ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas para dar cumprimento ao punto 6 das devanditas instrucións.

MODELOS DE EXAME PARA AS ABAU 2020

Neste enderezo da CIUG están publicados os modelos dos exames das ABAU de 2020.
»

Distribuir contido