Gallego

Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217)

Gallego

Resolución do 7 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía (590001) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de patronaxe e confección (591217).

 • Prazo para formular reclamacións de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

   

Colectivo: 
Sección: 

Centros admitidos e excluídos da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se publican os centros admitidos e excluídos da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019

 • O prazo para presentar as curtas a este certame rematará o 30 de abril de 2019.
   
Sección: 

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460)

Gallego

Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución neste  portal educativo.
   
Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Resolución definitiva dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados e non seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2018/19, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Sección: 

Apertura de prazo para a actualización do expediente por parte do profesorado

Gallego

Ábrese o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participa no concurso xeral de traslados, así como por parte do persoal docente funcionario en prácticas que non alegou datos durante o prazo de presentación de solicitudes do concurso xeral de traslados.

Poderán actualizar o seu expediente persoal alegando os méritos que non consten neste, no enderezo http://www.edu.xunta.es/datospersoais.

A través do dito enderezo  poderán xerar unha solicitude coas alegacións introducidas, que deberán rexistrar e presentar xunto con copia cotexada da documentación xustificativa dos méritos alegados. Esta documentación xustificativa deberá remitirse numerada e ordenada segundo o que figura na solicitude. Non se validarán publicacións agora e polo tanto non hai que entregalas.

 • O prazo estará aberto dende o 04/02/2019 ata o 18/02/2019, ambos incluídos.
   

Poden consultarse tamén a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente que constan na aplicación http://www.edu.xunta.es/datospersoais.

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral de traslados para o ano 2019

Gallego

Os docentes que participen no concurso poden consultar a resolución provisional dende a aplicación CXT https://www.edu.xunta.es/cxt/

Para consultar a baremación elixirase no menú a opción  Listaxes concurso > Listaxes de instancias

Ábrese un prazo, previo á resolución provisional, dende o 31 de xaneiro ata o 20 de febreiro do 2019 para enviar as reclamacións que se desexen, podendo facelo a través do correo electrónico co fin de ir resolvéndoas xa antes da resolución provisional

Cando se publique a resolución provisional abrirase outro período de reclamacións para os casos que fose necesario aínda resolver.

Pasos a seguir para reclamar:

1º Na opción Participación do menú poderá verse a instancia validada.No caso de querer facer reclamación deberase premer na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.

2º Nesta nova xanela poderá redactarse en cada un dos apartados a reclamación que sexa necesaria.

3º Cando se remate de redactar a reclamación hai que premer no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".

4º Na ligazón PDF Reclamacións  da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar por correo electrónico, se se desexa.
 
Máis información:

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:
Teléfonos:  981 545 495 - 981 544 487      
Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es

Secundaria:
Teléfonos:
981 544 486 - 981 545 406
981 545 409 - 981 545 407
981 545 255 - 981 545 494 - 981 545 408
Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Gallego

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

 •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

Servizo relacionado: 
Sección: 

Centros adheridos a Voluntariado na biblioteca escolar (Secundaria) e a Voluntariado de lectura-A (Primaria), do programa Bibliotecas Escolares Solidarias 2018/2019

Gallego

Xúntanse arquivos coas relacións de centros que se adhiren a dúas das accións incluídas no programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019, ao abeiro da Resolución de 30 de novembro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convocaba o devandito programa para este período escolar:

 • Voluntariado de lectura-A, para alumnado de 5º e 6º de primaria. Participan este curso un total de 82 centros.
 • Voluntariado na bibliotecas escolar, para alumnado de secundaria, bacharelato, ciclos formativos e outros. Participan un total de 101 centros.

 

 

Sección: 

Apertura dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés

Gallego

Resolución do 25 de xaneiro de 2019, do Director xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución

 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Resolución provisional dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados e non seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 8 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2018/19, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Sección: