Novas alumnado

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. RESULTADOS

ALUMNADO

 1. GABRIEL ANXO BLANCO CASTAÑO: 160 V0T0S
 2. LÍA RÍOS RUBIO: 118 VOTOS
 3. LUCÍA SANMARTÍN RODRÍGUEZ: 103 VOTOS

 

NAIS E PAIS

 1. MARÍA LUISA BERMÚDEZ PERALBA: 16 VOTOS
 2. REBECA PIÑEIRO LÓPEZ: 6 VOTOS

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 1. MARÍA VICTORIA FERREIRO FERREIRO: 6 VOTOS

 

PROFESORADO

 1. ANTONIO PUENTES CHAO: 30 VOTOS
 2. ANA MARÍA CARBALLO BALBOA: 26 VOTOS
 3. MARÍA ELENA DOCANTO LAVIÑA: 26 VOTOS
 4. CARLOS VARELA CASAL: 25 VOTOS
 5. SONIA MAGARIÑOS RIVEIRA: 23 VOTOS

 

 

ANXO GÓMEZ PIÑEIRO

A alma e o sangue dun centro educativo son todos os seus alumnos e alumnas. Un deles, no IES do Milladoiro, é Anxo Gómez Piñeiro, de 2º da ESO. Ademais do noso IES, Anxo tamén é alumno do Conservatorio Histórico de Santiago. Alí, da man de profesores como Yulia Petrushevskaya, o noso alumno logrou ser "un prodixio do violín", unha gran promesa que obtivo galardóns tanto en certames internacionais celebrados na nosa comunidade como fóra dela. Calificado na prensa como a reencarnación de Nícola Paganini, Anxo volveu saír nos medios de comunicación esta semana pola súa actuación no Conservatorio Histórico de Santiago. Dende o IES do Milladoiro queremos recoñecer o gran talento e mérito de Anxo que, neste curso, intentará amosarnos e adentrarnos no mundo da música, da man dunha nova actividade, "crónicas de Euterpe", que se poderá ver no ámbito da nosa páxina web.

ALBA DIEZ MARIÑO, PREMIO EXTRAORDINARIO

Hoxe xoves, o IES do Milladoiro realizou un pequeno acto na biblioteca do centro para congratular á nosa alumna Alba Diez Mariño, de 1º de Bacharelato A, por obter uns dos premios extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2020/2021 e convocados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.  A vicedirectora, Ana Isabel Sande, en representación do equipo directivo, fixo entrega dun diploma e un pequeno agasallo . Felicitamos a Alba por este premio e por toda a sua traxectoria académica e de apoio e defensa do alumnado a través do seu posto de representante no Consello Escolar.

A TRIBO

O martes, 17 de novembro o alumnado de 2º e 3º de ESO asistiu á proxección das curtas do proxecto "a tribo", nas que interviron dúas alumnas do noso centro: Aroha Brandon e Lorena Seoane. A tribo é un proxecto de Agareso e Igaxes, que durante 12 meses realiza un traballo integral de fortalecemento das capacidades da mocidade e a superación de estereotipos, nas situacións de risco de exclusión. Trátase dunha aposta máis polas mozas e mozos da nosa contorna, de dúas aosciacións vinculadas con nós dende os nicios da  Rede do IES do Milladoiro e da que podedes ver unha presentación  no seguinte vídeo:

 

NOVA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

O martes, 16 de novembro produciuse unha nova reunión da Xunta Electotal. Ademais de revisar as alegacions ao censo e facelo definitivo, así como realizar o sorteo dos compoñentes das mesas electorias de persoal de administración e servizos, alumnado e nais e pais, a Xunta Electoral procedeu a proclamación das candidaturas que son as seguintes: 

 

Sector do alumnado

Gabriel Anxo Blanco Castaño

Hugo Bercero Rivas

Alejandro Buela Pampín

Eva María Caulonga Mosquera

José Manuel De Castro Vélez

Yeimy Lorena Cruz Sáenz

Lucas Doce Piñeiro

María Clara Feliz Lopes

Andrea García Gallego

Emily Martínez Jiménez

Marta Méndez Cachafeiro

Lía Ríos Rubio

Nerea Rúa Contreras

Lucía Sanmartín Rodríguez

 

Sector do profesorado

Rafael Baliñas Pérez

Ana María Carballo Balboa.

