Gallego

VI Concurso de Traballo por Proxectos. Convocatoria 2018/2019

Gallego
Xúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 15 de abril de 2019, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do VI CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o curso 2018/2019.

Búscase estimular, mediante o recoñecemento de boas experiencias de traballos por proxectos, o deseño e desenvolvemento de proxectos de carácter interdisciplinario ou de proxectos de investigación, baixo a coordinación do equipo de biblioteca escolar ou co apoio desta, na liña da metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos (ou ABP), realizados en centros non universitarios durante o presente curso 2018/2019.

Os centros participantes deberán optar por unha destas modalidades:
 

 1.  Proxectos de carácter interdisciplinario, ou Proxectos Documentais Integrados, coordinados desde a biblioteca escolar, e que conten coa participación dun mínimo do 40% dos grupos-aula existentes no centro (ou un 40% dos departamentos, no caso d dos centros de ensino secundario).
 2.  Proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, nas seguintes sub-modalidades:
 • Traballos de grupo/nivel
 • Traballos de ciclo/departamento
 • Proxectos realizados na materia de libre configuración de 1º/2º de ESO “Investigación e Tratamento da Información”, ou noutras materias equivalentes en ESO ou primaria.

3. Proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas (máximo 3 centros).

Todos estes traballos teñen que realizarse co apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades.

A temática do proxecto escollida pode ser de calquera ámbito do coñecemento, pero contemplarase un apartado especial de traballos do ámbito científico

 •     O prazo para a presentación dos traballos remata o 10 de xullo de 2019.
File: 
Colectivo: 

Convocado o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020

Gallego

Orde do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20.

 • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
   
Colectivo: 
Sección: 

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no

Pódense ver as mostras dos contidos dixitais (libros, recursos didácticos, materiais complementarios...) na seguinte ligazón:

Colectivo: 

Comisións de servizos por motivos de saúde (2019)

Gallego

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2019/2020

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2019 ao 30 de abril de 2019, ambos inclusive.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño e mestres, que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

Para solicitar unha comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e deberá facer a súa solicitude a través desta aplicación informática.

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.es
- Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.
- Mestres: 981 54 44 82

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250)

Gallego

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
   

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos

Gallego

Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convo ca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo
Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Resolución provisional do Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario para o curso 2018/2019

Gallego

Publícase a resolución provisional de solicitudes admitidas no concurso ComunicaTedu conforme establece o artigo 15 da Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula para o curso 2018/19, o Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 • Prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Portal educativo para realizar reclamacións ou renuncias

 

Sección: 

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19.

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 29 de abril de 2019 e rematará o día 28 de maio de 2019.
   
Servizo relacionado: 
Ensinanza: 
Colectivo: 
Sección: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/20.

 • O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de abril de 2019.

 

Colectivo: 

Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019-2020.
 

 • O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de abril de 2019.
 
Ensinanza: