Gallego

Resolución definitiva dos centros premiados na convocatoria do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019

Gallego

Achégase a resolución definitiva pola que se resolven os Premios Proxecta de Innovación Educativa 2019 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2018/19, convocados na Resolución do 9 de maio de 2019.
 

Colectivo: 

Resolución provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2019/20.

Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020

Gallego

Publícase a listaxe definitiva dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/20.
 

 

Colectivo: 

Análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde das titulacións para a incorporación ás listas de interinidades dos corpos de Mestres, PES, PTs de FP, EOIs que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Gallego

Informe de análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 

Colectivo: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo...

Gallego

Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas, especialidades de arpa (003),canto (006), clarinete (008), clave (009), composición (010), contrabaixo (014), dirección de orquestra (023), fagot (030), frauta travesa (032), óboe (052), pedagoxía (057), percusión (058),saxofón (066), trombón (072), trompa (074), trompeta (075), violoncello (079), instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (092), instrumentos históricos de corda fretada (095), tecnoloxía musical (100), viola de gamba (102) e produción e xestión de música e artes escénicas (115).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.

   

Colectivo: 
Sección: 

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2020

Gallego

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de xaneiro de 2020.

Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020

Gallego

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publica a Resolución provisional da convocatoria de Clubs de lectura, de 5 de setembro, destinada a centros públicos de ensino secundario para o curso 2019/2020. Xúntase arquivo con relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas.

 • Ábrese un prazo de cinco días naturais para a presentación de alegacións, no seu caso.
   
Colectivo: 
Sección: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura

Gallego

Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113); no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría (591201) e soldadura (591228).

 • Prazo cinco días hábiles do 22 ao 28 de novembro incluídos.
   
Colectivo: 
Sección: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés

Gallego

Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013).

 • Prazo de solicitudes será de cinco días hábiles desde o 22 ao 28 de novembro.
   
Colectivo: 
Sección: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos

Gallego

Resolución do 19 de novembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interi nidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño gráfico (512), fotografía (515), historia da arte (516), medios audiovisuais (521) e medios informáticos (522).

 • Prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación para formular reclamacións
   
Colectivo: 
Sección: