Novas pais/nais

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. RESULTADOS

ALUMNADO

 1. GABRIEL ANXO BLANCO CASTAÑO: 160 V0T0S
 2. LÍA RÍOS RUBIO: 118 VOTOS
 3. LUCÍA SANMARTÍN RODRÍGUEZ: 103 VOTOS

 

NAIS E PAIS

 1. MARÍA LUISA BERMÚDEZ PERALBA: 16 VOTOS
 2. REBECA PIÑEIRO LÓPEZ: 6 VOTOS

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 1. MARÍA VICTORIA FERREIRO FERREIRO: 6 VOTOS

 

PROFESORADO

 1. ANTONIO PUENTES CHAO: 30 VOTOS
 2. ANA MARÍA CARBALLO BALBOA: 26 VOTOS
 3. MARÍA ELENA DOCANTO LAVIÑA: 26 VOTOS
 4. CARLOS VARELA CASAL: 25 VOTOS
 5. SONIA MAGARIÑOS RIVEIRA: 23 VOTOS

 

 

NOVA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

O martes, 16 de novembro produciuse unha nova reunión da Xunta Electotal. Ademais de revisar as alegacions ao censo e facelo definitivo, así como realizar o sorteo dos compoñentes das mesas electorias de persoal de administración e servizos, alumnado e nais e pais, a Xunta Electoral procedeu a proclamación das candidaturas que son as seguintes: 

 

Sector do alumnado

Gabriel Anxo Blanco Castaño

Hugo Bercero Rivas

Alejandro Buela Pampín

Eva María Caulonga Mosquera

José Manuel De Castro Vélez

Yeimy Lorena Cruz Sáenz

Lucas Doce Piñeiro

María Clara Feliz Lopes

Andrea García Gallego

Emily Martínez Jiménez

Marta Méndez Cachafeiro

Lía Ríos Rubio

Nerea Rúa Contreras

Lucía Sanmartín Rodríguez

 

Sector do profesorado

Rafael Baliñas Pérez

Ana María Carballo Balboa.

María Elena Docanto Laviña

Isabel Iglesias Martínez

Sonia Magariños Riveira

Antonio Puentes Chao

Carlos Varela Casal

 

Sector do P.A.S

María Victoria Ferreiro Ferreiro

 

Sector dos pais/nais/titores/as legais:

María Luisa Bermúdez Peralba

Rosa María Bravo López

Carmen Calviño Miramontes

Rebeca Piñeiro López

 

Contra o acordo de proclamación poderase reclamar no prazo de dous días seguintes.

 

 

 

 

AXUDAS MÁSCARAS PARA O ALUMNADO

 

Acábase de publicar a Orde do 21 de outubro de 2021, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado en centros docentes públicos, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado beneficiario da axuda para adquirir material escolar

Alumnado non beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero

 • Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

 • Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar

ENTREGA DE SOLICITUDES

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo máximo para tramitar o procedemento será de tres (3) meses contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia; transcorrido este, a solicitude poderá entenderse desestimada por silencio administrativo negativo.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no instituto e débese presentar:

 • Anexo I. Dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal e no instituto

 • Anexo II. Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia domenor.

   

 • Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios: 1º. Certificado ou volante de convivencia. 2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado na orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no cal deberán figurar o alumno ou alumna e todos os familiares que convivan co mesmo, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

   

 • Certificado do grao de discapacidade do alumno ou alumna ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

   

 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar,

   

 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

   

 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22. Tampouco será necesario achegar os documentos que xa presentase a persoa interesada xunto á solicitude de material escolar do curso 2021/22.

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2019, agás no caso de violencia de xénero.

MÁIS INFORMACIÓN:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35621

A TER EN CONTA

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar. 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

 • Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

 • Os fillos e fillas menores de idade con excepción das persoas emancipadas. Terán a mesma consideración as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

 • Os fillos e fillas maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 • Os fillos e fillas solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

 • A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

  Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.NON TERÁ A CONSIDERACIÓN DE MEMBRO COMPUTABLES

 • A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

 • O agresor nos casos de violencia de xénero.

   

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2019, agás no relativo á violencia de xénero, que se aplicará o disposto na lexislación específica. 

Horarios de atención a nais e pais. Curso 2021/2022

2021-2022

TITORÍAS

Grupo

TITORA OU TITOR

Atención nais-pais-alumn.

1º  ESO A

 González Peón, M.ª Dolores

 MARTES 12:50-13:40 

1º ESO B

Baños Iglesias, Raquel 

 MARTES

10:50-11:40

1º ESO C

 Parajó Francos, M.ª Jesús

 LUNS

11:40-12:30 

1º ESO D

 Landeira Caamaño, Irma

 MÉRCORES

10:50-11:40

1º ESO E

Amado Souto, Sandra

 MARTES

9:40-10:30

 

 

 

 

2º ESO A

Maseda Deán, Manuel 

 MARTES

11:40-12:30 

2º ESO B

 Porto Espinosa, Margarita

 MARTES

12:50-13:40 

2º ESO C

Noya Lodeiro, M.ª Luz

 MARTES

11:40-12:30 

2º ESO D

Casas Gil, M.ª Pilar 

LUNS 

12:50-13:40

2º ESO E

 Rodríguez Reboredo, Raquel

 MARTES

 10:50-11:40

2º ESO F

Blanco Quiñoy, Xaime

VENRES

11:40-12:30 

3º ESO A

Parente Morales, Mónica 

 VENRES

 10:50-11:40

3º ESO B

Crespo Merelas, Sofía 

 MARTES

13:40-14:30 

3º ESO C

Pérez Prieto, M.ª Sonia 

VENRES 

 12:50-13:40

3º ESO D

Rodríguez Gabeiras, Noelia 

XOVES 

11:40-12:30 

3º ESO PMAR

Santidrián Arias, Víctor 

 VENRES

9:40-10:30 

4º ESO A

González Rodríguez, Óscar 

 MARTES

10:50-11:40 

4º ESO B

Ramos Castelo, J. Ismael 

 XOVES

10:50-11:40 

4º ESO C

García Bernadal, M.ª Irene 

 MÉRCORES

11:40-12:30 

1º BACH. A

 Pérez Prieto, M.ª Sonia

 VENRES

12:50-13:40 

1º BACH. B

Rodríguez Lamas, María Luisa 

 LUNS

11:40-12:30 

 1º BACH. C

Fernández Martínez, Luciano 

 MARTES

11:40-12:30 

2º BACH. A

 Puentes Chao, Antonio

 XOVES

 11:40-12:30

2º BACH. B

Durán Sánchez, Gregorio 

 MÉRCORES

 10:50-11:40

 

 

 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN DE TODO O PROFESORADO (por dtos.)

2021-2022

Departamento

Nome prof.

Día atención

Hora atención

Bioloxía e Xeoloxía

Baños Iglesias, Raquel

MARTES

10:50-11:40

 

 

 

 

 

García Bernadal, M.ª Irene

 MÉRCORES

11:40-12:30

 

Sampedro Fernández, M.ª Nieves

 LUNS

10:50-11:40

 

 

 

 

Economía

Durán Sánchez, Gregorio

MÉRCORES  10:50-11:40

 

Painceira Díaz, Álvaro

MÉRCORES

11:40-12:30

Educación Física

Aguín Trelles, Antonio

 MÉRCORES

11:40-12:30

 

González Rodríguez, Óscar

 MARTES

10:50-11:40

 

Landeira Caamaño, Irma

 MÉRCORES

10:50-11:40

Filosofía

Baliñas Pérez, Rafael

VENRES 

11:40-12:30

Física e Química

Freire Camino, Dolores Dorinda

 MARTES

10:50-11:40

 

Parente Morales, Mónica Teresa

 VENRES

10:50-11:40

 

Varela Casal, Carlos

 XOVES

11:40-12:30

Francés

Noya Lodeiro, M.ª Luz

 MARTES

11:40-12:30

 

Rodríguez Ponseti, Margarita

 MARTES

12:50-13:40 

Grego

Amboaje López, David

 LUNS

11:40-12:30

Inglés

Calviño Rodríguez, María

MÉRCORES

12:50-13:40 

 

López Boullón, Rosa M.ª

 LUNS

11:40-12:30

 

Parajó Francos, María Jesús

 LUNS

11:40-12:30

 

Rodríguez Gabeiras, Noelia

XOVES

11:40-12:30

 

Rodríguez Lamas, María Luisa

 LUNS 11:40-12:30

 

Sande Blanco, Ana Isabel

 MARTES

11:40-12:30

Lingua Castelá

Otero Enjo, Beatriz

 VENRES

10:50-11:40

 

Patiño Mallón, Julia

 MARTES

10:50-11:40

 

Ramos Castelo, José Ismael

 MARTES

12:50-13:40 

 

Toledo Vogt, Nadia

 MARTES

12:50-13:40 

 

Varela Cambeiro,  Ana M.ª

MARTES 

12:50-13:40 

Lingua Galega

Blanco Quiñoy, Xaime

VENRES 

11:40-12:30

 

Fernández Rivas, M.ª Xosé

 LUNS

11:40-12:30 

 

Formoso Gosende, Valentina

 LUNS

 12:50-13:40

 

López Macía, Helena

 XOVES

 12:50-13:40

 

Puentes Chao, Antonio

 XOVES

11:40-12:30 

Matemáticas

Amado Souto, Sandra

 MARTES

9:40-10:30 

 

Cuesta Martín, M.ª Dolores

LUNS

12:50-13:40 

 

Diéguez Taboada, Milagros

MARTES 

12:50-13:40 

 

González Peón, Mª Dolores

MARTES 

12:50-13:40 

 

Iglesias Martínez, Isabel

 LUNS

12:50-13:40 

 

Padín Bascuas, M.ª Dolores

 LUNS

10:50-11:40

 

Prieto Cendán, Luisa

 MÉRCORES

9:40-10:30 

 

Rodríguez Reboredo, Raquel

 MARTES

 10:50-11:40

Música

Maseda Durán, Manuel

 MARTES

 11:40-12:30

 

Paredes Durán, Xoana M.ª

 MÉRCORES

10:50-11:40 

Orientación

Garabal Gómez, M.ª Carmen

 VENRES

9:40-10:30 

 

Nachawati Rego, Samer

 MÉRCORES

11:40-12:30 

Artes plásticas

Carballo Balboa, Ana

 XOVES

10:50-11:40

 

Crespo Merelas, Sofía

 MARTES

13:40-14:30 

Relixión

Magariños Riveira, Sonia

 XOVES

11:40-12:30 

Tecnoloxía

Cacabelos Romero, José Carmelo

 XOVES

 10:50-11:40

 

Pérez Prieto, M.ª Sonia

 VENRES

12:50-13:40 

 

Porto Espinosa, Margarita

 MARTES

12:50-13:40 

Xeografía e Historia

Barral Otero, M.ª Jesús

 MARTES

8:50-9:40 

 

Casas Gil, M.ª Pilar

 LUNS

12:50-13:40 

 

Docanto Laviña, M.ª Elena

 MÉRCORES

10:50-11:40 

 

Otero Iglesias, Francisco J.

MÉRCORES

10:50-11:40 

 

Santidrián Arias, Víctor

 VENRES

 9:40-10:30

PUBLICADA A RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECE O CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS DE MEMBROS DOS CONSELLOS ESCOLARES

Publícouse a Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares sostidos con fondos públicos.

A xunta electoral, que se forme co fin de que todos os sectores implicados poidan participar, cumprindo sempre con todas as medidas hixiénico-sanitarias e de seguridade marcadas pola crise sanitaria da COVID-19 e dentro das posibilidades de cada centro, establecerá un calendario para as votacións correspondentes.

LIBROS DE TEXTO. CURSO 2021/2022

BECAS. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS APOIO EDUCATIVO. FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS

BECAS E AXUDAS: ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

ENLACE Á INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

 

BECAS E AXUDAS: FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS

ENLACE Á INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

Características e deseño das probas da ABAU

No  DOG de  hoxe, 6  de  maio, recóllese  a  Resolución  do  28  de  abril de  2020 (que  modifica  a  Resolución  do 26  de  febreiro de 2020)  pola  que  se  ditan  as  instrucións  para  a  realización  da ABAU   dentro  do  curso 2019-20 no  que  se  refire  ás  características  e deseño  das probas. Neste  enlace  pode  accerse  a  toda  a información.

Seguro Escolar: información importante

Todo o alumnado de 3º da ESO en diante (3º da ESO, 4º da ESO e Bacharelato) conta con Seguro Escolar por accidentes durante a súa estancia no centro (ou actividade extraescolar).

Por tanto, é moi importantante que en caso de accidente (ou outros supostos cubertos), á hora de acudir a un centro médico se consulte primeiro na secretaría do centro e se solicite nela a documentación que é necesario achegar: parte de accidentes, xustificante do pago do seguro...

Non facelo dese xeito pode carrexar problemas futuros (e irresolubles) para as familias, dado que a Seguridade Social pode requirirlles o pago das facturas correspondentes pola asistencia recibida.

En caso de dúbida é importante que se consulte na secretaría do centro.

 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE O SEGURO ESCOLAR

Folga Mundial polo Clima

O  alumnado  do  IES  Milladoiro sumouse  hoxe  masivamente  á  Folga  Mundial  polo  Clima. O alumnado  de  4º  de  ESO  elaborou  unha  pancarta coa  que  acudirán  á  manifestación  un  grupo  de  alumnos/as  do  centro.

 

Distribuir contido