Inicio


APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDES DE NON PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS (CADP)

NORMATIVA DE APLICACIÓN:  Por Orde do 7 de xuño de 2018 ditáronse normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (Diario Oficial de Galicia n.º 113, do 14 de xuño).

PRAZO: desde o 15 ata o 31 de maio, ambos incluídos (Artigo 39.1 da Orde do 7 de xuño de 2018)
 

COMO REALIZAR A SOLICITUDE DE NON PARTICIPACIÓN?

1º) Acceder a aplicación de Substitutos a través do seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.es/substitutos/

2º) Ir a: Solicitar renuncia CADP

3º) Incluir datos DNI

4º) Premer en “Nova Solicitude”

5) En “Datos da Solicitude”, debe seleccionar a Causa da renuncia e a Documentación xustificativa. Unha vez cubertos eses campos, prema en “Gardar” e aparecerá unha mensaxe “A solicitude foi gardada correctamente”.

6) Prema agora en “Validar solicitude” e revise se todo está correcto e de ser así , prema en “Confirmar”, e sairá a seguinte mensaxe “ A solicitude foi validada correctamente”. Prema agora en “Comprobante”, e debe aparecerlle a seguinte mensaxe. “A súa petición de informe está sendo procesada. Para ver o informe debe ir ao buzón de informes. Pode acceder ao buzón empregando o enlace do menú”.

7) Acceda ao Buzón de informes e descargue e imprima a solicitude.

8) Asinar a solicitude e presentala preferentemente na sede electrónica da Xunta de Galicia mediante o modelo de Solicitude xenérica (código de procedemento PR004A) seguindo os pasos que se indican a continuación:

-Acceda a ligazón https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica

-Prema no botón en cor laranxa “Tramitar en liña”

-Abrirase unha pantalla informativa sobre a necesidade de dispor de Chave 365 ou certificado electrónico para acceder. Prema no botón “Aceptar”

-Introduza o seu NIF e a súa contrasinal de Chave 365 ou identifíquese co seu certificado dixital

-Nestre intre xa pode cubrir a solicitude para a presentación electrónica da solicitude (código PR004A). No campo DESTINATARIO debe elexir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación e  Universidade e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Unha vez cuberta a solicitude prema no botón “Continuar”

-Neste paso debe anexar a documentación xustificativa da renuncia á participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais. Unha vez anexada, prema no botón “Continuar”

-A seguir deberá asinar a solicitude e presentala no rexistro para o que se lle enviará o seu móvil un pin que deberá introducir para finalizar a presentación.

-Por último, a sede electrónica informaralle que a súa solicitude foi presentada e poderá obter o recibo xustificativo coa data e hora de presentación e o número de rexistro.

No seu defecto, poderá presentar a solicitude nalgún dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, xunto coa documentación xustificativa.

QUE DOCUMENTACIÓN HAI QUE ACHEGAR XUNTO COA SOLICITUDE?

Xunto coa solicitude deberá achegarse a documentación xustificativa de que o persoal interino ou substituto se atopa nalgunha das situacións relacionadas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm.131 do 11 de xullo).

 

 

PRAZO DE SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZO EN ATENCIÓN A SITUACIÓNS DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-22

O único prazo de solicitude de comisión de servizos por concicliación da vida laboral e familiar é do 24 de maio de 2021 ao 4 de xuño de 2021, ambos incluídos.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Ligazón á normativa: Orde de 15 de abril de 2019 (DOG do 30 de abril de 2019)

 

INSTRUCIÓNS SOBRE A SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZOS POR CONCILIACIÓN FAMILIAR E LABORAL:

 

Paso 1: Solicitude dunha comisión de servizos por conciliación familiar e laboral

 

1 Para solicitar unha comisión de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp

 

2 Para facer a súa solicitude de comisión de servizos debe elixir a opción do menú “solicitudes” e aparecerá unha pantalla para cubrir os datos de corpo, especialidade, modalidade... Unha vez cubertos prema en “comezar solicitude”. Se participou en “cadp” recuperaralle a ultima solicitude que realizou.

 

As persoas interesadas poderán, se é o caso, modificar a “modalidade de participación”.

 

En todo caso, as persoas interesadas deben achegar coa solicitude a seguinte documentación, segundo o caso:

 

 • No caso de embarazo, informe médico coa data probable de parto

 • Certificación literal de nacemento ou copia do libro de familia actualizado

 • Copia de sentenza xudicial pola que se establece a custodia compartida

 • Copia da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou o acollemento permanente ou preadoptivo.

 • Copia da resolución administrativa de acollemento permanente ou preadoptivo cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

 • Copia da resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% dos fillos ou fillas menores de doce anos, cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

   

   

3 Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada non se opoña a súa consulta:

 

 • Identidade da persoa solicitante ou representante

 • Certificado de residencia da persoa solicitante

 • Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% dos fillos ou fillas menores de doce anos cando fose expedida pola Xunta de Galicia

 • Resolución administrativa de acollemento permanente ou preadoptivo respecto dos fillos ou fillas menores de dezaseis anos cando fose expedida pola Xunta de Galicia.

   

4 Unha vez cuberta con todos os datos e as peticións de centros/localidades deberá “validar a instancia” e presentala electronicamente tal e como se indica no Paso 2.

 

5 Logo de presentar a solicitude na Sede Electrónica non poderá modificala. Podería realizar unha nova solicitude, entendendo que a única válida é a presentada en último lugar.

 

IMPORTANTE: O persoal docente que teña a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais e que solicite unha comisión de servizos por conciliación familiar e laboral ademais terá que efectuar unha solicitude pola modalidade ordinaria.

 

Paso 2: Presentación electrónica da solicitude (para acceder á Sede Electrónica debe posuír un certificado electrónico válido ou Chave 365)

 

Prema no botón "Enviar a Sede Electrónica para presentación" para enviar o borrador da súa solicitude (Anexo I) á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. A continuación, amosaráselle unha ligazón “Ir á Sede Electrónica” para presentar a súa solicitude (Anexo I) electronicamente.

 

Logo de ingresar na sede electrónica, o sistema ofreceralle a opción de achegar a documentación previamente dixitalizada en formato electrónico na pestana “Anexar documentación”. Logo de anexada a documentación, deberá premer na icona “continuar” e pasará ao paso de asinar a solicitude e presentar a documentación xa anexada, onde deberá premer a incona correspondente a “Asinar e presentar no Rexistro”.

 

Logo de asinada e presentada electronicamente a súa solicitude coa documentación anexada, o derradeiro paso é premer na pestana de “Obter recibo” onde lle indica que “A súa solicitude foi presentada correctamente no rexistro electrónico da Xunta de Galicia” e ten a opción de gardar/imprimir o xustificante de presentación da solicitude e a solicitude asinada electronicamente.

 

IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de solicitudes é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Non se admitirán solicitudes presentadas en papel.

 

Teléfonos de contacto:

1) Profesorado de secundaria: 981545406, 981545407, 981545255, 981544486

2) Mestres: 981544482, 981544488, 981545440.

 

Enderezos de correo electrónico:

Profesorado de secundaria: persoal.secundaria @edu.xunta.gal

Mestres: persoal.primaria @edu.xunta.gal

 

PRAZO DE SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZO EN ATENCIÓN A SITUACIÓNS PERSOAIS ESPECIAIS POR MOTIVOS DE SAÚDE PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-22

O único prazo de solicitude de comisión de servizos en atención a situacións persoias especiais por motivos de saúde é do 24 de maio de 2021 ao 4 de xuño de 2021, ambos incluídos.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Ligazón á normativa:Orde de 28 de febreiro de 2020 (DOG do 9 de marzo de 2020)

 

INSTRUCIÓNS SOBRE A REALIZACIÓN DA SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZOS POR RAZÓNS DE SAÚDE

Paso 1: Solicitude dunha comisión de servizos por razóns de saúde

 

1 Para solicitar unha comisión de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp.

2 Para facer a súa solicitude de comisión de servizos debe elixir a opción do menú “solicitudes” e aparecerá unha pantalla para cubrir os datos de corpo, especialidade, modalidade... Unha vez cubertos prema en “comezar solicitude”. Se participou en “cadp” recuperaralle a ultima solicitude que realizou. Lémbre que esta convocatoria é a primeira na que o procedemento se tramita integramente de xeito electrónico de modo que deberá completar toda a solicitude segundo se lle indica e finalizar a presentación da solicitude na sede electrónica.

3 O persoal docente que non depende da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (o persoal docente procedente doutra comunidade autónoma) poderá formular a solicitude identificándose mediante un certificado dixital ou ben coa conta de correo https://www.edu.xunta.gal e o seu contrasinal pero cómpre ter en conta que a presentación electrónica da solicitude esixe dispor dun certificado electrónico válido ou chave 365.

O persoal docente procedente doutra comunidade autónoma que desexe solicitar unha conta de correo temporal no enderezo https://www.edu.xunta.gal/contausuario/ debe achegar por correo electrónico, nos enderezos que se indican ao final destas instrucións, a seguinte documentación dixitalizada:

  1. Certificación expedida polo órgano competente da administración da que dependa con indicación expresa dos seguintes datos:

   1. Nome, apelidos e NIF, Corpo ao que pertence e especialidade/s das que é titular e ten recoñecida/s

   2. Data de nomeamento/posesión de persoal funcionario de carreira

   3. Situación administrativa actual

   4. Causa de acceso e dato do último destino (concurso, expectativa...)

   5. Puntuación obtida na oposición

  2. Datos: enderezo/domicilio, dirección de correo e un número de móbil, no que recibirá unha clave de activación (PIN) para activar a súa conta de correo no enderezo https://www.edu.xunta.gal/contausuario/, e elixir a opción 2.2 “Activar conta”.

  3. Seguidamente, poderá solicitar a comisión de servizos no seguinte enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp. Lémbre que a presentación electrónica da solicitude soamente se poderá realizar mediante un certificado electrónico válido ou chave 365.

 

4 En todo caso, as persoas interesadas deben achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 

 • Informe actualizado do persoal médico de atención primaria e/ou especialista acreditativo da enfermidade/s alegada/s. Enténdese por informe actualizado o que estea emitido no ano no que se realiza a solicitude

 • Copia da resolución administrativa de recoñecemento de grao de discapacidade do persoal docente solicitante cando non fose expedida pola Xunta de Galicia, para aquelas circunstancias en que sexa de aplicación

   

  No suposto de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde dunha persoa familiar achegarase ademais:

   

 • Certificación literal ou copia do libro de familia actualizado

 • Certificado de empadroamento colectivo da persoa solicitante

 • Copia da resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 do/a cónxuxe, parella de feito ou da persoa familiar de primeiro/segundo grao de consanguinidade ou afinidade da persoa solicitante cando non fose expedida pola Xunta de Galicia

 • Anexo II: comprobación de datos de terceiras persoas interesadas. Pode descargar o Anexo II aquí (lembre que deberá imprimir o anexo, cubrilo, asinalo e logo proceder a súa dixitalización para anexalo na sede electrónica)

   

Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada non se opoña a súa consulta:

 

 • DNI/NIE da persoa solicitante ou da persoa representante.

 • Resolución administrativa de recoñecemento de grao de discapacidade do persoal docente solicitante cando fose expedida pola Xunta de Galicia, para aquelas circunstancias en que sexa de aplicación

  No suposto de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde dunha persoa familiar comprobarase ademais:

 • DNI/NIE da persoa familiar. Para estes efectos, será preciso que o/a cónxuxe, parella de feito ou persoa familiar de primeiro/segundo grao de consanguinidade ou afinidade da persoa solicitante cubra e asine o anexo II agás no caso de menores de idade, en cuxo caso o documento deberá ser asinado por unha das persoas proxenitoras, persoa titora ou representante legal.

 • Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 do/a cónxuxe, parella de feito ou da persoa familiar de primeiro/segundo grao de consanguinidade ou afinidade da persoa solicitante cando fose expedida pola Xunta de Galicia. Para estes efectos, será preciso que o/a cónxuxe, parella de feito ou persoa familiar de primeiro/segundo grao de consanguinidade ou afinidade da persoa solicitante cubra e asine o anexo II agás no caso de menores de idade, en cuxo caso o documento deberá ser asinado por unha das persoas proxenitoras, persoa titora ou representante legal.

 • Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de dependencia do/a cónxuxe, parella de feito ou da persoa familiar de primeiro/segundo grao de consanguinidade ou afinidade da persoa solicitante. Para estes efectos, será preciso que o/a cónxuxe, parella de feito ou persoa familiar de primeiro/segundo grao de consanguinidade ou afinidade da persoa solicitante cubra e asine o anexo II agás no caso de menores de idade, en cuxo caso o documento deberá ser asinado por unha das persoas proxenitoras, persoa titora ou representante legal.

 

5 Unha vez cuberta con todos os datos e as peticións de centros/localidades deberá “validar a instancia” e presentala electronicamente tal e como se indica no Paso 2. A solicitude de comisión de servizos por motivos de saúde irá dirixida á Xefatura Territorial na que se estea prestando realmente servizos. Para o caso do persoal docente que non depende da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a instancia de comisión de servizos por razóns de saúde irá dirixida a Xefatura Territorial na que pretenden prestar servizos.

 

6 Logo de presentar a solicitude na Sede Electrónica non poderá modificala. Podería realizar unha nova solicitude, entendendo que a única válida é a presentada en último lugar.

 

IMPORTANTE: O persoal docente que teña a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais e que solicite unha comisión de servizos por razón de saúde ademais terá que efectuar unha solicitude pola modalidade ordinaria.

 

Paso 2: Presentación electrónica da solicitude (para acceder á Sede Electrónica debe posuír un certificado electrónico válido ou Chave 365)

 

Prema no botón "Enviar a Sede Electrónica para presentación" para enviar o borrador da súa solicitude (Anexo I) á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. A continuación, amosaráselle unha ligazón “Ir á Sede Electrónica” para presentar a súa solicitude (Anexo I) electronicamente.

 

Logo de ingresar na sede electrónica, o sistema ofreceralle a opción de achegar a documentación previamente dixitalizada en formato electrónico na pestana “Anexar documentación”. Logo de anexada a documentación, deberá premer na icona “continuar” e pasará ao paso de asinar a solicitude e presentar a documentación xa anexada, onde deberá premer a incona correspondente a “Asinar e presentar no Rexistro”.

 

Logo de asinada e presentada electronicamente a súa solicitude coa documentación anexada, o derradeiro paso é premer na pestana de “Obter recibo” onde lle indica que “A súa solicitude foi presentada correctamente no rexistro electrónico da Xunta de Galicia” e ten a opción de gardar/imprimir o xustificante de presentación da solicitude e a solicitude asinada electronicamente.

 

IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de solicitudes é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Non se admitirán solicitudes presentadas en papel.

 

INFORMACIÓN SOBRE AS PETICIÓNS DE CENTROS RURAIS AGRUPADOS (CRA): Neste tipo de centros as especialidades de Educación Infantil e Educación Primaria non se consideran itinerantes. Para o resto das especialidades todas teñen o perfil de itinerantes, polo tanto se os participantes efectúan peticións aos Centros rurais agrupados deberan marcar o recadro correspondente.

 

INFORMACIÓN SOBRE AS PRAZAS BILINGÜES E DE ORIENTACIÓN: Para solicitar este tipo de prazas o persoal participante deberá reunir os requisitos necesarios para efectuar as ditas peticións. No caso das prazas de Orientación deberán acreditar algunha das titulacións establecidas no artigo 13 da Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG do 14 de xuño).

Para as prazas bilingües deberán acreditar algunha das titulacións establecidas na Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas (DOG do 26 de abril de 2011), modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG do 7 de xullo).

No caso de que algún dos requisitos non figuren no seu expediente deberán enviar a documentación esixida antes de formular a solicitude de comisión de servizos aos enderezos de correo electrónico que se indican a continuación:

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria @edu.xunta.gal

- Mestres: persoal.primaria @edu.xunta.gal

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.

- Mestres: 981 54 54 95, 881 99 58 87, 981 54 44 87, 881 99 58 88