Oferta educativa, Oferta ESO, Grupos, Oferta BAC

Oferta educativa

No IES Manuel García Barros impártese as ensinanzas de ESO e Bacharelato (modalidades: Ciencas, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes), co a seguinte distribución por grupos:

Educación Secundaria Obrigatoria
1º ESO 3 grupos
2º ESO 3 grupos
3º ESO 3 grupos
4º ESO 3 grupos

Nesta etapa tamén se oferta:

 • Programa de reforzo educativo na materia de lingua galega en 1º e 2º da ESO.
 • programa de apoio con profesor terapéutico.
 • Programas de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)
 • Seccións Bilingües Inglés en 3º de ESO nas materias de:
  • Física e Química
  • Matemáticas
  • Tecnoloxía

Bacharelato curso 2015/2016

1º DE BACHARELATO

COMÚNS

-Educación Física - Filosofía e Cidadanía - Lingua Castelá e Literatura I - Lingua Galega e Literatura I - Inglés I

CIENCIAS

MATEMÁTICAS I (obrigatoria)


(Cursaránse tres)

* BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

* DEBUXO TÉCNICO I

* FÍSICA E QUÍMICA

* TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I + TALLER

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

HUMANIDADES

LATÍN I

(obrigatoria)

(Cursaránse tres)

* ECONOMÍA I

* GREGO I

* HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

* LITERATURA UNIVERSAL

CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS

ÁS CC. SOCIAIS I

(obrigatoria)

ARTES

FUNDAMENTOS DA ARTE I (obrigatoria)

(Cursaranse dúas)

* CULTURA AUDIOVISUAL

* HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

* LITERATURA UNIVERSAL

OPCIÓN MÚSICA

* ANÁLISE MUSICAL I

* LINGUAXE E PRACTICA MUSICAL

OPCIÓN PLÁSTICA

* DEBUXO ARTÍSTICO I

* VOLUME

OPTATIVAS PARA TODOS OS BACHARELATOS

 • 2ª LINGUA ESTRAN. FRANCÉS
 • ANTROPOLOXÍA
 • CULTURA CIENTÍFICA
 • LITERATURAS HISPÁNICAS
 • MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN (Reforzo Lingüístico)
 • MÚSICA
 • RELIXIÓN
 • TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC)
 • PROPIA DA MODALIDADE

-----------------

2º DE BACHARELATO

COMÚNS

Historia da Filosofía - Historia de España - Lingua castelá e Literatura II - Lingua Galega e Lit. II

- Inglés II

* Relixión ou * Atención Educativa (elixir unha)

CIENCIAS E

TECNOLOXÍA

MATEMÁTICAS I

(obrigatoria)


* BIOLOXÍA 

* C.C. DA TERRA E AMBIENTAIS 

* DEBUXO TÉCNICO II

* FÍSICA 

* QUÍMICA 

* ELECTROTECNIA

* TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

HUMANIDADES E

CIENCIAS SOCIAIS

 

XEOGRAFÍA

(obrigatoria)


* ECONOMÍA DE EMPRESA

* HISTORIA DA ARTE

* LATIN II

* LITERATURA UNIVERSAL

* MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. II

ARTES PLÁSTICAS

DESEÑO E IMAXE

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA

(obrigatoria)


(elixir dúas)

* DEBUXO ARTÍSTICO II

* DEBUXO TÉCNICO II

* DESEÑO

* HISTORIA DA ARTE

 

 

OPTATIVAS PARA TODOS OS BACHARELATOS

(elixir UNHA)

 • 2ª LINGUA ESTRANXEIRA II FRANCÉS
 • HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA
 • ARTES ESCÉNICAS
 • LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE
 • MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS
 • HISTORIA E XEOGRAFÍA DE GALICIA
 • PROPIA DA MODALIDADE
 • XEOLOXÍA 
Distribuir contido