Skip to Content

Matrícula, Secretaría, Lexislación, Calendario escolar

MATRÍCULA PARA O CURSO 2024/2025

MATRÍCULA
CURSO 2024-25

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

 

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria (XAN/FEB)

   SOLICITUDE DE ADMISIÓN (primaria/secundaria/Bach) (MARZO)    

   MATRÍCULA (XUÑO)

   NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

   LEXISLACIÓN aplicable

 

PRAZOS DE
RESERVA, ADMISIÓN ORDINARIA
E MATRÍCULA

     A partir do 15 de xaneiro comezan os prazos para solicitar admisión en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da reserva, admisión ordinaria e matrícula, marcados por lei no Decreto 13/2022 de 3 de febreiro, desenvolvido na Orde do 21 de outubro de 2022 son os que aquí se indican. En todo caso, para calquera consulta sobre o procedemento (datas, documentación necesaria, listaxes, etc.) poden acudir ao portal da Consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades e á aplicación de admisión


PRAZO 1

ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS (CEIPP ALBORADA, CEIPP NOVO MESOIRO, CEIPP MANUEL MURGUÍA E CEIP SALGADO TORRES)

Do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro:

Lugar de presentaciónna secretaría dos centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria. 

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2

PRAZO DE ADMISIÓN ORDINARIA. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA OU ADSCRITOS DE RESERVA CANDO AS PRAZAS NON SON SUFICIENTES

Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (Anexo II e Anexo IIbis) (alumnado que quedou sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Documentación necesaria: coa solicitude de admisión deberá presentarse a documentación que se indica no seguinte documento descargable.

Lugarcentro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

As listaxes de admitidos no proceso de admisión ordinaria, así como os datos relativos a vacantes, datas de trámites, estados de tramitación das solicitudes e demais circunstancias relacionadas co procedemento de admisión poden comprobarse na aplicación de admisión utilizando os procedementos de identificación electrónica habituais (certificado electrónico ou Chave 365) ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 As listaxes de admitidos no proceso de admisión ordinaria, así como os datos relativos a vacantes, datas de trámites, estados de tramitación das solicitudes e demais circunstancias relacionadas co procedemento de admisión poden comprobarse na aplicación de admisión utilizando os procedementos de identificación electrónica habituais (certificado electrónico ou Chave 365) ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

PROCESO DE BAREMACIÓN
(Entre o 21 de marzo e o 3 de abril, inclusive)

  Se houbese máis solicitudes que prazas dispoñibles, será necesario baremar as solicitudes. Os criterios de baremación serán os indicados no Artigo 9 do Decreto 13/2022, do 3 de febreiro.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

*  *  * 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

   Entre os criterios do baremo, o centro ten dereito á adopción dun criterio complementario propio por 1 punto. O IES Plurilingüe Elviña, en Consello Escolar de 13 de febreiro de 2020, validou o seguinte criterio: "acórdase dar un punto ao alumnado que, no último curso que realizou completo, non teña ningunha materia suspensa e obtivese unha cualificación de 8 ou superior na materia de inglés. Para acreditar este criterio o solicitante deberá entregar algún destes documentos: certificación académica do curso correspondente ou boletín final de cualificación orixinal ou fotocopia cotexada".
                                                                              [Aprobado en CE a 30/01/2020]

 Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 3

PRAZO DE MATRÍCULA

Do 23 de xuño ao 7 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato para todo o alumnado do centro e para todo o alumnado admitido nos procesos de reserva e/ou admisión ordinaria.

Instrucións para a matrícula [só dispoñibles nas datas de matrícula na secretaría do IES]

Lugar: secretaría do centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1. Os solicitantes poderán presentar solicitude de admisión en prazo pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegando os criterios de admisión/baremación que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude deberá ser dirixida/entregada ao centro solicitado en primeiro lugar. Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.

2. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.

3. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela. A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anteriror e, asimemso, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento de admisión.

4. O IES Plurilingüe Elviña conta con varias liñas de transporte escolar e cafetería escolar en horario de 09:00 a 13:30.

5. A admisión e matriculación do alumnado no IES Plurilingüe Elviña implicará o respecto e aceptación do seu proxecto educativo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG do 11 de febreiro de 2022]

b.  Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C) [DOG 8 de novembro de 2022]

c. Orde do 26 de maio de 2023, pola que se desenvolve o Decreto 157/2022 do 15 de setembro polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de Outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

c. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

d. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2023/2024

CALENDARIO

DO CURSO 2023-2024

INICIO E FIN DE CURSO

Inicio de curso: 11 de setembro
Fin de curso: 21 de xuño


PERÍODOS VACACIONAIS


Nadal: do 22 de decembro ao 7 de xaneiro (incluídos)
Entroido: 12 a 14 de febreiro
Semana Santa: do 23 de marzo ao 1 de abril (incluídos)
Días non lectivos:

 • a. Día do ensino: 7 de decembro
 • b. Autonómicos: 17 de maio
 • c. Local: 13 de febreiro, 24 de xuño
 • c. Elección do centro: 13 de outubro, 9 de febreiro [pendente de aprobación por inspección educativa]


REUNIÓNS DE AVALIACIÓN

A. Avaliación inicial ESO: Luns 25/09 ( ESO)/martes 26/09 (4º ESO), mércores 27/09 (2º ESO) e xoves 28/09 (3º ESO)


B. Avaliación de materias pendentes de cursos anteriores:

Pendentes de ESO: Non haberá exames oficiais de recuperación de pendentes. A recuperación das pendentes realizarase en cada caso dacordo coas indicacións das programacións e dos informes de recuperación individualizados que os departamentos elaboren para cada alumno/a.

Pendentes de BACH: os exames da convocatoria extraordinaria de maio serán o 15 e o 16 de abril. As probas da convocatoria extraordinaria de xuño serán entre o 4 e o 6 de xuño.

C. Avaliación de materias suspensas na final (1º e 2º BACH):

 • 1º BACH: probas de recuperación extraordinarias do 19 ao 21 de xuño
 • 2º BACH: probas de recuperación extraordinarias do 12 ao 14 de xuño

D. Avaliación de 2º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: xoves 23 de novembro. Entrega de notas, venres 24 de novembro
 • 2ª avaliación: luns19 de febreiro. Entrega de notas, martes 20 de febreiro
 • 3ª avaliación e final: 15 de maio. Entrega de notas, 16 de maio.
 • Extraordinaria: luns 17 de xuño. Entrega de notas, martes 18 de xuño.

E. Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: Entre o 14 e o 20 de decembro. Entrega de notas, 21 de decembro
 • 2ª avaliación: Entre o 18 e o 21 de marzo. Entrega de notas, 17 de marzo
 • 3ª avaliación e final (1º BACH): 10 de xuño. Entrega de notas finais: 11 de xuño
 • 3ª avaliación e final (ESO): A partir do 21 de xuño. Entrega de notas finais, 27 de xuño
 • Extraordinaria (1º BACH): A partir do 21 de xuño. Entrega de notas finais27 de xuño

 

[RESUMO DE CALENDARIO]


NOTA SOBRE CALENDARIO DE FIN DE CURSO

As datas de avaliacións finais están supeditadas ás decisións que a Consellería de cultura adopte en relación coas modificacións legais postas en marcha pola LOMLOE.

 

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2022-23

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2022/23)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 29 de abril de 2022 [DOG do 18 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

 • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 19 de maio e remata o día 22 de xuño.

 • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo.

 • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

 • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).

 • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

 • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
 • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
 • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 11 xullo. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 22 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2020-21 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 7 de xullo. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

VACANTES 2023-2024

CURSO

VACANTES
4º ESO3
1º BACH. CIENCIAS E TECNOLOXÍA
23
1º BACH. HUMANIDADES E CC.SS.
8
2º BACH. CIENCIAS E TECNOLOXÍA2
2º BACH. HUMANIDADES E CC.SS.
2

O centro non conta con vacantes en 1º, 2º e 3º ESO para o vindeiro curso 2023-2024.

 

MATRÍCULA 2023-2024

MATRÍCULA CURSO 2023-2024

PROCESO DE RESERVA DE PRAZA

*       *      *

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS DE RESERVA DESDE CENTROS ADSCRITOS

Desde hoxe día 22 poden consultarse as listaxes de admitidos e non admitidos no proceso de reserva de praza de alumnado procedente de centros adscritos. A consulta das listaxes pode facerse a través da aplicación de admisión (con certificado electrónico ou chave 365) ou a partir de mañá no taboleiro de anuncios da secretaría do IES.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut