Libros de texto

FONDO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA O MATERIAL PARA O CURSO 2022/23(ESO)

Relación de libro de texto para curso 2022/2023

ORDE DE 20 DE MAIO sobre "Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021/22".

Para ter dereito á axuda, e condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2020/21.

PRAZOS:

PRESENTACIÓN: DO 21 DE MAIO O 22 DE XUÑO(ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE)

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 9 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 12 E 13 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 15 DE SETEMBRO

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

DOCUMENTACIÓN PARA A PRESENTACIÓN:

 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude(anexo I) a seguinte documentación:
  • AnexoII(comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan o libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2019, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
   • Setenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
   • Certificado ou volante de convivencia.
   • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

Distribuir contido