Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue defpuentes

Achégase os horarios dos cursos da ESO 2019/2020

 Os horarios no son definitivos e poden cambiar segundo as necesidades do centro  

Actualizado o 27 de setembro.

Achégase os horarios dos cursos de bacharelato 2019/2020.

 Os horarios no son definitivos e poden cambiar segundo as necesidades do centro 

 Actualizado o 27 de setembro.

A Lei Orgánica de Educación (LOE), na súa disposición final primeira, dá unha nova redacción ao artigo 8 da LODE, a cal queda así: "Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo a la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. [...] las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la ESO, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro".

O procedemento para que o alumnado vaia a folga é:

 1. O alumnado pide a xefatura de estudos a convocatoria da xunta de delegados/as.
 2. Desde a xefatura se convoca á xunta de delegados/as.
 3. A xunta de delegados/as vota secundar a convocatoria de folga e avisa á dirección.
 4. A dirección debe ter desde este momento un mínimo de 4 días para organizar e avisar as nais/pais do alumnado do feito enviando a autorización individual.
 5. O alumando devolve a autorización firmada polas nais/pais antes do día de folga.
 6. Finalmente o alumnado vai a folga.

 

No caso do día 27 a xunta de delegados nin se reuniu nin comunicou a tempo o desexo de concurrir a folga.

Polo tanto:

 • O alumando de 3º da ESO en adiante ten o dereito inalienable de concurrir a unha folga convocada legalmente.
 • Ao non estar autorizada pola dirección do centro, en caso de ausencia na aula dun alumno/a poñerase a falta correspondente.
 • Posteriormente a folga as nais/pais do alumnado, por escrito ou vía electrónica, poderán xustificar a falta.

Listado de admitidos para o uso do servizo de acompañamento ao comedor do CEIP Fogar de alumnado da ESO do IES Isidro Parga Pondal

 • Rychard Ryan Silva, 1º ESO
 • Murillo Gonçalves Oliveira- Almeida, 1º ESO
 • Javier Villar Rama, 1º ESO
 • Marcos Amado Alcoba, 2º ESO
 • Ana Vázquez García, 2º ESO
 • Clara Lorenzo Rama, 2º ESO
 • Sebastián García Reimúndez, 2º ESO
 • Laia Nión Fernández, 2º ESO
 • Rony Petterson Silva dos Santos, 4º ESO
 • David Suárez Puente, 4º ESO

Ante esta resolución pode presentar recurso no centro, dirixido ao director, nun prazo de 30 días a contar desde o 23 de setembro de 2019.

  O comedor empezará o próximo xoves 26, debendo os alumnos/as citados permanecer no centro ás 14:00h  

 

O inicio efectivo das clases será o luns 16 de setembro, segundo o calendario escolar 2019/2020 e as instruccións trasladadas desde o servizo de inspección no día de onte

Polo tanto o luns 16 as clases darán comenzo ás 8.30h

Segundo acordo do claustro no día de hoxe, o luns ás 8.30h o alumnado de 1º de ESO terá a presentación no ximnasio mentres o resto do alumnado subirá ás aulas e terá a presentación con cada titor ou titora cando corresponda

Hoxe ou mañá publicaremos por este medio o horario dos cursos

A Lista de grupos estará publicada no taboeiro do centro antes das 8.30h do luns 16

 

Como todos os anos, un grupo de alumnos/as de ESO do IES Isidro Parga Pondal irá tódos os xoves lectivos comer ao CEIP Fogar acompañados por un docente.

Esta medida está dirixida ao alumnado con necesidades ou falta de tempo para ir e volver desde a casa ao centro os xoves ao mediodía.

O número máximo será de dez alumnas/os.

Os criterios para a elección do alumnado acompañado é:

+ Alumnado con necesidades educativas especiais.

+ Alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO, nese orde de prioridade.

+ Maior distancia á casa desde o centro.

A petición deberá facerse no centro antes do día 20 de setembro (incluído) dirixida ao Director.

A resolución será publicada no taboleiro e na páxina web do centro antes do 24 de setembro.

O inicio da actividade será o xoves 26 de setembro se as condicións do comedor do colexio son as adecuadas.

Confirmarase o inicio da actividade por páxina web.

O servizo non é de balde e rexerase segundo o DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

A entrega de notas será o vindeiro mércores ás 16.30h horas.

O inicio do periódo de reclamacións comenzará igualmente ás 16.30h do mércores e estenderase até ás 12.00h do xoves 5.

O período de matrícula extraordinaria comenzará o Xoves 5 ás 9.00h da mañá e extenderase até o martes 10h ás 14.00h.

Con todo, os días e horario preferido para facer a matrícula extraordinaria son:

Xoves pola mañá, de 9.00h até ás 14.00h: 1º ESO, e 1º e 2º de bacharelato.

Xoves pola tarde, de 16.00h até ás 20.00h: 2º e 3º da ESO.

Venres pola mañá, de 9.00h até ás 14.00h: 3º e 4 da ESO.

Venres pola tarde, de 16.00h até ás 18h: calquera curso.

É preferible que todo o alumnado se matricule en estas datas, xa que as matrículas feitas a partir do luns 9 non poderán elixir optativas.