Skip to Content

Novas

Consello Escolar

05/11/2021
Europe/Madrid

Post de Instagram Anuncio de Nueva Cerveza con Fotografía elegante_0.jpg

Proxecto Ríos IES Praia Barraña

PROXECTO RÍOS: INSPECCIÓN PRIMAVERA 2021

O IES Praia de Barraña ten concedida a participación no Proxecto Ríos co obxectivo de educar no desenvolvemento sostible e sensibilizar ao alumnado da importancia de poñer en valor e conservar o noso medio natural.

O alumnado de 3º ESO de Física e Química e Bioloxía, acompañado polos seus profesores Juan e Áurea saíron ao Río Coroño durante tres horas para facer a toma dos datos correspondente á inspección de primaveira. Foi unha saída breve na que despois de percorrer o tramo de estudo observando canto era posible, o alumnado procedeu a realizar as análises pertinentes co fin de cubrir a ficha na que se reflicten tres aspectos do río: calidade hidromorfolóxica, calidade físico-química e calidade biolóxica.

Os resultados foron os seguintes:

 

1.- Calidade hidromorfolóxica:

Hábitat: a auga flúe, o nivel de auga era baixo pola proximidade ao mar e coincidir ca marea baixa e ademáis viva, a auga estaba totalmente transparente, o substrato son coídos e gravas con area e limos, a cobertura de vexetación acuática é boa e o río ten moita sombra e poucos claros. Esto lévanos a unha valoración final do hábitat boa, de 61 puntos, que se interpreta como un hábitat que pode soportar unha boa comunidade de macroinvertebrados.

Bosque de ribeira: árbores propias de ribeira (amieiro, salgueiro, loureiro, freixo, Carballo ,abedul, olmo , vimbieira, chopo).

Plantas invasoras: carballo americano( Quercus rubra), eucalipto (Eucalyptus globulus) e acacia ( Acacia melanoxylon) e a margarida africana (Arctotheca caléndula).

 

2.- Calidade físico-química. Medimos unha serie de parámetros e os resultados

foron os seguintes: Temperatura da auga 15ºC , transparencia boa na zona de mostraxe xa

que se aprecian 3 sectores, nitratos 5mg/l, osíxeno disolto de 4mg/l ,PH 6

e nivel de saturación de osíxeno ……………………

 

3.- Calidade Biolóxica: para valorala, fixámonos sobre todo nos macroinvertebrados

xa que son doados de capturar cun trueiro e son organismos bioindicadores que

dan unha idea rápida da calidade do ecosistema.

 

Identificamos: tricópteros (larvas con estuche) de tipo Limnephilidae e Sericostomidae, larvas de libélula (Libellulidae) e de cabaliño do demo (Calopterygidae), Heterópteros como o zapateiro común (Gerridae) e dípteros (Chironomidae e Simullidae).

Segundo os macroinvertebrados atopados, tendo en conta que cada familia ten

unha categoría (moi boa, boa, moderada, deficiente e mala) e que para determinar

o rango de calidade debemos atopar polo menos 3 familias representadas que

indiquen o mesmo, chegamos á conclusión de que o tramo de río estudiado presenta boa calidade tal como indican as larvas de libélulas, dos cabaliños do demo e os tricópteros.

 

Conclusión:

O río está en bo estado e así o reflexan os datos da área de mostraxe. A participación do alumnado foi moi positiva e paréceunos importante facer este tipo de actividade porque ademais de facer unha clase distinta, demostramos que ás veces pequenos estudios son suficientes para sacar conclusións importantes e tamén serven para concienciar da importancia que ten conservar o medio natural e de que somos cada un de nós quen debe facelo.

 

 

Fondo Solidario de libros de texto. Curso 2021 - 2022

 

 

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE AXUDAS

ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR.

CURSO 2021 - 2022

NORMATIVA APLICABLE

 

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B) 

 

DESTINATARIOS

 • Alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Alumnado cunha discapacidade 65 %.
 • Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
 • O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado matriculado en educación primaria e en ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros (ata o de agora o límite era de 5.400 euros), e a contía da axuda mantense a mesma, isto é, 50 euros/alumno.

FORMA E LUGAR PRESENTACIÓN SOLICITUDES

 • As solicitudes serán presentadas polos pais/nais ou titores/as legais do alumnado.
 • Única solicitude para todos os fillos admitidos no Centro.

 

                           FORMA DE PRESENTACIÓN

 • As solicitudes serán cubertas a través da aplicación FONDOLIBROS. A través dela cubrirán os datos solicitados pola Administración, gardarán o documento e así obterán o seu número de solicitude.

 

                       LUGAR DE PRESENTACIÓN

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (non precisa presentación física da solicitude no Centro) [OPCIÓN PREFERENTE]

 

 • Presentación no Centro entregando, debidamente cuberta, a solicitude xerada pola aplicación FONDOLIBROS e a documentación complementaria necesaria (Anexos I e II)

PRAZO PRESENTACIÓN  SOLICITUDES

Do día 21 de maio ao día 22 de xuño de 2021 (este incluído)

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

a)    Solicitude de participación.

b)    Anexo II.

c)    Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación real a 31 de decembro de 2019, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

d)Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

e) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

f)     Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

g)   Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

h)  Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

PUBLICACIÓN DE ACTOS

Publicaranse no taboleiro de anuncios do Centro docente: a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario; a listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión; e a relación provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en  que se detecten deficiencias, indicando a deficiencia detectada ou a documentación da que carezan, nas seguintes datas.

 • Publicación das listaxes provisionais:

                   07/07/2021.

 • Reclamación contra as listaxes provisionais:

                   08 e 09 de xullo de 2021.

 • Publicación das listaxes definitivas:

                     14/09/2020.

Distribuir contido


Educación Boiro

by Dr. Radut