María Elena Docanto Laviña

Isabel Iglesias Martínez

Sonia Magariños Riveira

Antonio Puentes Chao

Carlos Varela Casal

 

Sector do P.A.S

María Victoria Ferreiro Ferreiro

 

Sector dos pais/nais/titores/as legais:

María Luisa Bermúdez Peralba

Rosa María Bravo López

Carmen Calviño Miramontes

Rebeca Piñeiro López

 

Contra o acordo de proclamación poderase reclamar no prazo de dous días seguintes.

 

 

 

 

HUGO BERCERO RIVAS: ESFORZO E SUPERACIÓN

Unha mostra de esforzo e superación témola nun alumno de 2º ESO B, Hugo Bercero Rivas, membro do Club Ágora Boqueixón patinaxe artística, que recentemente tivo unha destacada actuación nunha das modalidades do campionato de España de patinaxe artística, celebrado hai poucas semanas na localidade xerundense de Figueres.

 

Dende o IES do Milladoiro felicitamos a Hugo e animámolo a conqueir novas metas que seguro, logrará grazas e ese espíritu de esforzo e superación que leva consigo.

AXUDAS MÁSCARAS PARA O ALUMNADO

 

Acábase de publicar a Orde do 21 de outubro de 2021, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado en centros docentes públicos, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado beneficiario da axuda para adquirir material escolar

Alumnado non beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero

 • Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

 • Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar

ENTREGA DE SOLICITUDES

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo máximo para tramitar o procedemento será de tres (3) meses contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia; transcorrido este, a solicitude poderá entenderse desestimada por silencio administrativo negativo.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no instituto e débese presentar:

 • Anexo I. Dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal e no instituto

 • Anexo II. Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia domenor.

   

 • Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios: 1º. Certificado ou volante de convivencia. 2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado na orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no cal deberán figurar o alumno ou alumna e todos os familiares que convivan co mesmo, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

   

 • Certificado do grao de discapacidade do alumno ou alumna ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

   

 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar,

   

 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

   

 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22. Tampouco será necesario achegar os documentos que xa presentase a persoa interesada xunto á solicitude de material escolar do curso 2021/22.

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2019, agás no caso de violencia de xénero.

MÁIS INFORMACIÓN:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35621

A TER EN CONTA

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar. 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

 • Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

 • Os fillos e fillas menores de idade con excepción das persoas emancipadas. Terán a mesma consideración as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

 • Os fillos e fillas maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 • Os fillos e fillas solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

 • A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

  Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.NON TERÁ A CONSIDERACIÓN DE MEMBRO COMPUTABLES

 • A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

 • O agresor nos casos de violencia de xénero.

   

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2019, agás no relativo á violencia de xénero, que se aplicará o disposto na lexislación específica. 

FELICITACIÓN A ALBA DÍEZ MARIÑO

Recibimos esta semana de novembro coa nova da concesión dun dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2021/2022, á alumna de 1º de Bacharelato Alba Diez Mariño, actual representante do alumnado no Consello Escolar do noso centro. É o digno recoñecemento ao esforzo e ao traballo dunha compañeira que enche de orgullo a toda a comunidade educativa.

 

Plan Dixital

Coa fin de elaborar o Plan dixital para o IES do MIlladoiro é necesario que o alumnado participe nunha enquisa coa ferramenta SELFIE desenvolvida pola Comisión Europea xunto cun grupo de expertos e profesionais no ámbito da educación.

Esta ferramenta avalía o modo en que se utilizan sa tecnoloxías dixitais para aprender e ensinar no centro e pèrmite obter unha instantánea do punto en que se atopa o centro en relación ao uso das tecnoloxís dixitais, tendo en conta as oopinións do alumnado, profesorado e equipo directivo, motivo polo cal é necesario responder con responsabilidade a dito cuestionario.

Todas as respostas facilitadas a través de SELFIE son anónimas e ningún membro do este alumnado, profesorado ou menbro do equipo directivo que responda as preguntas e afirmacións poderá ser identificado personalmente.

Para aceder ao cuestionario, preme na seguinte ligazón:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=qPsEbmz&la...

Grazas polo voso tempo.

 

PUBLICADA A RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECE O CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS DE MEMBROS DOS CONSELLOS ESCOLARES

Publícouse a Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares sostidos con fondos públicos.

A xunta electoral, que se forme co fin de que todos os sectores implicados poidan participar, cumprindo sempre con todas as medidas hixiénico-sanitarias e de seguridade marcadas pola crise sanitaria da COVID-19 e dentro das posibilidades de cada centro, establecerá un calendario para as votacións correspondentes.

Distribuir contido