Skip to Content

Anuncios

MATRÍCULA PARA O CURSO 2021/2022


MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-22

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

 

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria (XANEIRO)

   SOLICITUDE DE ADMISIÓN (primaria/secundaria/Bach) (MARZO)          

   MATRÍCULA ORDINARIA (XUÑO)

   MATRÍCULA EXTRAORDINARIA
(SETEMBRO)
            impresos de matrícula

   NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

   LEXISLACIÓN aplicable

PRAZOS DE
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 11 de xaneiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013 e modificados este curso pola Orde do 18 de decembro, son os seguintes:


PRAZO 1. ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS (CEIP ALBORADA, CEIP NOVO MESOIRO, CEIP PLURILINGÜE MANUEL MURGUÍA E CEIP SALGADO TORRES
)
Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro:

Lugar: centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA

Do 1 ao 22 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (castelán)/ ED550B (galego) (alumnado que quedou sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
:
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos] 

PROCESO DE BAREMACIÓN

  Se houbese máis solicitudes que prazas dispoñibles, será necesario baremar as solicitudes. Os criterios de baremación son os indicados no Artigo 20 da Orde de 12 de marzo de 2013, que resumimos no seguinte enlace:

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

*  *  * 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO
(art. 28 da Orde de 12 de marzo de 2013)

   Entre os criterios do baremo, o centro ten dereito á adopción dun criterio complementario propio por 1 punto. O IES Plurilingüe Elviña, en Consello Escolar de 13 de febreiro de 2020, validou o seguinte criterio: "acórdase dar un punto ao alumnado que, no último curso que realizou completo, non teña ningunha materia suspensa e obtivese unha cualificación de 8 ou superior na materia de inglés. Para acreditar este criterio o solicitante deberá entregar algún destes documentos: certificación académica do curso correspondente ou boletín final de cualificación orixinal ou fotocopia cotexada".
                                                                              [Aprobado en CE a 30/01/2020]

 Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO
Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 4. MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato.

 Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1. Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude de admisión para o centro no que desexe praza. De presentar máis dunha solicitude en varios centros perderá todo dereito de prioridade que puidese corresponderlle en calquera deles.

2. O alumnado que teña reserva de praza concedida en centro adscrito, deberá comunicar por escrito a este centro a súa renuncia no caso de que desexe presentar solicitude de admisión para outro centro. Esta renuncia deberá facela antes de que comece o prazo de admisión (1 de marzo).

3. O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro (porque forma parte de el e pode continuar alí os seus estudos), deberá dar comunicación neste centro se presenta solicitude de admisión para outro centro.

4. O IES Plurilingüe Elviña conta con dúas liñas de transporte escolar e cafetería escolar en horario de 09:00 a 13:30.

Voltar á cabeceira

*      *      *

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 254/2012, de 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 26 de decembro de 2012]
b. Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013]
c. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
e. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

Voltar á cabeceira

DATAS DE ATENCIÓN DURANTE O NADAL

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DURANTE O NADAL

    Durante o período de Nadal, a secretaría do IES Plurilingüe Elviña estará pechada. As solicitudes de certificacións e procedementos administrativos básicos poderán formularse a través das canles electrónicas dispoñibles nesta web (enlace CERTIFICACIÓNS).

    O luns día 4 de xaneiro, a secretaría abrirá ao público en horario de 08:30 a 13:30 horas.

HORARIO DA VINDEIRA SEMANA

ACLARACIÓN SOBRE HORARIO DO MARTES 22/12/2020

Ante as consultas plantexadas ao centro por varias familias sobre o horario da última xornada lectiva do ano (martes día 22) informamos á comunidade educativa de que o martes 22 de decembro non haberá ningunha modificación no horario habitual (mañá: 08.30/09.20 a 14.00/14.50 e tarde 16:10/17:00 a 17.50/18.40).

En todo caso, a dirección do IES asumirá calquera orde das autoridades da Xunta de Galicia e da Consellería de cultura que impoñan modificacións nestes horarios, de ser o caso. Neste sentido, recomendamos, ás familias que estean atentos ás informacións que se poidan publicar a través dos portais da Xunta de Galicia, desta web, do servizo Abalar do centro ou dos medios de comunicación.

PROCEDEMENTO DE ENTREGA DE MASCARILLAS AO ALUMNADO

PROCEDEMENTO DE ENTREGA DAS MASCARILLAS AO ALUMNADO

     Como xa se informou hai días, a Consellería de cultura, educación e universidade, a través da Orde de 6 de novembro de 2020 informou da entrega de mascarillas ao alumnado de educación primaria e educación secundaria que cumprise os requisitos de renda, encargando aos centros de ensino a xestión de todo o procedemento.
     A Consellería e
nviou aos centros a seguinte indicación sobre a entrega, que se realizará en datas vindeiras:

Máscaras hixiénicas reutilizables segundo especificación UNE para uso do alumnado. Empregadas para minimizar o risco de propagación da COVID-19 entre as persoas.
Distribuiranse seguindo as instrucións recollidas na Orde de 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes da Consellería no curso 2020-2021.
Non poderán levar ningún tipo de inscrición ou serigrafía.
Requisitos mínimos: apartado cuarto e quinto da Orde SND/354/2020
Que cumpran coa normativa UNE 0065
Adquiriranse 3 ou 4 por alumno/a en función da súa durabilidade (número de lavados), e dos días lectivos que resten de curso.”

      En consecuencia, o IES Elviña entregará ao alumnado 5 mascarillas hixiénicas reutilizables (con durabilidade de 25 lavados cada unha), o que corresponde coas 122 xornadas lectivas que van do 1 de decembro ao 22 de xuño (fin de curso).
     As mascarillas serán entregadas polo profesorado titor ao alumnado destinatario de cada aula, quen deixará constancia da recepción nunha folla de control. A entrega das mascarillas realizarase entre os días 3 e 11 de decembro, en canto as empresas subministradoras contratadas as envíen ao centro
. As familias do alumnado que, pola razón que sexa, non recolla a mascarilla no día da entrega, deberán recollelas na secretaría do centro entre o día 14 e o 18 de decembro.

CARTA CIRCULAR DE INFORMACIÓN SOBRE AS MASCARILLAS

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DE MASCARILLAS (PROVISIONAL)

Hoxe venres publicaronse as listaxes de adxudicación PROVISIONAIS de mascarillas no taboleiro de anuncios da secretaría do instituto. Haberá un período de reclamación de dous días lectivos desde a publicación destas listaxes. A partir do día 2 de decembro, as listaxes entenderanse como definitivas.

Distribuir contido


by Dr. Radut