Skip to Content

Matrícula

MATRÍCULA PARA O CURSO 2023-2024

DATAS DE MATRICULACIÓN

(CURSO 2023-2024)

Debido ao elevado número de alumnos que haberá no centro o vindeiro curso, co fin de facilitar a xestión do procedemento de matrícula, habilitaranse na secretaría do centro días de matriculación específicos para cada nivel. Son os que se reflicten neste cadro.

DATASNIVEL
23, 26 e 27 de xuño1º ESO e 2º BACHARELATO
28, 29 e 30 de xuño2º ESO e 1º BACHARELATO
3, 4 e 5 de xullo3º e 4º ESO
6 e 7 de xulloTODOS OS NIVEIS

 

ALUMNADO QUE XA ESTÁ MATRICULADO NO CENTRO: A documentación de matrícula será entregada ao alumnado xunto coas cualificacións finais.

ALUMNADO QUE SE MATRICULA NO CENTRO POR PRIMEIRA VEZ: O alumnado novo no centro (1º ESO) poderá recoller a carpetiña de matrícula na secretaría do centro a partir do día 22 de xuño. 

 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2023-24

MATRÍCULA
CURSO 2023-24

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

 

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria (XAN/FEB)

   SOLICITUDE DE ADMISIÓN (primaria/secundaria/Bach) (MARZO)    

   MATRÍCULA (XUÑO)

   NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

   LEXISLACIÓN aplicable

 

PRAZOS DE
RESERVA, ADMISIÓN ORDINARIA
E MATRÍCULA

     A partir do 16 de xaneiro comezan os prazos para solicitar admisión en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da reserva, admisión ordinaria e matrícula, marcados por lei no Decreto 13/2022 de 3 de febreiro, desenvolvido na Orde do 21 de outubro de 2022 son os que aquí se indican. En todo caso, para calquera consulta sobre o procedemento (datas, documentación necesaria, listaxes, etc.) poden acudir ao portal da Consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades e á aplicación de admisión


PRAZO 1

ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS (CEIP ALBORADA, CEIP NOVO MESOIRO, CEIP PLURILINGÜE MANUEL MURGUÍA E CEIP SALGADO TORRES)

Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro:

Lugar de presentaciónna secretaría dos centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria. 

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2

PRAZO DE ADMISIÓN ORDINARIA. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA OU ADSCRITOS DE RESERVA CANDO AS PRAZAS NON SON SUFICIENTES

Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (Anexo II e Anexo IIbis) (alumnado que quedou sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

As listaxes de admitidos no proceso de admisión ordinaria, así como os datos relativos a vacantes, datas de trámites, estados de tramitación das solicitudes e demais circunstancias relacionadas co procedemento de admisión poden comprobarse na aplicación de admisión utilizando os procedementos de identificación electrónica habituais (certificado electrónico ou Chave 365) ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 As listaxes de admitidos no proceso de admisión ordinaria, así como os datos relativos a vacantes, datas de trámites, estados de tramitación das solicitudes e demais circunstancias relacionadas co procedemento de admisión poden comprobarse na aplicación de admisión utilizando os procedementos de identificación electrónica habituais (certificado electrónico ou Chave 365) ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

PROCESO DE BAREMACIÓN
(Entre o 21 de marzo e o 3 de abril, inclusive)

  Se houbese máis solicitudes que prazas dispoñibles, será necesario baremar as solicitudes. Os criterios de baremación serán os indicados no Artigo 9 do Decreto 13/2022, do 3 de febreiro.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

*  *  * 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

   Entre os criterios do baremo, o centro ten dereito á adopción dun criterio complementario propio por 1 punto. O IES Plurilingüe Elviña, en Consello Escolar de 13 de febreiro de 2020, validou o seguinte criterio: "acórdase dar un punto ao alumnado que, no último curso que realizou completo, non teña ningunha materia suspensa e obtivese unha cualificación de 8 ou superior na materia de inglés. Para acreditar este criterio o solicitante deberá entregar algún destes documentos: certificación académica do curso correspondente ou boletín final de cualificación orixinal ou fotocopia cotexada".
                                                                              [Aprobado en CE a 30/01/2020]

 Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 3

PRAZO DE MATRÍCULA

Do 23 de xuño ao 7 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato para todo o alumnado do centro e para todo o alumnado admitido nos procesos de reserva e/ou admisión ordinaria.

Instrucións para a matrícula [só dispoñibles nas datas de matrícula na secretaría do IES]

Lugar: secretaría do centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1. Os solicitantes poderán presentar solicitude de admisión en prazo pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegando os criterios de admisión/baremación que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude deberá ser dirixida/entregada ao centro solicitado en primeiro lugar. Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.

2. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.

3. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela. A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anteriror e, asimemso, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento de admisión.

4. O IES Plurilingüe Elviña conta con varias liñas de transporte escolar e cafetería escolar en horario de 09:00 a 13:30.

5. A admisión e matriculación do alumnado no IES Plurilingüe Elviña implicará o respecto e aceptación do seu proxecto educativo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG do 11 de febreiro de 2022]

b.  Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C) [DOG 8 de novembro de 2022]

c. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

d. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

MATRÍCULA PARA O CURSO 2022/23

MATRÍCULA PARA
CURSO 2022-2023

PRAZO OFICIAL: Do 25 de xuño ao 10 de xullo (por coincidir ambas datas con fin de semana o prazo axustarase ao días 27 de xuño a 11 de xullo).

LUGAR DE RECOLLIDA DA DOCUMENTACIÓN: na Secretaría do centro en horario de atención de 09:00 horas a 14:00 horas de luns a venres a partir do luns día 27 de xuño. O alumnado actualmente matriculado no centro recibirá o sobre de matrícula xunto co boletín de cualificacións finais ese mesmo día.

*          *          *

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

A. ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

 • impresos de matrícula cubertos e asinados polos dous proxenitores ou pola persoa responsable legal
 • 3 fotografías de tamaño carné co nome escrito na parte de atrás
 • fotocopia da última folla do historial académico (proposta de título), certificación académica ou boletín de cualificacións finais onde conste a promoción do/a alumno/a
 • fotocopia do DNI/NIE. Se non ten, copia do libro de familia onde esté inscrito o alumno/a
 • fotocopia da tarxeta da Seguridade Social (só alumnado de 1º e 2º ESO)
 • seguro escolar: abonar 1,12 € na secretaría no momento da matrícula (só alumnado de 3º, 4º ESO e de Bacharelato)

B. ALUMNADO QUE CONTINÚA NO CENTRO:

 • impresos de matrícula cubertos e sinados polos dous proxenitores ou pola persoa responsable legal
 • 1 fotografía recente de tamaño carné co nome escrito por detrás
 • boletín de cualificacions finais onde conste a promoción do/a alumno/a
 • carné escolar para o seu selado e sinatura (os duplicados, en caso de perda, deberán pagarse a 0,50 €)
 • seguro escolar: abonar 1,12 € na secretaría no momento da matrícula (só alumnado de 3º, 4º ESO e Bacharelato)

 

MATRÍCULA 2022-2023. RESOLUCIÓN DA RESERVA DE PRAZA

INFORMACIÓN MOI IMPORTANTE PARA FAMILIAS QUE SOLICITARON
RESERVA DE PRAZA DESDE CENTROS ADSCRITOS

Despois de recibir e validar no noso centro todas as solicitudes de reserva de praza procedentes dos nosos centros adscritos (CEIP Alborada, CEIP Novo Mesoiro, CEIP Plurilingüe Manuel Murguía e CEIP Salgado Torres), informamos aos solicitantes que as prazas vacantes dispoñibles no centro para 1º de ESO NON CUBREN TODAS AS SOLICITUDES DE RESERVA REALIZADAS polo que TODOS OS SOLICITANTES DEBERÁN SOLICITAR NOVAMENTE PRAZA DENTRO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E BAREMACIÓN QUE SE INICIA O VINDEIRO 1 DE MARZO.

*          *          *

A INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

PODEN CONSULTALA NA ENTRADA DA WEB QUE ESTÁ A CONTINUACIÓN DESTA

ADMISIÓN PARA O CURSO 2022-2023

[RESUMO do portal da Consellería de cultura]

 

A. INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

     O procedemento de admisión para alumnado de centros adscritos sen praza ou para o alumnado doutros centros estará aberto entre o día 1 de marzo e o día 21. O trámite de admisión poderá realizarse na secretaría do primeiro centro de elección ou a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED550B) se o/a solicitante posúe certificado electrónico ou Chave 365.

 

B. DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE [Descargar]

a. Formulario de admisión ANEXO II ED550B cuberto e asinado polos dous proxenitores.

b. Formulario de comprobación de datos ANEXO IIbis no que consten TODOS os membros da unidade familiar coas súas sinaturas.

c. Fotocopia do DNI do/a alumno/a ou copia do Libro de familia onde o/a alumno/a figure (deberá traerse tamén o orixinal para o cotexo). Para facilitar a corrección de erros frecuentes cos datos persoais, copia dos DNI de todos os membros da unidade familiar.

d. Boletín de cualificacións de xuño/setembro ou certificación académica do/a alumno/a (orixinal ou copia cotexada).

e. No seu caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio (completa).

 

C. PRAZOS E BAREMACIÓN

     Os prazos do procedemento, segundo a Orde de 12 de marzo de 2013, serán os seguintes:

   1. PRESENTACIÓN
   DE SOLICITUDES
   Do 1 de marzo ao
   21 de marzo, incluídos
   2. INFORMACIÓN SOBRE
   PRAZAS NON SUFICIENTES
   Día 21 de marzo
   3. PRAZO DE APORTACIÓN DE
   DOCUMENTOS PARA BAREMACIÓN
   Entre o 24 de marzo e o
   6 de abril, incluídos
   4. PUBLICACIÓN DE
   LISTAXES PROVISIONAIS
   Día 25 de abril
   5. PRAZO DE RECLAMACIÓNS
   CONTRA AS LISTAXES PROVISIONAIS 
   Entre o 26 de abril e o
   2 de maio, incluídos
   6. PUBLICACIÓN DE
   LISTAXES DEFINITIVAS
    Día 15 de maio
   7. FORMALIZACIÓN
   DA MATRÍCULA
    Entre o 25 de xuño
    e o 10 de xullo

 

1. Presentación de solicitudes. Entre o 1 e o 21 de marzo. Todas as presentadas despois deste rango de datas serán solicitudes Fóra de prazo e quedarán automaticamente excluídas.

2. Información de prazas non suficientes. No caso de non existir prazas suficientes para algún dos cursos, esta circunstancia farase pública o día 21 de marzo a través desta páxina web e do taboleiro informativo da secretaría do IES Elviña. Esta circunstancia obrigará á baremación das solicitudes. Os criterios de baremo e a súa xustificación documental responderá ao indicado na lexislación vixente (CRITERIOS DE BAREMACIÓN).

3. Prazo de aportación de documentos para baremación. Os solicitantes disporán de 10 días hábiles para entregar a documentación que acredite os criterios de baremo que alegasen nos formularios de admisión. Esta documentación, para facilitar o proceso, poderá ser entregada xunto co resto da documentación no período de presentación de solicitudes. IMPORTANTE: NON SE CHAMARÁ A NINGUÉN PARA RECLAMAR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

4. Publicación de listaxes provisionais. As listaxes provisionais faranse públicas únicamente no taboleiro da secretaría do centro ou a través da aplicación electrónica. Na páxina web do centro darase conta da súa publicación cando se produza.

5. Prazo de reclamación contra as listaxes provisionais. As reclamacións deberán presentarse no prazo disposto a través de instancia escrita e asinada na secretaría do centro, facendo constar razoadamente a causa da reclamación. Finalizado o prazo de reclamacións, o consello escolar do centro avaliará e resolverá as reclamacións presentadas.

6. Publicación de listaxes definitivas.

 Adorno

Referencias lexislativas aplicables

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG do 11 de febreiro de 2022]

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013] 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]

ENLACE COA INFORMACIÓN COMPLETA DE SECRETARÍA SOBRE O PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA

Distribuir contido


by Dr. Radut