Skip to Content

CdC 2019/20

O Club de Ciencia da Cachada continuou, un curso máis, acondicionando o módulo bioclimático da Casiña dos Maios para estudar as características da Bioarquitectura. Nesta edición 2019/20 intentamos adoptar unha perspectiva verdadeiramente STE(A)M, creando subproxectos que involucraran ás materias STEM xunto a outras que tipicamente participan en proxectos interdisciplinares: Lingua Galega, Historia, Economía. 

 

Equipos de traballo

Comisión de Produción e Difusión Profesorado Ana Moreiras
Alumnado Produción Lara Calo (4ºC), Lucía Casais (4ºC), Irene Lago (D)
Difusión Marta Vázquez (2ºC), Vanesa Torrado (4ºD),  Telmo Tubío (1ºD), Nerea Places (4ºB), Abelís Alonso (1ºC)
Equipo Estación Metereolóxica Profesorado Pilar Hermo
Alumnado Coordinación Jeni Carreño (2ºB) e Miah Muñiz (2ºD)
Alumnado 1º Abelís Alonso (C)
Alumnado 2º Laura Muñiz (A), Jeni Carreño (B), Valeria Gamallo (B), Elena García (B), Nicole Pérez (B), Aitana Saavedra (D), Helena Fernández (E), Miah Muñiz (D), Marta Vázquez ©, Uxía Lozano (A)
Alumnado 3º  
Alumnado 4º Adolfo Rodríguez (D), Fran Suárez (D)
Equipo Radón Profesorado Isabel Pelayo e Flor Domínguez
Alumnado Coordinación Nicole Pérez (2ºB), Jeni Carreño (2ºB), Miah Muñiz (2ºD)
Alumnado 1º Abelis Alonso (1ºC)
Alumnado 2º Laura Muñiz (A), Jeni Carreño (B), Valeria Gamallo (B), Elena García (B), Nicole Pérez (B), Aitana Saavedra (D), Helena Fernández (E), Miah Muñiz (D), Marta Vázquez ©, Uxía Lozano (A)
Alumnado 3º  
Alumnado 4º Vanesa Torrado (D), Nerea Places (B)
Equipo Programación Scratch Profesorado Javier Bao
Alumnado Coordinación  
Alumnado 1º Yaiza Ochoa (A), Mateo Blanco (B), María Fernández (B), Alexandre Camba ©, Alejandro López (D), Sara Tubío ©, Telmo Tubío (D), Abelís Alonso (1ºC)
Alumnado 2º Xavier Polo (E)
Alumnado 3º Yaís Caamaño (A), Ángela García (B),
Alumnado 4º Manuel Ramallo (D), Lucía Casais ©
Equipo Programación Arduino Profesorado Ana Moreiras e Flor Domínguez
Alumnado Coordinación  
Alumnado 1º Telmo Tubío (D), Abelís Alonso (C)
Alumnado 2º Xavier Polo (E)
Alumnado 3º Ángela García (B),
Alumnado 4º Lara Calo ©, Martín Muñiz ©, Irene Lago (D), Manuel Ramallo (D), Vanesa Torrado (D), Thiago Viturro (D), Lucía Casais ©, Adolfo Rodríguez (D), Fran Suárez (D), Nerea Places (B)
Construción e Horto Profesorado Isabel Pelayo, Flor Domínguez
Alumnado Coordinación  
Alumnado 1º Sara Tubío ©, Mateo Blanco (B),
Alumnado 2º Marta Vázquez ©, Nicole Pérez (B), Jorge Pouso (E)
Alumnado 3º Ángela García (B), Natalia Miranda (A), Ana García (A)
Alumnado 4º Nerea Places (B),Thiago Viturro (D), Adolfo Rodríguez (D), Fran Suárez (D), Vanesa Torrado (D)
Gráficas Profesorado Ramón Rodríguez,, Mónica Feijoo, Carmen Romero
Alumnado Coordinación  
Alumnado 1º Sara Tubío ©,
Alumnado 2º Laura Muñiz (A), Jeni Carreño (B), Valeria Gamallo (B), Elena García (B), Nicole Pérez (B), Aitana Saavedra (D), Helena Fernández (E), Miah Muñiz (D), Marta Vázquez ©, Uxía Lozano (A)
Alumnado 3º  
Alumnado 4º  

Obxectivos e valoración 

Durante os meses de curso, as actividades desenvolvéronse de acordo co previsto. Organizamos un calendario de traballo e decidimos que cada xoves no 1º recreo un grupo de traballo espuxese ós compañeiros os avances na súa área. Este sistema tivo un excelente resultado, e mesmo colaboraron materias como Galego, convalidando as exposicións como probas orais.

As especiais dificultades deste curso por mor da COVID 19 impediron lograr algúns dos obxectivos. Porén, o equipo de traballo continuou as actividades, na medida do posible, no confinamento.

Obxectivo Valoración  
Estudar as liñas de cooperación entre os departamentos de Ciencias e Tecnoloxía, propoñendo dinámicas e proxectos comúns. No comezo de curso fixemos unha comparativa de estándares para as diferentes materias, e con ela deseñamos subproxectos comúns (ver en listaxe de actividades).
Como traballo interdisciplinar relativo á cooperación desde unha perspectiva STEAM, desenvolvemos:

Ver Anexo de Actividades STE(A)M coordinadas.

Completar o mapa de radon no concello Boirense, elaborando un mapa dixital. O equipo de traballo coordinado por Flor Domínguez e Maribel Pelayo desenvolveu este labor durante o curso, ata o 13 de marzo.
Facer un seguimento das condicións de humidade e temperatura ó longo do ano a partir dos datos obtidos na estación metereolóxica instalada no curso pasado.

O equipo de traballo coordinado por Pilar Hermo continuou coa toma de datos (ver entrada blog), e o Equipo de Cálculo (Ramón, Carmen e Mónica) traballaron nos datos e gráficas (ver entrada blog).


Non estaba previsto, pero durante o cofinamento, o equipo de Flor Domínguez deseñou aparatos de medida caseiros. 
Ver entrada blog  sobre aparatos de medición domésticos.

Sementar as nosas propias plantas aromáticas nos módulos habilitados o curso pasado (sementeiro e invernadoiro-domo), estudando as propiedades das mesmas. O equipo de traballo coordinado por Flor Domínguez montou un sementeiro de madeira e paralelamente conseguiu sementes do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo: pemento, tomate negro, cebola, repolo e leituga, todas con denominación de orixe. 

Instalación de sistemas domóticos: sistema autónomo de medición de temperatura e humidade a partir dunha estación de Arduino con Raspberry  e Control de luminosidade na Casiña a través da instalación dunha persiana automática domótica.

O equipo de Domótica, a cargo de Ana Moreiras, avanzou durante os meses de curso no deseño do sistema con Arduino, pero a montaxe non foi posible por mor da COVID. De todas formas, sabemos que a placa fotovoltaica que posuímos non ten suficiente tensión para alimentar os motores da persiana. 

Anexo: Actividades STE(A)M coordinadas

Nun esforzo por dotar o noso proxecto curricular de coherencia e mellorar a competencia científico-técnica e dixital do noso alumnado, estudamos a coordinación dos currículos das materias STEM nos cursos de 2º, 3º e 4º, onde a Tecnoloxía facilita a relación de contidos.

 

2º ESO 1ª avaliación 2ª avaliación 3º avaliación
Matemáticas Números naturais, enteiros e decimais Sistema métrico decimal Rectas e ángulos
Potencias e raíces Fraccións Figuras xeométricas, áreas e perímetros
Divisibilidade Proporcionalidade e porcentaxe Gráficas e funcións
  Álxebra Estatística e probabilidade
Física e Química Medida Forzas e movemento  Enerxía, temperatura e color
Materia e medida: estadios, diversidade e cambio Forzas na natureza Luz e son
Tecnoloxía Proceso Tecnolóxico. Materias, materiais, produtos tecnolóxicos. Propiedades materiais. Vistas Estruturas e esforzos Circuítos eléctricos
Ordenador e proxectos Máquinas e mecanismos Scratch
LIÑA DE TRABALLO STE(A)M Escoitádenos! Campaña de corte ecofeminista centrada na aplicación do método científico para investigar feitos e divulgar conclusións. Desenvolveu a campaña anti-contaminación sonora: sensibilización, sistemas medida, redución.
Ver entrada blog Tecno:

Colaboran: Tecnoloxía, Matemáticas, Física e Química, Orientación.
 

 

3º ESO 1ª avaliación 2ª avaliación 3º avaliación
Mates acad. Fraccións e decimais Ecuacións Corpos xeométricos
Potencias e raíces Sistemas de ecuacións Transformacións xeométricas
Problemas aritméticos Funcións e gráficas Táboas e gráficos estatísticos
Progresións Funcións lineais e cuadráticas Parámetros estatísticos
Linguaxe alxebraica Problemas métricos plano Azar e probabilidade
Mates aplicad. Naturais, enteiros e decimais Linguaxe alxebraica Elementos de xeometría plana
Fraccións Ecuacións de 1º e 2º grao Figuras no espazo
Potencias e raíces Sistemas de ecuacións Movementos no plano
Proporcionalidade e porcentaxes Funcións e gráficas Táboas e gráficos estatísticos
Secuencias numéricas Funcións lineais e cuadráticas Parámetros estatísticos
Bioloxía Corpo humano Sentidos: sistema nervioso, endócrino e aparato locomotor Relevo e procesos xeolóxicos
Alimentación e saúde A reprodución Modelaxe do relevo
Nutrición: aparatos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor Saúde e sistema inmunitario Dinámica interna da terra
Física e Química Ciencia e medida Elementos e compostos A reacción química
Gases e disolucións Formulación (parte na 3ª) Química na sociedade
Electricidade, electrónica e enerxía eléctrica    Forzas e universo, máquinas, movemento
Tecno Proceso Tecnolóxico e TICs Materiais de construción Control e Robótica - Scratch e Mbot
Electricidade e electrónica CAD Circuítos eléctricos
STE(A)M Ecocidades intelixentes: estudo das características das cidades SMART no mundo, facendo unha exposición interactiva coas características de cada unha. As maquetas da exposición tiveron en conta os estándares relativos a xeometría en Matemáticas, a relevo en Bioloxía e a todos os de Tecnoloxía. A exposición non puido facerse por mor da COVID, pero algúns dos proxectos poden verse na seguinte entrada do Blog de Tecno: 
Durante o confinamento, o alumnado estudou como mellorar a habitabilidade das súas casas, tendo en conta factores de calidade e saúde (e polo tanto, estándares de Bioloxía, Física e Tecnoloxía). Pode verse algún dos traballos no blog de Tecno: 
Colaboran: Tecnoloxía, Matemáticas, Ciencias, Física e Química, Sociais.

 

4º ESO 1ª avaliación 2ª avaliación 3º avaliación
Mates acad. Números reais Funcións elementais Estatística
Polinomios e fraccións alxebr. Semellanza. Aplicacións Distribucións bidimensionais
Ecuacións, inecuacións, sistemas Trigonometría Combinatoria
Funcións. Características Xeometría analítica Cálculo de probabilidades
Mates aplic. Números enteiros, racionais, decimais e reais Ecuacións e sistemas Xeometría
Problemas aritméticos Funcións. Características Estatística e probabilidade
Expresións alxebraicas   Distribucións bidimensionais
Bioloxía Célula. Herdanza xenética. Transmisión de caracteres Orixe da vida. Evolución Relevo
Enxeñería xenética. Bioenxeñería. Bioética Ecosistemas e factores ambientais, enerxía e seres humanos Orixe e historia da terra
Física e Química Actividade científica Enerxía mecánica. Traballo Enlace químico e forzas intermoleculares
Leis de Newton. Forzas no universo Enerxía térmica. Calor Compostos do carbono
Forzas en fluídos. Presión Átomo e sistema periódico Reaccións químicas
Tecno Electrónica (analóxica e dixital) Telecomunicación Programación: Arduino Sistemas de control: Ranger e LEGO
Historia da Tecnoloxía Instalacións do fogar  
TICs Computadores, sistemas operativos e redes Dereitos de propiedade e uso de contidos Internet, redes sociais e hipercomunicación
Seguridade informática Publicación e difusión de contidos  
STE(A)M BoiHaus: proxecto integral sobre ecocidades intelixentes e bioconstrución, involucrando estándares de todas as materias e das Linguas, Historia e Economía. O alumnado gravou e montou vídeos analizando un futuro utópico e distópico de Boiro; fixo unha ecoauditoría do Boiro actual e unha proposta para afrontar e minimizar as consecuencias do Cambio Climático e promover hábitos saudables (nutrición, mobilidade, sistema inmunitario). Definirase a partir de parámetros de Smart Cities relativos a xeneración e consumo de enerxía, mobilidade urbana, xestión de residuos, servizos públicos, urbanismo, domotización…  Con estudo da convivencia entre sectores económicos desde un punto de vista económico e ambiental. 
Ver proxecto en BoiHaus: https://sites.google.com/view/boihaus/inicio?authuser=1

 page | by Dr. Radut