Skip to Content

Información

Eleccións ao Consello Escolar - Curso 2020_2021

 

Durante o mes de novembro producirase a renovación parcial do Consello Escolar do Centro. Nesta ocasión teremos que renovar os seguintes postos que quedan vacantes:

 

 •   Profesorado: 4 postos.
 •   Alumnado: 3 postos.
 •   Pais/Nais: 1 posto.
 •   ANPA: 1 posto.
 •  Representante do Concello de Boiro: 1 posto.
 •   Persoal Non Docente: 1 posto.

 

  

 Para obter máis información sobre o desenvolvemento do proceso poden pinchar na imaxe desta entrada e consultar o calendario do proceso.

 

Actuacións setembro 2020

Matrícula extraordinaria Curso 2020 - 2021

 


 A. Calendario de matrícula


 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 

Venres 04 de setembro - 09 a 14 horas

 

BACHARELATO
 
Luns 07 de setembro - 09 a 14 horas
 

 


 B. Impresos de matrícula


As familias deberán descargar o impreso correspondente ao curso no que formalicen a matrícula para o vindeiro ano académico dos seus/súas fillos/as e entregalo o día e hora establecidos no calendario anterior no propio centro.

As materias elixidas no seu momento durante a realización da prematrícula que se fixo nos meses de abril/maio constituirán a matrícula do alumno/a para o curso 2020 - 2021.

 

Impreso de matrícula (1º ESO)

Impreso de matrícula (2º ESO)

Impreso de matrícula (3º ESO)

Impreso de matrícula (4º ESO)

Impreso de matrícula (1º BACHARELATO)

Impreso de matrícula (2º BACHARELATO)

 

 

Procedemento de devolución de libros de texto Curso 2019 - 2020

 

LUNS 08 XUÑO MARTES 09 XUÑO MÉRCORES 10 XUÑO XOVES 11 XUÑO

    1ºESO A

16:30 A 17:30

     2ºESO A

09:30 A 10:30

     3º ESO A

  16:30 A 17:30

    4º ESO A

16:30 A 17:30

   1º ESO B

17:30 A 18:30

     2º ESO B

10:30 A 11:30

   3º ESO B / PMAR

17:30 A 18:30

     4º ESO B

17:30 A 18:30

 

      2ºESO C

 11:30 A 12:30

   

 

 

 

Recorden cumprir as seguintes medidas de seguridade:

 

 

 

 • Respectar a distancia de seguridade entre as persoas.

 

 • Uso obrigatorio de máscara protectora.

 

 • Lavar as mans na entrada con xel hidroalcólico.

 

 • Seguir as indicacións do persoal do centro para a circulación das persoas durante o proceso de entrega.

 

Fondo Solidario de libros de texto. Curso 2020 - 2021

 

 

 CONCERTAR CITA CHAMANDO AO 881 866 601 PARA SER ATENDIDOS/AS

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE AXUDAS

ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR.

CURSO 2020 - 2021

NORMATIVA APLICABLE

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21. Procedemento ED330B

DESTINATARIOS

 • Alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Alumnado cunha discapacidade 65 %.
 • Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
 • O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado matriculado en educación primaria e en ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros (ata o de agora o límite era de 5.400 euros), e a contía da axuda mantense a mesma, isto é, 50 euros/alumno.

FORMA E LUGAR PRESENTACIÓN SOLICITUDES

 • As solicitudes serán presentadas polos pais/nais ou titores/as legais do alumnado.
 • Única solicitude para todos os fillos admitidos no Centro.

                           FORMA DE PRESENTACIÓN

 • As solicitudes serán cubertas a través da aplicación FONDOLIBROS. A través dela cubrirán os datos solicitados pola Administración, gardarán o documento e así obterán o seu número de solicitude.

                       LUGAR DE PRESENTACIÓN

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (non precisa presentación física da solicitude no Centro)

Esta é a opción máis aconsellable este curso por razóns sanitarias.

 

 • Presentación no Centro entregando, debidamente cuberta, a solicitude xerada pola aplicación FONDOLIBROS e a documentación complementaria necesaria (Anexos I e II)

Se se opta por esta segunda e excepcional forma de presentación deberán ter en conta as seguintes normas:

a) Chamar ao 881 866 601 e concertar cita para a entrega da solicitude e documentación. Non se atenderá a ninguén que non tivese concertada hora de atención previa.

b)Acudir ao centro provisto coa respectiva máscara de protección e con todos os documentos impresos, debidamente cubertos e preparados para a súa presentación.

c) No centro deberán gardar as distancias de seguridade interpersoal recomendadas polas autoridades sanitarias (2m) e contarán coas medidas necesarias de desinfección e hixienización de mans.

d) Recoméndase encarecidamente estar no centro o tempo indispensable para a tramitación do procedemento.

