Skip to Content

Matrícula, Secretaría, Lexislación, Calendario escolar

ENTREGA DE NOTAS E MATRÍCULA PARA AS PROBAS ABAU (2º BACHARELATO)

AVALIACIÓN E ENTREGA DE NOTAS

A avaliación será o martes a partir das 18:00 horas. O mércores ás 12:10 horas a titora Sonia Fernández Ordás fará entrega dos boletíns de notas. O profesorado de 2º estará atento ata as 14:10 para atender ás posibles dúbidas ou consultas do alumnado sobre as calificacións finais.

RECLAMACIÓNS

     O procedemento para reclamacións xa foi publicitado nas aulas e resposta ás directrices legais indicadas na Orde do 22 de abril de 2010 (que establece o procedemento para as reclamacións de 2º de Bacharelato) e a Circular nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (que desenvolve o procedemento para o presente curso académico 2017/18). As reclamacións terán os seguintes prazos e procedementos:

 • a. na secretaría do centro de ensino: con solicitude argumentada dirixida á dirección.
  Prazo: día 23 e 24 de maio ata as 14:00 horas.
  As reclamacións recibirán resposta razoada dos departamentos correspondentes antes do 24 de maio ás 14:10 horas.

 • b. ante a comisión de supervisión: con solicitude argumentada dirixida ao presidente da comisión de supervisión que se presentará na secretaría do centro de ensino.
  Prazo: antes das 18:00 horas do día 28 de maio.
  As reclamacións recibirán resposta por email da comisión de supervisión dirixida aos centros de ensino o día 4 de xuño.

MATRÍCULA PARA AS PROBAS ABAU

 • 24 ao 28 de maio: prematrícula no centro de ensino. Deben solicitarse os papeis da prematrícula na secretaría do instituto e pagar as taxas. Cos impresos de prematrícula entregaranse as instrucións da aplicación NERTA e o código de acceso á aplicación.
 • 30 e 31 de maio: matrícula ordinaria para o alumnado que aprobou 2º de Bach. O centro de ensino recopilará os datos do alumnado matriculado xerados a través de NERTA e os enviará aos LERD por mensaxería urxente.
 • 5 de xuño: matrícula extraordinaria para o alumnado que aprobe 2º de Bach. despois das reclamacións ante a comisión.

REALIZACIÓN DAS PROBAS ABAU

 • 12-13-14 de xuño: realización dos exames das probas ABAU.
 • 22 de xuño: publicación on line das calificacións provisionais das probas ABAU.
 • 23 ata as 14:00 horas do 26 de xuño: prazo de solicitude de revisións e segundas correccións das probas.
 • 28 de xuño: publicación on line das calificacións revisadas das probas ABAU.

  adorno-02

Parabéns ao alumnado de 2º de Bacharelato que remata os seus estudos. Como xa informamos noutra entrada da páxina web, este venres será o acto de graduación.

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2018-19

ABERTO O PRAZO DO FONDO LIBROS E DAS AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2018/19)

     Publícase a orde da consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 9 de maio de 2018 [DOG do 21 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias e as instrucións para os centros de ensino sobre a organización e tramitación do procedemento do Fondolibros.


Prazos de solicitude

 • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 22 de maio e remata o día 22 de xuño.
 • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo de 2019.
 • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

 • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no propio centro de ensino no que se atopa matriculado en horario de atención de secretaría (mañás de 08:30 a 14:00 horas aproximadamente na maioría dos centros de ensino).
 • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Documentación

 • Formularios dos Anexos I e II da Orde cubertos.
 • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
 • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.


DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE:
os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar deberán devolverse no centro en bo estado antes do 22 de xuño. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución dos libros implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

MATRÍCULA PARA O CURSO 2018/2019

PRAZOS DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 1 de febreiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013, son os seguintes:

Prazo 1. Alumnado de centros adscritos.
Do 1 ao 15 de febreiro: reserva de plaza desde os centros adscritos de primaria mediante modelo ED550A (só alumnado interesado en solicitar praza no centro de adscrición).

Lugar: centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

Listaxe do alumnado admitido procedente de centros adscritos

Prazo 2. Prazo ordinario. Alumnado de centros non adscritos e adscritos sen praza.
Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza en centros non adscritos mediante modelo ED550B (alumnado que quedou sen praza na preinscrición, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 1º ESO
Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 3º ESO
Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 4º ESO
Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 1º Bacharelato

Listaxe provisional de non admitidos no prazo ordinario: 2º ESO

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 1º ESO
Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 3º ESO
Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 4º ESO
Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 1º Bacharelato

Listaxe definitiva de non admitidos no prazo ordinario: 2º ESO

Prazo 3. Matrícula oficial de xuño.
Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Impresos de matrícula (curso 2018-19)

a. Folla 0. Instrucións
b. Folla 1. Folla de datos
c. Folla 2. Folla de materias: 

- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4º ESO académicas
- 4º ESO aplicadas
- 1º BACH. CC.SS/HUM
- 1º BACH. CIENCIAS
- 2º BACH. CC.SS/HUM
- 2º BACH. CIENCIAS 

d. Folla 3. Autorizacións
e. Libros de texto

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Prazo 4. Matrícula extraordinaria de setembro.
Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato.
Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Orde do 12 de marzo de 2013 [DOG 15 de marzo de 2013]
b. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 [DOG 1 de febreiro de 2017]
b. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
c. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña

CAMBIO DE NÚMERO DE TELÉFONO DO INSTITUTO

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO

     Estamos a renovar as liñas telefónicas do IES Plurilingüe Elviña. Os novos números de teléfono e FAX do centro son os seguintes:

Teléfono: 881 961 061
FAX: 881 961 065

     Durante unhas semanas o anterior número de teléfono estará activo cunha mensaxe de aviso a todos os usuarios.

     Este cambio de liñas telefónicas adóptase coma unha medida de mellora das instalacións e recursos do IES. Esperamos que saiban desculpar as posibles molestias que o cambio de número ocasione nos primeiros días.

Distribuir contido


by Dr. Radut