Skip to Content

Anuncios

SEMANA DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA DO IES ELVIÑA

Cartel Semana da OrientaciónRemate de etapa e orientación

     Atendendo á necesidade de informar e orientar coas máximas garantías que sexan posibles ao alumnado que remata ciclo dentro da educación secundaria obrigatoria e post-obrigatoria, o Departamento de Orientación do IES Plurilingüe Elviña, dirixido pola docente Ana Rivera, organizará entre os días 2 e 6 de marzo unha Semana de Orientación Académica e Profesional no IES Plurilingüe Elviña destinada ao alumnado de 4º de ESO e Bacharelato.

      Durante esa semana, o alumnado destes cursos asistirá a charlas informativas impartidas por representantes de diversas institucións locais, autonómicas e nacionais sobre as saídas académicas e profesionais dos estudos de secundaria.

      Entre as institucións invitadas nesta ocasión haberá representación das universidades galegas, de varias facultades privadas, centros de FP e doutras institucións públicas.

     Ademais, o martes día 3 de marzo a partir das 17:00 horas e ata as 19:00, abrirase a todo o alumnado destes grupos e ás súas familias unha sesión conxunta de mesas abertas na que os representantes de cada institución invitada informarán aos interesados que se acerquen. Todas as persoas que desexen asistir serán benvidas.

     No seguinte enlace poderán consultar o cartaz informativo e os horarios das sesións.

EnseñaTríptico

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020/2021


MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-21

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria (FEBREIRO)

   SOLICITUDE DE ADMISIÓN (primaria/secundaria/Bach) (MARZO)          

   MATRÍCULA ORDINARIA (XUÑO)

   MATRÍCULA EXTRAORDINARIA
(SETEMBRO)
            impresos de matrícula

   NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

   LEXISLACIÓN aplicable

PRAZOS DE
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 1 de febreiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013, son os seguintes:


PRAZO 1. ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS (CEIP ALBORADA, CEIP PLURILINGÜE MANUEL MURGUÍA E CEIP SALGADO TORRES
)
Do 1 ao 17 de febreiro:

Lugar: centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos] 

Vacantes do IES Plurilingüe Elviña para o curso 2020-21 [antes de 1 de marzo]

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA

Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (castelán)/ ED550B (galego) (alumnado que quedou sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
:
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos] 

Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO
Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 4. MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato.

Impresos de matrícula (non dispoñibles ata xuño)

a. Folla de instrucións
b. Folla de datos
c. Folla de autorizacións
d. Folla de matrícula:
          - 1º ESO
          - 2º ESO
          - 3º ESO
          - 4º ESO (opción académicas)
          - 4º ESO (opción aplicadas)
          - 1º BACH (opción ciencias)
          - 1º BACH (opción CCSS-Hum)
          - 2º BACH (opción ciencias)
          - 2º BACH (opción CCSS-Hum) 

En caso de solicitude: Folla de transporte escolar

LIBROS DE TEXTO PARA OS DIFERENTES CURSOS

 

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1. Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude de admisión para o centro no que desexe praza. De presentar máis dunha solicitude en varios centros perderá todo dereito de prioridade que puidese corresponderlle en calquera deles.

2. O alumnado que teña reserva de praza concedida en centro adscrito, deberá comunicar por escrito a este centro a súa renuncia no caso de que desexe presentar solicitude de admisión para outro centro. Esta renuncia deberá facela antes de que comece o prazo de admisión (1 de marzo).

3. O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro (porque forma parte de el e pode continuar alí os seus estudos), deberá dar comunicación neste centro se presenta solicitude de admisión para outro centro.

4. O IES Plurilingüe Elviña conta con dúas liñas de transporte escolar e cafetería escolar en horario de 09:00 a 13:30.

Voltar á cabeceira

*      *      *

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 254/2012, de 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 26 de decembro de 2012]
b. Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013]
c. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
e. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

Voltar á cabeceira

MATRÍCULA PARA PROBAS DE ACCESO A CICLOS

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

    Para o alumnado que teña interese en acudir ás probas oficiais de acceso a ciclos formativos de FP de grao medio e superior, vense de publicar o Borrador da Orde de convocatoria que as regula en todos os seus aspectos (matrícula, organización, realización, estrutura e outros). Para calquera interesado, remítese ao texto completo do borrador da Orde dispoñible no enlace. En todo caso, resúmense a continuación algúns datos de interese sobre calendario, matrícula e características das probas:

 I. CALENDARIO

 

 PROBAS ACCESO
GRAO MEDIO
PROBAS ACCESO GRAO SUPERIOR
Inscrición2 ao 13 de marzo10 ao 19 de febreiro
Listaxes provisionais3 de abril6 de marzo
Reclamacións14 ao 17 de abril9 ao 13 de marzo
Listaxes definitivas8 de maio27 de marzo
Lugares das probas8 de maio27 de marzo
PROBA28 de MAIO23 de ABRIL
Cualificacións provisionais10 de xuño11 de maio
Reclamacións10 ao 15 de xuño12 ao 15 de maio
Cualificacións definitivas22 de xuño1 de xuño
Certificacións nos centrosA partir do 23 de xuñoA partir do 3 de xuño

 

 II. MATRÍCULA, CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS

A. PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Requisito básico: o alumnado deberá ter cumpridos 17 anos ou deberá cumplilos no mesmo ano da realización da proba.

Lugar de matrícula:

a. calquera centro que teña ciclos de grao medio na súa oferta educativa.
b. vía on line desde a plataforma da xunta (www.edu.xunta.es/fp) cubrindo o formulario ED312C (dispoñible a partir da data de inscrición tamén na sede electrónica da xunta sede.xunta.gal). En todo caso, haberá que imprimir o resguardo e entregalo na secretaría dun centro que oferte ciclos.

Importante: o centro no que se entregue a documentación será determinante para a asignación do lugar de realización da proba que corresponda.

Estrutura da proba: a proba consta de tres partes.

a. Parte sociolingüística: proba de lingua castelá, proba de lingua galega e proba de ciencias sociais.
b. Parte matemática: proba de matemáticas.
c. Parte técnico-científica: proba de ciencias naturais e proba de tecnoloxía.

Para aprobar a media das tres partes debe ser superior ao 5. Nengunha parte debe obter calificación inferior a un 4. Poden consultarse modelos de exames dos anos anteriores neste enlace.

B. PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Requisito básico: o alumnado deberá ter cumpridos 19 anos ou deberá cumplilos no mesmo ano da realización da proba.

Lugar de matrícula:

a. calquera centro que teña ciclos de grao medio na súa oferta educativa.
b. vía on line desde a plataforma da xunta (www.edu.xunta.es/fp) cubrindo o formulario ED312D (dispoñible tamén a partir da data de inscrición na sede electrónica da xunta sede.xunta.gal). En todo caso, haberá que imprimir o resguardo e entregalo na secretaría dun centro que oferte ciclos.

Importante: o centro no que se entregue a documentación será determinante para a asignación do lugar de realización da proba que corresponda.

Estrutura da proba: a proba consta de dúas partes.

a. Parte común: proba de lingua castelá, proba de lingua galega e proba de matemáticas.
b. Parte específica (con tres opcións, a escoller a que se desexe):

Opción A. Economía, lingua estranxeira (francés/inglés) e filosofía.
Opción B. Debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física.
Opción C. Ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía.

Para aprobar a media das dúas partes debe ser superior ao 5. Nengunha parte debe obter calificación inferior a un 4. Poden consultarse modelos de exames dos anos anteriores neste enlace.

PARENTALIDADE POSITIVA

CURSO DE PARENTALIDADE POSITIVA NO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE MONELOS

    Ata o 31 de xaneiro está aberto o prazo de inscrición para un Curso de parentalidade positiva organizado desde o Centro cívico municipal de Monelos. O obradoiro está dirixido a pais, nais, representantes legais, nenos e nenas interersados. Desenvolverase os xoves entre o 6 de febreiro e o 30 de abril e se traballarán estratexias educativas que melloren o clima de convivencia dentro da familia.

     Os interesados deben inscribirse enviando un email cos seus datos (nome, apelidos, teléfono) á dirección ccmonelos@coruna.es

BADALADAS DE FIN DE ANO DESDE O IES ELVIÑA

Festival de fin de trimestre

O día 20 de decembro remataron as aulas do ano 2019. Triste circunstancia que celebramos cun alegre festival, no que cantamos e bailamos, como correspondía coa xornada. O plantel do festival deste ano non desmereceu, de feito, máis de un (e de unha) quedou abraiado coa calidade das voces e das interpretacións musicais. No IES Elviña hai talento á esgalla.

Festival

Felicidades para o ano novo

     E despois do festival, chega o fin de ano! Como non podía ser menos, celebrámolo tomando as uvas noutro programa especial da Elviña Broadcasting Corporation. Que vostedes o desfruten!

 

Distribuir contido


by Dr. Radut