ESO

Educación Secundaria Obrigatoria

Lexislación sobre a ESO

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esteblecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.

Orde do 23 de xuño de 2008 (DOG de 24 de xuño de 2008) pola que  se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG 7 de xaneiro de 2008) pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Corrección de erros.-Orde do 6 de setembro de 2007 (24 de setembro de 2007) pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 6 de setembro de 2007 (DOG 12 de setembro de 2007) pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 30 de xullo de 2007 (DOG 21-08-07) pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, (DOG 13-07-2007) polo que  se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Corrección de erros.-Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que   se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Orde do 13 de maio de 2005  (DOG de 25 de maio), pola que se dictan  instrucións para consignar as cualificacións da educación secundaria obrigatoria nos documentos oficiais de avaliación.

Orde de 30 de setembro de 2004 (DOG de 22 de outubro), sobre  avaliación, promoción e titulación na educación secundaria obrigatoria como consecuencia do disposto no Real decreto 1318/2004, de 28 de maio.

Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG de 26 de febreiro) pola que se establecen as  medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro.

Orde do 21 de novembro de 2003 (DOG de 3 de decembro), pola que se amplía a Orde de 25 de agosto de 2003 pola que se dictan instrucións para a aplicación na educación secundaria obrigatoria do establecido na disposición adicional primeira do Real Decreto 827/2003, de 27 de xuño, polo que se establece o  calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecido pola Lei orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de calidade da educación.

Orde do 25 de agosto de 2003 (DOG de 15 de setembro), pola que se dictan instrucións para a aplicación na educación secundaria obrigatoria do establecido na disposición adicional primeira do Real Decreto 827/2003, de 27 de xuño, polo que se establece o  calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecido pola Lei orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de calidade da educación.

Orde de 1 de xullo de 2002 (DOG de 31), pola que se adapta o disposto na Orde de 19 de xuño de 1996, pola que se regula a implantación da educación secundaria obrigatoria, ao Decreto 233/2002, de 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 78/1993, de 25 de febreiro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 233/2002, de 6 de xuño (DOG de 17 de xullo), polo que se modifica o Decreto 78/1993, de 25 de febreiro, polo que se establece o  currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (corrección de erros: DOG de 5 de novembro de 2002)

Real decreto 3473/2000, de 29 de decembro (BOE de 16 de xaneiro), polo que se modifica o Real decreto 1007/1991, de 14 de xuño, polo que se establecen as  ensinanzas mínimas da educación secundaria obrigatoria.

Real decreto 1007/1991, de 14 de xuño, polo que se establecen as  ensinanzas mínimas da educación secundaria obrigatoria, modificado polo Real decreto 3473/2000, de 29 de decembro

Distribuir contido