Skip to Content

Física e Química

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

PROFESORES:

 • Rita Rial Castiñeiras (Xefa de Departamento)
 • Andrés Martínez Cao

MATERIAS:

 • Física e química: 2º,3º e 4º ESO e 1º BAC
 • Ciencias aplicadas á actividade profesional: 4º ESO
 • Física: 2º BAC
 • Química: 2ºBAC

PROGRAMACIÓN ANUAL DO DEPARTAMENTO:

 • Enlace ao documento en PDF

LISTAXE DE APROBADOS (FÍSICA) 2º BACHARELATO. CURSO 2017/18

     A recuperación de Física para o alumnado non citado nas listaxes posteriores será o día 16/05/2018 (martes) ás 10,30 h na aula de 2º Bac-B.
Poderán presentarse a mellorar a súa nota final, o mesmo día citado anteriormente, calquera alumno/a que teña a materia aprobada por curso.

ALUMNADO DE 2º BACHARELATO-A (FÍSICA) QUE APROBA por curso é NON precisa presentarse á recuperación FINAL.

ALONSO

FUENTE

JORGE

ARAGUNDI

TRIÑANES

MORAIMA

BONENFANT

MUÑIZ

DAVID

CASAIS

VIDAL

MARTA

CES

ROMERO

DANIEL

FOLGAR

MARTÍNEZ

MARTA

GARCÍA

AGRA

DIEGO

GARCÍA

RODRÍGUEZ

PABLO

GUIJAS

BRAVO

PEDRO

LUSTRES

MORA

BEATRIZ

MARIÑO

ROMERO

RAÚL

MIGUÉLEZ

SUÁREZ

JOSÉ A.

OUTEIRAL

SANTISO

ANDREA

PAZ

ABALO

SAMUEL

PIÑEIRO

BERMÚDEZ

SERGIO

PIÑEIRO

HERMO

IVÁN

RODRÍGUEZ

CES

EVA

ROMERO

VITURRO

ANTONIO

VÁZQUEZ

PÉREZ

JOSÉ RAMÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO DE 2º BACHARELATO-B (FÍSICA) QUE APROBA por curso é NON precisa presentarse á recuperación FINAL.

BOUZÓN

BARREIRO

SHEILA

CALO

CAAMAÑO

DAVID

CALO

LOJO

LIDIA

DAVILA

TORRADO

IZAN

DEIRA

VARELA

IRIA

FERNÁNDEZ

NINE

ADRIÁN

GARCÍA

ESPAÑA

IVAN

INSÚA

VÁZQUEZ

SARA

MARTÍNEZ

BLANCO

RUBÉN

PÉREZ

ROMERO

GLORIA

PIÑEIRO

MUÑIZ

VERÓNICA

PIÑEIRO

VÁZQUEZ

CARLOS

SEGADE

VÁZQUEZ

MARTA

SEIJAS

CEJUELA

ALEJANDRA

SÓÑORA

OTERO

SERGIO

VÁZQUEZ

SEGADE

ANDREA

VITURRO

DA SILVA

DÉBORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parabéns a todas e todos de ambos os dous grupos!

 

PENDENTES FQ (CURSO 2017/18)

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS PENDENTES (Departamento de FÍSICA E QUÍMICA).

 

 1. FÍSICA E QUÍMICA DE 2º e 3º da ESO.

Para os/as alumnos/as que teñen Física e Química de 2º ou 3º da ESO pendente, dividirase a materia explicada no curso anterior en dúas metades e realizarase un exame parcial de cada parte.

Haberá logo un exame final no mes de maio para aqueles alumnos que non teñan superado algún dos dous parciais ou ningún deles.

Actividades de recuperación: ata un 20% da nota

Durante o curso ofreceráselle aos alumnos/as coa Física e Química pendente a posibilidade de ter unha reunión nun recreo coa xefa do Departamento. Nesta reunión entregaráselle ós/ás alumnos/as actividades de recuperación que elabora o Departamento para que eles/as traballen durante a semana. Estas actividades serán revisadas e ademais poderán consultar dúbidas ou corrixir calquera outras actividades de recuperación. Este traballo pódese puntuar ata un máximo de 2 puntos sobre 10 cando se poida comprobar que o alumno fixo as actividades e non se limitou a copialas dun compañeiro

Exames propostos: un 80% da nota

Farase media entre as cualificacións obtidas nos dous parciais, sempre e cando se alcance polo menos unha cualificación de 4 en cada unha das dúas partes que compón a materia Física e Química. No caso de que a nota dalgunha das partes sexa inferior a 4, e tampouco se recupere no exame final a cualificación será insuficiente.

A nota global obtense facendo a media das notas dos dous exames (sempre que sexa maior ou igual a 4) máis a nota alcanzada polo interese, actitude e realización das actividades propostas.

No caso de non superar a materia pendente en xuño, poden presentarse a proba de Setembro, que consistirá nun único exame de toda a materia. Este exame puntuarase sobre 10 e haberá que alcanzar a cualificación de 5 para poder aprobar.

As datas para a realización dos exames serán:

 • Exame 1 (Temas 1-4): 29 de xaneiro ás 11,20 h. Ollo! O EXAME SERÁ O DÍA 5 DE FEBREIRO á mesma hora.

 • Exame 2 (Temas 5-8): 4 de abril ás 9,20 h.

 • Exame Final: 2 de maio ás 9,20 h.

(Os exames faranse no laboratorio de Física e Química, 1ª planta)

 

 1. FÍSICA E QUÍMICA 1º BACHARELATO.

Para os alumnos que teñan suspensa a materia de Física e Química de 1º de Bacharelato realizaranse tamén dous exames parciais.

A distribución dos exames de pendentes será:

 • Exame 1 (Química): 29 de xaneiro ás 11,20 h. Ollo! O EXAME SERÁ O DÍA 5 DE FEBREIRO á mesma hora.

 • Exame 2 (Física): 4 de abril ás 9,20 h.

 • Exame Final: 2 de maio ás 9,20 h.

(Os exames faranse no laboratorio de Física e Química, 1ª planta)

Os exames puntuaranse de 0 a 10. Para aprobar a materia é necesario que a nota media dos exames sexa 5 e que as notas conseguidas en cada unha das partes, ben feitas de xeito independente nos exames parciais, ou ben feitas conxuntamente no exame final sexa polo menos un 4 nun dos exames. É dicir que se un alumno saca por exemplo un 2 en Química e un 8 en Física estaría suspenso por non cumprir o requisito de alcanzar un 4 como mínimo nunha das partes.

Os profesores do Departamento estaremos dispoñibles durante o curso para aclarar os problemas que se lles presentan na medida en que nos sexa posible.

Entregaránselle boletíns con exercicios e cuestións relativas os contidos mínimos da materia a aqueles alumnos que o soliciten.

O seguimento das actividades que fan os alumnos serán realizadas polo/a profesor/a que lles imparta a clase neste curso académico.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut