Skip to Content

Matrícula, Secretaría, Lexislación, Calendario escolar

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2022-23

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2022/23)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 29 de abril de 2022 [DOG do 18 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

 • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 19 de maio e remata o día 22 de xuño.

 • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo.

 • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

 • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).

 • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

 • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
 • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
 • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 11 xullo. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 22 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2020-21 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 7 de xullo. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2022/2023

CALENDARIO DO CURSO 2022-2023

PERÍODOS VACACIONAIS

Nadal: do 23 de decembro ao 8 de xaneiro (incluídos)
Entroido: 20 a 22 de febreiro
Semana Santa: do 1 ao 10 de abril (incluídos)
Días non lectivos:

 • a. Día do ensino: 31 de outubro
 • b. Autonómicos: 17 de maio
 • c. Local: 7 de outubro (Rosario)
 • c. Elección do centro: 2 de maio de 2023


REUNIÓNS DE AVALIACIÓN

A. Avaliación inicial ESO: Luns 26/09 ( ESO)/martes 27/09 (4º ESO), mércores 28/09 (2º ESO) e xoves 29/09 (3º ESO)

B. Avaliación de materias pendentes de cursos anteriores:

Pendentes de ESO: Non haberá exames oficiais de recuperación de pendentes. A recuperación das pendentes realizarase en cada caso dacordo coas indicacións das programacións e dos informes de recuperación individualizados que se elaboren para cada alumno/a.

Pendentes de BACH: os exames da convocatoria extraordinaria de maio serán entre o 17 e o 20 de abril. As probas da convocatoria extraordinaria de xuño serán entre o 12 e o 14 de xuño.

C. Avaliación de materias suspensas na final (1º e 2º BACH): probas de recuperación extraordinarias do 19 ao 21 de xuño.


D. Avaliación de 2º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: xoves 24 de novembro. Entrega de notas, venres 25 de novembro
 • 2ª avaliación: xoves 23 de febreiro. Entrega de notas, venres 24 de febreiro
 • 3ª avaliación e final: En torno ao 12 de maio (pendente das directrices da CIUG)
 • Extraordinaria: a partir do 22 de xuño.


E.
Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: Entre o 14 e o 21 de decembro. Entrega de notas, 22 de decembro
 • 2ª avaliación: Entre o 13 e o 16 de marzo. Entrega de notas, 17 de marzo
 • 3ª avaliación e final (BACH): 07 de xuño. Entrega de notas finais: 8 de xuño
 • 3ª avaliación (ESO):Entre o 5 e o 7 de xuño. Entrega de notas e informes de recuperación, 8 de xuño
 • Final (ESO): 22 e 23 de xuño. Entrega de notas, 26 de xuño.
 • Extraordinaria (BACH): 22 de xuño. Entrega de notas, 23 de xuño.

 

[RESUMO DE CALENDARIO]


NOTA SOBRE CALENDARIO DE FIN DE CURSO

As datas de avaliacións finais están supeditadas ás decisións que a Consellería de cultura adopte en relación coas modificacións legais postas en marcha pola LOMLOE.

 

INICIO DE CURSO (3). TRANSPORTE ESCOLAR. CURSO 22-23

HORARIO E PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 22-23

LIÑAS E PARADAS DE TRANSPORTE
SERVIZO DE TRANSPORTE CONTRATADO POLA CONSELLERÍA

MOI IMPORTANTE:

O HORARIO DE SAÍDAS DAS PARADAS É
O HORARIO APROXIMADO QUE NOS COMUNICA A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE: NON
PODEMOS SER MÁIS PRECISOS

¡ESTEAN CON ANTELACIÓN NAS PARADAS E TEÑAN PACIENCIA!

 

O alumnado de Bacharelato non ten dereito a transporte escolar

O ALUMNADO DEBE UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE A PARADA QUE SE SOLICITOU NO MOMENTO DA MATRICULACIÓN

Cada alumno/a estará na parada que lle corresponda dos seguintes cadros.

*        *        *

BUS nº 1 (Autos RICO)
PARADASHORARIO MAÑÁ (aprox.)HORARIO TARDE (aprox.)
Castro de Elviña*
7:5515:35
Palavea*
8:0515:45
Fragas do Eume, 20
8:1515:55
Ponte Martinete
8:2016:00

*Modificado o trazado da liña por obras na vía

 

*        *        *

BUS nº 2

PARADASHORARIO MAÑÁ (aprox.)HORARIO TARDE (aprox.) 
   Urb. Breogán, 307:5515:40
   Feáns, 5508:0615:45
   Novo Mesoiro, 30
08:1415:50
   Mesoiro, 7308:2015:55

 *        *        *

BUS nº 3
PARADASHORARIO MAÑÁ
(aprox.)
HORARIO TARDE
(aprox.)
  Novo Mesoiro, 108:0515:40

*        *        *

BUS 4

PARADASHORARIO MAÑÁ
(aprox.)
HORARIO TARDE
(aprox.) 
  Ribeira Sacra, 38:1015:50
  Ribeira Sacra, 128:1515:55


IMPORTANTE:
Especialmente os primeiros días de clase é posible certo desaxuste sobre os horarios indicados polos responsables da empresa de transportes Teñan en conta que as prazas por autobús están contadas e asignadas por alumnado, polo que é fundamental respectar as paradas que corresponden a cada alumn
o.
 

HORARIO DE VERÁN DA SECRETARÍA DO CENTRO

HORARIO DE VERÁN DA SECRETARÍA DO IES PLURILINGÜE ELVIÑA

Infórmase a toda a comunidade escolar que, a partir do martes día 12 de xullo, a secretaría do IES Plurilingüe Elviña pasará a atenderlles no seguinte horario:

Entre 12 e 31 de xullo10:00 a 13:00 horas
Mes de agostoPECHADA
Setembro09:00 a 14:00

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CICLOS DE FP BÁSICA

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES

DEFINITIVAS DE ADMISIÓN

Á FP BÁSICA

Publicación de listaxes de asignación

   Hoxe día 21 publicáronse as listaxes de asignación de ciclos ao alumnado proposto desde os centros de ensino. Para realizar a consulta é necesario buscar na listaxe o código individual que todos os solicitantes recibiron cos resgardos de admisión.

Listaxe de asignación de prazas de FPBásica


   Os solicitantes deben acudir canto antes aos centros de destino para formalizar as matrículas nos ciclos no período e forma en que cada centro determine.

 

 Lexislación

   De acordo coa RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de formación profesional de grao básico para o curso 2022/23 que actualiza para a presente convocatoria a ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas, os centros de ensino secundario teñen desde este ano a responsabilidade de xestionar a admisión do alumnado que os equipos docentes de secundaria propoñan á FPBásica.

Resolución provisional do proceso de proposta de alumnado

   En virtude desta lexislación, e seguindo os prazos referenciados na normativa, rematou o pasado día 6 de xullo o proceso de selección e de proposta de alumnado. Publícanse, polo tanto, hoxe venres 8 de xullo as listaxes provisionais de alumnado oficialmente proposto desde os centros de ensino secundario a ciclos de FP de grao básico. Estas listaxes poden ser consultadas mediante o código de seguridade entregado co resgardo de admisión por todos os interesados no portal de FP da Consellería de cultura. O alumnado proposto polo IES Plurilingüe Elviña pode consultarse nas páxinas 35 a 38 do documento.

   De detectar algún erro ou carencia nas listaxes, o alumnado proposto deberá comunicalo na secretaría do IES Elviña antes do día 12 de xullo, cando remata o prazo para a súa subsanación.

Calendario FPB

 

Distribuir contido


by Dr. Radut