Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

O alumnado que teña a materia de Lingua galega pendente de cursos anteriores debe ter en conta a seguinte información:

Horarios das clases
  ESO 1         martes de 15:20 a 16:10
  ESO 2
  ESO 3         martes de 17:50 a 18:40

Como todos os anos realizaranse dous exames parciais que, de seren superados, suporán o aprobado da materia. Aqueles que teñan algún destes exames suspenso deberán presentarse ao global:

Datas dos exames
    1º cuadrimestre     16 de xaneiro
    2º cuadrimestre     15 de maio
          Global     29 de maio