Gallego

Resolución provisional dos centros seleccionados para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de primaria e secundaria, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo FSE

Gallego

Xúntase a Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme o disposto no apartado oitavo da Resolución do 19 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Sección: 

Convocadas prazas destinadas ao profesorado de centros docentes públicos para a realización dun curso de especialización en educación emocional

Gallego

Achégase a Resolución do 31 de xaneiro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado de centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a realización dun curso de especialización en educación emocional.

  • O prazo para presentar as solicitudes é de 5 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación da convocaroria, isto é, do 3 ao 7 de febreiro de 2020.

As solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e presentaranse por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

Gallego

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 29 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Sección: 

Ampliación do prazo de inscrición na proba de selección do programa Lingua rodada

Ampliación do prazo de inscrición na proba de selección do programa Lingua rodada
Gallego
Amplíase o prazo de inscrición na proba de selección do programa Lingua rodada. O novo prazo rematará o 21 de febreiro de 2020 (incluído).
 
A data límite de envío dos vídeo-relatos mantense o 4 de marzo de 2020.

Anuncio principal: 

Departamento: 

Sección: 

Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Gallego

Resolución do 29 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.
 

Colectivo: 

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes para participar no Concurso de Curtas Senda dos Faros

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes para participar no Concurso de Curtas Senda dos Faros
Gallego

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para participar no Concurso de Curtas Senda dos Faros,convocado ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería De Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se aproban as bases e se convoca o Concurso De Curtas Senda Dos Faros.

  • O novo prazo de presentación das solicitudes rematará o 26 de febreiro de 2020 (incluído).

 

Sección: 

Relación de centros admitidos e excluídos da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020

Relación de centros admitidos e excluídos da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020
Gallego

Logo de finalizar o prazo establecido para solicitar a participación, publícanse as listaxes de centros admitidos e excluídos no concurso fóra do ámbito do Plan Proxecta, ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se aproban as bases e se convocan ospremios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020.

O profesorado dos centros de titularidade pública admitido no programa Nós tamén creamos! do Plan Proxecta 2019/2020 queda inscrito de oficio no concurso.

 

Sección: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033)

Gallego

Resolución do 27 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033).

  • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.

NOTA: As persoas que posúan a titulación de Grao de Mestre en Educación Primaria, coa mención en Lingua estranxeira inglés ou francés, NON terán que achegar a acreditación do nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas do idioma correspondente en aplicación do establecido pola Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería (DOG nº80, do 26 de abril) modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG nº 128, do 7 de xullo).

Ensinanza: 

Colectivo: 

Sección: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés

Gallego

Resolución do 20 de xaneiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013).

  • Prazo de reclamacións 3 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación: do 21 ao 23 de xaneiro ámbolos dous incluídos.

Colectivo: 

Sección: 

Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso 2019/2020

Gallego

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2019/2020 e se establecen as bases reguladoras para realizalos

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convocan a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Educación,Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2019/2020.

Participan os centros públicos admitidos no programa Proxectos de innovación educativa en dinamización Lingüística, no marco do Plan Proxecta, e tamén poden presentarse centros docentes de titularidade pública da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Ao abeiro desta convocatoria, seleccionaranse cinco proxectos, que terán a consideración de excelentes; cada un deles recibirá unha dotación económica de 2 000 euros.

O profesorado implicado activamente no desenvolvemento dos cinco proxectos seleccionados recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

  • O prazo de presentación das solicitudes rematará o día 14 de febreiro de 2020.

Colectivo: 

Sección: