ACTA DE AVALIACIÓN DA PROBA ESPECIFICA DE ACCESO AO CICLO DE GRAO MEDIO NAS ENSINANZAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL.