Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

A continuación tedes as datas e horario dos exames finais extraordinarios do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Podedes contactar co profesor de cada materia para recibir detalles sobre a organización de cada unha das probas, sexa persoalmente ou a través do aula virtual.

1º Ciclo

Día Hora Materia
Venres 14 8:30 Implantación de Sistemas Operativos
Luns 17 8:30 Planificación e Administración de Redes
Martes 18 8:30 Xestión de Bases de Datos
Mércores 19 8:30 Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información
Xoves 20 8:30 Fundamentos de Hardware

2º Ciclo

Día Hora Materia
Venres 14 8:30 Administración de sistemas operativos
Luns 17 8:30 Seguridade e alta dispoñibilidade
Martes 18 8:30 Implantación de aplicacións web
Mércores 19 8:30 Administración de sistemas xestores de bases de datos

Alumnado de 2º con materias pendentes de 1º

Día Hora Materia
Luns 17 8:30 Planificación e Administración de Redes + Implantación de Sistemas Operativos