IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Este curso escolar 2019/20 algunhas rutas de transporte escolar teñen menos prazas que alumnos solicitantes das mesmas. Neses casos estase a aplicar a orde de preferencia indicada pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación.

Engádese a continuación información sobre a asignación e uso do transporte escolar:

 • O instituto non é o encargado de contratar os servizos de transporte escolar. Ese cometido é función da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a través da Xefatura Territorial da Coruña - Servizo de Recursos Educativos Complementarios.
 • O instituto só asigna ao alumnado ás prazas dispoñibles en cada un dos contratos realizados entre a Xefatura Territorial arriba indicada e as empresas de transporte. Non contrata nin da de baixa buses en ningunha das rutas.
 • A asignación das prazas do bus faise seguindo as instrucións remitidas ao centro pola Xefatura Territorial (a través do Servizo de Recursos Educativos Complementarios) no documento: Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, correspondente ao curso 2019-2020, sobre a xestión do transporte escolar.

As rapazas e rapaces da optativa Tecnoloxía Informática e Comunicacións II (TICS II)  de 2 bacharelato guiados pola súa profesora Leticia comezaron a traballar nun concurso a nivel internacional chamado "Wisibilízalas" organizado pola Univeridade Pompeu Fabra de Barcelona cos obxectivos de:

 • Romper estereotipos de xénero asociados a carreiras STEM
 • Potenciar referentes femeninos actuais que sirvan de inspiración ás máis xóvenes
 • Promocionar o uso da tecnoloxía e o traballo en grupo mediante a creación de páxinas web

Para isto, farán entrevistas a diferentes mulleres do ámbito STEM (ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) e crearán unha páxina web con vídeos, fotos e texto con ditas entrevistas.
Podedes seguir a súa andadura con este proxecto a través das canles sociais da Biblioteca Rebolo:

 • Twitter: @bibliorebolo
 • Instagram: @bibliorebolo
 • Facebook: Biblioteca rebolo

Agradecemos a máxima difusión seguindo e compartiendo nas vosas redes sociais.

Estimadas familias.

Debido á realización de obras na estrada DP-1901 (entre Carballo e Sísamo), durante este curso veranse afectadas varias paradas de bus en diferentes fases. Polo tanto, ao longo do curso algúns alumnos terán que coller o bus en paradas ubicadas en zonas diferentes á de costume.

Nunha primeira fase (a partires do luns 30 de setembro) verase afectada a parada da Librería Villar, que se moverá á Rúa Fábrica (ao lado dos semáforos peatonais). Poden ver a ubicación da nova parada no seguinte plano:

A Lei Orgánica de Educación (LOE), na súa disposición final primeira, dá unha nova redacción ao artigo 8 da LODE, a cal queda así: "Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo a la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. [...] las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la ESO, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro".

O procedemento para que o alumnado vaia a folga é:

 1. O alumnado pide a xefatura de estudos a convocatoria da xunta de delegados/as.
 2. Desde a xefatura se convoca á xunta de delegados/as.
 3. A xunta de delegados/as vota secundar a convocatoria de folga e avisa á dirección.
 4. A dirección debe ter desde este momento un mínimo de 4 días para organizar e avisar as nais/pais do alumnado do feito enviando a autorización individual.
 5. O alumando devolve a autorización firmada polas nais/pais antes do día de folga.
 6. Finalmente o alumnado vai a folga.

 

No caso do día 27 a xunta de delegados nin se reuniu nin comunicou a tempo o desexo de concurrir a folga.

Polo tanto:

 • O alumando de 3º da ESO en adiante ten o dereito inalienable de concurrir a unha folga convocada legalmente.
 • Ao non estar autorizada pola dirección do centro, en caso de ausencia na aula dun alumno/a poñerase a falta correspondente.
 • Posteriormente a folga as nais/pais do alumnado, por escrito ou vía electrónica, poderán xustificar a falta.

Listado de admitidos para o uso do servizo de acompañamento ao comedor do CEIP Fogar de alumnado da ESO do IES Isidro Parga Pondal

 • Rychard Ryan Silva, 1º ESO
 • Murillo Gonçalves Oliveira- Almeida, 1º ESO
 • Javier Villar Rama, 1º ESO
 • Marcos Amado Alcoba, 2º ESO
 • Ana Vázquez García, 2º ESO
 • Clara Lorenzo Rama, 2º ESO
 • Sebastián García Reimúndez, 2º ESO
 • Laia Nión Fernández, 2º ESO
 • Rony Petterson Silva dos Santos, 4º ESO
 • David Suárez Puente, 4º ESO

Ante esta resolución pode presentar recurso no centro, dirixido ao director, nun prazo de 30 días a contar desde o 23 de setembro de 2019.

  O comedor empezará o próximo xoves 26, debendo os alumnos/as citados permanecer no centro ás 14:00h  

 

Como todos os anos, un grupo de alumnos/as de ESO do IES Isidro Parga Pondal irá tódos os xoves lectivos comer ao CEIP Fogar acompañados por un docente.

Esta medida está dirixida ao alumnado con necesidades ou falta de tempo para ir e volver desde a casa ao centro os xoves ao mediodía.

O número máximo será de dez alumnas/os.

Os criterios para a elección do alumnado acompañado é:

+ Alumnado con necesidades educativas especiais.

+ Alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO, nese orde de prioridade.

+ Maior distancia á casa desde o centro.

A petición deberá facerse no centro antes do día 20 de setembro (incluído) dirixida ao Director.

A resolución será publicada no taboleiro e na páxina web do centro antes do 24 de setembro.

O inicio da actividade será o xoves 26 de setembro se as condicións do comedor do colexio son as adecuadas.

Confirmarase o inicio da actividade por páxina web.

O servizo non é de balde e rexerase segundo o DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.