Gallego

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202)

Gallego

Resolución do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de equipos electrónicos (591202).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
   
Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Bibliotecas Escolares Solidarias: centros seleccionados na acción Voluntariado de lectura-A (primaria)

Gallego
Achégase arquivo coa Resolución de 7 de maio de 2019 relativa á convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de 30 de novembro de 2018, do programa Bibliotecas Escolares Solidarias. Esta convocatoria foi ampliada pola Resolución de 15 de abril de 2019, da mesma dirección xeral na que se concretaban algúns aspectos relacionados con dúas accións integradas neste programa: Voluntariado de lectura-A (para alumnado de 5º e 6º de primaria) e o Selo "Biblioteca Escolar Solidaria".
 
Resólvese  nesta resolución a modalidade Voluntariado de Lectura-A, coa selección de 10 centros de Voluntariado de lectura-A entre os 82 centros participantes neste curso 2018/2019, aos que se lles concede a organización, no propio centro, dun obradoiro relacionado coa narración oral e a lectura expresiva, o laboratorio de radio, a realización dun audiovisual ou xogos cooperativos e tradicionais ou a música e danza tradicionais, que cada centro deberá elixir segundo o seu interese e que irá dirixido a un grupo de alumnos e alumnas participantes no programa de voluntariado. 
 
 Este programa desenvólvese coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social.
Sección: 

Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 22 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/20.

  O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 10 de xuño de 2019.

Convócase a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Resolución do 29 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2019/20.

 • O prazo de presentación de solicitudes remata o día 29 de maio de 2019.

Colectivo: 

Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2019)

Gallego

Orde do 15 de abril de 2019 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A).

 • O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia.
 • Nos anos que se convoque o concurso xeral de traslados de ámbito estatal e se resolva por corpos en distintas datas, o prazo será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do último concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia.
 • Para as persoas que superen o procedemento selectivo de ingreso ou acceso no corpo correspondente e estean pendentes de ser nomeadas funcionarias en prácticas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o prazo será de dous días hábiles contados desde a publicación da relación de persoas aprobadas polo tribunal correspondente.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

 

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20.

 •   O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 31 de maio de 2019.

 

Colectivo: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111)

Gallego

Resolución do 29 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

 

Colectivo: 
Sección: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250)

Gallego

Resolución do 29 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

 

Colectivo: 
Sección: 

Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2018/2019

Gallego

Convócase o Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso escolar 2018/19

Os centros docentes poderán participar en dúas categorías:

 • Categoría A: destinada á educación infantil e educación primaria.

 • Categoría B: destinada á educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional básica.

Concederanse, para cada categoría, catro premios.

Categorías

Premio

Importe

A

1º premio

5.000€

2º premio

2.500€

3º premio

1.000€

Accesit

500 €

B

1º premio

5.000€

2º premio

2.500€

3º premio

1.000€

Accesit

500 €

 

Os centros premiados co primeiro premio recibirán o distintivo de Centro Educativo Inclusivo.

 • O prazo de presentación das solicitudes será do 30 de abril ao 29 de maio de 2019.

Enderezo electrónico: inclusioneducativa@edu.xunta.gal

Colectivo: 

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución definitiva

Gallego
Publicada a Resolución definitiva da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.
 
Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 
O recurso poderá presentarse en calquera oficina de Rexistro da Xunta de Galicia ou do Portelo Único, ou por calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 
No caso de presentar o recurso nunha oficina de correos, farase en sobre aberto para que as solicitudes sexan datadas e seladas polo funcionario correspondente e posteriormente proceder ao seu envío certificado.
 
Colectivo: 
Sección: