Axudas para estudos

AMPAMILLA. Préstamo de libros. Datas de entrega e devolución polas familias

As datas de recollida dos libros prestados pola ANPA do IES do Milladoiro, ANPAMILLA, serán as seguintes:

 • Luns, 20 de xuño. Bacharelato.
 • Martes, 21 de xuño: 4º e 3º ESO
 • Mércores, 22 de xuño: 1º e 2º ESO

O horario, en todos os casos, será de 16:30 a 18:30 horas, no corredor do piso intermedio do centro, situado xunto ó local da ANPA.

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

IMPORTANTE: PRAZO ATA O 22 DE XUÑO INCLUÍDO

Está aberto  o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto e de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos, para o vindeiro curso escolar 2022/23.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

A asignación de libros de texto farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

 

Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da súa renda familiar.

 

O alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou que estea en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos con independencia da renda) ten garantido o acceso a seis libros. Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán acceso a catro manuais.

 

Será requisito fundamental para acceder ao Fondo solidario ou para recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros dos cursos anteriores.

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado de ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda é de 50 euros/alumno.

 

 

O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

PRAZO  DE ENTREGA DE SOLICITUDES

Importante: o prazo para presentar solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

O alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia, pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2023.

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 2022/23 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun  mes desde a formalización da matrícula.

 

FORMA DE ENTREGA DAS SOLICITUDES

Ademais da presentación presencial no centro, poderá realizarse  a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberase  gardar, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderase optar polas seguintes formas de presentación:

 • Presentación no centro: Neste caso imprimiranse a solicitude e o anexo II e presentaranse no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (a aolicitude xa terá asignado un número pola aplicación).
 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Neste suposto o centro recibirá directamente un aviso co que xa quedará informado de que se ten a solicitude presentada por esa vía.

En ambos os casos o centro deberá comprobar e completar os datos da solicitude e a documentación presentada e, de ser o caso, proceder á súa validación para continuar coa tramitación.

Ao alumnado con necesidades específicas de apoio educatio matriculado en  ESO que, a xuízo do centro docente non poida usar os libros de texto do curso no que estea matriculado e non existan libros adecuados no fondo solidario en ningún curso, o centro expediralle un vale co que poderá adquirir libros ou material didáctico e complementario específico que o centro docente determine.

DESCARGA DA ORDE DO 29 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE REGULA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

MÁIS INFORMACIÓN

 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ENTREGAR

 

ANEXO SOLICITUDE

ANEXO II. COMPROBACIÓN DE DATOS DE MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

COPIA DO LIBRO DE FAMILIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, FIGURE O ALUMNO OU ALUMNA E DEMAIS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

 • Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.
 • Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar ou preadoptivo legalmente constituído.
 • Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.
 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.
 • A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.


Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde,achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE DO ALUMNO OU ALUMNA OU CALQUERA MEMBRO DA FAMILIA NON EXPEDIDO POLA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

 

DOCUMENTACIÓNXUSTIFICATIVA DA SITUACIACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO FAMILIAR, CANDO O AGRESOR FORME PARTE DA UNIDADE FAMILIAR

 

RESOLUCIÓN XUDICIAL DE INCAPACITACIÓN CON PATRIA POTESTADE PRORROGADA OU REHABILITADA

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OU XUDICIAL ACREDITATIVA DA SITUACIÓN DE ACOLLEMENTO OU DO CERTIFICADO DO CENTRO DE MENORES, PARA O ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA DA XUNTA DE GALICIA

 

CERTIFICADO DE CONVIVENCIA, VOLANTE DE CONVIVENCIA OU INFORME DOS SERVIZOS SOCIAIS OU DO ÓRGANO EQUIVALENTE DO CONCELLO ONDE RESIDA A FAMILIA, NO CASO DE QUE O PAIS E A NAI OU OS TITORES CAREZAN DE DNI E NIE

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa preaentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2020, agás no caso de violencia de xénero

Bolsas. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Convocatoria de bolsas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Dirixidas a alumnado que presenta unha necesidade específica de recibir apoio educativo derivado de algunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade.
 • Altas capacidades 
 • Trastornos de espectro autista
 • Trastornos da conduta ou da comunicación e a linguaxe.

Pódense pedir para os seguintes niveis non universitarios:

 

Máis información

 

Acceso ao Servizo Online

 

Descarga da Resolución de 13 de maio de 2022 pola que se convocan axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

 

INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

 

Embaixada da República Dominicana ante o Reino de España. XII Premios ao mérito escolar

A embaixada da República Dominicana ante o Reino de España convoca á XII edición dos "Premios al mérito escolar", destinados a recoñecer o espírito de superación e comportamento cívico do alumnado de nacionalidade ou orixe dominicana, entre 10 e 18 anos. O prazo de recepción de candidaturas finaliza o 30 de maio e os candidatos poden ser propostos por familiares, centros educativos ou quen coñeza os méritos do alumno/a.

LIGAZÓN BASES DA CONVOCATORIA

MÁIS INFORMACIÓN

 

Bolsas curso 2022/2023. Ampliación do prazo ata o 16 de maio

Por Resolución do 10 de marzo de 2022 da Secretaría de Estado de Educación convocáronse as bolsas de carácter xeral para o curso académico 2022-2023, para os estudantes que cursan estudos postobrigatorios. O artigo 48 da citada Resolución fixa o 12 de maio de 2022 ás 24,00 horas (hora peninsular) como último día do prazo de presentación de solicitudes.

Ao producírse unha incidencia técnica que dificultou o funcionamento ordinario da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a recepción das solicitudes e, conforme ao disposto no apartado 4 do artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e dentro do prazo non vencido, resólvese:

 

 • Primeiro.- Prorrógase o prazo de presentación de solicitudes de bolsa ata as 24,00 horas (hora peninsular) do día 16 de maio de 2022.

 

 • Segundo.- Na Sede electrónica do Departamento farase pública tanto a incidencia técnica acontecida como o novo prazo.

Máis información

Información bolsas curso 2022/2023

Dúbidas Bolsas 2022

BOLSAS 2022

O PRAZO REMATA O 12 DE MAIO

DÚBIDAS RECOLLIDA POLA ÁREA DE ATENCIÓN AO CIDADÁN

1)  Podo ter dereito a unha bolsa de estudos se teño o título de bacharelato e quero estudar un GRAO PROFESIONAL DE MUSICA?

 

Resposta: Non. Ainda que pode solicitala igual.

2) ¿Quen é o solicitante os pais ou o alumno?

 

Resposta: A/ O solicitante/a sempre é o alumno/a. Se figuran os pais como solicitantes carrexará a denegación da bolsa.

 

3) No número de conta do banco ten que figurar o/a alumno/a como titular ou cotitular?

 Resposta: SI

 

4) ¿Que é un alumno independente?

 

Resposta: E aquel que non depende economicamente dos seus pais, que conta con recursos propios suficientes e cona titularidade/arrendamento da súa vivenda habitual

Se vives cos teus pais ou dependes economicamente deles deberar marcar sempre que non e gravar aos membros da túa unidade familiar na folla 2.

 

5) ¿Qué datos académicos se teñen en conta?

 

Resposta: Os do útlimo curso realizado

 

6)  Unha vez presentada a solicitude a través do sistema on-line ¿Podo modificar os datos?

 

Resposta: NON. Debes cubrir unha nova solicitude. A anterior queda automaticamente anulada.

 

7) ¿Teño que presentala solicitude na UNIDADE TRAMITADORA?

 

Resposta: NON , unicamente que teñas que presentar documentación complementar

 

8) ¿Unidade familiar?

Resposta: Debe poñer tódolos membros que compoñan a unidade familiar ao 31 de decembro de 2021

Se eres dependente económicamente: pais, irmáns menores de 25 anos  ou maiores discapacitados- e avós sempre e cando vivan na unidade familiar

Se es independente figurarás tí só e, no seu caso, a túa cónxuxe parella unida por análoga relación e os fillos ou fillas

9) Cando poderei modifica-los estudos?

 

Resposta:Unha vez notificada, a través da sede electrónica, a resolución da baremación económica abrirase un prazo  para pdoer moficalos estudos asi como para cubrir os datos de residencia (no caso de que vivira durante o curso fora da residencia familiar) , así como calquera outra cousa que o MEC considere convinte.

 

10) Se o prazo remata o 12 de maio e solicito a BOLSA posteriormente ¿que sucederá?

 

Resposta:A bolsa será denegada por solicitude fora de prazo

 

11) ¿Cómo enviar a documentación complementaria que me requiren?

A través dos Rexistros Administrativos:

 

 • Rexistros Xunta 

 • Rexistros Concellos 

 • Rexistros da Administración do Estado 

 • Rexistros da Deputación Provincial                

Por correo postal

 

 • Ordinario  

 • Certificado (caso de querer constancia de envío) 

 

A través da chave 365 (sempre e cando este autorizado/a)

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365

 

Se quere solicitar cita previa para entregar documentació  nos rexistros da Xunta pode facelo a través da seguinte ligazón:

 

https://www.xunta.gal

 

ESTUDOS QUE ABRANGUE A BOLSA
 
 • CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO

 • CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR

 • BACHARELATO.  

 • CICLO FORMATIVO DE GRAO BASICO. 

 • ENSINANZAS ARTISTICAS         PROFESIONALES         (INCLUÍDO O GRAO PROFESIONAL DE  MUSICA). 

 • ENSINANZAS DEPORTIVAS. 

 • ENSINANZAS ARTISTICAS SUPERIORES. 

 • ESTUDIOS DE IDIOMAS (EN ESCOLAS OFICIALES). 

 • ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONDUCENTES A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRAO OU DE  MASTER 

 • ESTUDIOS SUPERIORES EQUIVALENTES A GRAO UNIVERSITARIO. 

 • ESTUDIOS RELIGIOXOS SUPERIORES. 

 • CURSO DE PREPARACION PARA ACCESO A UNIVERSIDADE PARA MAIORES DE 25 ANOS 

 • CURSOS DE ACCESO E CURSOS DE  PREPARACION  PARA AS A PROBAS DE  ACCESO E CURSOS DE FORMACION ESPECIFICOS PARA O ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR IMPARTIDOS EN CENTROS PUBLICOS E  PRIVADOS CONCERTADOS QUE TEÑAN UTORIZADAS ENSINANZAS DE FORMACION         PROFESIONAL

MÁIS INFORMACIÓN

 

Aberto o prazo de solicitudes de bolsas de niveis postobrigatorios (universidade, bacharelato, FP e outros)

(Información obtida da seguinte ligazón)

1. PRESENTACIÓN DA TÚA SOLICITUDE A PARTIR DO 30 DE MARZO ATA O 12 DE MAIO DE 2022.  FAINO CANTO ANTES!

Aínda que non saibas que vas estudar nin que notas sacarás este curso, debes achegar algúns datos provisionais. Máis adiante poderás modificalos. Quizais che pidan, ademais, achegar algún documento: por iso, prepara o borrador con tempo suficiente.

ALUMNADO DE NIVEIS POSTOBRIGATORIOS ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO
ACCESO Á SEDE ELECTRÓNICA A CONVOCATORIA PUBLICARASE A PARTIR DO MES DE MAIO

MÁIS INFORMACIÓN: FP, BACHARELATO E OUTROS

MÁIS INFORMACIÓN: UNIVERSIDADE - GRAO E MÁSTER

MÁIS INFORMACIÓN: ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 

Unha vez completada a solicitude, darache a opción de presentala. Ten en conta que:

 • Se todo está correcto, poderás descargar o xustificante como garantía da presentación da bolsa. Na sede electrónica aparecerá a mensaxe “Presentada”.
 • Se a túa solicitude queda en estado "Borrador" non poderá ser tramitada: comproba se che falta algún dato.

IMPORTANTE: debes presentar a solicitude en prazo, xa que fóra do devandito prazo non se admitirán.

2. COMPROBACIÓN DE DATOS E REQUISITOS

A Unidade de Bolsas que che corresponda comprobará se reúnes os requisitos e se os datos son os correctos. É posible que che pidan algún documento máis. Despois, o Ministerio de Educación consultará á Administración Tributaria os datos económicos para a concesión da bolsa. Por iso, cando consultes na sede electrónica, a túa solicitude pode estar:

 • “En trámite na túa Unidade de Bolsas”, ou
 • “En trámite no Ministerio de Educación e Formación Profesional”.

3. INFORMACIÓN DE SE REÚNES OS REQUISITOS ECONÓMICOS

Dende o Ministerio enviarán unha notificación ao teu cartafol “As miñas notificacións”: avisarán por correo electrónico. Na notificación informarán de se reúnes ou non os requisitos económicos. Daranche instrucións para continuar o proceso, e un prazo para que poidas entrar novamente na túa solicitude para modificar algúns datos.

IMPORTANTE: Recoméndase consultar unha vez por semana o teu cartafol de “As miñas notificacións” na sede electrónica e o correo electrónico que indicaches na solicitude.

 

Se reúnes os requisitos económicos para obter bolsa deberás cumprir outros requisitos, de tipo xeral e académico. Podes consultar cales son na páxina web do Ministerio, ou na propia convocatoria. Se non reúnes os requisitos económicos e consideras que houbo algún erro, informarante do prazo que tes para presentar alegacións.

 

 

4. MODIFICACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS OU FORMULACIÓN DE ALEGACIÓNS

Se queres modificar datos académicos da túa solicitude ou facer alegacións, na notificación informarante do prazo (adoita ser en setembro).

IMPORTANTE: debes revisar a información de tipo académico que anotaches na túa solicitude: se variou, terás que corrixila nese prazo.

Se non reúnes os requisitos económicos, podes alegar neste prazo. Para facelo, debes entrar na solicitude, nun apartado específico para iso.

Se alegas, e ademais os teus datos académicos cambiaron, lembra que tamén debes actualizar nese mesmo prazo os datos académicos.

5. COMPROBACIÓN DOS REQUISITOS ACADÉMICOS

Se reúnes os requisitos económicos, comprobarán a túa información académica. Se cumpres todos os requisitos, asignaranche as contías de bolsa que che correspondan. Cando consultes na sede electrónica, a túa solicitude estará no estado:

 • "En trámite na túa Unidade de Bolsas”, ou
 • "En trámite no Ministerio de Educación e Formación Profesional”.

6. RESOLUCIÓN DA TÚA SOLICITUDE

Comunicarán se che corresponde bolsa ou non, mediante unha notificación no teu cartafol “As miñas notificacións” da sede electrónica do Ministerio. Se non estás de acordo, poderás reclamar presentando alegacións dentro do prazo de 10 días. Se queres saber máis sobre iso, podes ir á páxina Como facer unha reclamación.

7. RECEPCIÓN DO IMPORTE DA BECA

Unha vez que recibas a notificación, aboarán na túa conta a cantidade que che corresponda. A bolsa ten unha parte fixa e outra variable, polo que é posible que recibas varios pagos. Ademais, a contía variable tamén pode dividirse en dous pagos. Ten en conta que o importe tardará polo menos unhas semanas en aboarse na túa conta desde que recibes a notificación.

8 PUBLICACIÓN DEFINITIVA DA LISTA DE BOLSEIROS E BOLSEIRAS E CANTIDADE ASIGNADA

A resolución definitiva da túa bolsa non se comunicará de forma individual. Simplemente, se publicará na páxina web do Ministerio unha listaxe definitiva de bolseiros no que aparecerá a contía de bolsa que se che comunicou anteriormente.

No caso de que non aparezas na listaxe, a túa bolsa considérase denegada: xa cho notificarían anteriormente.

Ten en conta que unha vez publicada a resolución:

 • Tes un mes para partir do día seguinte desta publicación para presentar recurso administrativo.
 • Tes dous meses para presentar recurso xudicial, se non estás de acordo coa desestimación ou coas contías que se che concederon.

 

MÁIS INFORMACIÓN

Preguntas frecuentes

Explicacións por vídeo

Normativa e cumprimentación

Bolsas de estudos. Curso 2022/2023

Importante: este ano adiántase o prazo para solicitar bolsas do curso 2022/2023

Ábrese o prazo o 30 de marzo e finaliza o 12 de maio de 2022

 

MÁIS INFORMACIÓN

Bolsas FP, Bacharelato e outros estudos non universitarios

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Universidade: grao e máster

 

BOLSAS. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS APOIO EDUCATIVO. FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS

BOLSAS E AXUDAS: ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

ENLACE Á INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

 

BOLSAS E AXUDAS: FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS

ENLACE Á INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

Fondo de libros de texto: datas e prazos

- Día 9 de xullo: publicación das listaxes provisionais de  solicitudes  admitidas e excluídas e exposición das mesmas no  interior  do centro. As persoas  solicitantes poderán acceder  por vía  electrónica  ao  seu  expediente  a  través  da  aplicación  fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica de Moeda e Timbre.

- Período de alegacións: 12 e 13 de xullo, exclusivamente.

*IMPORTANTEo alumnado con libros do fondo que deba acudir á convocatoria extraordinaria de setembro ten que entregar os libros prestados o día 6 de  setembro ao seu titor ou titora.

- Publicación das listaxes definitivas15 de setembro

Libros de texto para o curso 2021-2022

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e de axudas para material escolar para o curso 2021/22

Está publicada no DOG de 20 de maio de 2021 a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto  e se convocan axudas para adquirir libros e material escolar dirixidas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e  educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso  escolar 2021/22.

O  prazo único para a presentación das  solicitudes e da documentación complementaria comeza o 21 de maio e remata o 22  de xuño.

Enlace  á aplicación informática

Orde da convocatoria

Extracto da Orde da convocatoria

Para a presentación presencial: Anexos I  e II da Orde  da  convocatoria

Enlace á Sede electrónica da Xunta

Bolsas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Aberta  a  convocatoria  de  bolsas  e  axudas  para  alumnado  con  nescesidade  específica  de apoio  educativo  para  o  curso  académico  2020-2021. O prazo  de  solicitude  rematará o 30 de  setembro. A  través  deste  enlace pode  accederse  a  toda  a  información  ao  respecto.

Para   calquera  aclaración  ou  consulta non  dubide  en  contactar co  centro  educativo.

Bolsas para o alumnado que curse ensinanzas postobrigatorias durante o curso 2020-2021

No  BOE  do  8  de  agosto  de 2020 vén  de  publicarse  a  convocatoria  de  bolsas para  os  estudantes  que  no curso  académico 2020-2021 cursen  ensinanzas postobrigatorias, entre  elas 1º e 2º de  bacharelato, Formación Profesional de  grao medio ou  superior  e  Formación Profesional  básica. A  solicitude  deberase  realizar mediante  o formulario  accesible  por  vía  telemática a  través  da  sede  electrónica  do  Departamento  na  dirección https://sede.educacion.gob.es ou  en  www.educacionyfp.gob.es. O prazo  de  presentación  de  solicitudes  vai  do 9 de  agosto  ata  o  1 de  outubro de 2020 no caso  das  ensinanzas  especificadas  anteriormente. Neste enlace  atópase toda a  información   relativa  a como facer a  solicitude.

Fondo solidario de libros de texto: datas e prazos

Día  10 de  xullo: publicación das  listaxes  provisionais  de  solicitudes  admitidas  e  excluídas  e  exposición  das  mesmas  no interior  do  centro. As  persoas  solicitantes  poderán  acceder  por  vía  electrónica  ao  seu  expediente  a  través  da  aplicación Fondolibros.

Período  de  alegacións:  13  e  14  de  xullo  exclusivamente.

Publicación  de  listaxes  definitivas: 14  de  setembro.

Lémbrase  que  o alumnado  con libros  do fondo  que  deba  acudir  á  convocatoria  extraordinaria  de  setembro  ten que  entregar  os libros  prestados  o  venres  4  de setembro  ao  seu  titor ou  titora (de  10  a  12 horas).

A non  devolucion  de todos  os  libros  prestados  no prazo  indicado (sexan  do  curso actual ou  anterior) será  causa  de  exclusión  da participación  no fondo  solidario  de libros  de texto  e  material  escolar  no curso 2020/21.

 

Devolución dos libros do fondo solidario de libros de texto

Devolución dos libros do fondo solidario de libros de texto

Os libros  prestados  do fondo solidario  de libros  de texto serán  recollidos  polos  titores/as  entre os  días 16  e  19  de  xuño, agás  aqueles  necesarios  para  preparar  os  exames  de  setembro se  o  alumno/a xa  ten  esta  información.

A  devolución  realizarase  seguindo  o  calendario  que  aparece  máis  abaixo  e  durante  o proceso  respectaranse  as normas  de  seguridade (distancia  física, máscara,etc.). As  familias  ou  o propio  alumnado  que non poida  vir  no  horario que  lle  corresponde  poderá devolver  os  libros  en  vicedirección  o  xoves 25  ou  o  venres 26  entre  as 10  e  as  13  horas. Se,  tras  a  recepción  de notas  a  través  de  abalarMóbil, algún  alumno/a  necesitase  para  setembro  algún  libro  xa devolto  ao  Fondo de Libros, debe  pedilo  en  vicedirección  o  xoves 25  ou  o  venres 26  entre  as  10  e  as  13 horas.

Recordamos  que  a  falta  de devolución  de todos  os libros  prestados  no prazo  indicado (sexan  do  curso  actual  ou  de  calquera  outro), será  causa  de  exclusión  da  participación  no  fondo  solidario  e  das  axudas  para  adquirir  libros  de  texto  e  material  escolar  no  curso 2020/21.

  Martes 16 Mércores 17 Xoves 18 Venres 19
9:00-10-00 1º  ESO A 2º  ESO A 3º  ESO  A 4º  ESO A
10:00-11:00 1º  ESO B 2º  ESO B 3º  ESO B 4º ESO B
11:00-12:00 1º  ESO C 2º  ESO C 3º  ESO  C 4º  ESO C
12:00-13:00 1º  ESO D 2º  ESO D 3º ESO D  
13:00-14:00 1º  ESO ÁMBITO 2º  ESO PMAR 3º ESO PMAR  

 

O  alumnado  con libros  do  fondo  que  deba  acudir á  convocatoria  extraordinaria  de  setembro  terá  que  entregar  os  libros  prestados das  materias  suspensas  o  venres 4  de  setembro  ao seu  titor/a  entre as 10  e  as  12  horas.

Recollida do material deixado no centro

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar para o curso 2020/21

Publicada, no  DOG  do día 19  de maio  de  2020, a  Orde  pola  que  se  regula  a participación  no  fondo solidario  de  libros  de  texto  e  se  convocan  axudas  para  adquirir  libros  de   texto  e material  escolar  dirixidas ao  alumnado  matriculado  en  educación primaria,  educación  secundaria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos  con fondos  públicos  para  o  curso  escolar  2020/21.

O prazo  único  para  a  presentación  das  solicitudes  e  da  documentación  complementaria  comeza o día 20  de  maio  e  remata  o  19 de  xuño.

     Enlace  á  aplicación  informática

             Orde  da  convocatoria

             Extracto  da   Orde  da  convocatoria

             Instrucións  2020-2021

             Para  a  presentación   presencial  da  documentación:   Anexo I   e  Anexo II   da  Orde de  convocatoria.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: LISTAXES DEFINITIVAS

Listaxe provisional do alumnado admitido e excluído no FONDO SOLIDARIO DE LIBROS e nas AXUDAS PARA MATERIAL. Curso 2019-2020

As  listaxes  están  expostas no  centro  e  poden  descargarse  nos  arquivos  adxuntos.

PRAZO  DE  ALEGACIÓNS:  exclusivamente  venres 12 e  luns 15.

A  publicación das  listaxes  definitivas  será o 13  de  setembro.

 

Libros de  texto: listaxe provisional  de  admitidos.

Libros  de  texto: listaxe provisional  de  excluídos.

Axudas  material: listaxe  provisional  de  admitidos, excluídos  e pendentes.

 

Recordamos que o alumnado con libros do fondo que deba acudir á convocatoria de setembro ten que entregar os libros prestados o día de recollida do boletín de notas,  xoves 5 de setembro, ao seu titor ou titora.

listaxe definitiva do fondo solidario coa relación de axudas admitidas e excluídas será publicada nesta web e no centro o 13 de setembro. A entrega de libros ao alumnado terá lugar o 18 e o 19 de setembro de 2019. A entrega de vales de axudas para o material irá dende o 16 ao 28 de setembro e deberán ser recollidos persoalmente polos interesados na secretaría do centro.

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR [2019-20]

Publicada, no DOG do día 20 de maio de 2019, a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar dirixidas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/20.

O prazo único para a presentación das solicitudes e da documentación complementaria comeza o día 21 de maio e remata o 21 de xuño. PRAZO PECHADO

 

    Enlace á aplicación informática

            Resumo da convocatoria

            Extracto da Orde da convocatoria

            Orde da convocatoria

            Solicitude para cubrir en liña e imprimir (Anexos I e II)

 

Devolución dos libros do fondo

Publicación de listaxes e outra información

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2018 - 2019: LISTAXES DEFINITIVAS

  Nos arquivos adxuntos figuran as relacións definitivas de alumnado admitido e excluído nas axudas para material escolar e  no fondo solidario de libros da Xunta de Galicia. Neste último, na listaxe definitiva de admitidos figuran os libros que serán obxecto de reparto polo centro. Na listaxe de libros complementarios figuran subliñados os libros aos que algúns alumnos e alumnas teñen dereito, pero non poden ser aínda repartidos porque non figuran nas existencias do centro. Procederemos á súa adquisición e reparto nos próximos días.

   Os libros que xa temos nas existencias do centro serán repartidos durante a primeira semana do curso.

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2018-2019

Informamos ás familias que solicitaron participar no fondo de libros de texto que a listaxe provisional será publicada nesta web o 12 de xullo. O prazo de alegacións á listaxe provisional abrangue exclusivamente os días 13 e 16 de xullo

   Recordamos que o alumnado con libros do fondo que deba acudir á convocatoria de setembro ten que entregar os libros prestados o día de recollida do boletín de notas,  xoves 6 de setembro, ao seu titor ou titora.

   A listaxe definitiva do fondo solidario coa relación de axudas admitidas e excluídas será publicada nesta web e no centro o 14 de setembro. A entrega de libros ao alumnado terá lugar a partir do 19 de setembro de 2018. A entrega de vales de axudas para o material irá dende o 14 de setembro ao 15 de outubro e deberán ser recollidos persoalmente polos interesados na secretaría do centro.

BOLSAS DE ESTUDOS DO MECD [2018-2019]

Informamos de que está aberto o prazo para solicitar bolsas de estudos do Ministerio para diferentes estudos.

As solicitudes deben realizarse na sede do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Toda a información na páxina do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte [aquí].

Listaxe provisional do alumnado admitido e excluído no FONDO SOLIDARIO DE LIBROS e nas AXUDAS PARA MATERIAL. Curso 2018-2019.

As listaxes están expostas no centro e poden descargarse nos  arquivos adxuntos. No caso das axudas para material escolar, o alumnado con materias pendentes para setembro non figura en ningunha destas listas. Sairá nas listaxes definitivas, o 14 de setembro. PRAZO DE ALEGACIÓNS: exclusivamente venres 13 e luns 16.

FONDO LIBROS - Listaxes definitivas

   Nos arquivos adxuntos figuran as relacións definitivas de alumnos admitidos e excluídos no fondo solidario de libros da Xunta de Galicia. Na listaxe definitiva de admitidos figuran os libros que serán obxecto de reparto polo centro.  Na listaxe de libros complementarios figuran suliñados os libros aos que algúns alumnos teñen dereito, pero non poden ser aínda repartidos porque non figuran nas existencias do centro. Procederemos á súa adquisición e reparto nos próximos días.

   Os libros que xa temos nas existencias do centro serán repartidos o luns 18 e o martes 19 de setembro.

Listaxes de axudas para material escolar concedidas e excluídas.

A partir das 10.00 do 15 de setembro os solicitantes das axudas concedidas poden recoller o vale para material escolar na administración do centro. Recordamos que este vale debe ser recollido polo solicitante da axuda, non polo alumno. En caso de non poder acudir ó centro, o solicitante deberá autorizar por escrito a un maior de idade para recoller o vale no seu nome.

As listaxes de solicitudes concedidas e excluídas figuran  nos ficheiros adxuntos.

Fondo libros e material escolar curso 2017-2018

     Os alumnos que non devolveron todos os libros prestados teñen como prazo máximo ata o 7 de setembroPRAZO REMATADO. A non devolución implica a perda do dereito a préstamo no curso 2017/2018.

     Recordamos que a listaxe definitiva do fondo solidario coa relación de axudas admitidas e excluídas será publicada nesta web e no centro o 15 de setembro. Esta data vén marcada pola Consellería de Educación (DOG 22 maio 2017). A entrega de libros ao alumnado terá lugar o 18 e 19 de setembro de 2017. A entrega de vales de axudas para o material irá dende o 15 ao 29 de setembro, e deberán ser recollidos persoalmente polos interesados na secretaría do centro.

Axudas para alumnos con NEAE

O MECD fai públicas as axudas para alumnos con NEAE no curso 2017/2018. V. enlace aquí.

A Orientadora do centro atenderá as familias que teñan dúbidas e queiran solicitar estas axudas os días 11 e 12 de setembro de 10 a 13.30.

Distribuir contido