Ciclos Grao Superior

CURSO 2019-2020: CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR EN RÉXIME ORDINARIO

 

 Edificación e obra civil

 

C.S. Proxectos de Edificación

C.S. Proxectos de Obra Civil

Currículo DOG

Currículo DOG

O Técnico Superior en Proxectos de Edificación exerce a súa actividade como persoal asalariado ou autónomo en estudos de arquitectura e enxeñaría, delineación, consultorías, promotoras inmobiliarias, empresas construtoras e Administracións Públicas. A súa actividade está regulada.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Delineante proxectista de edificación.
 • Delineante de edificación.
 • Delineante de instalacións.
 • Maquetista de construción
 • Axudante de Xefe de Oficina Técnica.
 • Axudante de Planificador.
 • Axudante de Técnico de Control de Custos.
 • Técnico de control documental
 • Especialista en reformulacións.
 • Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios
 • Técnico de eficiencia enerxética de edificios
 • Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.
O Técnico Superior en Proxectos de Obra Civil exerce a súa actividade como traballador autónomo ou asalariado en estudos de delineación, estudos de arquitectura e enxeñaría, promotoras, empresas de servizos técnicos e consultorías, empresas construtoras, concesionarias e de explotación, empresas doutros sectores cuxas actividades presentan unha marcada incidencia territorial con actividades de explotación de recursos naturais e Administracións Públicas. A súa actividade está regulada.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Delineante proxectista de estradas.
 • Delineante proxectista de urbanización.
 • Delineante de obra civil.
 • Delineante de servizos urbanos.
 • Práctico en topografía.
 • Especialista en levantamento de terreos.
 • Especialista en levantamento de construcións.
 • Especialista en reformulacións.
 • Aparatista.
 • Delineante de topografía.
 • Axudante de Xefe de Oficina Técnica.
 • Axudante de Planificador.
 • Axudante de Técnico de Control de Custos.
 • Técnico de control documental.
 • Maquetista de construción.
 • Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0562. Estruturas de construción. (107h)
 • MP0563. Representacións de construción. (347h)
 • MP0565. Implantacións de construción. (133h)
 • MP0567. Deseño e construción de edificios. (133h)
 • MP0568. Instalacións en edificación. (133h)
 • MP0573. Formación e orientación laboral. (107h)

2º Curso:

 • MP0564. Medicións e valoracións de construción. (87h)
 • MP0566. Planificación de construción. (87h)
 • MP0569. Eficiencia enerxética en edificación. (70h)
 • MP0570. Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial. (210h)
 • MP0571. Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial. (123h)
 • MP0574. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0572. Proxecto en edificación. (26h)
 • MP0575. Formación en centros de traballo. (384h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0562. Estruturas de construción. (107h)
 • MP0563. Representacións de construción. (347h)
 • MP0565. Implantacións de construción. (133h)
 • MP0769. Urbanismo e obra civil. (133h)
 • MP0770. Redes e servizos en obra civil. (133h)
 • MP0775. Formación e orientación laboral. (107h)

2º Curso:

 • MP0564. Medicións e valoracións de construción. (87h)
 • MP0566. Planificación de construción. (87h)
 • MP0771. Levantamentos topográficos. (123h)
 • MP0772. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos. (175h)
 • MP0773. Desenvolvemento de proxectos de obras lineais. (105h)
 • MP0776. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0774. Proxecto en obra civil. (26h)
 • MP0777. Formación en centros de traballo. (384h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Electricidade e electrónica

 

C.S. Automatización e Robótica Industrial

C.S. Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Currículo DOG

Currículo DOG

O Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial exerce a súa actividade profesional en empresas, públicas e privadas, relacionadas cos sistemas automáticos industriais, nas áreas de deseño, montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
Xefe de equipo de supervisión de montaxe de sistemas de automatización industrial.
 • Xefe de equipo de supervisión de mantemento de sistemas de automatización industrial.
 • Verificador de aparellos, cadros e equipos eléctricos.
 • Xefe de equipo en taller electromecánico.
 • Técnico en organización de mantemento de sistemas de automatización industrial.
 • Técnico de posta en marcha de sistemas de automatización industrial.
 • Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.
 • Proyectista de sistemas de medida e regulación de sistemas de automatización industrial.
 • Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.
 • Programador-controlador de robots industriais.
 • Técnico en deseño de sistemas de control eléctrico.
 • Diseñador de circuítos e sistemas integrados en automatización industrial.
O Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados exerce a súa actividade en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, á xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas na contorna de edificios e con fins especiais, á instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestructuras de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baixa e a sistemas automatizados, ben por conta propia ou allea.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Técnico en proxectos electrotécnicos.
 • Proyectista electrotécnico.
 • Proyectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios.
 • Proyectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais especiais.
 • Proyectista de instalacións de alumado exterior.
 • Proyectista de liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica en media tensión e centros de transformación.
 • Proyectista en instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios.
 • Coordinador técnico de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os edificios.
 • Técnico de supervisión, verificación e control de equipos e instalacións electrotécnicas e automatizadas.
 • Técnico supervisor de instalacións de alumado exterior.
 • Capataz de obras en instalacións electrotécnicas.
 • Xefe de equipo de instaladores de baixa tensión para edificios.
 • Coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e alumado exterior.
 • Técnico en supervisión, verificación e control de equipos en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Xefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Xestor do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e alumado exterior.

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0959. Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos (160h)
 • MP0960. Sistemas secuenciais programables. (160h)
 • MP0961. Sistemas de medida e regulación. (133h)
 • MP0962. Sistemas de potencia. (186h)
 • MP0963. Documentación técnica. (107h)
 • MP0964. Informática industrial. (107h)
 • MP0970. Formación e orientación laboral. (107h)

2º Curso:

 • MP0965. Sistemas programables avanzados. (123h)
 • MP0966. Robótica industrial. (87h)
 • MP0967. Comunicacións industriais. (192h)
 • MP0968. Integración de sistemas de automatización industrial. (175h)
 • MP0971. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0972. Formación en centros de traballo (384h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0517. Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións. (187h)
 • MP0518. Técnicas e procesos en instalacións eléctricas. (240h)
 • MP0520. Sistemas e circuítos eléctricos. (213h)
 • MP0521. Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas. (213h)
 • MP0527. Formación e orientación laboral. (107h)

2º Curso:

 • MP0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas. (105h)
 • MP0522. Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación (122h)
 • MP0523. Configuración de instalacións domóticas e automáticas. (140h)
 • MP0524. Configuración de instalacións eléctricas. (140h)
 • MP0528. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0602. Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas. (70h)
 • MP0526. Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados. (26h)
 • MP0529. Formación en centros de traballo. (384h)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación mecánica

 

C.S. Programación da Produción en Fabricación Mecánica

Currículo DOG

O Técnico Superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica exerce a súa actividade en industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipo mecánico,
de material e equipo eléctrico electrónico e óptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Técnicos en mecánica.
 • Encargados de instalacións de procesamento de metais.
 • Encargado de operadores de máquinas para traballar metais.
 • Encargado de montadores.
 • Programador de CNC.
 • Programador de sistemas automatizados en fabricación mecánica.
 • Programador da produción.

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0007. Interpretación gráfica. (133h)
 • MP0160. Definición de procesos de mecanizado,conformación e montaxe. (213h)
 • MP0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. (160h)
 • MP0164. Execución de procesos de fabricación. (187h)
 • MP0166. Verificación de produtos. (160h)
 • MP0168. Formación e orientación laboral. (107h)

2º Curso:

 • MP0002. Mecanizado por control numérico. (262h)
 • MP0161. Fabricación asistida por computador (CAM). (70h)
 • MP0163. Programación da produción. (140h)
 • MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental. (105h)
 • MP0169. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0167. Proxecto de fabricación de produtos mecánicos. (26h)
 • MP0170. Formación en centros de traballo. (384h)

 

 

 

 

 

 

 

Instalación e mantemento

 

C.S. Mecatrónica Industrial

C.S. Prevención de Riscos profesionais

Currículo DOG

Currículo Currículo BOE

O Técnico Superior en Mecatrónica Industrial exerce a súa actividade en empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, á xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas mecatrónicos ou instalacións de maquinaria, equipo industrial e liñas automatizadas, ben por conta propia ou allea.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Técnico en planificación e programación de procesos de mantemento de instalacións de maquinaria e equipo industrial.
 • Xefe de equipo de montadores de instalacións de maquinaria e equipo industrial.
 • Xefe de equipo de mantedores de instalacións de maquinaria e equipo industrial.
Competencia xeral
Participar na prevención, protección colectiva e protección persoal mediante o establecemento ou adaptación de medidas de
control e correctoras para evitar ou diminuír os riscos ata niveis aceptables co fin de conseguir a mellora da seguridade
e a saúde no medio profesional, de acordo ás normas establecidas.
Unidades de competencia
 1. Xestionar a prevención de riscos no proceso de produción de bens e servizos.
 2. Avaliar e controlar os riscos derivados das condicións de seguridade.
 3. Avaliar e controlar os riscos derivados do ambiente de traballo.
 4. Avaliar e controlar os riscos derivados da organización e da carga de traballo.
 5. Actuar en situacións de emerxencia

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0935. Sistemas mecánicos. (187h)
 • MP0937. Sistemas eléctricos e electrónicos. (213h)
 • MP0938. Elementos de máquinas. (107h)
 • MP0939. Procesos de fabricación. (213h)
 • MP0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. (133h)
 • MP0946. Formación e orientación laboral. (107h)

2º Curso:

 • MMP0936. Sistemas hidráulicos e pneumáticos. (105h)
  MP0941. Configuración de sistemas mecatrónicos. (140h)
  MP0942. Procesos e xestión de mantemento e calidade. (105h)
  MP0943. Integración de sistemas. (157h)
  MP0944. Simulación de sistemas mecatrónicos. (70h)
  MP0947. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
  MP0945. Proxecto de mecatrónica industrial. (26h)
  MP0948. Formación en centros de traballo. (384h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP1. Xestión da prevención. (230h)
 • MP3. Riscos físicos ambientais. (210h)
 • MP5. Prevención dos riscos derivados da organización e a carga de traballo. (220h)
 • MP6. Emerxencias. (170h)
 • MP9. Tecnoloxías da información e a comunicación na empresa. (130h).

2º Curso:

 • MP2. Riscos derivados das condicións de seguridade. (220h)
 • MP4. Riscos químicos e biolóxicos ambientais. (180h)
 • MP7. Relacións no contorno de traballo. (65h)
 • MP8. Lingua estranxeira (inglés). (160h)
 • MP10. Formación e orientación laboral. (65h)
 • MP0777. Formación en centros de traballo. (380h)

 

 

 

 

 

 

CURSO 2019-2020: CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR EN RÉXIME ADULTOS

 No curso 2019/2020 o IES Politécnico de Vigo imparte os seguintes Ciclos Formativos de Grao Superior no réximo Adultos, ordeados polas Familias Profesionais:

 

 

C.S. Proxectos de Edificación

C.S. Proxectos de Obra Civil

Currículo DOG

Currículo DOG

O Técnico Superior en Proxectos de Edificación exerce a súa actividade como persoal asalariado ou autónomo en estudos de arquitectura e enxeñaría, delineación, consultorías, promotoras inmobiliarias, empresas construtoras e Administracións Públicas. A súa actividade está regulada.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Delineante proxectista de edificación.
 • Delineante de edificación.
 • Delineante de instalacións.
 • Maquetista de construción
 • Axudante de Xefe de Oficina Técnica.
 • Axudante de Planificador.
 • Axudante de Técnico de Control de Custos.
 • Técnico de control documental
 • Especialista en reformulacións.
 • Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios
 • Técnico de eficiencia enerxética de edificios
 • Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.
O Técnico Superior en Proxectos de Obra Civil exerce a súa actividade como traballador autónomo ou asalariado en estudos de delineación, estudos de arquitectura e enxeñaría, promotoras, empresas de servizos técnicos e consultorías, empresas construtoras, concesionarias e de explotación, empresas doutros sectores cuxas actividades presentan unha marcada incidencia territorial con actividades de explotación de recursos naturais e Administracións Públicas. A súa actividade está regulada.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Delineante proxectista de estradas.
 • Delineante proxectista de urbanización.
 • Delineante de obra civil.
 • Delineante de servizos urbanos.
 • Práctico en topografía.
 • Especialista en levantamento de terreos.
 • Especialista en levantamento de construcións.
 • Especialista en reformulacións.
 • Aparatista.
 • Delineante de topografía.
 • Axudante de Xefe de Oficina Técnica.
 • Axudante de Planificador.
 • Axudante de Técnico de Control de Custos.
 • Técnico de control documental.
 • Maquetista de construción.
 • Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.

MÓDULOS PROFESIONAIS

 • MP0562. Estruturas de construción. (107h)
 • MP0563. Representacións de construción. (347h)
 • MP0565. Implantacións de construción. (133h)
 • MP0567. Deseño e construción de edificios. (133h)
 • MP0568. Instalacións en edificación. (133h)
 • MP0573. Formación e orientación laboral. (107h)
 • MP0564. Medicións e valoracións de construción. (87h)
 • MP0566. Planificación de construción. (87h)
 • MP0569. Eficiencia enerxética en edificación. (70h)
 • MP0570. Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial. (210h)
 • MP0571. Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial. (123h)
 • MP0574. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0572. Proxecto en edificación. (26h)
 • MP0575. Formación en centros de traballo. (384h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

 

 • MP0562. Estruturas de construción. (107h)
 • MP0563. Representacións de construción. (347h)
 • MP0565. Implantacións de construción. (133h)
 • MP0769. Urbanismo e obra civil. (133h)
 • MP0770. Redes e servizos en obra civil. (133h)
 • MP0775. Formación e orientación laboral. (107h)
 • MP0564. Medicións e valoracións de construción. (87h)
 • MP0566. Planificación de construción. (87h)
 • MP0771. Levantamentos topográficos. (123h)
 • MP0772. Desenvolvemento de proxectos urbanísticos. (175h)
 • MP0773. Desenvolvemento de proxectos de obras lineais. (105h)
 • MP0776. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0774. Proxecto en obra civil. (26h)
 • MP0777. Formación en centros de traballo. (384h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S. Automatización e Robótica Industrial

C.S. Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Currículo DOG

Currículo DOG

O Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial exerce a súa actividade profesional en empresas, públicas e privadas, relacionadas cos sistemas automáticos industriais, nas áreas de deseño, montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
Xefe de equipo de supervisión de montaxe de sistemas de automatización industrial.
 • Xefe de equipo de supervisión de mantemento de sistemas de automatización industrial.
 • Verificador de aparellos, cadros e equipos eléctricos.
 • Xefe de equipo en taller electromecánico.
 • Técnico en organización de mantemento de sistemas de automatización industrial.
 • Técnico de posta en marcha de sistemas de automatización industrial.
 • Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.
 • Proyectista de sistemas de medida e regulación de sistemas de automatización industrial.
 • Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.
 • Programador-controlador de robots industriais.
 • Técnico en deseño de sistemas de control eléctrico.
 • Diseñador de circuítos e sistemas integrados en automatización industrial.
O Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados exerce a súa actividade en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, á xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas na contorna de edificios e con fins especiais, á instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestructuras de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baixa e a sistemas automatizados, ben por conta propia ou allea.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Técnico en proxectos electrotécnicos.
 • Proyectista electrotécnico.
 • Proyectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios.
 • Proyectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais especiais.
 • Proyectista de instalacións de alumado exterior.
 • Proyectista de liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica en media tensión e centros de transformación.
 • Proyectista en instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios.
 • Coordinador técnico de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os edificios.
 • Técnico de supervisión, verificación e control de equipos e instalacións electrotécnicas e automatizadas.
 • Técnico supervisor de instalacións de alumado exterior.
 • Capataz de obras en instalacións electrotécnicas.
 • Xefe de equipo de instaladores de baixa tensión para edificios.
 • Coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e alumado exterior.
 • Técnico en supervisión, verificación e control de equipos en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Xefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e alumado exterior.
 • Xestor do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e alumado exterior.

MÓDULOS PROFESIONAIS

 • MP0959. Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos (160h)
 • MP0960. Sistemas secuenciais programables. (160h)
 • MP0961. Sistemas de medida e regulación. (133h)
 • MP0962. Sistemas de potencia. (186h)
 • MP0963. Documentación técnica. (107h)
 • MP0964. Informática industrial. (107h)
 • MP0970. Formación e orientación laboral. (107h)
 • MP0965. Sistemas programables avanzados. (123h)
 • MP0966. Robótica industrial. (87h)
 • MP0967. Comunicacións industriais. (192h)
 • MP0968. Integración de sistemas de automatización industrial. (175h)
 • MP0971. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0972. Formación en centros de traballo (384h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

 • MP0517. Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións. (187h)
 • MP0518. Técnicas e procesos en instalacións eléctricas. (240h)
 • MP0520. Sistemas e circuítos eléctricos. (213h)
 • MP0521. Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas. (213h)
 • MP0527. Formación e orientación laboral. (107h)
 • MP0519. Documentación técnica en instalacións eléctricas. (105h)
 • MP0522. Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación (122h)
 • MP0523. Configuración de instalacións domóticas e automáticas. (140h)
 • MP0524. Configuración de instalacións eléctricas. (140h)
 • MP0528. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0602. Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas. (70h)
 • MP0526. Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados. (26h)
 • MP0529. Formación en centros de traballo. (384h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S. Programación da Produción en Fabricación Mecánica

Currículo DOG

O Técnico Superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica exerce a súa actividade en industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipo mecánico,
de material e equipo eléctrico electrónico e óptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Técnicos en mecánica.
 • Encargados de instalacións de procesamento de metais.
 • Encargado de operadores de máquinas para traballar metais.
 • Encargado de montadores.
 • Programador de CNC.
 • Programador de sistemas automatizados en fabricación mecánica.
 • Programador da produción.

MÓDULOS PROFESIONAIS

 • MP0007. Interpretación gráfica. (133h)
 • MP0160. Definición de procesos de mecanizado,conformación e montaxe. (213h)
 • MP0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. (160h)
 • MP0164. Execución de procesos de fabricación. (187h)
 • MP0166. Verificación de produtos. (160h)
 • MP0168. Formación e orientación laboral. (107h)
 • MP0002. Mecanizado por control numérico. (262h)
 • MP0161. Fabricación asistida por computador (CAM). (70h)
 • MP0163. Programación da produción. (140h)
 • MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental. (105h)
 • MP0169. Empresa e iniciativa emprendedora. (53h)
 • MP0167. Proxecto de fabricación de produtos mecánicos. (26h)
 • MP0170. Formación en centros de traballo. (384h)

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido