Bacharelato

REVÁLIDAS

ORDE EDC/1941/2016 de 22 de Decembro pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso a  universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedimentos de revisión das calificacións obtidas para o curso 2016/17

Lexislación do Bacharelato

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

CORRECCIÓN de erros. Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa. DOG 28/07/2011

ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa.

Orde do 11 de maio de 2010 pola que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia para o curso 2010-2011.

Orde do 10 de maio de 2010 pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2009, que regula, para o ano académico 2009-2010, a proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia para o alumnado que estea en posesión do título de bacharel ou equivalente.

Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo (BOE 4 xuño 2009), por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a promoción no bacharelato no réxime ordinario, dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de octubro, a outro da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio.(25/setembro/2009)

Orde do 28 de xullo de 2009 pola que se establecen medidas para facer efectiva a aplicación da sentenza do 2 de febreiro de 2009 da Sala Terceira do Tribunal Supremo sobre a avaliación e promoción en primeiro de bacharelato.

Orde do 20 de xullo de 2009 (DOG de 31 de xullo de 2009) pola que se regulan as ensinanzas de bacharelato para persoas adultas pola modalidade presencial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 23 de xuño de 2009 (DOG 1 xuño 2009) pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

Adscrición das materias de 2º de bacharelato

Resolución de 17 de junio de 2009 (BOE 19 xuño 2009), de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre las condiciones de repetición en el primer curso de Bachillerato.

REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE 24/11/2008), por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

ORDE do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

Orde do 25 de xuño de 2008 (DOG de 27 de xuño de 2008) pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.

Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG de 27 de xuño de 2008) pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, (DOG 23 de xuño de 2008) polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 29 de maio de 2008 (DOG de 4 de xuño de 2008) pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de novembro (BOE do 6 de novembro de 2007), polo que se establece a estructura do bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

Distribuir contido