Ciclos formativos

Lexislación sobre Formación Profesional específica

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, (DOG 18-8-2016) da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30/07/2011)

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2011-2012. DOG 08/08/2011

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. DOG 15/07/2011

ORDE do 13 de xuño de 2011 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

ORDE do 13 de xuño de 2011 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 7 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2011-2012.

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2011-2012.

Orde do 12 de abril de 2002  (DOG do 29 de abril) pola que se regula a  admisión do alumnado nos ciclos formativos de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 1 de abril de 2002  (DOG do 12 de abril) pola que se regulan as  probas de acceso ós ciclos formativos de formación profesional específica.

Orde do 24 de abril de 2000  (DOG do 30 de maio) pola que se regula o procedemento para a  admisión de alumnos en bacharelato e ciclos formativos de formación profesional específica de grao medio, en centros sostidos con fondos públicos.

Decreto 296/1999, do 21 de outubro (DOG do 18 de novembro), polo que  se desenvolven determinados aspectos dos currículos dos ciclos formativos de formación profesional específica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde de 31 de maio de 1999  (DOG de 1 de xullo), pola que se regula o  desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional específica, en réxime ordinario e para as persoas adultas. (Derogada pola Orde do 23 de abril de 2007)

Real decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de maio), polo que  se desenvolven determinados aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo.

Decreto 239/1995, de 28 de xullo (DOG de 16 de agosto), polo que se establece a  ordenación xeral das ensinanzas de formación profesional e as directrices sobre os seus títulos.

Proxectos Urbanisticos e Operacions Topográficas

Grupo PUOT Ordinario 2009/10

Mapa de la distribución geográfica y localización de empresas colaboradoras en la formación de alumnos, en el modulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo)

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=114918415166557732021.0...

Distribuir contido