Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Novas

Na Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21, indícanse no seu Artigo 13 bis. as instrución para a publicación de actos:

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas, daráselle publicidade á listaxe provisional de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario, con indicación, no caso de ser excluída, da deficiencia detectada ou da documentación de que carezan.

Este acto publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Todas as peticións de admisión presentadas para o noso centro antes do 18 de maio (incluído) foron admitidas.

As presentadas fora de prazo van ser enviadas a Xefatura Territorial para a súa resolución.

A dirección.

 

A partir de hoxe o servizo da biblioteca reabrirá para o préstamo e devolución de libros e material audiovisual, co seguinte protocolo:

a) devolución de libros en préstamo da biblioteca (non libros de texto)

 1. a devolución farase dentro do horario de oficina, de 10 a 13 horas, de luns a venres.
 2. a devolución farase entregando o material na conserxería do centro.
 3. non é necesario traer nin o carné da biblioteca nin identificarse.

b) servizo de préstamo de libros e material audiovisual

 1. farase mediante correo electrónico (ies.parga.pondal@edu.xunta.es) ou chamando ao 881 880 371.
 2. será necesario indicar: nome e apelidos do alumno ou alumna, o título do material solicitado e o número do carné da biblioteca.
 3. importante: se a petición se fai por correo electrónico, indicar un teléfono de contacto.
 4. cando o material solicitado estea disponible, avisaremos a persoa indicada para a súa recollida na conserxería do centro.

NOTA: o prazo para a devolución de libros amplíase ata á volta en setembro para o alumnado que así o precise.

 

Segundo a resolución do 22 de maio de 2020, achégovos as instrucións para a organización das titorías presenciais voluntarias de 2º de bacharelato a partir do 26 de maio.

 • O luns 25 non haberá titorías presenciais, empezaremos o martes 26.
 • Terán carácter voluntario.
 • O horario das titorías presenciais será de 10:00h a 13:00h, en horario libre.
 • Cada día terá asignados uns departamentos e por tanto a súas materias:

Luns: Departamentos de Economía e Música.

Martes: Departamentos de Informática, Tecnoloxía e Xeografía e Historia.

Mércores: Departamento de Matemáticas.

Xoves: Departamentos de Física e Química, Filosofía, Educación Física, Bioloxía e Xeoloxía e Artes Plásticas.

Venres: Departamentos de Castelán, Galego e Inglés.

 • O alumnado terá que pedir cita, como mínimo, chamando preferiblemente por teléfono (881 880 371) ou enviando un email ao centro (ies.parga.pondal@edu.xunta.es) o día anterior antes das 14:00h; indicando o nome, que departamento/materia desexa acudir e a hora.

O equipo directivo.

Hoxe saíu publicada a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

O prazo de presentación rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.

Enlace ao servizo para facer a solicitude online.

Páxina de tramitación en sede electrónica

Anexos para presentación presencial: Anexo I - Anexo II

Instruccións da convocatoria.

Máis información na web da Xunta

No caso de solicitarse o código de centro para a solicitude será o 15027307.

Lémbrase que para a participación no fondo solidario de libros de texto é condición necesaria a devolución dos libros en préstamo do curso actual. Esa devolución farase unha vez finalizado o curso actual e antes do 7 de xullo. Publicarase un calendario de devolución por cursos na web do centro antes desas datas.

Segundo as Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia; no seu punto 6.1 "Currículo e programacións didácticas":

"Os centros e o profesorado revisarán os currículos e as programacións didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas."

O que segue son as addendas ás programacións aprobadas a principios de curso dos diferentes cursos e materias, das etapas da ESO e bacharelato nas quendas de ordinario e adultos.

