Gallego

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021

Gallego

Orde do 29 de maio de 2020 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/21 (código de procedemento ED306A) .

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

 • Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 10 de xullo de 2020 (este incluído).
 • Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 3 de agosto de 2020 (este incluído).

Tema: 

Colectivo: 

Sección: 

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2019/2020

Gallego

Publicación da Circular 2/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2019/2020.

Reclamacións no centro. Prazos

 • Convocatoria ordinaria: 10 e 11 de xuño de 2020 (ata as 14.00 horas).

 • Convocatoria extraordinaria: 3 e 4 de setembro de 2020 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

      1. Comunicación á comisión de supervisión

 • Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do 16 de xuño de 2020.

 • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do 7 de setembro de 2020.

       2. Remisión do expediente á comisión de supervisión.

 • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do 18 de xuño de 2020.

 • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do 8 de setembro de 2020.

Ensinanza: 

Sección: 

Parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG para o curso 2020/2021

Gallego

Resolución do 11 de maio de 2020 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21.
 

Ensinanza: 

Sección: 

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/2021

Gallego

Orde do 25 de maio de 2020 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21 (código de procedemento ED516A).

 • O prazo límite de presentación de instancias será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
   

Colectivo: 

Sección: 

Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia.

As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada. De non facelo, consideraranse como desistidos/as da súa petición. Poderase dirixir por correo electrónico ao enderezo xsere@edu.xunta.gal
 

Colectivo: 

Sección: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PTs (591), especialidade operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214)

Gallego

Resolución do 2 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional (591), especialidade operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214).

 • Prazo de reclamacións cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución
   

Colectivo: 

Sección: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidade saxofón (424)

Gallego

Resolución do 2 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424).

 • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para formular alegacións.
   

Colectivo: 

Sección: 

Concurso Eduemprende Idea 2020

Gallego
Publicada a Resolución do 20 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2020, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG650A).
Comprende dúas modalidades:
 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio
A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.
 
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Sección: 

Ampliación do prazo para participar no II Concurso de podcasts "Radio na biblio", en colaboración coa CRTVG (Radio Galega)

 Convocatoria do II Concurso de Podcasts-Radio na biblio
Gallego

Con data 13 de febreiro de 2020, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, facía pública a convocatoria do II Concurso de Podcasts-Radio na biblio, en colaboración coa CRTVG (a través da Dirección da Radio Galega), co gallo da dedicación do Día das Letras Galegas de 2020 ao filólogo e escritor Ricardo Carvalho Calero, destinado aos centros públicos integrados no programa Radio na Biblio con extensión a outros centros de titularidade da consellería que traballan xa coa radio como ferramenta pedagóxica, co fin de estimular, por unha banda, a valoración da lingua galega e, por outra, reforzar a lectura de dous xéneros literarios aos que Carvalho Calero dedicou parte da súa obra: a poesía e o teatro. O prazo de presentación de traballos remataba o 25 de abril. A suspensión da actividade educativa presencial, por mor do estado de alarma, impediu que a maioría do profesorado e alumnado interesado puidera elaborar os produtos radiofónicos para poder presentalos ao concurso no tempo sinalado. Por outra banda, e nesta situación provocada pola COVID-19, a Real Academia da Lingua Galega comunicou o traslado ao día 31 de outubro de 2020  do Pleno do día das Letras Galegas adicado ao citado autor, e tamén pospuxo diferentes actos presenciais á volta do verán, prolongando, deste xeito, a celebración do ano Carvalho Calero ao longo do último cuadrimestre do 2020.

 • Achégase a Resolución de 1 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se amplía ao 10 de outubro o prazo de presentación de traballos a este certame.
   

Sección: 

Anuncio relativo á reanudación de prazos de determinadas listas provisionais de interinidades e substitucións

Gallego

Xúntase o Anuncio relativo á reanudación de prazos de determinadas listas provisionais de interinidades e substitucións.

 

Apertura listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario (590), especialidade de navegación e instalacións mariñas (109), de sistemas electrónicos (124), de sistemas electrotécnicos e automáticos (125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional (591), especialidade de equipos electrónicos (202), de instalacións electrotécnicas (206), de máquinas, servizos e produción (210), de mecanizado e mantemento de máquinas (211) e operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214)

 • Prazo para alegacións: 5 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación que se realizou o 11 de marzo de 2020, polo tanto o prazo iniciouse o día 12 de marzo e rematará o vindeiro 3 de xuño de 2020 incluído.

 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033)

 • Prazo para alegacións: 5 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación que se realizou o 13 de marzo de 2020, polo tanto o prazo iníciase o día 1 de xuño e remata o 5 de xuño de 2020, ambos incluídos.

 

File: 

Servizo relacionado: 

Colectivo: 

Sección: