Skip to Content

Anuncios

LIÑAS DO AUTOBÚS ESCOLAR

LIÑAS E PARADAS CONCEDIDAS POLO
SERVIZO DE TRANSPORTE DA CONSELLERÍA

MOI IMPORTANTE:
O HORARIO DE SAÍDAS DAS PARADAS É APROXIMADO

Co fin de tentar acomodar o mellor posible as paradas das dúas liñas a unha hora razoable para todo o alumnado, procédese a un axuste dos horarios das paradas das dúas liñas na mañá e na tarde. Prégase comprensión por parte dos usuarios.

 

LIÑA I

LIÑA 1. AUTOS RICO
PARADASHORARIO DE ENTRADA
  Castro de Elviña/ Zapateira/ Vilaboa7:4515:25
  Feáns 55 (ida)/ Feáns 56 (volta)8:0015:40
  Cruce cemiterio de Feáns8:0215:42
  Urbanización Breogán 38:0515:45
  Novo Mesoiro 108:1015:50
  Novo Mesoiro 308:1215:52

LIÑA II

LIÑA 2. AUTOS ORÓNS
PARADASHORARIO DE ENTRADA
  Ribeira Sacra 38:0515:45
  Ribeira Sacra 128:0815:48
  Fragas do Eume 208:1115:51
  Mesoiro Vello 738:1515:55
  Martinete8:1615:56

BECAS MEC PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS (BACHARELATO)

ABERTO O PRAZO PARA A SOLICITUDE DAS BOLSAS MEC PARA ALUMNADO DE BACHARELATO

O Ministerio de Educación e Formación Profesional abre a convocatoria anual para solicitar, vía telemática a través da Sede electrónica do MEC, bolsas de axuda económica para alumnado de ensinos non obrigatorios (bacharelato e universidade). O prazo de presentación comeza o día 1 de agosto e rematará o 1 de Outubro. Toda a información sobre a convocatoria nos enlaces do Ministerio e no texto da norma legal (especialmente o Capítulo 7).

Marco legal da convocatoria

Resolución de la Secretaría de estado de educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2019-20 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios

Adorno

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2019-20

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2019/20)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 9 de maio de 2018 [DOG do 21 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias e as instrucións para os centros de ensino sobre a organización e tramitación do procedemento do Fondolibros.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

  • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 21 de maio e remata o día 21 de xuño.
  • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo de 2019.
  • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

  • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
  • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 08:30 a 14:00 horas aproximadamente na maioría dos centros de ensino).
  • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

  • Formularios dos Anexos I e II da Orde cubertos.
  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
  • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional no día 11 de xullo. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución definitiva no día 11 de setembro e, coas correccións impostas polas reclamacións, o día 13.

DATOS DAS LISTAXES DEFINITIVAS CONSOLIDADAS A 13/09/2019)

 

Listaxe definitiva. Excluídos do fondolibros 2019-20
Listaxe definitiva. Admitidos no fondolibros 2019-20
Listaxe definitiva. Vales

 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar deberán devolverse no centro en bo estado antes do 20 de xuño. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

Precisións sobre os libros de texto do centro para o curso 2019-20

ERROS DETECTADOS NOS FOLLETOS INFORMATIVOS DE LIBROS DE TEXTO PARA O VINDEIRO CURSO

1º ESO
Educación plástica. Por erro, o libro de Educación Plástica e Visual aparece dúas veces nalgúns folletos informativos. Non se trata de dous libros diferentes.

2º ESO
Tecnoloxía. O caderno de traballo de Tecnoloxía non pertence á Editorial Santillana, como por erro, figura nos folletos informativos, senon á Editorial Donostiarra dentro do seu proxecto Integra.

3º ESO
Tecnoloxía. O caderno de traballo de Tecnoloxía non pertence á Editorial Santillana, como por erro figura nos folletos informativos, senon á Editorial Donostiarra dentro do seu Proxecto Integra.

2º BACH
Xeografía. O ISBN do libro de Xeografía de 2º Bach. corresponde coa edición que se estivo a usar no centro nos últimos cinco anos. As librerías informáronnos que a editorial Anaya descatalogou o libro. A editorial dispón dunha edición máis moderna con outro ISBN, de calquera xeito, para o alumnado que aínda non conseguiu o libro é preferible agardar as instrucións do profesor da materia nos primeiros días de curso.

ELVIÑA NO MUNDO: RICARDO MARTÍN INGRESA NA ORDE DE ALFONSO X O SABIO

RICARDO MARTÍN, EXCATEDRÁTICO DE LINGUA LATINA DO IES ELVIÑA, CONDECORADO POLA SÚA APORTACIÓN Á CULTURA E Á DOCENCIA

     Os que estudaron hai tempo no IES Elviña (mesmo cando aínda era o Instituto de Bachillerato de Elviña) coñecerán de seguro a Ricardo, o esixente catedrático de latín (toto notus in "elvinense" orbe), o fundador e director do grupo de teatro Sardiña, durante moitos anos o mellor grupo escolar especializado en teatro clásico latino de España. Home entregado á lingua do Lacio, nai nutricia de canto en Occidente pode chamarse cultura (aínda neste tempo, cando anda tan deturpada), Jesús Ricardo Martín formou parte do claustro de Elviña case desde a fundación do instituto ata os días da súa xubilación no ano 2012, máis de trinta anos dunha vida enteiramente adicada á educación e ao teatro. Non hai moito, adicábamos na nosa web unha amable entrada sobre a celebración do Día da Romanidade na nosa cidade, na que o antigo catedrático do noso centro, participou rememorando con humor os costumes da Antigüidade.

Día da Romanidade

      Lembrar a Ricardo nesta precisa xornada (e mesmo en calquera outra) é non só unha agradable obriga senon tamén un necesario pracer e un motivo de respectuoso orgullo, pois ven de recibir, outorgada polo rey Felipe VI, de mans de dona Isabel Celáa, actual Ministra de educación en funcións, a Cruz da Orde civil de Alfonso X "el Sabio", polo seu dilatado labor (non rematado aínda!) no eido da cultura clásica e da educación. Ben merecidas son todas as homenaxes que veñen por tan nobre esforzo. Estas breves liñas sexan a do IES Elviña para un antigo compañeiro.

Ave, magister!

Ricardo Martín, condecoradoRicardo Martín, condecorado
Distribuir contido


by Dr. Radut