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Bioloxía e Xeoloxía addenda Carmina, Esther, Olga.
ESO Artes Plásticas addenda Fernando Villaverde, Juan Carlos Linares
ESO Matemáticas addenda Pilar Canedo, Óscar Alonso
ESO Inglés addenda Beatriz Meijide, Susana Mato
ESO Lingua Galega addenda Chus Tato, Noelia Pérez, Isabel Cerviño
ESO Lengua Castellana addenda Carmen Sanjurjo, Diana Almeida
ESO Xeografía e Historia addenda Olaia García, Nanci Barro
ESO Música addenda Vanessa
ESO Francés addenda Carmen Canedo
ESO Relixión addenda Victoria Prado
ESO Valores éticos addenda Ana Gende
ESO Educación Física addenda Alberto Antelo

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Francés addenda Carmen Canedo
ESO Inglés addenda Beatriz Meijide Rodríguez, Susana Méndez
ESO Matemáticas addenda  Borja, Leticia, Chus
ESO Xeografía e Historia addenda  Nanci Barro
ESO Lengua Castellana addenda  Isabel Ortiz, Carlos Turnes, Irma Banet
ESO Lingua Galega addenda  Abel Turnes
ESO Física e Química addenda  Carlos Bussieres, Herminia Calvo
ESO Tecnoloxía addenda  Cristina Méndez, Javier Andrade
ESO Introdución á robótica addenda  Javier Andrade Pensado
ESO Música addenda  Vanessa, Marian Montes
ESO Valores éticos addenda Ana Gende
ESO Educación Física addenda Beatriz González, Cristina Domínguez
ESO Relixión addenda Victoria Prados

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Bioloxía e Xeoloxía addenda Olga González
ESO Francés addenda Suso Pensado
ESO Inglés addenda Sergio Piña, Rosario Patiño, Susana Mato
ESO Matemáticas Aplicadas addenda Borja
ESO Matemáticas Académicas addenda Pilar Canedo, Divina Oróns, Leticia Riestra
ESO Física e Química addenda Rosalina, Herminia Calvo, Carlos Bussieres
ESO Artes Plásticas addenda Juan Carlos Linares, Fernando Villaverde
ESO Lingua Galega addenda Isabel Cerviño
ESO Tecnoloxía addenda Javier Andrade Pensado
ESO Xeografía e Historia addenda Charo Varela, Olaia García
ESO Lengua Castellana addenda Diego Pardo, Carlos Turnes
ESO Música addenda Vanessa Lorenzo
ESO Educación Física addenda Alberto Antelo
ESO Cultura Clásica addenda Claudina Veres
ESO Relixión addenda Victoria Prados
ESO Valores Éticos addenda Dolores Costa

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
ESO Bioloxía e Xeoloxía addenda Esther
ESO Economía addenda Ana Gende
ESO Informática (TICs) addenda Juan Lopez
ESO Inglés addenda Rosario Patiño, Susana Mato
ESO Francés addenda Suso Pensado
ESO Filosofía addenda Mª Dolores Costa
ESO Lingua Galega addenda Chus Tato
ESO Lengua Castellana addenda Irma Banet
ESO Física e Química addenda Rosalina
ESO Matemáticas Académicas addenda Chus, Pilar Canedo
ESO Matemáticas Aplicadas addenda Pilar Canedo
ESO Ciencias Aplicadas addenda Rosalina
ESO Latín addenda Claudina
ESO Xeografía e Historia addenda María Sánchez
ESO Iniciación á Actividade Emprendedora addenda Ana Gende Gerpe
ESO Música addenda Marián Montes
ESO Educación Física addenda Cristina Domínguez
ESO Relixión addenda Victoria Prados
ESO Valores Éticos addenda Dolores Costa

 

Etapa 
Curso
Materia
Addendas
Docente/s
ESA Mod 1.2 Ámbito Científico addenda María de los Ángeles Fernández Verdía
ESA Mod 1.2 Ámbito de Comunicación addenda addenda addenda Carlos Turnes, Sergio Piña
ESA Mod 1.2 Ámbito Social addenda addenda Xurso Montes
ESA Mod 3.4 Ámbito de Comunicación addenda addenda addenda Carlos Turnes, Sergio Piña
ESA Mod 3.4 Ámbito Social addenda addenda Xurxo Montes
ESA Mod 3.4 Ámbito Científico addenda Mª Elena Segade

 

Etapa Curso Materia Addendas Docente/s
Bacharelato Anatomía Aplicada addenda Olga González
Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía addenda Carmina Lema
Bacharelato Francés 1ª lingua addenda Suso Pensado
Bacharelato Francés 2ª lingua addenda Suso Pensado
Bacharelato Física e Química addenda Carlos Bussieres, Manuel del Río (adultos)
Bacharelato TICS I addenda Juan López, Leticia
Bacharelato Cultura científica addenda Mª de los Ángeles Fernández, Manuel del Río (adultos)
Bacharelato Inglés addenda Susana Méndez, Sergio Piña (adultos)
Bacharelato Debuxo Técnico I addenda Juan Carlos Linares
Bacharelato Economía addenda Ana Gerpe, Shaila Guillín (adultos)
Bacharelato Filosofía addenda Mª Dolores Costa
Bacharelato Introdución á programación addenda Leticia en Moodle
Bacharelato Lengua Castellana addenda Isabel Ortiz, Carlos Turnes (adultos)
Bacharelato Lingua Galega addenda Basi Pacoret, Antonio Eirís (adultos)
Bacharelato Matemáticas aplicadas I addenda Divina, Beatriz Méndez, Elena Segade (adultos)
Bacharelato Matemáticas I addenda Divina Oróns, Elena Segade (adultos)
Bacharelato Tecnoloxía Industrial I addenda Javier Andrade Pensado
Bacharelato Historia do Mundo Contemporáneo addenda Charo Varela, Xurxo Montes (adultos)
Bacharelato Música addenda Vanessa Lorenzo
Bacharelato Literatura Universal addenda Diego Pardo
Bacharelato Latín I addenda Claudina Veres (adultos)
Bacharelato  Antropoloxía addenda María Dolores Costa
Bacharelato  Educación Física addenda Cristina Domínguez
Bacharelato  Oratoria addenda María Dolores Costa
Bacharelato  Relixión addenda Victoria Prados

 

Etapa Curso Materia Addenda Docente/s
Bacharelato Bioloxía addenda Esther Bértoa, Mª de los Ángeles Fernández (adultos)
Bacharelato Economía da Empresa addenda  Shaila Guillín
Bacharelato Física addenda  Rosalina
Bacharelato Química addenda  Herminia Calvo, Manuel del Río (adultos)
Bacharelato Inglés addenda  Rosario Patiño, Sergio Piña (adultos)
Bacharelato Lengua Castellana y Literatura addenda Irma Banet, Carmen Sanjurjo, Carlos Turnes (adultos)
Bacharelato Matemáticas II addenda  Divina Oróns
Bacharelato Matemáticas Apl. CCSS II addenda  Chus Tato, Mª Elena Segade (adultos)
Bacharelato Métodos Estadísticos addenda  Divina Oróns
Bacharelato Lingua Galega addenda  Basi Pacoret, Antonio Eirís (adultos)
Bacharelato Tecnoloxía Industrial II addenda  Cristina Méndez
Bacharelato TICs II addenda  Leticia Riestra
Bacharelato Xeografía de España addenda  Charo Varela
Bacharelato Debuxo Técnico II addenda  Fernando Villaverde
Bacharelato Ciencias da Terra e do Medio Ambiente addenda  Carmina Lema
Bacharelato Hª da música e danza addenda  Marian Montes
Bacharelato Psicoloxía addenda  Belén Lendoiro
Bacharelato Hª da Filosofía addenda  Belén Lendoiro
Bacharelato Hª de España addenda  María Sánchez, Xurxo Montes (adultos)
Bacharelato Fundamentos de Admin. y Xestión addenda Shaila Guillín

 

Administración de Sistemas Informáticos en Rede Base de Datos addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede Fundamentos de Hardware addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Formación y Orientación Laboral addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Implantación de Sistemas Operativos addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Linguaxes de Marcas addenda
Administración de Sistemas Informáticos en Rede  Planificación e Administración de Redes addenda

 

 

 

Solicitude de Admisión: restablecemento dos prazos, do 11 de maio ao 18 de maio

Do 11 de maio ao 18 de maio a secretaría do IES Isidro Parga Pondal permanecerá aberta desde as 10h até as 13h para o trámite das solicitudes de admisión que desexen ser entregadas no centro.

Para garantizar a seguridade de todos é imprescindible o uso de  luvas e mascarilla para aceder o centro.

Para as solicitudes de admisión vía telemática poden usar o seguinte enlace no mesmo prazo:

Xestión das solicitudes de admisión para alumnos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato no IES Isidro Parga Pondal.

As solicitudes de admisión son o procedemento previo á matrícula, polo cal un alumno ou alumna ou as súas familias/representantes solicitan unha ou máis prazas nun ou máis centros, segundo unha orde de preferencia.

Non teñen que facer este procedemento se:

 • Estaba matriculado no IES Isidro Parga Pondal no curso 2019/2020 e quere continuar.
 • Pediu en prazo a reserva de praza no IES Isidro Parga Pondal para 1º ESO.
SOLICITÁMOSLLE A MÁXIMA DIFUSIÓN DESTE CORREO ELECTRÓNICO ENTRE O FUTURO ESTUDANTE UNIVERSITARIO.  GRACIAS!
 
Bo día,

A UDC nun clic!

Como futuro estudante universitario queremos amosarche a Universidade da Coruña nestas Xornadas de Portas Abertas. Como somos, que facemos e que podemos ofrecerche para que se vexan cumpridas as túas expectativas vitais e profesionais na a túa traxectoria universitaria. Outros anos puidemos abrir literalmente as nosas portas e manter un contacto estreito e persoal contigo. Nesta ocasión, a COVID-19 obríganos a facelo de forma virtual mais iso non será impedimento para ensinarche a UDC con todo o noso agarimo. Achégate!

Benvido/a á Universidade da Coruña!

Benvido/a ao teu futuro!

É o que propoñemos a través das XORNADAS DE PORTAS ABERTAS VIRTUAIS, na que os visitantes (estudantes e familiares) coñeceredes por dentro a nosa Universidade e poderedes interactuar cos responsables das titulacións, os vindeiros xoves 23 e venres 24 de abril.

Tamén coñeceredes os servizos e unidades que lle van a facer máis fácil e atractiva a VIDA UNIVERSITARIA: UDC Internacional, residencias públicas, centro de linguas, cultura, deporte, , cooperación e voluntariado, medioambente, UDC saudable, atención á diversidade, acción titorial, asociacións estudantís, emprego...

Podes ver toda a información das Xornadas, na que figuran agrupados por ramas de coñecemento os 41 Grados, 7 Programas de Simultaneidade e 2 Graos Abertos que lles ofrecemos para o vindeiro curso 2020-2021.

Na ligazón: https://www.udc.es/futuros_estudantes/portas_abertas/

E na aplicación móvil UDC.gal para Android e para IOS

Disporedes de:

 • Videoconferencia en directo de cada titulación
 • Vídeos de Centros Universitarios
 • Vídeos con testemuño de alumnado matriculado e alumando titulado

Tamén teredes á vosa disposición dous postos permanentes para guialos polas Xornadas: un de Información Xeral e outro no que poderán facer as a consultas relacionadas co Acceso e Admisión na Universidade.

Temos un apartado especial con obradoiros e retos en vivo, con premios para quen os consiga superar.

Benvido/a á Universidade da Coruña!

Benvido/a ao teu futuro!

 

 

Un cordial saúdo,

Gisela Lourido

Xefa do Servizo de Estudantes UDC

A XUNTA INFORMA DE QUE OS CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS OS NIVEIS PERMANECERÁN PECHADOS DENDE O LUNS, 16 DE MARZO E ATA NOVA ORDE.

A Xunta de Galicia informa que os centros de todos os niveis educativos permanecerán pechados desde o luns, 16 de marzo, e durante 14 días nun principio. Actualización: non temos data para volver ás aulas.

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases da finalización do estado de alarma.

Se é posible, recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Os cursos online da Aula Mentor continuarán a súa actividade con normalidade. As novas matrículas deberán facerse a través de internet (máis información en carballo@aulamentor.es)

 

Docencia a distancia Addendas ás programacións

Manual básico de Moodle para o alumnado - Manual básico de Moodle para o profesorado
Manual de Webex para o profesorado - Manual de Webex para o alumnado

Conxunto de vídeo tutoriais da Consellería (AbalarMobil, Agueiro, WebEx, EspazoAbalar e Aulas Virtuais)

 

 NOVAS ACTUALIZADAS

Actualizado 28/04/2020 ás 17:30

Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nivel académico

Prazas vacantes

Prazas reservadas para NEAE

1º curso da ESO

34

15

2º curso da ESO

19

 

3º curso da ESO

16

 

4º curso da ESO

16

 

1º Bacharelato - Ciencias

0

 

1º Bacharelato - Humanidades e Ciencias Sociais

 20  

2º Bacharelato - Ciencias

7

 

2º Bacharelato - Humanidades e Ciencias Sociais 3