Skip to Content

Anuncios

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN DE 2º BACHARELATO

O adianto das probas extraordinarias de selectividade ao mes de xullo obriga a partir deste ano a adiantar asimesmo a convocatoria extraordinaria de recuperación das materias suspensas de 2º de Bacharelato que, ata agora, se realizaban en setembro. As datas dos exames de recuperación realizaranse este ano, por tanto, entre o 11-12 de xuño (alumnado con materias pendentes de 1º Bach) e entre o 17 e o 20 de xuño (alumnado con materias suspensas de 2º Bach). A disposición dos exames será a seguinte:

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES DE 1º BACH.

DÍAHORAMATERIAAULA

MARTES 11
de xuño

10:10INGLÉSAula propia
11:40L. CASTELÁAula propia
MÉRCORES 12
de xuño
09:20MATEMÁTICASAula propia
12:30LATÍNAula propia

adorno

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS SUSPENSAS
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO

DÍAHORAMATERIAAULA
LUNS 17
de xuño
08:30MATEMÁTICAS IIAula propia
LATÍN IIAula propia
10:00L. CASTELÁ IIAula propia
12:10QUÍMICAAula propia
Hª DA FILOSOFÍAAula propia
MARTES 18
de xuño
09:30Hª DA FILOSOFÍAAula propia
11:00INGLÉS IIAula propia
12:30BIOLOXÍAAula propia
DEB. TÉCNICOAula propia
Hª DA ARTEAula propia
MÉRCORES 19
de xuño
10:30L. GALEGA IIAula propia
12:30FÍSICAAula propia
GREGOAula propia
ECO. DE EMPRESAAula propia
XOVES 20
de xuño
09:20TIC IIAula propia
11:20FRANCÉS IIAula propia

DESCARGAR CADROS EN PDF

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2019-20

ABERTO O PRAZO DO FONDO LIBROS E DAS AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2019/20)

     Publícase a orde da consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 9 de maio de 2018 [DOG do 21 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias e as instrucións para os centros de ensino sobre a organización e tramitación do procedemento do Fondolibros.


Prazos de solicitude

  • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 21 de maio e remata o día 21 de xuño.
  • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo de 2019.
  • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

  • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
  • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no propio centro de ensino no que se atopa matriculado en horario de atención de secretaría (mañás de 08:30 a 14:00 horas aproximadamente na maioría dos centros de ensino).
  • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Documentación

  • Formularios dos Anexos I e II da Orde cubertos.
  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
  • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.


DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE:
os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar deberán devolverse no centro en bo estado antes do 20 de xuño. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución dos libros implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

CURSO DE VICEDIRECTORES

     Este mércores día 8 de maio o director e máis o vicedirector do IES Plurilingüe Elviña foron invitados polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) como relatores dentro das xornadas de formación para equipos directivos que se están a desenvolver en Santiago de Compostela, en concreto dentro do Programa de formación continua para vicedirectores e vicedirectoras (Actividade G1801055). O relatorio que expuxeron nas sedes do Centro de Formación levaba por título "O papel da Vicedirección na organización da actividade do centro: a experiencia do IES Elviña".
      O feito de compartir con outros e outras colegas de centros de ensino de toda Galicia as nosas inquedanzas sobre a función vicedirectiva resultou unha experiencia gratificante e moi enriquecedora. Un saúdo desde a nosa páxina web a todos e todas os/as presentes na charla, co noso agradecemento pola atención que nos adicaron e pola cortesía coa que compartiron o café da media mañá.

Vicedirector

[Como pode comprobarse, ao vicedirector do IES Elviña non lle importou posar para a ocasión...]

Premios extraordinarios de Bacharelato

CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO PARA O PRESENTE CURSO

     O pasado 11 de abril publicouse no DOG a Orde do 28 de marzo pola que se convocan os premios extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. O artigo 4 desta orde especifica o prazo de presentación de solicitudes entre o día 29 de abril e o 28 de maio. As solicitudes deberán entregarse en algún dos rexistros oficiais indicados na Orde preferentemente a través da Sede electrónica.
     A data das probas para a obtención do Premio extraordinario serán o día 27 de xuño.

 

Calendario de probas de pendentes de cursos anteriores

CADRO DE EXAMES DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES
PROBA EXTRAORDINARIA DE MAIO

CURSO 2018/19

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES (ESO)

DÍAHORAMATERIACURSOAULA*
LUNS
13 DE MAIO
16:00INGLÉSESOSalón de actos
17:00LINGUA GALEGAESO23
MARTES
14 DE MAIO
17:50LINGUA CASTELÁESO23
XOVES
16 DE MAIO
16:00MÚSICAESO23
17:00XEOGRAFÍA E HªESO23
LUNS
20 DE MAIO
16:00MATEMÁTICASESO23
17:00ED. FÍSICAESO23
MARTES
21 DE MAIO
17:50BIOLOXÍAESO23
XOVES
23 DE MAIO
16:00VAL. ÉTICOS
FRANCÉS/ALEMÁN
TECNOLOXÍA
ESO23
17:00ED. PLÁSTICA
FÍSICA E QUÍMICA
ESO23


*      *      *

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES
DE CURSOS ANTERIORES (BACHARELATO)

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES
23 DE ABRIL
17:50

L. CASTELÁ
FÍSICA E QUÍMICA

Aula propia
XOVES
25 DE ABRIL
16:00L. INGLESA
FILOSOFÍA
Aula propia
LUNS
29 DE ABRIL
12:30MATEMÁTICASAula da clase de reforzo
Distribuir contido


by Dr. Radut