Gallego

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes

Gallego

Xúntase a Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xúntase a Correción de erros á Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicada no DOG do 11 de xuño de 2019, informamos aos centros educativos que no Anexo I, nas materias e horas correspondentes ao 2º curso da ESO, na materia de Tecnoloxía deben figurar 3 horas e na materia de Segunda Lingua Estranxeira deben figurar 2 horas.
 

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020

Gallego

Xúntase a Orde do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

 • 1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 12 de xullo de 2019 (este incluído).
 • 2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 9 de agosto de 2019 (este incluído).

As solicitudes deberán dirixirse ao respectivo centro residencial docente.

Tema: 
Sección: 

Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 5 de xuño de 2019 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2019/20 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión.

Prazos de preinscrición e inscrición:

- Preinscrición: ata o 12 de xuño (incluído). REQUISITO OBRIGATORIO

- Inscrición: ata o 21 de xuño (incluído).

Destinatarios:

Persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE, destinado durante o curso académico 2019/2020 en centros educativos públicos e nos servizos provinciais de Inspección educativa dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nas modalidades de grupo, que con carácter xeral estarán conformados por persoal funcionario de carreira ou con non máis do 50% dos seus compoñentes persoal interino, aplicarase a seguinte orde de prelación:

1º.- Todos eles sen licenza nos dous últimos cursos (2017/18 e 2018/19).

2º.- Algún sen licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

3º.- Todos eles con licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

No caso de quedaren prazas vacantes estas poderían ser concedidas a grupos conformados por máis do 50% dos seus compoñentes persoal interino, coa seguinte orde de prelación:

1º.- Todos eles sen licenza nos dous últimos cursos (2017/18 e 2018/19).

2º.- Algún sen licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

3º.- Todos eles con licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

Requisitos

As persoas candidatas á licenza por formación deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Persoal docente funcionario.

1º. Estaren en situación de servizo activo e prestando servizos ininterrompidos durante os cursos 2017/18 e 2018/19, e no 2019/20 seguiren tendo destino e exercendo docencia directa con alumnado en centros docentes educativos dependentes da consellería.

2º. Non teren destino en comisión de servizos durante o curso 2019/20, agás o profesorado destinado en centros de ensinanzas artísticas superiores e o que estea a gozar dunha comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral ou por motivos de saúde.

3º. Cando os participantes fosen beneficiarios dunha licenza por formación no curso 2018/19, a obtención da cualificación de apto no traballo desenvolvido será condición indispensable para a obtención dunha licenza nesta convocatoria.

b) Persoal en prácticas

O persoal en prácticas poderá solicitar unha licenza por formación en todo caso, pero non poderá gozar dela no período efectivo das prácticas.

c) Persoal interino.

Para estes efectos entenderase como profesorado interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso académico correspondente.

Modalidades:

Convócanse seis modalidades de licenzas por formación, todas elas retribuídas, por un período total de 500 meses, de acordo coa seguinte temática e distribución:

1. Proxectos individuais para a creación de materiais curriculares dixitais para segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria (ESO) e bacharelato.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: 80

2. Grupos de traballo de dous ou tres membros para a creación de materiais curriculares dixitais para segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria (ESO) e bacharelato.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: 80

3. Proxectos individuais para a elaboración ou adaptación de materiais curriculares plurilingües para as ensinanzas de formación profesional.

Esta modalidade terá as seguintes submodalidades:

Submodalidade 3.a. Elaboración de materiais inéditos nunha lingua oficial e/ou noutra ou noutras linguas estranxeiras.

Submodalidade 3.b. Actualización de materiais creados en convocatorias anteriores e, simultaneamente, a súa adaptación a unha ou máis linguas estranxeiras.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: Submodalide 3.a: 24. Submodalidade 3.b: 6.

4. Grupos de traballo de dous ou tres membros para a elaboración de materiais curriculares plurilingües para as ensinanzas de formación profesional.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: 70

5. Proxecto indiviual ou en grupos de traballo de dous ou tres membros para a creación de cursos non presenciais para a formación do profesorado.

Duración: dun a tres meses para a creación individual dun curso novo, ou de seis se é en grupo; para a remodelación dun curso existente a duración máxima será de dous meses se a licenza é individual ou ata catro meses se é en grupo.

Poderá desenvolverse dentro do primeiro trimestre (beneficiarios que teñan superado o curso ‘Crear cursos Platega’ ou no segundo trimestre (beneficiarios indicados no apartado anterior e os que realizasen e superasen o indicado curso durante o primeiro trimestre).

Meses convocados: 40

6. Perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.

Dirixida preferentemente ao profesorado non especialista de ensino primario e secundario que acredite como mínimo o nivel B2 en lingua estranxeira do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) ou teña coñecemento equivalente acreditable segundo a Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta Consellería, agás o establecido para o profesorado actualmente en seccións bilingües, na disposición adicional primeira.

Duración: mínima dun mes e máxima de tres meses (do 15 de setembro de 2019 ao 31 de agosto de 2020).

Este perfeccionamento levarase a cabo mediante cursos centrados no perfeccionamento lingüístico intensivo, de cando menos 20 sesións semanais de, como mínimo, 45 minutos cada unha, realizados en todo caso nun país estranxeiro, con preferencia para países da Unión Europea, Estados Unidos e Canadá. Estes cursos deberán estar vinculados ao Marco común europeo de referencia para as linguas ou de metodoloxía CLIL/AICLE (aprendizaxe integrada de contidos e linguas).

Meses convocados: 200

Documentación necesaria

 Solicitude segundo o modelo do anexo II da convocatoria.

 Proxecto de estudos ou de traballo de investigación que se pretenda realizar durante o período da licenza, segundo o contido do anexo IV.

 A demais documentación específica para cada modalidade requirida na convocatoria.

Máis información

Mail: licenzas.fprofe@edu.xunta.es

 1. 99 76 35. Cuestións administrativas e modalidade 6.

     981 52 24 11 (CAFI-Departamento Educación Dixital. Incidencias con Fprofe e modalidades 1, 2 e 5.

 1. 54 65 52. Modalidades 3 e 4.

Servizo de Formación do Profesorado
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 
Sección: 

Convocada a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Gallego

Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Club de Letras” para centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional durante o curso 2019/2020.

Baixo o título Club de Letras, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca un novo proxecto de innovación educativa co obxectivo de potenciar o emprendemento, o pensamento crítico e creativo ma área das Humanidades, as Artes e as Ciencias Sociais.

Cada ano partirá dunha temática concreta sobre a que se fomentará a reflexión, a lectura crítica e a achega a novos materiais e perspectivas, abordada de xeito transversal.

Destinatarios: educación primaria, educación secundaria e bacharelato.

 • O prazo de presentación de solicitudes e documentación rematará o 30 de setembro de 2019.
   

Amplíase o prazo de participación na convocatoria do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 ata o luns 10 de xuño

Gallego

Amplíase o prazo de participación na convocatoria do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 ata o luns 10 de xuño.

 

Colectivo: 

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202)

Gallego

Resolución do 23 de maio de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de equipos electrónicos (591202).

 • Prazo de cinco días hábiles para formular reclamacións contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
   
Colectivo: 
Sección: 

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019

Gallego

Orde do 20 de maio de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19.

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 6 de xuño de 2019 e rematará o día 5 de xullo de 2019.
   
Servizo relacionado: 
Sección: 

Ampliación do segundo prazo para o profesorado de secundaria das comisións de servizos por motivos de saúde 2019

Gallego

O segundo prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde amplíase ata o 6 de xuño de 2019, inclusive.

Poderán solicitar unha comisión de servizo por motivos de saúde neste prazo todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño e mestres de taller de artes plásticas e deseño que participaron no concurso de traslados.
 

Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: 

Convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week para o ano 2019

Gallego
Publicada a Orde do 8 de maio de 2019 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participaren en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.
 
Participantes e quendas
Esta orde ten por obxecto regular a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios para participar en actividades de inmersión en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o ano 2019.

Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nos cales se impartan ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

As estadías desenvolveranse en dez quendas dunha semana de duración entre o 6 de outubro e o 14 de decembro deste ano. 

Solicitudes

Cada centro poderá participar cun máximo de 25 alumnos e/ou alumnas, todos do mesmo nivel educativo.

 • O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 1 de xullo de 2019.
   
Colectivo: 

Convocado o Premio Curtametraxes Alice Guy-Blaché 2019 para os centros docentes públicos

Gallego

Resolución do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Curtametraxes Alice Guy-Blaché 2019 para os centros docentes públicos.

Baixo o lema Facemos Historia pola Igualdade a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca o I Premio de Curtametraxes Alice Guy-Blaché, que leva o nome da primeira muller cineasta, directora de máis de mil filmes e pioneira en explorar o cinematógrafo como canle privilexiada para contar historias.

Os centros poderán presentar producións audiovisuais onde se recreen acontecementos históricos, se acheguen á vida ou logros de figuras relevantes, a recuperación de discursos ou voces que loitaron en prol da igualdade en distintos países, culturas e épocas. Deste xeito, o alumnado poderá combinar o labor de investigación coas destrezas artística e creativa.

Destinatarios:  todos os centros docentes públicos de educación primaria, ESO e Bacharelato ou FP Básica

 • Prazo de presentación de propostas: 15 novembro 2019
   
Sección: