Avisos, convocatorias

Calendario Exames Avaliación Extraordinaria Bacharelato

Exames finais- 2º BACH

Saída anticipada ESO e Bach - 13:00 - Volta Ciclista a Galicia

O xoves 24 de febreiro a Volta Ciclista a Galicia pasará polo noso concello provocando o corte de tráfico entre Redondela e Vigo, afectando principalmente á estrada nacional 552 ata a Avenida de Vigo por onde continuará ata a Avenida de Galicia para proceder a súa entrada en Vigo. Dito corte abarcará previsiblemente desde as 14:00 ás 15:00. É por esta circunstancia, e de cara a asegurar a saída do instituto e a chegada do noso alumnado aos seus fogares, que os alumnos e alumnas de ESO e BACH abandonarán o centro escolar ás 13:10, hora na que serán recollidos e recollidas polo transporte escolar. Un saúdo.

A dirección.

8 de Marzo - Folga Xeral Estudantil

Estimadas familias:

                Dirixímonos a vós para comunicar que o día 8 de marzo está convocada polo movemento estudantil unha folga de estudantes contra a violencia machista, a LGTBIfobia e o fascismo. Esta folga afecta a todo o alumnado, salvo aquelas ou aqueles que cursen 1º e 2º ESO. Acolléndose ao dereito de reunión, e celebrando a Xunta de codelegadas/os no IES Chapela en data de 22 de febreiro, o alumnado do Centro sumouse á decisión colectiva de non asistencia a clase.

            O alumnado que apoie a decisión colectiva de non asistencia a clase, non acudirá ao IES Chapela no día sinalado para realizar ningunha actividade. Como en situación de normalidade académica, ningunha alumna ou alumno menor de idade poderá abandonar o IES Chapela sen a autorización pertinente. As faltas de asistencia do alumnado que se sume á decisión colectiva de non asistencia a clase, consideraranse xustificadas. O alumnado que non se sume a esta convocatoria ten o dereito e o deber de asistir ao centro e recibirá clase normalmente. O profesorado proseguirá o desenvolvemento normal da materia. En ningún caso poderán realizarse exames, probas de avaliación ou recollida de traballos nestes días, sempre e cando algún alumno ou alumna do grupo onde se vaian realizar ou entregar, participe na decisión colectiva de non asistencia.

                Todo o alumnado menor de idade que participe desta decisión deberá contar cunha autorización da nai, pai ou titor-a cubrindo un modelo que poderá recoller en conserxería e que entregará á persoa titora.

                Sen outro particular reciba un cordial saúdo.

Chapela, a 22 de febreiro de 2022

A DIRECCIÓN

Probas de acceso

Fin de curso FP - 2021

23 de xuño: Avaliación Final. Publicación das cualificacións no abalarMobil ao longo do día. 15:00 - Ordinario / 22:00 Modular

24 e 25 de xuño: Presentación de reclamacións ata as 14:00.

28 de xuño: Resolución de reclamacións ás 10:00 - Ordinario / ás 18:00 - Modular.

28, 29, 30 de xuño, 1 e 2 de xullo: Período de matrícula 2º FP Ordinario / FCT modular.

Fin de Curso ESO e BACH - 2021

22 de xuño: Último día lectivo. As clases rematarán ás 12:10. Ás 12:30 o transporte escolar recollerá o alumnado.

23 de xuño: Avaliación Final Ordinaria. Publicación das cualificacións no abalarMobil ao longo do día.

24 e 25 de xuño: Presentación de reclamacións ata as 14:00.

25 de xuño: Alumnado ESO. Entre as 10:00 e as 13:00 as persoas titoras entregarán ás familias do alumnado de ESO que superou todas as materias, o boletín de notas, a avaliación de competencias e o consello orientador. De non superar algunha materia, non é obrigada a asistencia da familia pudendo o propio alumnado recoller o seu boletín de notas.

28 de xuño: Resolución de reclamacións ás 10:00.

28, 29, 30 de xuño, 1 e 2 de xullo: Período de matrícula.

Exames Convocatoria Extraordinaria 2º Bacharelato - 2021

Calendario 2º Bacharelato - FIn de curso 2021

12, 13 e 14 de maio: Exames finais. Durante estes días non haberá clase. O alumnado asistirá aos exames que precise realizar.

18 de maio: Avaliación Final Ordinaria ás 18:30, na Sala de profesorado. Publicación das notas no Abalar ás 20:00 h.

19-20 de maio: Presentación de reclamacións ata as 14:00 h.

19 de maio: Reunión informativa sobre a ABAU co alumnado.

21 de maio: Resolución de reclamacións ás 10:00 h.

24 de maio: Reincorporación ás clases.

4 de xuño: Último día lectivo.

8, 9 e 10 de xuño: Realización da proba de ABAU ordinaria.

16, 17, 18 de xuño: Exames da convocatoria extraordinaria. (Proporcionarase calendario no seu momento.)

23 de xuño: Avaliación Final Extraordinaria ás 9:00 h. Publicación das cualificacións no Abalar ás 10:00.

24 e 25 de xuño: Presentación de reclamacións ata as 14:00.

28 de xuño: Resolución de reclamacións ás 10:00.

13, 14 e 15 de xullo: Realización da proba de ABAU extraordinaria.

Cambio no calendario de admisión de probas libres 20-21

Consultar no apartado de PROBAS LIBRES

Distribuir contido