PRAZO PRESENTACIÓN  SOLICITUDES

Do día 20 de maio ao día 19 de xuño de 2020 (este incluído)

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

a)    Solicitude de participación.

b)    Anexo II.

c)    Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación real a 31 de decembro de 2018, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

d)   Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

e)Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

f)     Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

g)   Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

h)  Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

PUBLICACIÓN DE ACTOS

Publicaranse no taboleiro de anuncios do Centro docente: a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario; a listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión; e a relación provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en  que se detecten deficiencias, indicando a deficiencia detectada ou a documentación da que carezan, nas seguintes datas.

 • Publicación das listaxes provisionais:

                   10/07/2020.

 • Reclamación contra as listaxes provisionais:

                   13 e 14 de xullo de 2020.

 • Publicación das listaxes definitivas:

                     14/09/2020.

Información durante a suspensión da actividade lectiva

 

Durante o período de suspensión da actividade lectiva poderán contactar connosco preferentemente a través dos teléfonos 881 866 601 / 658 48 66 10 ou do correo electrónico ies.praia.barrana@edu.xunta.es para resolver calquera dúbida ou cuestión.

Recomendámoslles que non se acheguen ao centro en cumprimento do estado de alarma declarado polo goberno agás para a realización dalgún trámite administrativo imprescindible (proceso de admisión) que será reanudado a partir do 11 de maio.

O horario de atención ao público para a realización deses trámites administrativos será de 10 a 13 H de luns a venres.

------------------------------------------------

CONTACTO COA ORIENTACIÓN DO CENTRO

Para contactar co Orientador do IES poden escribirlle a:

masr@edu.xunta.gal

------------------------------------------------

 

Admisión de alumnado no IES Praia Barraña. Curso 2020 - 2021

 

 -----------------------------------------------------------

AVISO IMPORTANTE

 

REANUDACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN.

 

INFÓRMASE DA REANUDACIÓN DOS PRAZOS PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO IES PRAIA BARRAÑA.

AS NOVAS DATAS PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN ABRANGUE DENDE O 11 ATA O 18 DE MAIO, INCLUSIVE.

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FARASE DENDE AS 10:00 H ATA AS 13:00 H SEGUINDO AS MEDIDAS DE HIXIENE E SEGURIDADE ESTABLECIDAS POLO CENTRO.

 

 

 NOVOS PRAZOS DE PUBLICACIÓN DE LISTAXES

 

            A) Listaxe provisional de admitidos/as: 29 de maio de 2020.

               

           Prazo de reclamacións contra as listaxes provisionais: entre o 01 e o 03 de xuño.

 

           B) Listaxe definitiva de admitidos/as: 18 de xuño de 2020.

 

                Prazo de presentación de recurso de alzada: un mes.

 

 As listaxes de admisión de alumnado serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro e non nesta páxina web.

 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión será do día 1 ao 20 de marzo, ambos os dous incluídos.

Lugares e formas de presentación das solicitudes.

Información xeral sobre o proceso de admisión e vacantes ofertadas.

Poden lela na seguinte ligazón:

Información xeral e prazas vacantes

Documentación  necesaria que se deberá entregar:

a) Formulario de admisión ED550B (proporcionado co impreso de prematrícula solicitado polo Centro)

b) DNI do/a alumno/a.

c) Se é o caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio.

d) Co obxecto de contribuír a unha mellor organización por parte do Centro, os/as solicitantes deberán indicar as materias que desexan cursar no nivel para o que solicitan praza. Con este obxectivo, na táboa seguinte recóllense os impresos organizados por cursos xunto co formulario normalizado ED550B:

ESO BAC
 
 

 

Nota: todo o alumnado procedente dos centros adscritos (CEIP Praia Xardín e IESP A Cachada) que fixo a reserva de praza escolar entre os días 01 e 17 de febreiro está admitido para continuar os seus estudos no IES Praia Barraña na etapa correspondente.

As listaxes deste alumnado admitido polo procedemento de reserva de praza están expostas no taboleiro de anuncios do Centro para a súa consulta pública.

Máis adiante publicarase tamén no devandito taboleiro a listaxe de alumnado que, tendo presentada instancia durante o periodo de admisión, fose admitido no centro, segundo o seguinte calendario:

 

            A) Listaxe provisional de admitidos/as: 17 de abril de 2020.

                Prazo de reclamacións contra as listaxes provisionais: entre o 20 e o 24 de abril.

           B) Listaxe definitiva de admitidos/as: 13 de maio de 2020.

                Prazo de presentación de recurso de alzada: un mes.

Distribuir contido


by Dr. Radut