Comisión de Coord. Pedagóxica

Comisión de Coordinación Pedagóxica

A comisión de coordinación pedagóxica estará integrada polo director, que será o seu presidente, os xefes de estudos, os xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, a orientadora e o coordinador de formación en centros de traballo.

De entre as súas funcións cómpre salientar o seguinte:

  • Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.
  • Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios.
  • Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.
  • Propoñer ó director ou directora os profesores titores que han de formar parte do departamento de orientación e do equipo de normalización ligüística.

Euloxio Santos Leites

Director

Angel Lino Suárez Ríos

Xefe de Estudos diurno

Anxo Rodríguez Rodríguez

Xefe de Estudos nocturno

Mª Carmen Fdez. Cortés

Ciencias Naturais

Alonso Quevedo, José Carlos

Física e Química

Guntín Losada, Manuel

Instalación e Mantemento

Costas Rodríguez, Gabino

Relixión

Goenaga González, José Antonio

Edificación e Obra Civil

Álvarez Dieguez, Irma

Orientación

Corvera Peña, Lois

Debuxo

Lemos Zunzunegui, Carlos

Música

Manuela Saburido Enríquez

Matemáticas

Rodríguez Nieto, Mónica

F.O.L.

Montaña Louzao, José

Lingua Española

Pardo Pardo, Manuela

Francés

Paz Miranda, Antonio Santiago

Coordinador de F.C.T.

Paz Núñez, Mª Monserrat

Inglés

Dolores Losada Arias

Filosofía

Esther Fraga Rdez

Tecnoloxía

Rodríguez Gomes, Jorge

Coord. Normalización lingüistica

Miguel A. López Prieto

Electricidade

Soto Caride, José Ricardo

Educación Física

García Giménez, Margarita

Xeografía e Historia

Queimaño Piñeiro, David

Fabricación Mecánica

Xoan Manuel Garrido Vilariño

Galego

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Distribuir contido