Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 4 horas 48 min

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, calendario das probas e material permitido. Primeira convocatoria 2019

Lun, 29/04/2019 - 11:49
Idioma Gallego

Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria 2019 de probas de carnés e habilitacións profesionais, así como as datas de celebración das probas e o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba.
 

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2019

Lun, 29/04/2019 - 08:56
Idioma GallegoPublicada a listaxe provisional de cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 30 de abril ao 3 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.
 

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Administración

A Consellería de Educación convoca 200 prazas para alumnado de 3º e 4º de ESO na STEMweek

Sáb, 27/04/2019 - 12:00
Summary: Trátase dunha actividade formativa que estimula, á vez, a adquisición das competencias científico-tecnolóxicas e en lingua inglesaAs estadías desenvolveranse no Centro Residencial Docente da Coruña nos meses de agosto e setembro Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria da actividade formativa STEMweek, dirixida á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM. En total ofértanse 200 prazas para alumnas e alumnos de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria, nunhas estadías que se desenvolverán no Centro Residencial Docente (CRD) da Coruña.

A STEMweek desenvolveranse en dúas quendas (a primeira do 25 ao 31 de agosto e a segunda do 1 ao 7 de setembro) e terá carácter gratuíto para as familias. As actividades que nela se realicen terán como obxectivo desenvolver capacidades, coñecementos e técnicas, a través dunha invitación ao descubrimento, que aumenten o interese do alumnado pola ciencia e polas súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía. Ao mesmo tempo, supón unha oportunidade para a mellora da competencia comunicativa en lingua inglesa.

A organización das actividades levarase a cabo por medio de empresas coa debida cualificación, contratadas pola Consellería. Durante toda a estadía o alumnado estará supervisado por monitores e monitoras.

Esta convocatoria forma parte da Estratexia Galega de Educación Dixital (Edudixital 2020) e, en concreto, da liña destinada a fomentar as vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) no ensino preuniversitario, co fin de tentar de espertar o interese dos máis novos, e especialmente das rapazas, polos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico de cara á elección de estudos superiores. Non en balde, o Estudo sobre os factores influentes na elección de estudos científicos, tecnolóxicos, enxeñerías e matemáticas en Galicia pon de manifesto que o índice de titulados non cubrirá a demanda de profesionais nun futuro nestes sectores.

Por outra banda, ao desenvolverse de forma íntegra en inglés, esta actividade é unha das accións contempladas tamén na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras (Edulingüe 2020).

Solicitudes

Poderá solicitar a participación na STEMweek o alumnado que estea  cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19 en Galicia, que teña superadas todas as materias no curso 2017/18 cunha cualificación mínima de 6 na materia de inglés. Para puntuar e baremar as solicitudes recibidas teranse en conta a nota media do expediente no curso pasado, a renda per cápita da unidade familiar, a pertenza a familia numerosa e a discapacidade igual ou superior ao 33% ou pensionista de grande invalidez dalgún membro da unidade familiar en primeiro grao.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED504G) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. O prazo para presentación das mesmas será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.

BolsasLingua estranxeiraEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Sete centros educativos galegos participarán no certame de oratoria ComunicaTedu

Sáb, 27/04/2019 - 11:00
Summary: O concurso, destinado a alumnado de ESO e 1º de bacharelato, céntrase nesta edición na igualdade e na prevención da violencia de xénero Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar as solicitudes admitidas para participar no concurso  de oratoria ComunicaTedu, que ten como obxectivo que o alumnado afonde na adquisición da competencia en comunicación lingüística, desta vez en relación coa temática de igualdade e prevención da violencia de xénero.

En total serán 7 os centros educativos e 21 equipos os que participen neste certame, que complementa a oferta de Oratoria como materia de libre configuración autonómica en 1º e 2º de ESO, así como –pola temática escollida este ano– as materias de Igualdade de Xénero, Sociedade Inclusiva e Coeducación para o século XXI.

Os centros participantes son os seguintes:

Provincia

Concello

Centro

Nº de equipos participantes

A Coruña

Bergondo

CPI de Cruz do Sar

2

A Coruña

Zas

CPI de Zas

3

Lugo

Castroverde

CPI Plurilingüe de Castroverde

2

Ourense

Ourense

IES O Couto

4

Pontevedra

Vigo

IES Carlos Casares

3

Pontevedra

Soutomaior

IES de Soutomaior

4

Pontevedra

Pontevedra

IES Frei Martín Sarmiento

3

 

O concurso baséase na preparación dunha intervención por cada equipo de estudantes participante arredor dun tema determinado e na súa gravación para sometela á avaliación do xurado. Nunha primeira fase, o profesorado recibirá o asesoramento necesario sobre as normas de elaboración das presentacións e a metodoloxía: definición do tema, discurso argumentativo, soporte audiovisual, elementos de valoración do xurado...

Na segunda fase, os equipos prepararán as súas intervencións e elaborarán os vídeos correspondentes, que serán enviados para a súa valoración na terceira fase. Unha vez seleccionadas, as 12 intervencións mellor valoradas –que serán recoñecidas cun diploma que acredite esta distinción- participarán nun evento no que serán de novo expostas para a súa gravación definitiva e difusión a través do portal educativo.

Nesta edición outorgaranse un total de catro premios, 1º e 2º para a categoría de ESO e o mesmo para a de bacharelato, dotados con 2000 € (os primeiros premios) e 1500 euros (os segundos).

IgualdadePremios autonómicosEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

O IES Mestre Landín (Marín) organiza os VII Encontros para unha convivencia positiva, que aglutina 24 centros de Galicia

Ven, 26/04/2019 - 18:24
Summary: A conselleira de Educación e a secretaria xeral da Igualdade abriron as xornadas Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e maila secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participaron esta tarde na apertura dos VII Encontros de centros para unha convivencia positiva, que baixo o lema “Un mar de redes” se desenvolven entre hoxe e mañá no IES Mestre Landín de Marín.

Nos encontros, organizados nesta edición por este instituto marinense, participan un total de 24 centros de toda Galicia que, durante dúas xornadas, expoñen boas prácticas educativas e debaten sobre aspectos como os retos da educación na era dixital e as novas metodoloxías de traballo nas aulas, que se completan con obradoiros e sesións de teatro, entre outros. 

A conselleira Carmen Pomar salientou o traballo que levan a cabo os centros na posta en marcha de programas de convivencia escolar no que se implican ao conxunto da comunidade educativa (desde docentes e alumnado ata familias). Segundo a titular de Educación, “estes plans revélanse como un importante recurso no proceso de participación, coñecemento, prevención e desenvolvemento da convivencia”. “O intercambio de boas prácticas de convivencia, para a educación emocional, a xestión pacífica de conflitos e o fomento da coeducación multidisciplinar e afectiva -abondou a conselleira- son iniciativas que transmiten valores ás nosas mozas e mozos”.

Pola súa parte, a secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, destacou que as redes sociais son ferramentas de comunicación moi potentes que non poden ser ignoradas. O mal uso das novas tecnoloxías, recoñeceu López Abella, pode agravar situacións de violencia de xénero; poñendo como exemplo as diversas formas de ciberacoso.

Esta realidade dixital, mantivo a secretaria xeral da Igualdade, unida á influencia de estereotipos discriminatorios, fai que siga sendo necesario poñer medios á súa disposición, para que a mocidade e a comunidade educativa tomen conciencia da gravidade das condutas de control, illamento ou abuso sobre as mozas. Por elo, resaltou o papel que a escola xoga como axente socializador e os modelos ofrecidos desde ela guiarán, en boa medida, a evolución de nenas e nenos, as expectativas futuras sobre si mesmos ou os demais e a súa maneira de ser e de estar no mundo.

 

ConvivenciaEncontrosEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasProfesoradoCentros
Categorías: Administración

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución definitiva

Ven, 26/04/2019 - 12:50
Idioma GallegoPublicada a Resolución definitiva da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.   Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.   O recurso poderá presentarse en calquera oficina de Rexistro da Xunta de Galicia ou do Portelo Único, ou por calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.   No caso de presentar o recurso nunha oficina de correos, farase en sobre aberto para que as solicitudes sexan datadas e seladas polo funcionario correspondente e posteriormente proceder ao seu envío certificado. Tema: Información xeralProxectos de formación do profesorado de formación profesionalEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Resolución definitiva de centros admitidos no Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Ven, 26/04/2019 - 10:41
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Publícase a resolución definitiva de solicitudes admitidas no concurso ComunicaTedu conforme establece o artigo 15 da Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula para o curso 2018/19, o Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 

Tema: IgualdadePremios autonómicosEnsinanza: Ensinanzas de réxime especialColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Abre o prazo para solicitar as bolsas destinadas á mocidade do exterior que curse estudos de FP de grao superior en Galicia

Ven, 26/04/2019 - 10:33
Summary: O alumnado recibirá apoio económico ao longo dos dous cursos do ciclo, aínda que debe cumprir os requisitos de matriculación e rendemento académico Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de abrir o prazo para solicitar as bolsas destinadas á mocidade do exterior que curse estudos de Formación Profesional de grao superior en Galicia, e cuxa orde de axudas -dotada cun millón de euros- publica hoxe o Diario Oficial de Galicia

Educación oferta un total de 100 bolsas -dotadas con 10.000 euros cada unha delas- en réxime de concorrencia competitiva, para a cal o departamento educativo do Goberno galego mobiliza un millón de euros. Os beneficiarios poderán desenvolver os seus estudos ao longo dos dous cursos do ciclo, isto é o curso 2019-20 e o 2020-21. Os interesados/as  terán un prazo de 45 días hábiles que se contarán a partir de mañá.

Esta medida, incluída dentro da Estratexia Retorna 2020 posta en marcha pola Secretaría Xeral da Emigración, busca incentivar o retorno dos galegos do exterior, non só dos emigrados, senón tamén dos seus descendentes, favorecendo a súa incorporación e a dos seus fillos nos centros de formación profesional da comunidade, así como no sistema universitario de Galicia.

Requisitos na solicitude e concesión da bolsa

Neste procedemento, o mozo ou moza debe cumprir e acreditar unha serie de requisitos tanto no prazo de presentación de solicitudes, como na propia data de concesión da bolsa.  Deste xeito, cando presente a súa solicitude debe ser menor de 30 anos; estar en posesión da nacionalidade española; residir no estranxeiro; e acreditar un mínimo de dous anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude. Ademais, é necesario ser emigrante nado en Galicia ou ter residido en Galicia de xeito continuado durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha persoa que cumpra algunha destas condicións e ter nacido no estranxeiro; así como cumprir os requisitos académicos de acceso a ciclos de grao superior de FP. 

Con carácter previo á concesión da bolsa será necesario formalizar a matrícula no curso 2019/20 no 1º curso dun  ciclo de grao superior de formación profesional en réxime ordinario sostido con fondos públicos, no 1º ano dun proxecto de formación profesional dual ou nun mínimo de 800 horas no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

Dado que as bolsas se conceden en réxime competitivo, haberá unha comisión de valoración que examinará as solicitudes presentadas e avaliará os méritos acreditados ata un máximo de 18 puntos segundo o baremo establecido. Deste xeito, posuír o título de bacharelato ou equivalente valórase con 9 puntos, posuír a certificación das probas de aceso a ciclos superiores ou probas de acceso á Universidade para maiores de 25 con 5 puntos; outras titulacións con 1 punto e vinculación con Galicia ata 3 puntos.

5.000 euros cada curso

Cada bolsa está dotada cunha contía de 10.000 euros, que se distribuirán en 5.000 euros para cada curso. En todo caso, os pagamentos estarán condicionados aos requisitos de matriculación e rendemento académico. Neste sentido, no caso de non cumprir os requisitos de promoción a 2º curso (ter aprobado o 70% dos módulos da 1ª avaliación) e, xa que logo, non poder matricularse nel, non se percibirá a axuda do segundo ano.

BolsasFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Ampliación do prazo de presentación de curtametraxes aos Premios a Curtas de Animación en Galego elaboradas no marco do Programa Nós tamén creamos! para o curso 2018/2019

Ven, 26/04/2019 - 10:24
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocados os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

Amplíase o prazo de presentación de curtametraxes aos Premios a Curtas de Animación en Galego elaboradas nomarco do Programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019.

 

 • O novo prazo de presentación das curtas rematará o  día 10 de maio de 2019 (incluído).​

 

 

Tema: Premios autonómicosLingua galegaEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Orde pola que se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior FP para o curso 2019/2020

Ven, 26/04/2019 - 09:20
Idioma GallegoPublicada a Orde do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos (código de procedemento ED333A).
  Tema: BolsasEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: AlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Administración

Carmen Pomar preséntalles ás entidades de atención á diversidade o novo Servizo de Inclusión e Orientación Educativa

Xov, 25/04/2019 - 18:02
Summary: A conselleira de Educación mantivo hoxe unha reunión de traballo con representantes destas asociaciónsA Xunta continuará colaborando con estas asociacións en prol dunha escola inclusiva Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, mantivo hoxe unha reunión de traballo con representantes de 37 asociacións de atención á diversidade, ás que lles presentou o novo Servizo de Inclusión e Orientación Educativa. “Un novo departamento co que pretendemos eliminar as barreiras que limitan a aprendizaxe, así como fomentar a participación de todos os membros da comunidade educativa nos procesos de ensino e na socialización e construción conxunta de contornos inclusivos”, sinalou.

Entre as liñas de actuación Pomar destacou a coordinación dos servizos de orientación dos centros, e o traballo para darlles visibilidade e dotalos de instrumentos que faciliten, unifiquen e axilicen o seu labor, a través tanto da formación específica como da súa participación e  implicación na formación en centros.

Así mesmo, explicou que un dos principais eixes da súa actividade neste momento é a elaboración do xa anunciado plan para dinamizar a orientación vocacional e profesional do alumnado que contribúa ao seu desenvolvemento en todas as etapas educativas, con independencia das súas capacidades ou necesidades. Esta acción enmárcase no obxectivo de impulso e xestión de plans, medidas e programas para o fomento da inclusión e a equidade, así como o recoñecemento das boas prácticas de inclusión educativa.

A maiores, o Servizo de Inclusión e Orientación Educativa ten como tarefa a elaboración de protocolos para dar resposta educativa a problemáticas diferentes como o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH) ou Trastorno do Espectro Autista (TEA). Neste sentido a conselleira informou ás entidades do avance na elaboración dos referidos ao alumnado con altas capacidades intelectuais e ao alumnado con dislexia e outras dificultades de aprendizaxe.

Así mesmo, explicou que a comunidade educativa en xeral, e en particular a centrada no apoio ao alumnado con necesidades específicas de atención educativa, ten á súa disposición o devandito servizo, accións específicas de formación do profesorado e outras ferramentas, como as escolas de nais e pais (ENAPAS).

Colaboración

Nesta xuntanza a titular do departamento educativo da Xunta comprometeuse tamén a seguir colaborando a través de convenios con todas estas entidades en prol dunha escola inclusiva, “que recoñeza a diferenza como virtude e a diversidade como capacidade”. As actuacións dos convenios con estas asociacións adoitan xirar arredor do asesoramento na atención educativa ao alumnado, docentes e familias, das accións formativas e informativas dirixidas ao profesorado dos centros e da colaboración na orientación sobre metodoloxías axeitadas na intervención educativa, a súa avaliación e as adaptacións curriculares ao alumnado.

Atención á diversidadeEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Inclusión e Orientación EducativaEntidades autonómicasProfesoradoAlumnadoFamiliasCentrosAtención á diversidade e orientación
Categorías: Administración

Premio dos Clubs de Lectura 2019, do ámbito educativo, para a escritora María Reimóndez

Mér, 24/04/2019 - 15:11
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 23 de abril de 2019, pola que se fai pública a concesión do Premio dos Clubs de Lectura 2019, co gallo da celebración do Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor o 23 de abril. A través deste galardón quérese recoñecer o labor das autoras e autores galegos que facilitan, cos seus libros, o labor de mediación na creación de hábitos de lectura e que son quen de concitar o interese dos lectores e lectoras participantes na experiencia dos clubs de lectura dos centros de ensino secundario de Galicia.

O premio seralle entregado á escritora María Reimóndez no transcurso da XII Xornada dos Clubs de Lectura dos centros de ensino secundario de Galicia, que terá lugar en Santiago de Compostela (EGAP), o 7 de xuño e que reunirá ao profesorado que coordina os clubs de lectura integrados nesta iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, con convocatorias anuais desde o curso 2007-2008.

 

File:  Resolución do 23 de abril de 2019Tema: Premios autonómicosPlan LÍABibliotecas escolaresEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de CentrosServizo de Xestión de Programas EducativosColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

A conselleira de Educación sinala a importancia dos clubs de lectura para a dinamización deste hábito na comunidade educativa

Mér, 24/04/2019 - 14:59
Summary: A conselleira visitou o IES do Milladoiro co gallo da Semana do libroHoxe publícase a resolución polo que se concede a María Reimóndez o premio destes grupos como a autora máis lida o curso pasado Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou hoxe o IES Milladoiro co gallo da Semana do libro. Alí tivo a oportunidade de charlar con varios estudantes implicados no seu club de lectura, que é un referente para a comunidade educativa, e de coñecer as motivacións que os animan a unirse a estes grupos. Ademais, coñeceu a biblioteca do centro, integrada no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe) da Consellería.

Durante a súa visita ao instituto, a conselleira destacou a importancia dos clubs de lectura como grupos de dinamización nos que se unen alumnas e alumnos, docentes e outros membros da familia e da comunidade educativa, que tamén teñen a porta aberta a esta experiencia. Neste sentido explicou que, ademais de ser un exemplo de hábito lector – desenvólvense fóra do horario lectivo–, son un espazo para o debate, o fomento do espírito crítico e o intercambio de intereses arredor das lecturas propostas.

Na actualidade funcionan no sistema educativo galego un total de 253 clubs de lectura ao abeiro das distintas convocatorias da consellería, que reúnen a máis de 11.000 persoas arredor do hábito lector.

Premio

Precisamente hoxe publícase a resolución pola que se concede o Premio dos Clubs de Lectura 2019 dos centros educativos galegos á escritora María Reimóndez, por ser a autora máis lida no curso pasado nestes grupos.

María Reimóndez (Lugo, 1975) é escritora, tradutora e intérprete. Foi finalista do Premio Merlín de Literatura Infantil con Usha (2006) e do Xerais con O club da calceta (2006), obra pola que foi galardoada co premio San Clemente, outorgado por alumnos de institutos, e que foi traducida ao castelán, italiano e francés. No referido á literatura infantil e xuvenil, ten publicados seis libros infantís sobre as comarcas galegas, ademais de obras como Lía e as zapatillas de deporte (2008), que foi Premio Frei Martín Sarmiento 2010; O Monstro das palabras (2009), Corredora (2017), O xeito das froitas (2018) ou Fóra do Normal (2018), entre outros. É autora, ademais, de narrativa para adultos, ensaio e poesía.

A autora será convidada a participar na XII Xornada dos Clubs de Lectura, prevista para xuño. Nas anteriores edicións recibiron o galardón Agustín Fernández Paz (2015), Ledicia Costas (2016), Miguelanxo Prado (2017) e Carlos Negro (2018).

Bibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Administración

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2018/2019

Mér, 24/04/2019 - 11:56
Idioma Gallego

Publicación da Circular 2/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2018/2019.

Reclamacións no centro. Prazos

 • Convocatoria ordinaria: 22 e 23 de maio de 2019 (ata as 14.00 horas).
 • Convocatoria extraordinaria: 25 e 26 de xuño de 2019 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

 • Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do día 27 de maio de 2019.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do día 27 de xuño de 2019.

Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos

 • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 29 de maio de 2019.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 28 de xuño de 2019.
Tema: Información xeralProgramas e plansEnsinanza: BacharelatoDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema EducativoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Educación e os centros de investigación universitaria afondan no financiamento da excelencia científica en Galicia

Mér, 24/04/2019 - 11:18
Summary: A conselleira Carmen Pomar mantivo unha xuntanza de traballo coas direccións das unidades do sistema de excelencia galego para analizar conxuntamente a convocatoria de axudas para acreditación para o período 2019/22, así como o programa piloto de captación do talento Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional e os directores dos Centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia mantiveron hoxe unha reunión de traballo para afondar no financiamento destes axentes científicos así coma no reforzo dos seus programas.

Carmen Pomar lembrou que, ademais de manter as convocatorias tradicionais de axudas a grupos, cómpre traballar xa a catro anos vista para reforzar o liderado das unidades de excelencia galegas, blindar o seu financiamento ata 2022 e situar o sistema de investigación galego entre os máis punteiros do mapa europeo da investigación. 

Para lograr este obxectivo, tal como explicou a conselleira, desde o seu departamento desenvólvese unha actuación específica para asegurar unha liña de financiamento estable dos Centros de Investigación para o período 2019-22, que dá continuidade e consolida a existente nestes momentos; e outra para reforzar a captación do talento coa convocatoria de prazas para investigadores distinguidos.

Respecto ás axudas para acreditación e financiamento dos centros de investigación do Sistema Universitario Galego (SUG), a Consellería incorpora unha serie de melloras entre as que destaca o reforzo da dotación orzamentaria así como a mellora da elixibilidade do gasto por parte dos propios centros, o reforzo do seu liderado científico e gobernanza e medidas de apoio e sinerxías con outros programas.

Para o deseño desta convocatoria tivéronse en conta as aportacións do Comité Científico asesor dos Centros de Investigación Singulares e Agrupacións Estratéxicas de Galicia, que se reuniu para definir as liñas que fixan o modelo galego de centro de investigación competitivo e internacionalizado. Cómpre lembrar que este comité está constituído  por científicos de recoñecido prestixio de distintas áreas de coñecemento. Trátase de persoeiros de relevancia internacional como María A. Blasco (directora do Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), Carmen Castresana (profesora de Investigación do CSIC e exdirectora do CNB-CSIC), Luis M Liz-Marzán (director científico do CIC BiomaGUNE), ou  Joan Guinovart (catedrático de Biomedicina e Bioloxía Molecular e ex director do Instituto Recerca Biomedica), entre outros.

Estas axudas e programas van destinadas ás unidades que xa recibiron unha axuda na primeira convocatoria do Programa, as unidades pertencentes a universidades do SUG acreditadas nunha convocatoria de carácter estatal (María de Maeztu e Severo Ochoa) e as unidades do SUG de traxectoria conxunta amplamente recoñecida.

Na reunión de hoxe estiveron presentes os centros singulares de Galicia, representados por Manuel Penedo, en calidade de director do CiTIC (UDC), Carlos Diéguez, director do CiMUS (USC), José Luis Mascareñas, director do CiQUS (USC), Daniel Rey, director do CIM (UVigo), así como Florentino Fernández Riverola en representación do CIMBIO (UVigo); das  dúas agrupacións estratéxicas consolidadas, con Paulo Félix Lamas como director do CiTIUS (USC) e Carlos Mosquera, director do AtlanTIC (UVigo); e Carlos Salgado director do IGFAE (Instituto Galego de Física), o único centro galego distinguido co María de Maeztu. Tamén asistiron Senén Barro por parte do CiTIUS e María Dolores Pérez do CiQUS.

Información xeralUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e...

Mér, 24/04/2019 - 11:01
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións informáticas e soldadura

Resolución do 23 de a bril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario especialidades de música (590016), análise e química industrial (590102), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de profesores técnicos de formación profesional especialidade de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205).

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos

Mér, 24/04/2019 - 10:48
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209)

Resolución do 23 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo d efinitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209).

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Formación Profesional inicialTransporte e mantemento de vehículosDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Administración

Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mér, 24/04/2019 - 08:50
Idioma Gallego

Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

 • O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.
   
File:  Orde do 4 de abril de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 4 de abril de 2019 (DOG)Tema: BolsasEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaColectivo: AlumnadoFamiliasCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Administración

Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Mar, 23/04/2019 - 15:33
Idioma Gallego

Resolución do 22 de abril de 2019, da Comisión de selección do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos, convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018 e pola Orde do 26 de febreiro de 2019 (DOG núm. 212 do 7 de novembro de 2018 e núm. 46 do 6 de marzo de 2019, respectivamente).

 • Prazo de 10 días naturais para formular reclamacións contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

 

Anuncio principal: Convocado o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019Tema: Programas e plansComisións de servizoEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Administración

Instrución 3/2019 para a avaliación do rendemento da modalidade B do programa de formación posdoutoral da convocatoria de 2017

Mar, 23/04/2019 - 13:58
Idioma Gallego

Instrución 3/2019, do 23 de abril, da Secretaría Xeral de Universidades para iniciar o procedemento de avaliación do rendemento do persoal investigador contratado polas universidades do  Sistema universitario de Galicia (SUG) ao abeiro do programa de apoio á etapa de formación posdoutoral, modalidade B, para o ano 2017.

 

Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Administración


by Dr. Radut