Skip to Content

Anuncios

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA FPB

PUBLICADO O PROCEDEMENTO PARA ADMISIÓN DE ALUMNADO EN FPB PARA O CURSO 2023-2024

    Como cada ano, iníciase a fin de curso o proceso de admisión en ciclos de FP Básica. O procedemento, para o alumnado menor de 17 anos, realízase a proposta do propio centro de ensino. O alumnado matriculado en ESO que teña esta idade cumprida ou a cumpra dentro do ano 2023, deberá facer a solicitude na secretaría dun centro con oferta de FPB da súa elección.

Os prazos do procedemento, unha vez que o alumnado sexa proposto desde o centro, serán os seguintes:

Admisión FPB

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO 22-23

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO
EMPRESTADOS NESTE CURSO 22-23

    Segundo a normativa en vigor, todo o alumnado que recibise libros de texto do Fondo solidario 22-23 deberá telos devoltos con data límite de 21 de xuño de 2023.
   Co fin de cumplir este prazo, desde a secretaría do centro adicaranse dous días para efectuar a devolución seguindo o calendario e o procedemento aquí publicado.

CALENDARIO DE DEVOLUCIÓN
DOS LIBROS DE TEXTO

A. Alumnado de 2º e 4º ESO

   Con excepción do alumnado que sexa avisado previamente para a devolución de libros concretos, NON SE RECOLLERÁN OS LIBROS DE 2º e 4º ESO por non ser necesarios para o fondo do vindeiro ano. Aínda así, as familias que desexen devolvelos virán entregalos á secretaría do centro entre o 19 e o 21 de xuño. NON SE RECOLLERÁ NINGÚN LIBRO DESTES NIVEIS NIN ANTES NIN DESPOIS DESTAS DATAS.

 

B. ALUMNADO DE 1º e 3º ESO

B.1. LUNS DÍA 19 DE XUÑO: devolución dos libros de 1º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar á devolución por este orde:

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
1º ESO A09:45
1º ESO B10:10
1º ESO C10:30
1º ESO D12:00
1º ESO E
12:30

 

B.2. MARTES DÍA 20 DE XUÑO: devolución dos libros de 3º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar a devolución por esta orde:

 

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
3º ESO A08:40
3º ESO B09:10
3º ESO C09:40
3º ESO D
10:10ENLACES DE PARTICIPACIÓN EN SELFIE

ENLACES DE PARTICIPACIÓN NA
ENQUISA "SELFIE" DA COMISIÓN EUROPEA

 

Enlace á enquisa de alumnado ESO:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=iUBmtGy&lang=gl

 

Enlace á enquisa de alumnado BACHARELATO:

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=LuBLh26&lang=gl

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2022-23

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2022/23)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 29 de abril de 2022 [DOG do 18 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

  • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 19 de maio e remata o día 22 de xuño.

  • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo.

  • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

  • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

  • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).

  • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

  • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
  • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 11 xullo. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 22 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2020-21 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 7 de xullo. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

GRADUACIÓN DE 2º BACHARELATO (PROMOCIÓN 21-23) (E 4)

ACTO DE GRADUACIÓN DE 2º BACHARELATO

IV. PECHE DO ACTO

Orlapequeña

O pasado venres día 19 de maio organizouse o acto de graduación do alumnado de 2º Bacharelato do noso centro. Velaí as fotografías do evento, onde alumnado, familias e equipo docente compartiron a ledicia do evento no Paraninfo da UDC.

Álbum: GRADUACIÓN2022-23 -> Graduación (peche)
Distribuir contido


by Dr. Radut