Gallego

Convocadas as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2021/22

Gallego

Xúntase a Orde do 15 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2021/22 (código de procedemento ED421A).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. 

Tema: 

Ensinanza: 

Colectivo: 

Ampliación do prazo de solicitude de participación na Rede Galega de Educación Dixital, para o curso 2021-2022.

Rede Galega de Educación Dixital
Rede Galega de Educación Dixital
Gallego

Colectivo: 

Publicación da Resolución provisional de Contratos-programa Recupéra-T

r
Plan Recupera
Gallego

O prazo de reclamacións e/ou renuncias vai do 20 ao 24 de setembro de 2021, ambos incluídos.

Deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) a través do formulario con código PR004A, dirixidas á Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 

Colectivo: 

Ampliación do prazo de solicitude de participación na Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL)

r
Gallego

Ampliación do prazo de solicitude de participación na Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL) ata o venres 24 de setembro de 2021.

 

Colectivo: 

Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos, convocado por Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño)

Gallego

Logo de consulta aos tribunais cualificadores do procedemento de acceso, e coa finalidade de que os tribunais procedan a baremación dos méritos correspondentes as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II alegados polas persoas interesadas no prazo de presentación de solicitudes deste procedemento selectivo, fanse públicas as instrucións de presentación da documentación xustificativa dos ditos méritos.

 

  • Prazo de presentación: do día 20 ao día 30 de setembro de 2021

 

Colectivo: 

Axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües no curso 2021/22

Gallego

Orde do 2 de setembro de 2021 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües no curso 2021/22 (código de procedemento ED531C).

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. 

 

Colectivo: 

Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de catedráticos, PES, FP, EOI,... para o curso académico 2021/22.

Gallego

De acordo co establecido no punto oitavo da Resolución do 16 de xuño de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia nº 121, do 28 de xuño), publícase a resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal docente dos corpos de catedráticos, PES, FP, EOI,... para o curso académico 2021/22.

 

Colectivo: 

Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2021/22

Gallego

Xúntase a Resolución do 31 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2021/22.

  • O prazo de presentación das solicitudes dará comezo o día seguinte ao da súa publicación e terán quince (15) días hábiles de prazo de solicitude, en que se pechará a aplicación Xade, e a partir desta data non se poderán introducir máis centros e persoas titoras e coordinadoras nela.

Tema: 

Colectivo: 

Convocatoria de Clubs de Lectura para centros públicos de ensinanza primaria e secundaria de Galicia. Curso 2021/22

bibliotecas escolares
Gallego

Publicase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 12 de agosto de 2021, pola que se incentiva o funcionamento de clubs de lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que acollan ensinanzas de educación primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional  ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2021/22.

  • O prazo límite para presentación de solicitudes remata o 15 de outubro de 2021 (data incluída).

 

Colectivo: 

Convocadas axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/22

Gallego

Xúntase a Orde do 30 de xullo de 2021 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/22 (código de procedemento ED516B).

  • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

 

Colectivo: