodle Pilar Canedo
ESO B Matemáticas Curso en moodle Leticia Riestra
ESO C Matemáticas académicas Curso en moodle Divina Oróns
ESO A, B, C, D Física e Química Páxina do departamento e Curso en moodle, Aviso pendentes, Boletín pendentes 2º ESO, Boletín 2 pendentes 2º ESO Rosalina, Herminia e Carlos
ESO A, B, C, D Artes Plásticas Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3
3º Tr.: Tarefa 1, Curso en Moodle
Juan Carlos Linares
ESO A, B, C, D Lingua Galega Curso en moodle Isabel Cerviño
ESO A, B, C, D Tecnoloxía Curso en moodle Javier Andrade Pensado
ESO pendentes Pendentes Tecnoloxía Curso en moodle Javier Andrade Pensado
ESO A, B, C, D Xeografía e Historia Curso en moodle Charo Varela
ESO bilingue Xeografía e Historia Curso en moodle Olaia García
ESO A, B, C, D Lengua Castellana Curso en moodle Diego Pardo
ESO A, B, D Artes Plásticas Curso en Moodle Fernando Villaverde
ESO A, B, C, D Música Curso en Moodle Vanessa
ESO pendentes Música (pendentes de 2º) Curso en Moodle Marián Montes
ESO pendentes Inglés Recurso na aula virtual Rosario Patiño
ESO pendentes Lengua Castellana Curso en Moodle Carlos Turnes
ESO pendentes Lingua Galega Ficheiro achegado (plan de recuperación), Plan de recuperación (1º parcial, 2º parcial) Chus Tato
ESO pendentes Física e Química Páxina do departamento Herminia
ESO pendentes Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Mª Ángeles Fernández Verdía

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
ESO A e B Bioloxía e Xeoloxía Curso en Moodle Esther
ESO C Economía Exercicios tema 6, Curso en Moodle Ana Gende
ESO A Informática (TICs) Curso en moodle Juan Lopez
ESO B e C Informática (TICs) Curso en moodle Juan López
ESO C Inglés Curso en moodle Rosario Patiño
ESO A Francés Curso edmodo Suso Pensado en Edmodo
ESO A e B Bioloxía e Xeoloxía Ficheiro achegado Esther
ESO B e C Francés Curso edmodo Suso Pensado en Edmodo
ESO A, B e C Filosofía Curso en Moodle Mª Dolores Costa
ESO A, B e C Lingua Galega Ficheiro achegado, Tarefa 2 Chus Tato, ficheiros achegados
ESO A, B e C Lengua Castellana Curso en moodle, Actividades 14-17 abril Irma Banet
ESO A e B Física e Química Boletín de exercicios Resolución boletín, Rosalina
ESO pendentes Física e Química (pendentes) Aviso pendentes,
Boletín pendentes 3º ESO, Boletín pendentes 2º ESO
Boletín 2 pendentes 2º ESO, Boletín 2 pendentes 3º ESO
 
ESO A e B Matemáticas Tema 4: Estudo de funcións Chus
ESO B Matemáticas Aplicadas Repaso sistemas de ecuaciones y problemas Pilar Canedo
ESO B Ciencias Aplicadas Curso en Moodle Rosalina
ESO C Latín Actividades no blog Claudina
ESO C Matemáticas Curso en Moodle Pilar Canedo
ESO A, B e C Xeografía e Historia Curso en Moodle María Sánchez
ESO B Iniciación á Actividade Emprendedora Ficheiro achegado, Curso en Moodle Ana Gende Gerpe
ESO B e C Música Curso en moodle Marián Montes
ESO pendentes Música (Pendentes de 3º) Curso en moodle Marián Montes
ESO pendentes Economía Na aula virtual e neste ficheiro. Ana Gende Gerpe

 

Etapa 
Curso
Grupo
Materia
traballo ou contido                
Observacións       
ESA Mod 2   Ámbito Científico Curso en Moodle María de los Ángeles Fernández Verdía en Moodle
ESA Mod 2   Ámbito de Comunicación Curso en moodle Conxugador de verbos en Galego Carlos Turnes en Moodle
ESA Mod 2   Ámbito Social Curso en moodle e na páxina do departamento Xurso Montes en Moodle e na páxina do departamento
ESA Mod 4   Ámbito de Comunicación Curso de moodle Conxugador de verbos en Galego Carlos Turnes en Moodle
ESA Mod 4   Ámbito Social Curso en moodle e na páxina do departamento Xurxo Montes en Moodle e na páxina do departamento
ESA Mod 4   Ámbito Científico Curso en Moodle Mª Elena Segade

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
EBI I/II     Actividades no blog Claudina

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
Bacharelato A e B Anatomía Aplicada Curso en Moodle Olga González
Bacharelato B Bioloxía e Xeoloxía Actividades na páxina do centro,
Proba de recuperación xuño
Carmina Lema
Bacharelato   Francés 1ª lingua Repaso 1º bacharelato 1ª lingua Suso Pensado en Edmoso
Bacharelato   Francés 2ª lingua Repaso 1º bacharelato 2ª lingua Suso Pensado en Edmodo
Bacharelato B Física e Química Curso en moodle Carlos Bussieres en Moodle
Bacharelato A TICS I Curso en moodle Juan López en Moodle
Bacharelato A e B Cultura científica Proxecto investigación Mª de los Ángeles Fernández en Moodle
Bacharelato A Inglés Materiais en edmodo Susana Méndez
Bacharelato B Debuxo Técnico I Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 (opcional), Blog con tarefas
Curso en Moodle
Juan Carlos Linares
Bacharelato A e B Economía Ficheiro Achegado, Curso en Moodle Ana Gerpe
Bacharelato B Inglés Material en edmodo Susana Méndez
Bacharelato A e B Filosofía Curso en Moodle Mª Dolores Costa
Bacharelato A e B Introdución á programación Curso en moodle Leticia en Moodle
Bacharelato A e B Lengua Castellana Ficheiros achegados Solucionario Solucionario 2
Solucionario 3 e novas tarefas (PDF, Editable)
Solucionario 4 e tarefa, Criterios de calificación
Isabel Ortiz por email (iortiz@edu.xunta.es)
Bacharelato A Lingua Galega Curso en moodle Basi Pacoret en Moodle
Bacharelato B Lingua Galega Curso en moodle Basi Pacoret en Moodle
Bacharelato A e B Matemáticas aplicadas I Curso en moodle Divina e Beatriz en Moodle
Bacharelato   Matemáticas I Curso en moodle Divina en Moodle
Bacharelato B TICs I Curso en moodle Leticia en Moodle
Bacharelato A e B Tecnoloxía Ind. I Curso en moodle Javier Andrade Pensado
Bacharelato A Historia Curso moodle Charo Varela en Moodle
Bacharelato A e B Música Curso en Moodle Vanessa
Bacharelato A e B Literatura Universal Curso en Edmodo (con chave de acceso)
(En caso de non ter a chave solicitala no correo do centro)
Diego Pardo
Bacharelato pendentes Física e Química Páxina do departamento Herminia
Bacharelato pendentes Economía Na aula virtual e neste ficheiro Ana Gende Gerpe
Bacharelato Adultos   Inglés Curso en Moodle Sergio
Bacharelato Adultos   Lengua Castellana Curso en moodle Carlos Turnes en Moodle
Bacharelato Adultos   Hª do mundo Contemporáneo Páxina do departamento Xurxo Montes na páxina do departamento
Bacharelato Adultos   Matemáticas I Curso en Moodle Mª Elena Segade
Bacharelato Adultos   Matemáticas Apl. ás CC.SS. Curso en Moodle Mª Elena Segade
Bacharelato Adultos   Lingua Galega Curso en Moodle Antonio Eirís
Bacharelato Adultos   Latín Actividades no blog Claudina
Bacharelato Adultos   Economía Curso en Moodle Shaila
Bacharelato
Adultos
  Cultura científica Curso en Moodle Manuel del Río
Bacharelato
Adultos
  Física e Química Curso en Moodle Manuel del Río
Bacharelato
Adultos
  Filosofía Exame final (Información na Aula Virtual) Belén

 

Etapa Curso Grupo Materia traballo ou contido Observacións
Bacharelato B Bioloxía e Xeoloxía Curso en moodle Esther Bértoa
Bacharelato A Economía da Empresa Curso en moddle Shaila Guillín
Bacharelato B Física Curso en moodle Rosalina
Bacharelato B Química Enlace químico. Orbitales híbridos, Solucións, Síntesis orgánica y nuevos materiales, Solución ex. 56 páx. 130, Boletín pendentes Física e Química 1º Bac., Boletín de exercicios, Boletín 2, Solución exercicios 30 abril, Boletín 2 pendentes FeQ 1º Bac., Solucións boletín 2, Boletín3, Solucións boletín 3, Boletín 4, Solucións boletín 4, Boletín 5 Herminia Varela na páxina do centro
Bacharelato A e B Inglés PAU 2016 Práctica ABAU 2017 Writing 2017 Rephasing Rosario Patiño
Bacharelato A Lengua Castellana y Literatura Curso en moodle Irma Banet
Bacharelato   Matemáticas II Curso en moodle Divina
Bacharelato A Matemáticas Apl. CCSS II Tema 10: Probabilidade Chus
Bacharelato   Métodos Estadísticos Curso en moodle Divina
Bacharelato B Lingua Castelá Curso en moodle Carmen Sanjurjo
Bacharelato A e B Lingua Galega Curso en moodle Basi Pacoret
Bacharelato B Tecnoloxía Industrial II Curso en moodle Cristina Méndez
Bacharelato A e B TICs II Curso en moodle Leticia
Bacharelato A e B Xeografía e Historia Curso en moodle María Sánchez
Bacharelato A Xeografía Curso en moodle Charo Varela
Bacharelato B Debuxo Técnico II Curso en Moodle Fernando Villaverde
Bacharelato B Ciencias da Terra e do Medio Ambiente Curso en Moodle Carmina
Bacharelato   Hª da música e danza Curso en moodle Marian
Bacharelato   Psicoloxía Curso en moodle Belén Lendoiro
Bacharelato   Hª da Filosofía Curso en moodle Belén Lendoiro
Bacharelato   Hª de España Curso en moodle María Sánchez
Bacharelato Adultos   Bioloxía e Xeoloxía Metabolismo: catabolismo Mª de los Ángeles Fernández
Bacharelato Adultos   Inglés Curso en Moodle Sergio
Bacharelato Adultos   Lengua Castellana Curso en moodle Carlos Turnes
Bacharelato Adultos   Historia de España Páxina do departamento Xurxo Montes na páxina do departamento
Bacharelato Adultos   Matemáticas Apl. II Curso en Moodle Mª Elena Segade
Bacharelato Adultos   Lingua Galega Curso en Moodle Antonio Eirís
Bacharelato Adultos   Química Curso en Moodle Manuel del Río

 

 

A XUNTA INFORMA DE QUE OS CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS OS NIVEIS PERMANECERÁN PECHADOS DENDE O LUNS, 16 DE MARZO E ATA NOVA ORDE.

A Xunta de Galicia informa que os centros de todos os niveis educativos permanecerán pechados desde o luns, 16 de marzo, e durante 14 días nun principio. Actualización: non temos data para volver ás aulas.

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases da finalización do estado de alarma.

Se é posible, recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Os cursos online da Aula Mentor continuarán a súa actividade con normalidade. As novas matrículas deberán facerse a través de internet (máis información en carballo@aulamentor.es)

 

Docencia a distancia Addendas ás programacións

Manual básico de Moodle para o alumnado - Manual básico de Moodle para o profesorado
Manual de Webex para o profesorado - Manual de Webex para o alumnado

Conxunto de vídeo tutoriais da Consellería (AbalarMobil, Agueiro, WebEx, EspazoAbalar e Aulas Virtuais)

 

 NOVAS ACTUALIZADAS

Actualizado 28/04/2020 ás 17:30

Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nivel académico

Prazas vacantes

Prazas reservadas para NEAE

1º curso da ESO

34

15

2º curso da ESO

19

 

3º curso da ESO

16

 

4º curso da ESO

16

 

1º Bacharelato - Ciencias

0

 

1º Bacharelato - Humanidades e Ciencias Sociais

 20  

2º Bacharelato - Ciencias

7

 

2º Bacharelato - Humanidades e Ciencias Sociais 3