Procedementos de reclamación. 2º BAC Curso 2019-2020

 

Publicación da Circular 2/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2019/2020.

Reclamacións ao departamento. No centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: Mércores 10 e xoves 11 de xuño de 2020 (ata as 14.00 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: Xoves 3 e venres 4 de setembro de 2020 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos 

No centro: No prazo de 24 horas, contadas desde a notificación da resolución do departamento.

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 15 de xuño de 2020.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 7 de setembro de 2018.