Skip to Content

Anuncios

ADMISION FP BÁSICA 2024-2025

PUBLICADO O PROCEDEMENTO PARA ADMISIÓN DE ALUMNADO EN FPB PARA O CURSO 2024-2025

    Como cada ano, iníciase a fin de curso o proceso de admisión en ciclos de FP Básica. O procedemento, para o alumnado en cursos de ESO, terá dúas modalidades:

MODALIDADE A. A proposta do propio centro de ensino. O alumnado matriculado en 2º ESO que teña 15 anos (ou os cumpla en 2024) deberá ser proposto polo centro. As familias terán que dar o seu consentimento para a proposta final antes de presentar a solicitude de admisión en secretaría.

MODALIDADE B. A proposta do/a propio/a alumno/a. O alumnado matriculado en 3º ou 4º ESO que teña cumpridos 16 anos (ou os cumpra dentro do ano 2023), poderá facer a solicitude na secretaría por conta propia dentro do período oficial de admisión, do 24 de xuño ao 4 de xullo.

PRAZOS DO PROCEDEMENTO

Prazos FPB 24-25        (Fonte: instrucións)

 

Documentación necesaria para presentar a solicitude:

Copia do DNI/NIE
Anexo I. Formulario de solicitude asinado polo/a alumno/a e polos proxenitores/titores legais
Anexo II. Consello orientador do centro de ensino (se recibe cos boletíns de cualificacións)
Anexo III. Consentimento das familias [só alumnado de 2º ESO a proposta do centro]
Anexo IV. Comunicación de incorporación á FPB

DATAS DE MATRICULACIÓN PARA O CURSO 2024-25

DATAS DE MATRICULACIÓN
(CURSO 2024-2025)

Debido ao elevado número de alumnos que haberá no centro o vindeiro curso, co fin de facilitar a xestión do procedemento de matrícula, habilitaranse na secretaría do centro días de matriculación específicos para cada nivel. Son os que se reflicten neste cadro.

DATASNIVEL
26, 27 e 28 de xuño1º ESO
1, 2 e 3 de xullo2º ESO e 1º BACHARELATO
4 e 5 de xullo3º e 4º ESO e 2º BACHARELATO
8 de xulloTODOS OS NIVEIS

 

CARPETIÑAS DE MATRÍCULA

ALUMNADO QUE XA PERTENCE AO CENTRO:

A documentación de matrícula será entregada ao alumnado xunto cos boletíns de cualificacións finais.

ALUMNADO QUE SE MATRICULA NO CENTRO POR PRIMEIRA VEZ:

O alumnado novo de 1º ESO poderá recoller a carpetiña de matrícula na secretaría do centro a partir do día 21 de xuño

O alumnado novo dos demais niveis poderá recoller a carpetiña de matrícula desde o día 27 de xuño

 

 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO 23-24

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO
EMPRESTADOS NESTE CURSO 23-24

    Segundo a normativa en vigor, todo o alumnado que recibise libros de texto do Fondo solidario 23-24 deberá telos devoltos con data límite de 21 de xuño de 2024.  Co fin de cumplir este prazo, desde a secretaría do centro adicaranse varios días para efectuar a devolución seguindo o calendario e o procedemento aquí publicado.

CALENDARIO DE DEVOLUCIÓN
DOS LIBROS DE TEXTO

1. XOVES DÍA 13 DE XUÑO: devolución dos libros de 1º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar á devolución por esta orde (as horas poden ser diferentes):

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
1º ESO A09:30
1º ESO B10:00
1º ESO C10:30
1º ESO D11:50
1º ESO E
12:20

 

2. VENRES DÍA 14 DE XUÑO: devolución dos libros de 2º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar a devolución por esta orde (as horas poden ser diferentes):

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
2º ESO A09:30
2º ESO B10:00
2º ESO C10:30
2º ESO D
11:50
2º ESO E12:20

 

3. LUNS DÍA 17 DE XUÑO: devolución dos libros de 3º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar a devolución por esta orde (as horas poden ser diferentes):

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
3º ESO A09:30
3º ESO B10:00
3º ESO C10:30
3º ESO D
11:50

 

4. MARTES DÍA 18 DE XUÑO: devolución dos libros de 4º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar a devolución por esta orde (as horas poden ser diferentes):

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
4º ESO A10:20
4º ESO B10:50
4º ESO C11:50
4º ESO D
12:20


O ALUMNADO QUE NON ENTREGUE OS LIBROS NA DATA E HORA INDICADAS, DEBERÁ AGARDAR PARA A RECOLLIDA AO MÉRCORES 19

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DIXITAIS DE ALUMNADO

Presentación

Portal WEB da Competencia dixital (Consellería de Educación)

Instrucións para a realización da proba (alumnado)

*   *   *

ENLACE COA PROBA

1. Comprobar data e hora do ordenador antes de comezar a proba

2. Introducir datos de entrada:

     USUARIO: DNI/NIE

     CONTRASINAL: comdix4eso

3. Introducir PIN

 

FONDOLIBROS 2024-25

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2024/25)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 7 de maio de 2024 [DOG do 20 de maio]

Volver a inicio


Prazos de solicitude

  • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 21 de maio e remata o día 21 de xuño, ambos incluídos.

  • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes ou traslados con posterioridade ao 31 de marzo.

  • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo dun mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

  • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

  • No centro de ensino onde ten praza asignada. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).
  • No centro no que se atopa matriculado se está pendente de recibir praza de admisión noutro centro. Alumnado que solicitou praza noutros centros e está pendente de que lle asignen praza en escolarización subsidiaria. Unha vez se lle asigne praza, o novo centro solicitará o traspaso do Fondolibros presentado en prazo.
  • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

  • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
  • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 11 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodio do/a menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios: 1º Certificado ou volante de convivencia / 2º Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
- Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo.
- Resolución xudicial constitutiva da curatela representativa ou resolución xudicial que estableza a patria potestade prorrogada ou rehabilitada mentres non se produza a revisión da medida.
- Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 12 de xullo. Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións ou reclamacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 26 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2023-24 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 21 de xuño. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo.

Volver a inicio

 

Distribuir contido


by Dr. Radut