Consello escolar

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

DIRECTOR: EMILIO PALLARÉS ÁLVAREZ

XEFA DE ESTUDOS: MARÍA JOSÉ CALVO LODEIRO

SECRETARÍA: TVÁN CAPEÁNS FERNÁNDEZ

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

 • ANDREA GARCÍA GALLEGO
 • SERGIO MELLA SILVA

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

 • RAFAEL BALIÑAS PÉREZ
 • ANA MARÍA CARBALLO BALBOA
 • JOSÉ CARMELO CACABELOS ROMERO
 • MARÍA ELENA DOCANTO LAVIÑA
 • VALENTINA FORMOSO GOSENDE
 • ISABEL IGLESIAS MARTINEZ

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 • MARÍA VICTORIA FERREIRO FERREIRO

REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS

 • SUSANA GALLEGO IGLESIAS
 • MARÍA LUISA BERMÚDEZ PERALBA

REPRESENTANTE DA ANPA

 • REBECA PIÑEIRO LÓPEZ

REPRESENTANTE DO CONCELLO DE AMES

 • VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ PRIETO

 

Resultado das votacións das eleccións do Consello Escolar

SECTOR ALUMNADO

1. Andrea García Gallego: 298 votos

2. Sergio Mella silva: 172 votos

SECTOR NAIS/PAIS/TITORES OU TITORAS LEGAIS

1. Cristina Baltar Martínez de la Riva: 22 votos

SECTOR PROFESORADO

1. Valentina Formoso Gosende: 34 votos

2. José Carmelo Cacabelos Romero: 30 votos

3. Isabel Iglesias Martínez: 15 votos

Candidaturas ás eleccións do Consello Escolar

O venres, 18 de novembro, a Xunta Electoral constituída co gallo das eleccións ao Consello Escolar do IES do Milladoiro, aceptou e proclamou as seguintes candidaturas:

Sector do alumnado:

 • Andrea García Gallego

 • Sergio Mella Silva

 

Sector dos pais/nais/titores/as legais:

 • Cristina Baltar Martínez de la Riva

 • Susana Gallego Iglesias

 • Rebeca Piñeiro López

 

Sector do profesorado:

 • José Carmelo Cacabelos Romero

 • Valentina Formoso Gosende

 • Isabel Iglesias Martínez 

 Na mesma sesión foron aprobadas as papeletas, que se poden descargar nas seguintes ligazóns:

ALUMNADO. PAPELETAS

NAIS/PAIS. PAPELETAS

PROFESORADO. PAPELETAS

A campaña electoral nos diferentes sectores desenvolverase entre o luns 21 e luns 29 de novembro.

Eleccións Consello Escolar: calendario e período de presentación de candidaturas

A xunta electoral constituída co gallo das eleccións ao Consello Escolar do curso 2022/2023 aprobou, na reunión celebrada o venres, 4 de novembro, o seguinte calendario de actuacións para desenvolver o proceso electoral:

O período de presentación de candidaturas e reclamacións ao censo provisional será entre o martes 8 de novembro e o xoves 17 de novembro (ata as 14:00 h).

Nas seguintes ligazóns pódense descargar os seguintes documentos:

Calendario de eleccións ao Consello Escolar 2022

Documento de presentación de candidaturas

 

 

Inicio do proceso electoral de renovación parcial dos membros do Consello Escolar do IES do Milladoiro

Sorteo público para a designación dos membros da xunta electoral

Xoves, 27 de outubro

12:30 h. Salón de actos

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. RESULTADOS

ALUMNADO

 1. GABRIEL ANXO BLANCO CASTAÑO: 160 V0T0S
 2. LÍA RÍOS RUBIO: 118 VOTOS
 3. LUCÍA SANMARTÍN RODRÍGUEZ: 103 VOTOS

 

NAIS E PAIS

 1. MARÍA LUISA BERMÚDEZ PERALBA: 16 VOTOS
 2. REBECA PIÑEIRO LÓPEZ: 6 VOTOS

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 1. MARÍA VICTORIA FERREIRO FERREIRO: 6 VOTOS

 

PROFESORADO

 1. ANTONIO PUENTES CHAO: 30 VOTOS
 2. ANA MARÍA CARBALLO BALBOA: 26 VOTOS
 3. MARÍA ELENA DOCANTO LAVIÑA: 26 VOTOS
 4. CARLOS VARELA CASAL: 25 VOTOS
 5. SONIA MAGARIÑOS RIVEIRA: 23 VOTOS

 

 

NOVA REUNIÓN DA XUNTA ELECTORAL E PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

O martes, 16 de novembro produciuse unha nova reunión da Xunta Electotal. Ademais de revisar as alegacions ao censo e facelo definitivo, así como realizar o sorteo dos compoñentes das mesas electorias de persoal de administración e servizos, alumnado e nais e pais, a Xunta Electoral procedeu a proclamación das candidaturas que son as seguintes: 

 

Sector do alumnado

Gabriel Anxo Blanco Castaño

Hugo Bercero Rivas

Alejandro Buela Pampín

Eva María Caulonga Mosquera

José Manuel De Castro Vélez

Yeimy Lorena Cruz Sáenz

Lucas Doce Piñeiro

María Clara Feliz Lopes

Andrea García Gallego

Emily Martínez Jiménez

Marta Méndez Cachafeiro

Lía Ríos Rubio

Nerea Rúa Contreras

Lucía Sanmartín Rodríguez

 

Sector do profesorado

Rafael Baliñas Pérez

Ana María Carballo Balboa.

María Elena Docanto Laviña

Isabel Iglesias Martínez

Sonia Magariños Riveira

Antonio Puentes Chao

Carlos Varela Casal

 

Sector do P.A.S

María Victoria Ferreiro Ferreiro

 

Sector dos pais/nais/titores/as legais:

María Luisa Bermúdez Peralba

Rosa María Bravo López

Carmen Calviño Miramontes

Rebeca Piñeiro López

 

Contra o acordo de proclamación poderase reclamar no prazo de dous días seguintes.

 

 

 

 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2021: PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS E ALEGACIÓNS AO CENSO

Dende o xoves 4 de novembro ata o venres 12 de novembro (límite 14 h) poderanse presentar candidaturas para participar nas eleccións ao Consello Escolar, que se celebrarán o martes 23 de novembro. Para iso é necesario presentar en Secretaría formulario cumprimentado, que se pode obter nesta ligazón ou ben pedir en conserxería. 

No taboleiro de anuncios de dirección, situado fronte a Secretaría, atópase o censo dos distintos sectores da comunidade educativa que teñen que elixir representantes. En caso de erro ou interese en formular calquera alegación aos mesmos, tamén se pode presentar en Secretaría formulario cumprimentado, que se pode obter nesta ligazón ou ben pedir en conserxería. O prazo de alegacións ao censo tamén se inicia o xoves, 4 de novembro e finaliza o venres 12, as 14:00 h.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2021. CALENDARIO ELECTORAL

 

Hoxe martes, 2 de novembro procedeuse á constitución da xunta electoral, responsable da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar, que terá lugar neste mes de novembro.  Na mesma aprobouse o calendario electoral , que queda establecido cas seguintes datas:

Mércores, 13 de outubro de 2021

 • Publicación da data e hora nas que se efectuará o sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral.

Martes,  26 de outubro, 10:30 h

 • Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral.

 • Envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral.

Martes,  2 de novembro, 16:30 h

 • 1ª reunión da Xunta Electoral. • Constitución da Xunta Electoral. • Aprobación do calendario electoral. • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesorado, pais/nais, persoal de administración e servizos e alumnado. • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. • Establecemento do prazo de presentacións de reclamacións ó censo. Presentaranse na secretaría, dirixidas ó presidente da Xunta Electoral. • Envío de escritos ó Concello e ANPA (e organizacións empresariais) solicitándolles a designación dos seus representantes. • Envío de escritos ós sectores de pais/nais e alumnado coa convocatoria do seu sector.

Xoves. 4 de novembro ao  venres, 12 de novembro (ata ás 14 h)

 • Prazo de presentación de candidaturas nos diferentes sectores. Presentaranse por escrito na secretaría do centro en formulario disposto para ese efecto.

 • Reclamacións ó censo electoral. Presentaranse por escrito na secretaría.

Martes 16 de novembro

 • 16:30 h: 2ª reunión da Xunta Electoral.

 • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as reclamacións. • Proclamación e publicación de candidaturas por sectores de representación.  • Apertura do prazo de reclamacións, que é de 2 días naturais. • Aprobación de modelo de papeletas dos distintos actos electorais. • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais. • 12:30 h. Reunión do Claustro do profesorado: lectura de normas, relación de candidaturas, acordo de convocatoria de claustro extraordinario o día das eleccións.

Mércores, 17 a luns, 22 de novembro

 • Campaña electoral nos diferentes sectores.

Martes, 23 de novembro

Realización das votacións:

 • Nais/pais/titores legais do alumnado, de 16:00 a 19:00 h

 • Alumnado,

9:00 – 10:30

1º ESO. 2º ESO

   
   

10:50 – 12::30

3º ESO. 4º ESO. 1ºBacharelato

   
   

12:50 – 13:15

2º Bacharelato

13:15

RECONTO

 • Profesorado, ás 12:30 h; claustro extraordinario para a elección.

Mércores, 24 de novembro, 12:30 h

 • 3ª reunión da Xunta Electoral:

 • Proclamación de candidatos/as electos.

 • Traslado ó xefe territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

Xoves, 2 de decembro

 • Reunión de constitución do novo Consello Escolar.

 

 

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL DO IES DO MILLADOIRO. ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2021

 

O martes, 2 de novembro, as 16:30 h, procederase a constitución, no noso centro, da Xunta Electoral , encargada da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar do IES do Milladoiro, que se realizará no mes de novembro de 2021. Esta mesa estará integrada polas seguintes persoas:

 

 • Carlota Vicente Lorenzo (alumnado)

 

 • María Beatriz Costa García (nais/pais)

 

 • María Elena Docanto Laviña (profesorado)

 

 • Victoria Ferreiro Ferreiro (persoal de administración e servizos)

 

 • Francisco José Otero Iglesias (director)

 

 

As competencias da Xunta Electoral son as seguintes:

 

 • Aprobar e publica-los censos electorais, que deberán reflexar, en todo caso, nome apelidos dos electores. 

 

 • Concreta-lo calendario electoral, de acordo co establecido no artigo 29° do presente Regulamento. 

 

 • Ordena-lo proceso electoral. 

 

 • Admitir e proclamar candidaturas. 

 

 • Promove-la constitución das distintas mesas electorais. 

 

 • Resolve-las reclamacións presentadas contra as resolucións das mesas electorais. 

 

 • Proclama-los candidatos elixidos e remiti-las correspondentes actas á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2021. ACTO PÚBLICO DE ELECCIÓN POR SORTEO DOS MEMBROS E SUPLENTES DA XUNTA ELECTORAL

O martes, 26 de outubro, as 12:30 h, terá lugar na Sala de Usos Múltiples do IES do Milladoiro o acto público (respetando a normativa COVID-19) no que se procederá ó sorteo dos membros e suplentes da xunta electoral que se constituirá no centro o martes, 2 de novembro, para desenvolver o proceso electoral no que  terá lugar a segunda renovación parcial do Consello Escolar do IES do Milladoiro, tal como se establece na Resolución de 20 de setembro de 2021.

Contidos

Accede ás CONVOCATORIAS e aos ACORDOS.

RESULTADOS DAS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

O luns 28 de novembro celebráronse as eleccións para o Consello Escolar do IES do Milladoiro. Preme no enlace para coñecer os resultados.

Distribuir contido