Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Achégase uns esquema das sesións de avaliación do curso e dos días das reunións das nais/pais cas titoras/titores.

Reunión/avaliación Data (*)
Avaliación inicial 7 e 9 de outubro
 Reunión nais/pais cas titoras/es 
 ESO xoves 17 de outubro ás 18.30h 
 Reunión nais/pais cas titoras/es 
 Bacharelato martes 15 de outubro ás 18.00h 
1º avaliación 17, 18 e 19 de decembro
2º avaliación 2º bacharelato 9 de marzo
2º avaliación (resto) 25 e 26 de marzo
3º avaliación 2º bacharelato 18 de maio (**)
Avaliación extraordinaria 2º bach. 19 xuño
3º avaliación (resto) 22 e 23 de xuño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) As datas poden cambiar por motivos de organización interna do centro. Neste caso avisarase con suficente antelación.

(**) A data e estimada a espera da confirmación das datas das ABAU en xaneiro (aprox.).