Libros de texto

FONDO LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL PARA O CURSO 2023/24

ORDE DO 10 DE MAIO DE 2023 sobre " Fondo libros e axuda material escolar curso 2023/24".

Para ter dereito á axuda, e condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2022/23.

PRAZOS:

PRESENTACIÓN: DO 2O DE MAIO O 21 DE XUÑO (ámbolos dous inclusive).

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 12 DE XULLO.

RECLAMACIÓN: 13 E 14 DE XULLO.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 26 DE XULLO

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

DOCUMENTACIÓN PARA A PRESENTACIÓN:

 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude(anexo I) a seguinte documentación:
  • AnexoII(comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan o libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2021, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
   • Certificado ou volante de convivencia.
   • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
  • Setenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor, de se-lo caso.

 

Distribuir contido