Skip to Content

Información

Procedemento de reclamación de cualificacións

Premendo nas imaxes seguintes pódese obter información sobre o procedemento que cómpre seguir para a reclamación dunha cualificación obtida en  1º - 2º de Bacharelato ou na ESO:

 

reclamacions 2º bach

 

reclamacion eso

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar 2019 - 2020

 

 

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

E

MATERIAL ESCOLAR

 

NORMATIVA APLICABLE:

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B)

 

DESTINATARIOS:

 • Alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Alumnado cunha discapacidade 65 %.
 • Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia.
 • Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 

FORMA E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • As solicitudes serán presentadas polos pais/nais,  titores/as ou representantes legais do alumnado. 

 

 • Única solicitude para todos os fillos admitidos no Centro.

 

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (non precisa presentación física da solicitude no Centro)

 

 • Presentación no Centro entregando, debidamente cuberta, a solicitude e a documentación complementaria necesaria ou en   calquera outro rexistro habilitado legalmente a tal fin.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 

Do día 21 de maio ao día 21 de xuño de 2019 (este incluído)

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA:

a)   Solicitude de participación.

 

b)   Anexo II.

 

c)   Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

 

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

2º. Certificado ou volante de convivencia.

 

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

d)  Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

 

e)   Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 

f) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 

g)   Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 

h)  Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onderesida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 

PUBLICACIÓN DE ACTOS:

 

Publicaranse no taboleiro de anuncios do centro docente e/ou na páxina web a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario, a listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión  e a relación provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en  que se detecten deficiencias, indicando a deficiencia detectada ou a documentación da que carezan nas seguintes datas:

 

 • Publicación das listaxes provisionais: 09/07/2019.

 

 • Reclamación contra as listaxes provisionais: 10 e 11/07/2019.

 

 • Publicación das listaxes definitivas: 13/09/2019.