Matrícula para o curso 2023-2024

A matrícula para o curso 2023-2024 realizarase, con cita previa no 886 152 100, por cursos, segundo o seguinte calendario:

Curso Data de matrícula Impreso de matrícula

1º ESO

29 e 30 de Xuño

Impreso 1º ESO

2º Bacharelato 3 de Xullo

2º Ciencias - 2º Humanidades - 2º Artes - 2º Xeral

1º Bacharelato 4 de Xullo

1º Ciencias - 1º Humanidades - 1º Artes - 1º Xeral

4º ESO

5 de Xullo

Impreso 4º ESO

3º ESO 6 de Xullo

Impreso 3º ESO

2º ESO 7 de Xullo

Impreso 2º ESO

As solicitudes deben presentarse na secretaría (oficina)

O alumnado que veña doutro centro, agás os procedentes do CEIP "Pérez Viondi", ademais da documentación que figura relacionada abaixo deberán meter no sobre branco unha certificación académica oficial dos estudos realizados anteriormente.

O alumnado no momento da matricula presentará:

  • Dúas copias cubertas e asinadas do impreso de matrícula do curso correspondente que se presentarán na ventaniña de secretaría para o seu selado (ver táboa superior).
  • Un sobre branco DINA4, co nome completo do alumno/a e o curso no que se matricula na parte  dianteira e no seu interior estarán, debidamente cubertos e asinados, os seguintes impresos: