Programacións

Programacións 22-23

PROGRAMACIÓNS (Cursos LOMLOE) 

 

1º ESO

3º ESO

1º BACH.

Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía

 Anatomía Aplicada

Educación Física Educación Dixital  Bioloxía e Xeoloxía 
Educación Plástica e Visual Educación en Valores Debuxo Técnico
Francés Educación Física Economía
Inglés Educación Plástica e Visual  Educación Física
Lingua Castelá Física e Química Filosofía 
Lingua Galega Francés Física e Química 
Matemáticas Inglés  Grego
Proxecto Competencial Lingua Castelá Historia do Mundo Contemporáneo
Relixión Católica Lingua Galega Latín
Tecnoloxía e Dixitalización Matemáticas Lingua Castelá
Xeografía e Historia Música Inglés
  Oratoria Lingua Galega
  Proxecto Competencial  Matemáticas Aplicadas ás CCSS
  Relixión Católica Matemáticas I
  Xeografía e Historia Relixión Católica
  Ámbito Científico-Tecnolóxico (PDC) Tecnoloxía e Enxeñaría
  Ámbito Lingüístico e Social (PDC) TIC

 

 

PROGRAMACIÓNS (Cursos LOMCE- LOE) 

 

DEPARTAMENTOS ESO - BACH

CURSOS FP

Bioloxía e Xeoloxía

APSD – Ordinario

Economía

APSD – Modular

Educación Física

E. INFANTIL – Ordinario

Educación Plástica e Visual

E. INFANTIL – Modular

Filosofía

INTEGRACIÓN S. – Modular

Física e Química

FARMACIA – Ordinario

Francés

FARMACIA – Modular

Inglés

DIETÉTICA – Ordinario

Latín / Grego

DIETÉTICA – Modular

Lingua Castelá

DOCUMENTACIÓN - Ordinario

Lingua Galega

 

Matemáticas

 

Música

 

Relixión Católica

 

Tecnoloxía

 

Xeografía e Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación e Pedagoxía Terapéutica 

Plan de Biblioteca

 

 

 

 

Distribuir contido