Programacións

Programacións 23-24

PROGRAMACIÓNS 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Bioloxía e Xeoloxía  Educación Física  Bioloxía e Xeoloxía  Bioloxía e Xeoloxía
Educación Física  Física e Química  Educación Dixital   Dixitalización
Educación Plástica e Visual  Francés  Educación en Valores Cívicos e Éticos  Economía e Emprendemento
Francés  Inglés  Educación Física  Educación Física
Inglés  Lingua Castelá  Educación Plástica e Visual   Expresión Artística
Lingua Castelá  Lingua Galega  Física e Química  Filosofía
Lingua Galega  Matemáticas  Francés  Física e Química
Matemáticas  Música  Inglés   Formación e Orientación Persoal e Prof.
Proxecto Competencial  Proxecto Competencial  Lingua Castelá  Francés
Relixión Católica  Relixión Católica  Lingua Galega  Inglés
Tecnoloxía e Dixitalización  Tecnoloxía e Dixitalización  Matemáticas  Latín
Xeografía e Historia  Xeografía e Historia  Música  Lingua Castelá
     Oratoria  Lingua Galega
     Proxecto Competencial   Matemáticas A
     Relixión Católica  Matemáticas B
     Xeografía e Historia  Música
     Ámbito Científico-Tecnolóxico (PDC)  Proxecto Competencial
     Ámbito Lingüístico e Social (PDC)  Relixión Católica
       Tecnoloxía
       Xeografía e Historia
       Ámbito Científico-Tecnolóxico (PDC)
       Ámbito Lingüístico e Social (PDC)
       

 

 

 

 

 

1º BACH

2º BACH

CURSOS FP

Anatomía Aplicada

 Actividades de Estudos

APSD – Ordinario

Bioloxía, Xeoloxía e Cc. Ambientais

 Actividade Física Saúde

APSD – Modular

Cine en Valores

 Bioloxía

EDUCACIÓN INFANTIL – Ordinario

Debuxo Técnico I

 Debuxo Técnico II

EDUCACIÓN INFANTIL – Modular

Economía

 Empresa e Deseño de Modelos de Negocio

INTEGRACIÓN SOCIAL – Modular

Educación Física

 Física

FARMACIA – Ordinario

Filosofía

 Grego II

FARMACIA – Modular

Física e Química

 Historia de España

DIETÉTICA – Ordinario

Francés I

 Historia da Filosofía

DIETÉTICA – Modular

Grego I

 Inglés II

DOCUMENTACIÓN  Ordinario

Historia do Mundo Contemporáneo

 Latín II

 

Latín I

 Lingua Castelá e Literatura II

 

Lingua Castelá e Literatura I

 Lingua Galega e Literatura II

 

Lingua Galega e Literatura I

 Matemáticas Apliicadas ás CCSS II

 

Inglés I

 Matemáticas II

 

Matemáticas Aplic. ás CCSS I

 Psicoloxía

 

Matemáticas I

 Química

 

Relixión Católica

 Relixión Católica

 

Tecnoloxía e Enxeñaría I

 Tecnoloxía e Enxeñaría II  

TIC I

 TIC II  

Xadrez

 Xeografía  

 

 Xeoloxía e Cc. Ambientais  

 

NOTA: No caso de non descargar directamente as programacións de FP, darlle a "abrir ligazón nunha ventá nova" e a intro.

 

CONCRECIÓN CURRICULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido