Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 22 horas 55 min

Educación traballa co Ministerio para asegurar o remate do curso e a continuidade dos itinerarios formativos ao alumnado de formación profesional

Mar, 24/03/2020 - 15:36

Summary: 

O director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira, participou esta mañá nunha reunión por videoconferencia coa secretaria general de Formación Profesional do Ministerio, Clara Sanz, e os seus homólogos das outras Comunidades Autónomas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e o Ministerio de Educación y Formación Profesional, xunto co resto das Comunidades Autónomas, están a traballar de xeito conxunto e coordinado co obxectivo de asegurar tanto o remate do curso como a continuidade dos itinerarios formativos a todo o alumnado de FP (isto é, que os de grao Medio poidan acceder a grao Superior e os de Superior á Universidade).

Este foi o eixe de debate da reunión de traballo de hoxe por videoconferencia entre a secretaria general de Formación Profesional do Ministerio de Educación y FP, Clara Sanz,  e os representantes de todas as CCAA, e na que por parte de Galicia interveu o director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira.

Na xuntanza houbo un consenso en canto á necesidade de habilitar os mecanismos necesarios para garantir a finalización do curso a todo o alumnado de FP en xeral e, sobre todo, no que atinxe aos que cursan a modalidade de FP Dual ou a FCT (Formación en Centros de Traballo).

No que atinxe á FCT (que consta dun módulo de formación en empresa e outro de proxecto supervisado polo centro), a proposta é que, sempre que sexa posible, se realice nos centros de traballo o mínimo de horas establecido pola normativa para cada caso, segundo se trate de grao medio, de grao superior ou de FP Básica.

De non ser posible completar as horas en empresa debido ás circunstancias actuais de Estado de Alarma, a opción que se baralla é que esas horas queden compensadas a través do proxecto. É dicir, favorecer a integración dos dous módulos (empresa e proxecto) nun único, de xeito que as horas que non se poidan executar en presencial en empresa se compensen coas de proxecto, no caso dos ciclos de grao superior. Para ciclos de grao medio e FP Básica, que non teñen módulo de proxecto, acordouse artellar fórmulas análogas.

En todo caso, o Ministerio de Educación comprometeuse coas Comunidades Autónomas a remitirlles as medidas a compensar nesta modalidade de Formación Profesional co fin de elevar un documento normativo consensuado ao Consello de Ministros, que é o órgano competente para aprobar dita regulación.

Respecto á modalidade de FP Dual, debido á grande variedade que existe nesta modalidade de formación segundo a comunidade autónoma de que se trate, o Ministerio comprometeuse a elaborar un documento xeral no que se recollan todas as casuísticas, aínda que sempre mantendo a premisa de garantir o remate do curso escolar para todo o alumnado.

No caso concreto de Galicia, a Consellería de Educación vai facer un seguimento individualizado destas ensinanzas xa que, por exemplo, nos ciclos ordinarios, hai grupos que xa remataron a formación en centros e outros estana facendo con normalidade, posto que o seu sector non está afectado pola declaración de Estado de Alarma. No caso do alumnado que veu interrompida a súa formación de prácticas en empresas, a Consellería tamén vai garantir o remate do curso escolar a través de mecanismos que se irán perfilando e que poden ser, segundo os casos, aplicar os mesmos mecanismos que para os FCT, ou ben permitir a incorporación á empresa unha vez que deixe de estar en vigor o decreto, e con reforzo académico se fose o caso.

Por outra banda, tamén se abordou o tema das probas de acceso a grao medio e superior, unha cuestión que en Galicia non afecta nestes momentos posto que o proceso de inscrición xa estaba rematado e pechado. Polo tanto, a Consellería ten capacidade e dispoñibilidade para organizar con normalidade as probas unha vez que se levanten as restricións actuais.

 

Información xeral Formación Profesional inicial Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Profesorado Alumnado Centros
Categorías: Administración

Vixilancia da Saúde Persoal Centros Curso 2019/2020

Mar, 24/03/2020 - 15:18
Idioma Gallego

Informámoslle que nestes momentos de incertidume xerada pola crise sanitaria do COVID-19, e polo que respecta ao desenvolvemento da campaña da vixilancia da saúde do persoal de centros educativos do curso 2019/2020, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional co gallo de garantir o dereito ao recoñecemento médico solicitado con carácter voluntario pola persoa interesada, manterá o servizo médico alleo contratado para os efectos, sempre que se manteñan as recomendacións das autoridades sanitarias.

Non obstante, ante a prioridade de previr e minimizar calquera posible afección e así poder continuar coa campaña, para aquelas persoas que quixeran modificar a súa cita analítica por verse afectada por estas circunstancias excepcionais dende a declaración do estado de alarma do pasado 14/03/2020, amplíanse as axendas médicas ata finais do curso. A dita modificación poderase facer a través do aplicativo no que solicitaron o recoñecemento médico, sen aplicación do límite de 5 días previos para o caso, e mentres dure o mentado estado de alarma.

Para calquera incidencia técnica deberase poñer en coñecemento para a súa solución ao soporte técnico establecido (UAC) nos teléfono ou correo que a continuación se indica:

881 99 77 01

uac@edu.xunta.es

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Secretaría Xeral Técnica Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Administración

Suspensión da formación dos Cursos de Prevención de Riscos Laborais en materia de primeiras axudas, alerxias varias, intolerancias alimentarias e riscos varios específicos

Mar, 24/03/2020 - 15:15
Idioma Gallego

As edicións formativas presencias que se vexan afectadas pola situación actual xerada pola crise sanitaria do COVID 19, e co obxectivo de que a dita formación poida manterse coa máxima calidade, quedarán suspendidas ata novo aviso, no que se comunicarán as novas datas dispoñibles.

Tema: 

Información xeral

Departamento: 

Secretaría Xeral Técnica Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Colectivo: 

Profesorado Centros
Categorías: Administración

Novas instrucións a equipos directivos de presenza en centros

Dom, 22/03/2020 - 16:41
Idioma Gallego

Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis unidades permanecerá, a partir do luns 23 de marzo, unha persoa do equipo directivo do centro o tempo que considere preciso para atender ao alumnado e as familias, así como para a verificación do funcionamento das infraestruturas tecnolóxicas do centro e do estado do propio edificio educativo.

Tema: 

Información xeral

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Centros
Categorías: Administración

Suspensión dos prazos das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do SUG para o ano 2020

Ven, 20/03/2020 - 11:15
Idioma Gallego

Orde do 13 de marzo de 2020 pola que se suspenden prazos da Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento ED431H e ED431I)

Anuncio principal: 

Axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do SUG para o ano 2020

Tema: 

Bolsas

Ensinanza: 

Universidade

Departamento: 

Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Servizo de Planificación e Estruturación de Investigación

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Administración

Educación publica unha guía para a aprendizaxe a distancia durante a suspensión das clases polo COVID-19

Xov, 19/03/2020 - 11:25

Summary: 

O Centro Autonómico de Formación e Innovación do Profesorado (CAFI) porá esta información a disposición dos docentes O departamento educativo da Xunta conta con ferramentas TIC propias suficientes para o desenvolvemento do ensino a través da rede AbalarMóbil incorpora un servizo de mensaxes para facilitar o contacto das familias cos centros Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de difundir, a través do Centro Autonómico de Formación e Innovación do Profesorado (CAFI) e da súa rede de formación permanente, unha guía para facilitarlles aos docentes a aprendizaxe a distancia durante o período de suspensión das clases polo COVID-19.

A guía (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30573) recomenda facer unha planificación preliminar desde a titoría e non por materia, co obxectivo de non sobrecargar con tarefas o alumnado e de establecer rutinas que permitan un esquema de traballo similar ao habitual, na medida do posible.

No referido ás ferramentas que se poden usar, a guía recomenda empregar as institucionais, como as que proporciona a Consellería, que permiten enviar os contidos, recibir as tarefas e traballar en equipo. En calquera caso, indica que se seleccionaran outras diferentes sería recomendable consensualas entre todo o profesorado para facilitarlles o acceso ás familias.

Neste sentido cómpre lembrar que o departamento educativo da Xunta de Galicia pon ao dispor de cada un dos centros educativos unha aula virtual creada no entorno Moodle así como outras plataformas institucionais coma Agueiro (ferramenta corporativa de creación de portafolios dixitais educativos), Redeiras (rede social do profesorado galego), Espazo Abalar (repositorio de contidos educativos da Xunta de Galicia) e abalarMóbil.

Esta última aplicación permite, ademais, que as familias consulten información dos seus fillos a través do teléfono móbil desde calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Así, van poder consultar os posibles avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo a través dun servizo de mensaxes que  ten como obxectivo prioritario facilitar a comunicación das familias co centro educativo.

Tamén se lles ofrece aos docentes orientacións técnicas para a creación de vídeos e materiais (arredor das licenzas axeitadas, limitación de espazos), así como unha descrición do posible desenvolvemento dunha xornada lectiva a través da rede.

Doutra banda, o documento relaciona diferentes espazos virtuais con recursos educativos de diferentes materias e niveis, unha listaxe de ferramentas específicas con diversas aplicacións (de debuxo técnico, software matemático, deseño 3D, aprendizaxe de linguas, etc). Así mesmo recorda que as webs de institucións como museos e pinacotecas (como o Museo do Pobo Galego, o MUPEGA ou o Museo do Prado, entre moitos outros) ofrecen percorridos virtuais e materiais didácticos.

Formación e asesoramento

Por último, a guía recorda as opcións do profesorado galego para a teleformación e asesoramento, tanto a través da plataforma da Rede de Formación do Profesorado, Platega, que continúa a desenvolverse con normalidade, como a través dos contidos en aberto que anuncia o CAFI a través das súas redes sociais.

En calquera caso, todos os docentes que  precisen resolver dúbidas poden contactar  co persoal asesor da Rede de Formación.

Información xeral Formación Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

A Xunta comprométese a colaborar na contribución da investigación galega á loita contra o COVID-19

Mér, 18/03/2020 - 16:07
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar; e a directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN, da Consellería de Economía, Emprego e Industria), Patricia Argerey; mantiveron esta mañá unha reunión por videoconferencia co ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, e con responsables dos departamentos desta materia en outras Comunidades Autónomas. A Xunta de Galicia comprometeuse a colaborar para que a investigación galega poida contribuír á loita contra o COVID-19.

No transcurso do encontro o ministro explicoulles os traballos científicos e de investigacións que se está a realizar no Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) e no Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en materia de proxectos relativos ao COVID-19. Neste sentido solicitoulles ás Comunidades a compilación de material e persoal capacitado para a realización do test de diagnose do virus entre os centros de investigación autonómicos. Así mesmo pediu que os gobernos autonómicos informen de todos os proxectos de centros, grupos de investigación e empresas arredor do coronavirus ou que poidan contribuír á loita contra a enfermidade.

Información xeral Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Suspensión matrícula oposicións e procesos de admisión

Lun, 16/03/2020 - 13:57
Idioma Gallego

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

Tema: 

Xestión de alumnado Escolarización

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Alumnado
Categorías: Administración

Instrucións, do 15 de marzo de 2020, dirixidas ao persoal que presta servizo nos Servizos Centrais da Consellería de Educación sobre a presenza nas oficinas en relación coa pandemia COVID-19 para os vindeiros 14 días naturais

Lun, 16/03/2020 - 13:54
Idioma Gallego

NORMAS XERAIS

As presentes instrucións dítanse no marco do establecido no  apartado primeiro do artigo 6 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, segundo o cal os órganos administrativos poderán dirixir as actividades dos seus órganos xerarquicamente dependentes mediante instrucións e ordes de servicio, así como do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo  que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada por el COVID-19, e en particular do seu artigo 6, que dispón que cada Administración conservará as competencias que lle outorga a lexislación vixente na xestión ordinaria dos seus servicios para adoptar as medidas que estimen precisas no marco das ordes directas da autoridade competente a los efectos do estado de alarma e sen prexuízo do establecido nos artigos 4 y 5.

Así  mesmo, estas instrucións dítanse ao abeiro do disposto no punto noveno in fine do Acordo do Centro de Coordinación Operativa polo que se adoptan medidas preventivas nos lugares de traballo no sector público autonómico como consecuencia de la evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, publicado no DOG de data de 15 de marzo de 2020, no que se faculta a cada consellería ou centro directivo a ditar as instrucións oportunas en desenvolvemento do presente acordo ou para adaptalo as particularidades de los distintos colectivos afectados.

De conformidade co anterior, será de aplicación aos empregados públicos que prestan servicios na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e nas entidades do sector público autonómico que dependen da mesma

1.1 Todos os empregados públicos cuxas funcións se realicen dentro de edificios ou instalación administrativas que permitan o seu desenvolvemento a distancia, prestarán o servizo dende  o seu domicilio na modalidade de traballo non presencial. A tales efectos, a administración facilitará fórmulas de teletraballo ou de traballo a distancia.

Para estes efectos, e en función das dispoñibilidades tecnolóxicas implantadas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, todo o persoal da estrutura contará coa conexión remota de oficio.

A estes efectos, comunicará a súa ausencia á persoa titular da subdirección xeral na que presta servizo (ou á persoa que a substitúa en caso de ausencia) e tramitará no Portax unha xustificación de “autorización expresa por razóns protocolarias COVID-19” e á que xuntará a declaración que se acompaña como Anexo II á Resolución do 12 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o protocolo de actuación do persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19 (Diario Oficial de Galicia núm. 49-bis, do 12 de marzo de 2020)

Este persoal deberá acudir presencialmente aos seus lugares de traballo cando o desempeño das súas función así o esixa porque así o determinan os titulares dos seus centros directivos.

1.2 Excepciónanse do apartado anterior o seguinte persoal:

 • Os altos cargos da consellería
 • No gabinete da Conselleira; o xefe de gabinete e a xefa de prensa
 • Os subdirectores xerais
 • Unha persoa, en réxime de quendas, con coñecemento suficiente no proceso de pagamentos nas seguintes subdireccións e servizos:
  • Vicesecretaria Xeral
  • Subdirección Xeral de R.E.C.
  • Subdirección xeral de Construcións e Equipamento
  • Subdirección xeral de Universidades
  • Subdirección Xeral de Promoción Científica
  • Subdirección Xeral de Ordenación I.E. e F.P.
  • Subdirección xeral de Formación Profesional.
  • Subdirección xeral Aprendizaxe Permanente e E.R.E
  • Subdirección Xeral de Centros (2 persoas)
  • Subdirección xeral de RR.HH.
  • Unha persoa no rexistro da Consellería

1.3 No establecemento das quendas terase en conta os seguintes criterios de priorización:

 • O persoal con patoloxías concorrentes ou enfermidades crónicas.
 • As empregadas públicas embarazadas.
 • O persoal con fillos/as menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade, e con persoas dependentes ao seu cargo.
 • Igualmente, incluiranse neste colectivo aqueles empregados/as públicos que se determine en atención ás súas circunstancias persoais.

1.4 O traballo nas subdireccións organizarase de tal xeito que permita, na medida do posible, o despacho habitual dos asuntos, ben de xeito presencial ou mediante teletraballo, comunicando á Secretaría Xeral Técnica (por medio correo electrónico) as incidencias que se poidan producir.

1.5 Nas secretarías de altos cargos o traballo realizarase en réxime de teletraballo, coa desviación dos teléfonos fixos ao móbil e con acceso remoto ao correo electrónico.

1.6 Todos os empregados permanecerán localizables e deberán reincorporarse aos seus postos de traballo de forma presencial si así se require por necesidades do servizo.

1.7 Con carácter xeral, aplicaranse en cada momento as indicacións que se determinen en materia de Función Pública, tendo as presentes instrucións un carácter e provisional e supletorio daquelas.

Tema: 

Información xeral

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Administración

Instrucións, do 15 de marzo de 2020, dirixidas ao persoal que presta servizo nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Educación sobre a presenza nas oficinas en relación coa pandemia COVID-19 para os vindeiros 14 días naturais

Lun, 16/03/2020 - 13:20
Idioma Gallego

NORMAS XERAIS

As presentes instrucións dítanse no marco do establecido no  apartado primeiro do artigo 6 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, segundo o cal os órganos administrativos poderán dirixir as actividades dos seus órganos xerarquicamente dependentes mediante instrucións e ordes de servicio, así como do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo  que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada por el COVID-19, e en particular do seu artigo 6, que dispón que cada Administración conservará as competencias que lle outorga a lexislación vixente na xestión ordinaria dos seus servicios para adoptar as medidas que estimen precisas no marco das ordes directas da autoridade competente a los efectos do estado de alarma e sen prexuízo do establecido nos artigos 4 y 5.

Así  mesmo, estas instrucións dítanse ao abeiro do disposto no punto noveno in fine do Acordo do Centro de Coordinación Operativa polo que se adoptan medidas preventivas nos lugares de traballo no sector público autonómico como consecuencia de la evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, publicado no DOG de data de 15 de marzo de 2020, no que se faculta a cada consellería ou centro directivo a ditar as instrucións oportunas en desenvolvemento do presente acordo ou para adaptalo as particularidades de los distintos colectivos afectados.

De conformidade co anterior, será de aplicación aos empregados públicos que prestan servicios na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e nas entidades do sector público autonómico que dependen da mesma

1.1 Todos os empregados públicos cuxas funcións se realicen dentro de edificios ou instalación administrativas que permitan o seu desenvolvemento a distancia, prestarán o servizo dende  o seu domicilio na modalidade de traballo non presencial. A tales efectos, a administración facilitará fórmulas de teletraballo ou de traballo a distancia.

Para estes efectos, e en función das dispoñibilidades tecnolóxicas implantadas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, todo o persoal da estrutura contará coa conexión remota de oficio.

A estes efectos, comunicará a súa ausencia á persoa titular da subdirección xeral na que presta servizo (ou á persoa que a substitúa en caso de ausencia) e tramitará no Portax unha xustificación de “autorización expresa por razóns protocolarias COVID-19” e á que xuntará a declaración que se acompaña como Anexo II á Resolución do 12 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o protocolo de actuación do persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19 (Diario Oficial de Galicia núm. 49-bis, do 12 de marzo de 2020)

Este persoal deberá acudir presencialmente aos seus lugares de traballo cando o desempeño das súas función así o esixa porque así o determinan os titulares dos seus centros directivos.

1.2 Excepciónanse do apartado anterior nas xefaturas territoriais ao seguinte persoal:

 • Xefe territorial ou un xefe de servizo que o substitúa
 • Inspector Xefe ou un inspector que substitúa
 • Un funcionario encargado da xestión de nóminas e outro de concertos educativos
 • Unha persoa, en réxime de quendas, con coñecemento suficiente no proceso de pagamentos ou o habilitado

1.3 No establecemento das quendas terase en conta os seguintes criterios de priorización:

 • O persoal con patoloxías concorrentes ou enfermidades crónicas.
 • As empregadas públicas embarazadas.
 • O persoal con fillos/as menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade, e con persoas dependentes ao seu cargo.
 • Igualmente, incluiranse neste colectivo aqueles empregados/as públicos que se determine en atención ás súas circunstancias persoais.

1.4 O traballo nas subdireccións organizarase de tal xeito que permita, na medida do posible, o despacho habitual dos asuntos, ben de xeito presencial ou mediante teletraballo, comunicando á Secretaría Xeral Técnica (por medio correo electrónico) as incidencias que se poidan producir.

1.5 Nas secretarías de altos cargos o traballo realizarase en réxime de teletraballo, coa desviación dos teléfonos fixos ao móbil e con acceso remoto ao correo electrónico.

1.6 Todos os empregados permanecerán localizables e deberán reincorporarse aos seus postos de traballo de forma presencial si así se require por necesidades do servizo.

1.7 Con carácter xeral, aplicaranse en cada momento as indicacións que se determinen en materia de Función Pública, tendo as presentes instrucións un carácter e provisional e supletorio daquelas.

Tema: 

Información xeral

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Xefaturas territoriais Xefatura territorial da Coruña Xefatura territorial de Lugo Xefatura territorial de Ourense Xefatura territorial de Pontevedra
Categorías: Administración

Comunicación aclaratoria das instrucións en materia de presenza de persoal nos centros de ensino non universitario

Lun, 16/03/2020 - 11:40
Idioma Gallego

Diante das modificacións derivadas da declaración do estado de alarma, acláranse as últimas instrucións:

1. Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de mais de seis unidades solo permanecerá en réxime de quendas unha persoa do equipo directivo do centro de 10 a 13 horas.

2. Nos centros de educación especial con residencia tan só se esixirá a presenza dun membro do equipo directivo, en réxime de quendas no mesmo horario, debendo os usuarios permanecer nos domicilios

Tema: 

Información xeral

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación convoca 200 prazas para alumnado de 3º e 4º de ESO na STEMweek

Sáb, 14/03/2020 - 13:00

Summary: 

Trátase dunha actividade formativa que estimula, á vez, a adquisición das competencias científico-tecnolóxicas e en lingua inglesa, no marco das estratexias Edudixital e Edulingüe As estadías desenvolveranse no Centro Residencial Docente da Coruña en agosto O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 14 de marzo ao 13 de abril, ambos incluídos Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria da actividade formativa STEMweek, dirixida á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM. En total ofértanse 200 prazas para alumnas e alumnos de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria, nunhas estadías que se desenvolverán no Centro Residencial Docente (CRD) da Coruña.

A STEMweek modifica este ano as súas datas para adecuarse mellor ás necesidades do alumnado ao que vai destinada a actividade, e pasará a desenvolverse na súa totalidade no mes de agosto. Desenvolverase, un ano máis, en dúas quendas (a primeira, para 3º de ESO, do 16 ao 22 de agosto; e a segunda, para 4 de ESO, do 23 ao 29) e terá carácter gratuíto para as familias. As actividades terán como obxectivo desenvolver capacidades, coñecementos e técnicas, a través dunha invitación ao descubrimento, que aumenten o interese do alumnado pola ciencia e polas súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía. Ao mesmo tempo, supón unha oportunidade para a mellora da competencia comunicativa en lingua inglesa.

Esta convocatoria forma parte da Estratexia Galega de Educación Dixital (Edudixital 2020) e, en concreto, da liña destinada a fomentar as vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) no ensino preuniversitario, co fin de tentar de espertar o interese dos máis novos, e especialmente das rapazas, polos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico de cara á elección de estudos superiores.

Por outra banda, ao desenvolverse de forma íntegra en inglés, esta actividade é unha das accións contempladas tamén na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras (Edulingüe 2020).

Solicitudes

Poderá solicitar a participación na STEMweek o alumnado que estea  cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2019/20 en Galicia, que teña superadas todas as materias no curso 2018/19 cunha cualificación mínima de 6 na materia de inglés. Para puntuar e baremar as solicitudes recibidas teranse en conta a nota media do expediente no curso pasado, a renda per cápita da unidade familiar, a pertenza a familia numerosa e a discapacidade igual ou superior ao 33% ou pensionista de grande invalidez dalgún membro da unidade familiar en primeiro grao.

O procedemento de solicitude iniciarase a través da aplicación na ligazón https://www.edu.xunta.es/axudasst/ . Unha vez cuberto este formulario, gravarán os datos na aplicación, e poderán elixir entre a presentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. O prazo para a presentación das solicitudes será desde o 14 de marzo ao 13 de abril, ambos incluídos.

Bolsas Inmersión lingüística Educación secundaria obrigatoria Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Novas instrucións en relación co COVID-19

Ven, 13/03/2020 - 14:56
Idioma Gallego

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

 

2. PRESENZA DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE NO CENTRO

2.1. Establécese as seguintes previsións en relación coa presenza do persoal que se indican a continuación:

a) Educación infantil e primaria

-Centros de menos de 6 unidades

A titorización e a atención do alumnado realizarase cos medios non presenciais, telemáticos,  telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc)

-Restantes centros

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía. Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa..., etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

b) Resto de ensinanzas

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía.

Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa..., etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

c) Educación especial con servizo de residencia

Deberá existir o persoal suficiente docente, coidador e de cociña para garantir os coidados básicos do alumnado asistente.

d) Agás nos centros de educación especial con residencia, para o persoal de cociña, limpeza e persoal coidador aplicaranse as previsións do convenio colectivo para os períodos de inactividade.

e) O restante persoal de apoio e reforzo educativo non asistirá ao centro educativo

2.2. Criterios para a priorización da presenza do persoal nos centros.

De conformidade coas previsións do Acordo do Consello da Xunta de Galicia teñen preferencia para a obtención de permisos de conciliación o profesorado que teña ao seu coidado menores de 18 anos, maiores discapacitados e persoas maiores dependentes.

Para os casos nos que ambos os proxenitores teñan a condición de empregados públicos, a medida aplicarase a un deles (coa excepción de que un deles teña a condición de persoal sanitario).

2.3 No relativo ás ferramentas informáticas dispoñibles, e sen menoscabo das propias, remitirase aos centros educativos unha comunicación na que se indicarán as que están a disposición e o seu procedemento de uso.

Para consultar as ferramentas informáticas prema aquí

 

3. INSTRUCIÓNS RESPECTO DA ATENCIÓN DO ALUMNADO

3.1 O centro disporá das medidas precisas para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar.

3.2 Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, establecerá un sistema de comunicación e información co alumnado e as familias a través das ferramentas ou plataformas coas que traballa habitualmente, así como calquera outro medio de comunicación que o centro estime adecuado para esta situación.

3.3 Os equipos docentes e o restante profesorado elaborarán propostas de actividades para que o alumnado continúe co seu proceso educativo nos seus domicilios.

3.4 Prestarase unha especial atención á titorización do alumnado de 2º de bacharelato.

 

4 OUTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL

4.1 Suspéndese todo tipo de actividade extraescolar

4.2 Suspéndese o servizo de cafetería nos centros de ensino secundario

4.3 Utilizarase como medio de comunicación prioritario coas direccións dos centros educativos o portal da dirección e o correo electrónico.

4.4 As direccións dos centros educativos divulgarán entre o persoal do centro as presentes instrucións e comunicaranas a todas as familias que as soliciten.

 

5. VIXENCIA DESTAS INSTRUCIÓNS

As presentes instrucións teñen carácter provisional, polo que poden ser modificadas en atención á evolución da pandemia.

A comunicación de calquera modificación das presentes instrucións realizarase coa maior inmediatez a través do portal da dirección.

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas
Categorías: Administración

Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033)

Ven, 13/03/2020 - 14:52
Idioma Gallego

Anuncio principal: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033)

Resolución do 13 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Estranxeira: Inglés (597032) e Lingua Estranxeira: Francés (597033).

 • Prazo de cinco días hábiles para formular reclamacións
   

Servizo relacionado: 

Listas de substitucións

Tema: 

Programas e plans Interinidades e substitucións

Ensinanza: 

Educación primaria

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria

Colectivo: 

Profesorado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

A Consellería de Educación convoca as oposicións docentes de 2020

Ven, 13/03/2020 - 13:35

Summary: 

O prazo de inscrición estará aberto desde o 16 de marzo ata o 6 de abril de 2020 O procedemento selectivo dará comezo o 20 de xuño A convocatoria do concurso referido ás prazas de catedráticos publicarase nas seguintes semanas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, así como o de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Serán 2.354 prazas en 97 especialidades diferentes, entre as que se inclúe a de portugués, co fin de continuar dando cumprimento á Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía (coñecida como Lei Paz Andrade). O prazo de inscrición estará aberto desde o 16 de marzo ata o 6 de abril. O procedemento selectivo dará comezo o día 20 de xuño de 2020.

O resto das prazas (1.300) ata chegar ao total de .3654 contempladas na oferta pública de emprego (OPE) de 2020, son as correspondentes ao acceso ao corpo de catedráticos, que se convocarán nas vindeiras semanas.

Por corpos e especialidades, o número de prazas convocadas hoxe distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidades

 

Corpo de mestres

 

Código/especialidade

Reserva persoa con discapacidade

Libre

Total

031

Educación Infantil

10

140

150

032

Lingua Estranxeira: Inglés

6

79

85

033

Lingua Estranxeira: Francés

5

60

65

034

Educación Física

4

56

60

035

Música

3

42

45

036

Pedagoxía Terapéutica

10

140

150

037

Audición e Linguaxe

7

87

94

038

Educación Primaria

7

91

98

Total

52

695

747

 

Corpo de profesores de ensino secundario. Total: 1.041 prazas, 35 especialidades

 

Corpo de profesores de ensino secundario

 

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

 

Libre

 

