Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Consello escolar

Segundo o Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que "se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario" (DOG, 29/04/88, corrección de erros, DOG, 03/05; 24/05, e 15/06/88 modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril, DOG do 17 de maio, e polo Decreto 324/1996); no seu artigo 51 "[..] Unha vez recibidas as actas, a xunta electoral do centro procederá á proclamación dos candidatos elixidos, dando traslado da copia das mesmas ó Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Contra as decisións da citada xunta poderase presentar por un prazo de quince días reclamación perante o Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A resolución desta poñerá fin á vía administrativa."

Por tanto a dirección do centro, en representación da Xunta Electoral, fai público o resultado das eleccións:

Sector Alumnado

Manuel Galán Rodriguez

Alejandra Karyma Varela

Sector Profesorado:

Susana Blanco Gallego

Mª Basilisa Pacoret Balsa

Mª Rosario Matilde Varela

Sector PAS:

Josefa Mª García Costa

Sector nais/pais/titores ou titoras legales:

Begoña Recarey Calvelo

Constitución do consello escolar do centro

Segundo o Decreto citado, no seu artigo 52 "0 Consello Escolar constituirase, logo da convocatoria dos seus membros polo director do centro, dentro dos 10 días seguintes á proclamación dos candidatos electos".

 

Convócanse ao electorado listado nos censos publicados en tempo e forma no taboeiros do IES Isidro Parga Pondal, para as seguintes datas:

  • Sector alumnado: 23 de novembro dende as 11:00h ás 11:30h e dende as 11:50h ás 12:20h.
  • Sector profesorado: 24 de novembro as 11:00h e de novo ás 16:00h.
  • Sector nais/pais/titores ou titoras: 24 de novembro dende as 16:00h.
  • Sector PAS: 24 de novembro dende as 11:30h.

 

 

SECTOR PROFESORADO (3 vacantes)

 

32767439Y Ana Mª García Pazos

32770843Y Susana Blanco Gallego

52431868X Mª Basilisa Pacoret Balsa

52432328X Mª Rosario Matilde Varela Pardo

 

SECTOR ALUMNADO (2 vacantes)

 

58036668D Manuel Galán Rodríguez 2º ESO A

49683297P Alejandra Karyma Varela Pardo 4º ESO D

 

SECTOR NAIS/PAIS/RESPONSABLES (1 vacantes)

 

76367894M Susana Torres Lista

76369338T Begoña Recarey Calvelo

32812716L María del Carmen Rama Arijón

 

SECTOR PAS (1 vacante)

 

46917333R Josefa María García Costa

 

Procédese a presentación de candidaturas para as eleccións parciais ao Consello Escolar.

As vacantes son:

  • 3 no sector profesorado
  • 2 no sector do alumnado
  • 2 no sector das nais/pais/titores ou titoras legais.
  • 1 no sector do PAS

Achégase os formularios para a presentación de candidaturas. 

Estas terán que presentarse en secretaría antes do 15 de novembro, data incluida.