Skip to Content

Materias

Empresa e iniciativa emprendedora

O módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora ten o  obxectivo de proporcionar información de cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego tanto por conta allea como cara ao autoemprego e desenvolver a iniciativa emprendedora, deseñando un plan de empresa que teña en conta as peculiaridades do sector económico en que desenvolveactividade do voso perfil profesional

A aprendizaxe buscará a adquisición dos contidos a nivel teórico e práctico, polo tanto  as alumnas e alumnos realizaredes en pequenos grupos un plan de empresa partindo da vosa propia idea de negocio.

No desenvolvemento do módulo analizaremos os seguintes bloques temáticos:

 • Iniciativa emprendedora.
 • A empresa e a súa contorna.
 • Creación e posta en marcha dunha empresa.
 • Función administrativa.

Estes contidos permitiranos acadar os seguintes resultados de aprendizaxe:

 •   Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade.
 •   Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.
 •  Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

§  Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentación.

O módulo de E.I.E. impartirase no segundo curso dos ciclos. Ten unha duración de 53 horas ou 63 sesións de 50 minutos cada unha, distribuidas en tres sesións semanais en réxime ordinario o de dual e en dúas sesións semanais no réxime de adultos ao logo de tres trimestres.

 

Formación e orientación laboral

Este módulo contén a formación necesaria para facilitar a inserción laboral e o desenvolvemento da carreira profesional no sector de fabricación mecánica.

Os contidos do  módulo están distribuidos en dúas unidades formativas:

 Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais de 45 horas(54 sesións de 50 minutos) de duración  

 Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade    social, e procura de emprego de 62 horas (74 sesións de 50 minutos)de duración.

Analizaremos os seguintes bloques temáticos:

 • O dereito do traballo e seguridade social.
 • Orientación profesional, procura de emprego, xestión de conflitos e  traballo en equipo.
 • A prevención de riscos: Seguridade e saúde no traballo.

Estes contidos permitiranos acadar os seguintes resultados de aprendizaxe:

 • Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.
 • Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da fabricación mecánica.
 • Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.
 • Determina as medidas de prevención e protección no seu contorno laboral.
 • Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.
 • Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.
 • Determina a acción protectora do sistema de seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.
 • Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

O módulo de F.O.L. impartirase no primeiro curso do ciclo. Ten unha duración de 107 horas (128 sesións de cincuenta minutos) repartidas en catro sesións semanais de 50 minutos cada unha.

 

 

Formación e Orientación Laboral

Distribuir contido


by Dr. Radut