Organigrama, Consello escolar, P.A.S., Equipo directivo

Calendario e información do proceso de renovación 2010 do Consello Escolar do IES. Laxeiro

 

A Xunta Electoral do IES.Laxeiro , tras a reunión celebrada o pasado 4 de novembro ,fixou o calendario e as normas que rexirán o proceso de renovación 2010 do Consello Escolar do IES.Laxeiro

Nos arquivos adxuntos podedes consultar tanto o calendario do proceso coma as normas que se terán en conta dentro dos tres sectores que se van a renovar: alumnos, profesores e pais/nais.

Renovación parcial do Consello Escolar do IES.Laxeiro

O día 4 de novembro comeza o calendario elaborado pola Xunta Electoral para a renovación do Consello Escolar do IES.Laxeiro.

Desde o día 5 ata o 18 estará aberto o prazo de presentación de candidaturas nos sectores do PROFESORADO, PAIS/NAIS e ALUMNADO. A tal efecto os interesados/as poderán recoller  os impresos de presentación de candidaturas na secretaría do Centro.

Entre os días 23 e 25 terán lugar as votacións, para rematar o proceso o día 30 de novembro.

Do calendario, datas e demais comunicados, terán oportuna información nesta páxina web.

Desde aquí tan só animar a que participen, presenten candidatura e acudan a votar nos días sinalados a tal efecto.

¡ ANIMO! ¡PRESENTEN CANDIDATURA! ¡VOTEN!

O FUTURO DO LAXEIRO É DE TODOS/AS .

 

VACA FILMS NO IES LAXEIRO

O vindeiro venres 22 de outubro, VACA FILMS,
produtora galega de cine, responsable entre outros títulos de Celda
211
, vai desenvolver  no IES
Laxeiro de Lalín un programa de achegamento e promoción do cine aos estudantes
de 2º de bacharelato.

2º Prazo de axudas para alumnos/as de FCT

A Orde do 3 maio do 2010 convocaba as axudas para alumnos de FCT. Agora , tal como refrexa a devandita Orde, ábrese o 2º prazo para poder solicitalas:

"O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2010, para o alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2010. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2010. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2010 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

As solicitudes, xunto co resto da documentación requirida, poderanse presentar no centro onde o alumnado estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo. (DOG do 13 de maio )"

Nos arquivos adxuntos podedes obter máis información e rellenar o impreso de solicitude

Acceso e matrícula aos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs) para o curso 2010-2011 no IES.Laxeiro

No arquivos adxuntos podes informarte do proceso de admisión e matrícula para os Programas de Cualificación Profesional Inicial no curso 2010-2011 no IES. Laxeiro.

Admisión e matrícula de adultos para o curso 2010-2011 no IES.Laxeiro

 No arquivo adxunto podedes informarvos do calendario de admisión e matrícula tanto de Educación Secundaria coma de Bacharelato de adultos para o curso 2010-2011 no IES-Laxeiro

Convocatoria de exames para a obtención de carnés profesionais e certificados de cualificación individual

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,  a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa vén de convocar exames para a obtención dos seguintes canés profesionais:

 • Instalador/a de fontanería
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/a frigorista
 • Conservador/a reparador/a frigorista
 • Instalador /a de productos Petrolíferos
 • Instalador/a de liñas de alta tensión
 • Operador/a de guindastre torre
 • Operador de guindastre móbil autopropulsado
 • Certificado de cualificación individual en baixa tensión
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • etc..

Requisitos:

 • Estar en idade legal laboral ou ter cumprida a idade mínima
 • Cumprir os requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente

Solicitudes:

O modelo de solicitude poderase obter nos departamentos territoriais ou ben na páxina web http://edu.xunta.es/fp

Taxas en concepto de dereitos de exame→ ( importe 38´37 €) validado nunha entidade bancaria

 Prazos e lugares:

Dende o día 13 de xullo ao 23 do mesmo mes

As solicitudes presentaranse nos lugares habituais, sinalados na propia convocatoria

Datas de exames:

A realización non será antes do mes de outubro

Para maior información consultar a páxina web sinalada anteriormente, ou ben nos arquivos que se adxuntan

 

Relación de Libros de Texto do IES.Laxeiro para o curso 2010-2011

Dada a situación creada polo Decreto 79/2010 do Plurilingüismo no ensino, e debido a que ata  mediados de agosto non sairá a Orde que desenvolva a Reposición ou Gratuidade Solidaria, tomouse a decisión de pospoñer ata setembro a publicación das listaxes de Libros de Texto tanto na ESO, coma en Bacharelato e Ciclos Formativos.

Desto xeito tratamos de evitar posibres  malentendidos que provoquen situacións confusas tanto a nivel de librerías coma pais/nais do noso alumnado.

No mes de setembro, nesta mesma canle, sairán publicadas con todo detalle as listaxes de Libros de Texto do IES.Laxeiro.

SIXA, un Sistema Informático de Xestión Académica no IES.Laxeiro

A partires de setembro, no inicio do curso 2010-2011, o IES.Laxeiro porá en marcha un novo plan de xestión académica. SIXA, un programa informático creado por ENXENIO en colaboración coa Facultade de Informática de A Coruña, vai significar un novo paso na vida académica do noso centro.Un programa que vén a completar a Xade e que costituirá unha ferramenta esencial no traballo do profesorado. A través del os profesores , Dirección e Secretaría do Centro poderán xestionar todo o traballo tanto académico coma de titorías e comunicación cos pais/nais do noso alumnado.

Un programa que funcionará tanto a través da rede wifi do profesorado coma a través de terminais coma un móbil PDA ou un simple "pendrive" conectado a un PC para poder traballar dende a propia casa.

O sistema constará de tres módulos ou aplicacións:

 • Aplicación para o profesorado
 • Aplicación para o Equipo Directivo
 • Comunicación coas familias

No arquivo adxunto poderás informarte máis polo miudo do que vai a consistir este proxecto que o IES.Laxeiro , no seu afán de millora continua, porá en marcha no vindeiro curso.

    

Listaxes provisionais de admitidos en Ciclos Medios e Ciclos Superiores no IES.Laxeiro

A Consellería de Educación vén de publicar as listaxes provisionais de admitidos nos Ciclos Medios e Superiores. Ábrese agora un prazo de reclamacións ata o día 13 deste mes. O 19 sairán as listaxes definitivas. O periodo de matrícula para os admitidos nesta 1ª convocatoria será entre os días 20 e 23 do presente mes de xullo.

Nos arquivos adxuntos podedes comprobar as listaxes provisionais  de admitidos e comprobar se hai motivo de reclamación.

Distribuir contido