Skip to Content

Matrícula, Secretaría, Lexislación, Calendario escolar

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2019-20

ABERTO O PRAZO DO FONDO LIBROS E DAS AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2019/20)

     Publícase a orde da consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 9 de maio de 2018 [DOG do 21 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias e as instrucións para os centros de ensino sobre a organización e tramitación do procedemento do Fondolibros.


Prazos de solicitude

  • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 21 de maio e remata o día 21 de xuño.
  • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo de 2019.
  • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

  • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
  • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no propio centro de ensino no que se atopa matriculado en horario de atención de secretaría (mañás de 08:30 a 14:00 horas aproximadamente na maioría dos centros de ensino).
  • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Documentación

  • Formularios dos Anexos I e II da Orde cubertos.
  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
  • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.


DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE:
os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar deberán devolverse no centro en bo estado antes do 20 de xuño. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución dos libros implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

FIN DE CURSO EN 2º DE BACHARELATO

Avaliación e procedementos
de reclamación ás calificacións

O alumnado de 2º de Bacharelato remata as clases o vindeiro 20 de maio, coincidindo coa data da avaliación. O día 21 de maio a titora Sonia Mª Fernández Ordás procederá á entrega dos boletíns de calificacións finais ás 10:30. Dacordo coa lexislación vixente (resumida na Circular 2/2018 da DX de Educación, FP e Innovación Educativa que desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010), o alumnado terá dereito a reclamar aquelas calificacións nas materias nas que teña algunha dúbida a través de tres procedementos:

TIPOMEDIOLUGARRESPOSTAPRAZO

Solicitude de
aclaracións

Instancia dirixida
ao profesor 
da materia

Secretaría
do instituto
Resposta polo
profesorado 
no mesmo día
Ata as 13:00 horas do
21 de maio
Reclamación ante
o centro 
de ensino
Instancia dirixida
á dirección 
do centro
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada por
escrito da Xefatura do Dpto.
Ata as 14:00 horas do
23 de maio
Reclamación ante a
comisión
de supervisión
Instancia dirixida á
presidencia 
da comisión
de supervisión
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada
por 
escrito da Presidencia
da comisión
24 horas desde a recepción
da resposta 
de reclamación
ante o centro


Probas ABAU 2019

O alumnado de 2º de Bacharelato que aproba todas as materias terá aberto o prazo de prematrícula e matrícula para as probas de selectividade (ABAU). Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
23 ao 27 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2019
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
29 ao 31 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2019
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
12 ao 14 de xuñoRealización das
probas ABAU 2019
Campus de Elviña
Facultade de CC. Económicas
Alumnado aspirante

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
26 e 27 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2019
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
1 ao 3 de xulloMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2019
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
10 ao 12 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2019
Campus de Elviña
Facultade de Informática
Alumnado aspirante

Premios extraordinarios de Bacharelato

CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO PARA O PRESENTE CURSO

     O pasado 11 de abril publicouse no DOG a Orde do 28 de marzo pola que se convocan os premios extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. O artigo 4 desta orde especifica o prazo de presentación de solicitudes entre o día 29 de abril e o 28 de maio. As solicitudes deberán entregarse en algún dos rexistros oficiais indicados na Orde preferentemente a través da Sede electrónica.
     A data das probas para a obtención do Premio extraordinario serán o día 27 de xuño.

 

PREMATRÍCULA

Os seguintes formatos non teñen ningún valor para a reserva de praza, utilízanse unicamente para ter unha previsión da matrícula nas posibles materias optativas do vindeiro curso. Os formatos entregaranse ao alumnado o día 23 de abril e deberán ser devoltos coas opcións escollidas o día 26 de abril. En caso de perda ou deterioro, poden descargarse nos enlaces correspondentes.

 PDF
2º ESO
PDF
3º ESO
PDF
4º ESO
 
PDF
1º BACH.
CCSS-HUM
PDF
1º BACH.
CIENCIAS
 PDF
2º BACH.
CCSS-HUM
PDF
2º BACH.
CIENCIAS

Calendario de probas de pendentes de cursos anteriores

CADRO DE EXAMES DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES
PROBA EXTRAORDINARIA DE MAIO

CURSO 2018/19

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES (ESO)

DÍAHORAMATERIACURSOAULA*
LUNS
13 DE MAIO
16:00INGLÉSESOSalón de actos
17:00LINGUA GALEGAESO23
MARTES
14 DE MAIO
17:50LINGUA CASTELÁESO23
XOVES
16 DE MAIO
16:00MÚSICAESO23
17:00XEOGRAFÍA E HªESO23
LUNS
20 DE MAIO
16:00MATEMÁTICASESO23
17:00ED. FÍSICAESO23
MARTES
21 DE MAIO
17:50BIOLOXÍAESO23
XOVES
23 DE MAIO
16:00VAL. ÉTICOS
FRANCÉS/ALEMÁN
TECNOLOXÍA
ESO23
17:00ED. PLÁSTICA
FÍSICA E QUÍMICA
ESO23


*      *      *

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES
DE CURSOS ANTERIORES (BACHARELATO)

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES
23 DE ABRIL
17:50

L. CASTELÁ
FÍSICA E QUÍMICA

Aula propia
XOVES
25 DE ABRIL
16:00L. INGLESA
FILOSOFÍA
Aula propia
LUNS
29 DE ABRIL
12:30MATEMÁTICASAula da clase de reforzo
Distribuir contido


by Dr. Radut