Skip to Content

Matrícula

MATRÍCULA 2022-2023. RESOLUCIÓN DA RESERVA DE PRAZA

INFORMACIÓN MOI IMPORTANTE PARA FAMILIAS QUE SOLICITARON
RESERVA DE PRAZA DESDE CENTROS ADSCRITOS

Despois de recibir e validar no noso centro todas as solicitudes de reserva de praza procedentes dos nosos centros adscritos (CEIP Alborada, CEIP Novo Mesoiro, CEIP Plurilingüe Manuel Murguía e CEIP Salgado Torres), informamos aos solicitantes que as prazas vacantes dispoñibles no centro para 1º de ESO NON CUBREN TODAS AS SOLICITUDES DE RESERVA REALIZADAS polo que TODOS OS SOLICITANTES DEBERÁN SOLICITAR NOVAMENTE PRAZA DENTRO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E BAREMACIÓN QUE SE INICIA O VINDEIRO 1 DE MARZO.

*          *          *

A INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

PODEN CONSULTALA NA ENTRADA DA WEB QUE ESTÁ A CONTINUACIÓN DESTA

ADMISIÓN PARA O CURSO 2022-2023

[RESUMO do portal da Consellería de cultura]

 

A. INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

     O procedemento de admisión para alumnado de centros adscritos sen praza ou para o alumnado doutros centros estará aberto entre o día 1 de marzo e o día 21. O trámite de admisión poderá realizarse na secretaría do primeiro centro de elección ou a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED550B) se o/a solicitante posúe certificado electrónico ou Chave 365.

 

B. DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE [Descargar]

a. Formulario de admisión ANEXO II ED550B cuberto e asinado polos dous proxenitores.

b. Formulario de comprobación de datos ANEXO IIbis no que consten TODOS os membros da unidade familiar coas súas sinaturas.

c. Fotocopia do DNI do/a alumno/a ou copia do Libro de familia onde o/a alumno/a figure (deberá traerse tamén o orixinal para o cotexo). Para facilitar a corrección de erros frecuentes cos datos persoais, copia dos DNI de todos os membros da unidade familiar.

d. Boletín de cualificacións de xuño/setembro ou certificación académica do/a alumno/a (orixinal ou copia cotexada).

e. No seu caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio (completa).

 

C. PRAZOS E BAREMACIÓN

     Os prazos do procedemento, segundo a Orde de 12 de marzo de 2013, serán os seguintes:

   1. PRESENTACIÓN
   DE SOLICITUDES
   Do 1 de marzo ao
   21 de marzo, incluídos
   2. INFORMACIÓN SOBRE
   PRAZAS NON SUFICIENTES
   Día 21 de marzo
   3. PRAZO DE APORTACIÓN DE
   DOCUMENTOS PARA BAREMACIÓN
   Entre o 24 de marzo e o
   6 de abril, incluídos
   4. PUBLICACIÓN DE
   LISTAXES PROVISIONAIS
   Día 25 de abril
   5. PRAZO DE RECLAMACIÓNS
   CONTRA AS LISTAXES PROVISIONAIS 
   Entre o 26 de abril e o
   2 de maio, incluídos
   6. PUBLICACIÓN DE
   LISTAXES DEFINITIVAS
    Día 15 de maio

 

1. Presentación de solicitudes. Entre o 1 e o 21 de marzo. Todas as presentadas despois deste rango de datas serán solicitudes Fóra de prazo e quedarán automaticamente excluídas.

2. Información de prazas non suficientes. No caso de non existir prazas suficientes para algún dos cursos, esta circunstancia farase pública o día 21 de marzo a través desta páxina web e do taboleiro informativo da secretaría do IES Elviña. Esta circunstancia obrigará á baremación das solicitudes. Os criterios de baremo e a súa xustificación documental responderá ao indicado na lexislación vixente (CRITERIOS DE BAREMACIÓN).

3. Prazo de aportación de documentos para baremación. Os solicitantes disporán de 10 días hábiles para entregar a documentación que acredite os criterios de baremo que alegasen nos formularios de admisión. Esta documentación, para facilitar o proceso, poderá ser entregada xunto co resto da documentación no período de presentación de solicitudes. IMPORTANTE: NON SE CHAMARÁ A NINGUÉN PARA RECLAMAR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

4. Publicación de listaxes provisionais. As listaxes provisionais faranse públicas únicamente no taboleiro da secretaría do centro ou a través da aplicación electrónica. Na páxina web do centro darase conta da súa publicación cando se produza.

5. Prazo de reclamación contra as listaxes provisionais. As reclamacións deberán presentarse no prazo disposto a través de instancia escrita e asinada na secretaría do centro, facendo constar razoadamente a causa da reclamación. Finalizado o prazo de reclamacións, o consello escolar do centro avaliará e resolverá as reclamacións presentadas.

6. Publicación de listaxes definitivas.

 Adorno

Referencias lexislativas aplicables

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG do 11 de febreiro de 2022]

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013] 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]

ENLACE COA INFORMACIÓN COMPLETA DE SECRETARÍA SOBRE O PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

MATRÍCULA PARA
CURSO 2020-2021

PRAZO ORDINARIO: Do 1 ao 10 de xullo

LUGAR DE RECOLLIDA DA DOCUMENTACIÓN: na Secretaría do centro en horario de atención de 09:00 horas a 14:00 horas de luns a venres

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

A. ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

 • impresos de matrícula cubertos
 • 3 fotografías de tamaño carné
 • fotocopia da última folla do historial académico (proposta de título) ou certificación académica
 • fotocopia do DNI/NIE. Se non ten, copia do libro de familia onde esté inscrito o alumno/a
 • fotocopia da tarxeta da SS (só alumnado de 1º e 2º ESO)
 • seguro escolar: abonar 1,12 € na secretaría no momento da matrícula (só alumnado de 3º, 4º ESO e Bacharelato)

B. ALUMNADO QUE CONTINÚA NO CENTRO:

 • impresos de matrícula cubertos
 • 1 fotografía recente de tamaño carné (só alumnado de 1º de Bach)
 • fotocopia do boletín de cualificacions de xuño/setembro
 • carné escolar
 • seguro escolar: abonar 1,12 € na secretaría no momento da matrícula (só alumnado de 3º, 4º ESO e Bacharelato)

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
NO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

A día15 de xuño, despois de non recibir ningunha reclamación ás listaxes provisionais, publícanse as listaxes definitivas de admitidos e excluídos no procedemento de admisión para o vindeiro curso 2020-21. Dacordo coas instrucións de inspección educativa, estas listaxes só poden ser consultadas no propio centro de ensino (taboleiro de anuncios de secretaría) ou telematicamente a través da aplicación de admisión se o interesado dispón de certificado electrónico/chave365.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO: BAREMACIÓN

ADMISIÓN DE ALUMNADO
(Curso 2020-21)

*     *     *

ABERTO O PERÍODO DE BAREMACIÓN

Por exceso de solicitudes de admisión, o centro terá a obriga de baremar o curso de 1º de ESO. Ata o día 26 de maio, as persoas solicitantes terán prazo aberto para incorporar na súa admisión a documentación acreditativa dos criterios de baremo que solicitaron e non xustificaron no seu momento. Nos demais cursos, as solicitudes presentadas non superaron as prazas dispoñibles e non haberá necesidade de baremar.

Criterios de baremo e documentación necesaria

 

NOVOS PRAZOS PARA O PROCEDEMENTO
DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

PRAZOPROCEDEMENTO
Entre o 11 e o 18
de maio
  Presentación de formularios de admisión polos procedementos
  habituais establecidos na normativa
Entre o 19 e o 26
de maio
  Presentación da documentación acreditativa do baremo
Antes do 9
de xuño
  Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos
  (prazo de reclamacións de 3 días desde a publicación das listaxes)
Ata o 26
de xuño
  Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos
Do 1 ao 10
de xullo
  Prazo de matrícula ordinaria (xuño)
Do 1 ao 10
de setembro
  Prazo de matrícula extraordinaria (setembro)

-----------------------------------------------------------------------

MARCO LEGAL APLICABLE

Normativa legal aplicable: Normativa que rexe o procedemento normal de admisión e matrícula (Decreto 254/2012, Orde do 12 de marzo de 2013 e Orde do 25 de xaneiro de 2017)

Modificacións durante o período de emerxencia sanitaria:

"Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21" na Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territoria da Comunidade Autónoma de Galicia [DOG do 6 de maio de 2020]

Distribuir contido


by Dr. Radut