Total

001

Filosofía

2

23

25

002

Grego

1

5

6

003

Latín

2

25

27

004

Lingua Castelá e Literatura

3

45

48

005

Xeografía e Historia

4

48

52

006

Matemáticas

5

92

97

007

Física e Química

3

42

45

008

Bioloxía e Xeoloxía

2

31

33

009

Debuxo

3

41

44

010

Francés

2

21

23

011

Inglés

1

19

20

015

Portugués

----

4

4

017

Educación Física

1

19

20

018

Orientación Educativa

3

52

55

019

Tecnoloxía

1

11

12

053

Lingua Galega e Literatura

3

48

51

061

Economía

1

19

20

101

Administración de Empresas

1

19

20

102

Análise e Química Industrial

1

4

5

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

11

12

105

Formación e Orientación Laboral

2

26

28

106

Hostalaría e Turismo

1

14

15

107

Informática

1

17

18

109

Navegación e Instalacións Mariñas

1

6

7

110

Organización e Xestión Comercial

1

10

11

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

5

6

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

6

7

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

7

8

116

Procesos na Industria Alimentaria

1

5

6

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

8

9

118

Procesos Sanitarios

1

15

16

119

Procesos e Medios de Comunicación

1

8

9

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

5

6

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

----

3

3

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

12

13

TOTAL

55

726

781

 

 

Acceso do subgrupo A2 ao Subgrupo A1

 

 

Corpo de profesores de ensino secundario

 

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

 

A2-A1

 

Total

001

Filosofía

1

7

8

002

Grego

----

2

2

003

Latín

1

8

9

004

Lingua Castelá e Literatura

1

15

16

005

Xeografía e Historia

1

16

17

006

Matemáticas

2

31

33

007

Física e Química

1

14

15

008

Bioloxía e Xeoloxía

1

10

11

009

Debuxo

1

14

15

010

Francés

1

6

7

011

Inglés

1

6

7

017

Educación Física

1

6

7

018

Orientación Educativa

1

17

18

019

Tecnoloxía

----

4

4

053

Lingua Galega e Literatura

1

16

17

061

Economía

1

6

7

101

Administración de Empresas

1

6

7

102

Análise e Química Industrial

----

2

2

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

----

4

4

105

Formación e Orientación Laboral

1

8

9

106

Hostalaría e Turismo

----

5

5

107

Informática

1

5

6

109

Navegación e Instalacións Mariñas

----

2

2

110

Organización e Xestión Comercial

----

4

4

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

----

2

2

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

----

3

3

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

----

3

3

116

Procesos na Industria Alimentaria

----

2

2

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

----

3

3

118

Procesos Sanitarios

----

5

5

119

Procesos e Medios de Comunicación

----

3

3

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

----

2

2

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

----

1

1

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

----

4

4

TOTAL

18

242

260

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

 

Libre

 

Total

201

Cociña e Pastelaría

1

17

18

202

Equipamentos Electrónicos

1

27

28

203

Estética

1

13

14

204

Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble

1

12

13

205

Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

1

9

10

206

Instalacións Electrotécnicas

1

7

8

208

Laboratorio

1

7

8

209

Mantemento de Vehículos

1

19

20

210

Maquinas, Servizos e Produción

----

4

4

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

7

8

214

Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios

1

11

12

216

Operacións de Produción Agraria

1

7

8

217

Patronaxe e Confección

1

12

13

218

Peiteado

1

6

7

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

7

8

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

1

19

20

221

Procesos Comerciais

1

11

12

222

Procesos de Xestión Administrativa

2

26

28

223

Produción de Artes Gráficas

1

13

14

225

Servizos á Comunidade

1

25

26

226

Servizos de Restauración

1

9

10

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

36

38

228

Soldadura

1

15

16

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

1

19

20

TOTAL

25

338

363

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

 

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Alemán

----

6

6

011

Inglés

2

22

24

Total

2

28

30

 

 

Acceso do Subgrupo A1 ao A1

 

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A1-A1

A1-A1

Total

008

Francés

1

7

8

009

Galego

----

5

5

011

Inglés

2

23

25

Total

3

35

38

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades

 

Corpo de profesores de música e artes escénicas

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

401

Acordeón

----

2

2

403

Canto

----

3

3

404

Clarinete

----

5

5

405

Clave

----

2

2

406

Contrabaixo

----

2

2

408

Fagot

----

4

4

412

Fundamentos de Composición

1

5

6

413

Gaita

1

4

5

414

Guitarra

----

4

4

419

Óboe

----

3

3

423

Piano

1

5

6

424

Saxofón

1

3

4

426

Trombón

----

2

2

427

Trompa

----

3

3

429

Tuba

----

4

4

431

Viola

----

4

4

434

Violonchelo

----

3

3

436

Danza Clásica

1

7

8

437

Danza Contemporánea

----

3

3

460

Linguaxe Musical

1

11

12

TOTAL

6

79

85

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

 

Código/especialidade

Reserva para persoas con discapacidade

Libre

Total

507

Debuxo Artístico e Cor

----

3

3

509

Deseño de Interiores

1

7

8

510

Deseño de Moda

----

4

4

512

Deseño Gráfico

1

6

7

515

Fotografía

----

4

4

525

Volume

----

4

4

Total

2

28

30

 

 

Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1

 

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

 

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

A2-A1

Total

507

Debuxo Artístico e de Cor

----

1

1

509

Deseño de Interiores

----

2

2

510

Deseño de Moda

----

1

1

512

Deseño Gráfico

1

2

3

515

Fotografía

---

2

2

525

Volume

----

1

1

Total

1

9

10

 

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas

 

Inspectores de educación

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Inspección Educativa

1

9

10

         

 

Oposicións Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Profesorado
Categorías: Administración

Parada no servizo de Webs Dinámicas

Ven, 13/03/2020 - 11:08
Idioma Gallego

Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento e mellora do servizo de Webs Dinámicas, este sábado 14 de marzo  dende as 9:00 horas e por un tempo estimado de 12 horas, permanecerá pechado este servizo.

Os equipos da Xerencia de Proxectos de Educación e da Área de Infraestruturas e Telecomunicacións da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) son conscientes de que este corte xerará trastornos polo que agradecen de antemán a súa comprensión e colaboración.

Tema: 

Información xeral
Categorías: Administración

Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, PES, PTs de FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2020

Ven, 13/03/2020 - 09:20
Idioma Gallego

Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

 • O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia (desde o 16 de marzo ata o 6 de abril de 2020, ambos incluídos)

As solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, para o cal será necesario posuír algún dos certificados electrónicos admitidos ou darse de alta no sistema Chave 365. Neste último caso poderá empregarse calquera das vías que se establecen no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365 onde se facilitará unha chave que permitirá realizar de forma electrónica diversos trámites naqueles procedementos que así o estableza a Xunta de Galicia.

O proceso de presentación de solicitudes é moi sinxelo: ao entrar na aplicación informáticahttps://www.edu.xunta.es/oposicions e logo de cuberta a solicitude de participación, a persoa interesada deberá premer na opción “enviar a sede electrónica” e nese momento accederá a esta plataforma na que deberá asinar a solicitude empregando algún dos certificados electrónicos admitidos ou a Chave 365. O pagamento dos dereitos de exame (taxa) tamén se realizará de forma electrónica, a través do enlace que se indicará na propia aplicación https://www.edu.xunta.es/oposicions. Logo de cubrir a solicitude e, unha vez efectuado o pagamento, figurará "estado: pagado" e poderá descargar o xustificante da dita operación desde a propia aplicación de oposicións.

Tamén sería conveniente que a consellería poida comprobar automaticamente todos aqueles documentos elaborados polas administracións públicas para o que será preciso que a persoa solicitante non se opoña a súa comprobación. Neste caso non terá que achegar ningún documento acreditativo destes datos. Respecto daqueles datos non comprobables automaticamente segundo a convocatoria, ou para o caso de que a persoa solicitante se opoña a súa consulta pola administración, deberá xuntar a documentación acreditativa dixitalizada do xeito que se lle indica na sede electrónica.

En todo caso, deberán achegar o título aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións. Ademais do anterior, se no título non consta a especialidade e, de ser o caso, o idioma estranxeiro deste, deberán achegar a certificación académica persoal. O motivo é que no Rexistro de Títulos do Ministerio de Educación non constan as mencións nin a as especialidades.

Así mesmo, aquelas persoas graduadas en educación primaria que obtiveran unha mención nunha Universidade distinta da que obtiveron o título, e aleguen esta mención para a súa inclusión nas listas de interinidades ou substitucións deberán achegar certificación académica oficial expedida pola Universidade acreditativa da obtención da mención.

Por último, e para o caso de que a persoa interesada pertenza á lista de interinidades e substitucións dunha das especialidades que se ofertan nesta convocatoria, se quere manter o seu posto na lista en aplicación do apartado 1 do punto segundo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias, ten a obriga de presentarse, non é obrigatorio facelo na súa especialidade nin polo mesmo corpo para manter o seu lugar na lista de interinidades e substitucións.
 

 

File: 

Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)

Servizo relacionado: 

Oposicións

Tema: 

Programas e plans Oposicións

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial

Departamento: 

Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial

Colectivo: 

Profesorado

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Administración

Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Ven, 13/03/2020 - 09:15
Idioma Gallego

Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504G).

 • O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
   
 • O procedemento de solicitude iniciarase a través da aplicación «en liña» dispoñible desde a páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/. 

File: 

Orde do 2 de marzo de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 2 de marzo de 2020 (DOG)

Servizo relacionado: 

AxudasST

Tema: 

Programas e plans Inmersión lingüística

Ensinanza: 

Educación secundaria obrigatoria

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín Linguas estranxeiras
Categorías: Administración

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

Xov, 12/03/2020 - 20:39
Idioma Gallego

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO (12/03/2020)

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.
 • O persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

MEDIDAS PARA O ENSINO UNIVERSITARIO

 • Suspéndense as actividades académicas no ensino universitario.
 • Permanecerán abertas as residencias universitarias, con servizos comúns básicos.
 • As bibliotecas universitarias poderán admitir alumnado ata un terzo do seu aforo.

Tema: 

Información xeral Alertas e avisos
Categorías: Administración


by Dr. Radut